Наукові статті кафедри РТ та Т

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6
  (Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, 2012) Чорнобородова, Наталя Петрівна; Чернобородова, Наталья Петровна; Chornoborodova, Nataly P.; Чорнобородов, Михайло Петрович; Чернобородов, Михаил Петрович; Chornoborodov, Myhaylo P.; Бугрова, Тетяна Іванівна; Бугрова, Татьяна Ивановна; Bugrova, Tetyana I.
  UK: Проаналізовано причини виникнення втрат у швидкісній характеристиці (ШХ) радіолокаційної станції (РЛС) 35Д6. Виявлено неузгодженість періодів повторення імпульсів зондування з властивостями штатних вагових функцій, застосовуваних за обчислення дискретного перетворення Фур’є (ДПФ). Показано, що не існує вагового вікна, яке було б єдиним оптимальним для режимів випромінювання РЛС 35Д6 з однаковою кількістю імпульсів зондування. Виконано оптимізацію вікон ДПФ за критерієм мінімуму втрат у ШХ. Отримано, що шляхом заміни штатних вагових функцій на оптимальні, можливе зменшення втрат на 7%..16% (в залежності від метеоумов). За цього, для кожного режиму випромінювання треба застосовувати окрему вагову функцію. EN: The origin reasons of losses in the radar 35D6 speed characteristic (SC) are analyzed. Inconsistency of the pulses repetition periods with properties of the 35D6 original weighting functions applied at digital Fourier transform (FFT) computing is detected. It is shown, that there is no weighting window which would be common and optimal for pulse transmit regimes of radar 35Д6 with equal quantity of pulses. FFT window form optimization by criterion of a SC losses minimum is making. It is gained; that by replacement of 35D6 original weighting functions by the optimal decrease of losses to 7%..16% is possible (depending on the meteorological situation). Thus, for each pulse transmit regime it is necessary to use a separate weighting function. RU: Проанализированы причины возникновения потерь в скоростной характеристике (СХ) радиолокационной станции (РЛС) РЛС 35Д6. Обнаружена несогласованность периодов повторения зондирующих импульсов со свойствами штатных весовых функций, применяемых при вычислении дискретного преобразования Фурье (ДПФ). Показано, что не существует весового окна, которое было бы единым оптимальным для режимов излучения РЛС 35Д6 с одинаковым количеством зондирующих импульсов. Выполнена оптимизация формы окон ДПФ по критерию минимума потерь в СХ. Получено, что путём замены штатных весовых функций на оптимальные возможно снижение потерь на 7%..16% (в зависимости от метеоусловий). При этом, для каждого режима излучения нужно использовать отдельную весовую функцию.
 • Item
  Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6
  (Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, 2011) Чорнобородова, Наталя Петрівна; Чернобородова, Наталья Петровна; Chornoborodova, Nataly P.; Чорнобородов, Михайло Петрович; Чернобородов, Михаил Петрович; Chornoborodov, Myhaylo P.
  UK: Проаналізовані причини виникнення втрат у швидкісній характеристиці (ШХ) радіолокаційної станції (РЛС) 35Д6. Виявлено неузгодженість періодів повторення імпульсів зондування з властивостями штатних вагових функцій, застосовуваних за обчислення дискретного перетворення Фур’є (ДПФ). Показано, що не існує вагового вікна, яке було б єдиним оптимальним для режимів випромінювання РЛС 35Д6 з однаковою кількістю імпульсів зондування. Виконано оптимізацію вікон ДПФ за критерієм мінімуму втрат у ШХ. Отримано, що шляхом заміни штатних вагових функцій на оптимальні, можливе зменшення втрат до 10%. За цього, для кожного режиму випромінювання треба застосовувати окрему вагову функцію. EN: The origin reasons of losses in the radar 35D6 speed characteristic (SC) are analyzed. Inconsistency of the pulses repetition periods with properties of the 35D6 original weighting functions applied at digital Fourier transform (FFT) computing is detected. It is shown, that there is no weighting window which would be common and optimal for pulse transmit regimes of radar 35Д6 with equal quantity of pulses. FFT window form optimization by criterion of a SC losses minimum is making. It is gained; that by replacement of 35D6 original weighting functions by the optimal decrease of losses to 10% is possible. Thus, for each pulse transmit regime it is necessary to use a separate weighting function. RU: Проанализированы причины возникновения потерь в скоростной характеристике (СХ) радиолокационной станции (РЛС) РЛС 35Д6. Обнаружена несогласованность периодов повторения зондирующих импульсов со свойствами штатных весовых функций, применяемых при вычислении дискретного преобразования Фурье (ДПФ). Показано, что не существует весового окна, которое было бы единым оптимальным для режимов излучения РЛС 35Д6 с одинаковым количеством зондирующих импульсов. Выполнена оптимизация формы окон ДПФ по критерию минимума потерь в СХ. Получено, что путём замены штатных весовых функций на оптимальные возможно снижение потерь до 10%. При этом, для каждого режима излучения нужно использовать отдельную весовую функцию.
 • Item
  Синтез оптимальних вагових функцій для малокрапкових ДПФ
  (Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, 2011) Чорнобородова, Наталя Петрівна; Чернобородова, Наталья Петровна; Chornoborodova, Nataly P.; Чорнобородов, Михайло Петрович; Чернобородов, Михаил Петрович; Chornoborodov, Myhaylo P.
  UK: Практично усі відомі методи синтезу вагових функцій ґрунтуються на нелінійних методах багато вимірної оптимізації чи розв’язанні систем нелінійних рівнянь. Тому фазочастотні характеристики (ФЧХ) фільтрів дискретного перетворення Фур’є (ДПФ) з такими вікнами відрізняються від ФЧХ фільтра з прямокутним вікном та не є оптимальними за критерієм мінімуму між фільтрового просочування. Запропоновано лінійний метод розрахунку вагових коефіцієнтів для оптимальних вікон з рівнем бічних пелюсток –90 дБ й вузькою головною пелюсткою. Показано, що вікна з аномальною формою головної пелюстки мають гірші параметри, ніж оптимальні. EN: Practically all known methods of synthesis of gravimetric functions are based on the nonlinear methods of multidimen-sional optimization or decision of the systems of nonlinear equalizations. Therefore phase-frequency descriptions (FCHKH) of filters of discrete transformation ofFur'e (DTF) with such windows differот FCHKH of filter off a rectangular window and are not optimum on the criterion of a minimum of interfilter seepage. The linear method of calculation of gravimetric coefficients is offered for optimum windows with the level of lateral petals -90 дБ and narrow main petal. It is shown that windows with the anomalous form of main petal have worst parameters, what optimum. RU: Практически все известные методы синтеза весовых функций основаны на нелинейных методах многомерной оптимизации или решении систем нелинейных уравнений. Поэтому фазо-частотные характеристики (ФЧХ) фильтров дискретного преобразования Фурьє (ДПФ) с такими окнами отличаются от ФЧХ фильтра з прямоугольным окном и не являются оптимальными по критерию минимума межфильтрового просачивания. Предложен линейный метод расчёта весовых коэффициентов для оптимальных окон с уровнем боковых лепестков –90 дБ и узким главным лепестком. Показано, что окна с аномальной формой главного лепестка имеют худшие параметры, чем оптимальные.
 • Item
  Аналіз оптимальності відомих вагових функцій у малокрапкових ДПФ
  (Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, 2011) Чорнобородова, Наталя Петрівна; Чернобородова, Наталья Петровна; Chornoborodova, Nataly P.; Чорнобородов, Михайло Петрович; Чернобородов, Михаил Петрович; Chornoborodov, Myhaylo P.
  UK: Показано, що для дискретних перетворень Фур’є з малою кількістюфільтрів, сам собою рівень бічних пелюсток не є самостійним інформативним показником якості вагової функції. Цей параметр обов’язково мусить доповнюватися відомостями про коефіцієнт розширення головної пелюстки фільтра відносно ядра Дирихле, визначений за місцем розташування першого нуля АЧХ. Висновок про оптимальність вагової функції за критеріями мінімального розширення головноїпелюстки й максимального пригнічення бічних пелюсток фільтра можна зробити за його ФЧХ: чим більша розбіжність ФЧХ фільтрів з прямокутним вікном й досліджуваною ваговою функцією, тимгіршими є показникивікна. EN: It is rotined that for discrete transformations of Fur'e with a few of filters, in itself a level of sidelobes is not the independ-ent informing index of quality of gravimetric function. This parameter necessarily must be complemented information about the coefficient of expansion of main petal of filter in relation to a kernel Dirichlet, certain according to the regulations of the first zero of ACHKH. Conclusion about the optimality of gravimetric function on the criteria of minimum expansion of main petal and maximal suppression of sidelobes of filter it is possible to do on his FCHKH: what anymore difference of FCHKH of filters of з by a rectangular window and probed gravimetric function, the worse indexes of window. RU: Показано, что для дискретных преобразований Фурье с малым количеством фильтров, сам по себе уровень боковых лепестков не является самостоятельным информативным показателем качества весовой функции. Этот параметр обязательно должен дополняться сведениями о коэффициенте расширения главного лепестка фильтра относительно ядра Дирихле, определённый по положению первого ноля АЧХ. Вывод об оптимальности весовой функции по критериям минимального расширения главного лепестка и максимального подавления боковых лепестков фильтра можно сделать по его ФЧХ: чем больше отличие ФЧХ фильтров з прямоугольным окном и исследуемой весовой функцией, тем хуже показатели окна.
 • Item
  Синтез вагових функцій з малим рівнем міжфільтрового просочування для дискретного перетворення Фур’є
  (Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, 2008) Чорнобородова, Наталя Петрівна; Чернобородова, Наталья Петровна; Chornoborodova, Nataly P.; Чорнобородов, Михайло Петрович; Чернобородов, Михаил Петрович; Chornoborodov, Myhaylo P.
  UK: Вперше запропоновано лінійний метод розрахунку вагових коефіцієнтів дискретного перетворення Фур’є (ДПФ). Одержувані функції вікна для довільної кількості крапок ДПФ мають малу ступінь міжфільтрового просочування: нулі АЧХ збігаються з центральними частотами фільтрів ДПФ, а рівень бічних пелюсток становить –42...–43 дБ. Обґрунтовано, чому за обчислення ДПФ у радіолокаційних застосуваннях вибір саме таких вікон є кращим, ніж використання відомих вагових функцій з набагато нижчим рівнем бічних пелюсток. Надані рекомендації щодо заміни застосованих у первинній обробці РЛС 35Д6 вікон з низьким ступенем міжфільтрового просочування на оптимальніші, що дозволить зменшити рівень бічних пелюсток фільтрів ДПФ на 3,5 дБ. EN: It is firstly offered linear method of weighting coefficients calculation for discrete Fourier transform (DFT). Obtained window functions for arbitrary amount of DFT points have a less power of between-filter leakage: gain-frequency characteristic's zeros coincide with DFT filters central frequencies, and degree of side lobe amounts to -42...-43 dB. It is proved why for DFT computation in radar applications the choice of these windows is more optimal then use of well-known functions with much lower degree of side lobe. There are given recommendations concerning changing the windows with low power of be-tween-filter leakage, applied in radar 35D6 preprocessing, for more optimal. This will allow to decrease the DFT filters degree of side lobe for 3.5 dB. RU: Впервые предложен линейный метод расчёта весовых коэффициентов дискретного преобразования Фурье (ДПФ). Получаемые функции окна для произвольного количества точек ДПФ имеют малую степень межфильтрового просачивания: ноли АЧХ совпадают с центральными частотами фильтров ДПФ, а уровень боковых лепестков составляет –42...–43 дБ. Обосновано, почему при вычислении ДПФ в радиолокационных применениях выбор именно таких окон наиболее оптимален, чем использование известных функций с гораздо более низким уровнем боковых лепестков. Выданы рекомендации по замене применяемых в первичной обработке РЛС 35Д6 окон с низкой степенью межфильтрового просачивания на более оптимальные, что позволит уменьшить уровень боковых лепестков фильтров ДПФ на 3,5 дБ.
 • Item
  Люминесценція легованого празеодимом стронцієвого борату Sr4B14O25:Pr3+
  (Iнститут фізичної оптики iменi О.Г. Влоха, Українського журналу фізичної оптики (UJPO), 2002) Кудрявцев, Дмитро Петрович; Кудрявцев, Дмитрий Петрович; Kudrjavtcev, Dmitry.P.; Оселедчик, Юрій Семенович; Оселедчик, Юрий Семенович; Oseledchik, Yurij. S.; Просвірнін, Андрій Леонідович; Просвирнин, Андрей Леонидович; Prosvirnin, Andriy Leonidovich; Світанько, Микола Володимирович; Свитанько, Николай Владимирович; Svitanko, Nikolaj V.
  UK: Досліджено спектри поглинання та люмінесценції нового монокристалу - легованого Pr борату стронція Sr4B14O25:Pr3+. Встановлено, що довжина хвилі короткохвильової границі області прозорості Sr4B14O25:Pr3+ дорівнює 227 нм. Довжина хвилі довгохвильової границі області прозорості Sr4B14O25:Pr3+ дорівнює 3200 нм. Досліджено спектр люмінесценції монокристалічного зразка Sr4B14O25:Pr3+ в умовах лазерної та лампової накачки. Зафіксовано потужну люмінесценцію у померанчовому спектральному діапазоні l = 595 nm (1D2 -> 3H4 перехід). Досліджено поляризаційну залежність люмінесценції. EN: The absorption and the luminescence spectra of the new Pr - doped strontium borate Sr4B14O25:Pr3+ crystals were measured. The Sr4B14O25:Pr3+ crystal sample with the sizes 5 ´ 5 ´ 9,6 mm3 was used for investigation. It was found that the short - wave transparency edge of Sr4B14O25:Pr3+ is 227 nm. The longwave absorption edge of spectra corresponds to 3200 nm The luminescence spectra of the Sr4B14O25:Pr3+ crystal simples were measured by laser and lamp pump. It was detected the strong luminescence line in orange spectral range l = 595 nm (1D2 -> 3H4 transition). The polarizing dependence of the luminescence intensity found out. RU: Исследованы спектры поглощения и люминесценции нового монокристалла - легированого Pr бората стронция Sr4B14O25:Pr3+. Установлено, что длина волны коротковолновой границы области прозрачности Sr4B14O25:Pr3+ равняется 227 нм. Длина волны длинноволновой границы области прозрачности Sr4B14O25:Pr3+ равняется 3200 нм. Исследован спектр люминесценции монокристалического образца Sr4B14O25:Pr3+ в условиях лазерной и ламповой накачки. Зафиксована мощная люминесценция в оранжевом спектральном діапазоне l = 595 nm (1D2 -> 3H4 переход). Исследована поляризационная зависимость люминесценции.
 • Item
  Спектроскопія шкла 4SrO•7B2O3:RE3+ (RE = Eu3+, Pr3+, Nd3+)
  (Iнститут фізичної оптики iменi О. Г. Влоха, 2003) Кудрявцев, Дмитро Петрович; Кудрявцев, Дмитрий Петрович; Kudrjavtcev, Dmitry.P.; Оселедчик, Юрій Семенович; Оселедчик, Юрий Семенович; Oseledchik, Yurij. S.; Просвірнін, Андрій Леонідович; Просвирнин, Андрей Леонидович; Prosvirnin, Andriy Leonidovich; Світанько, Микола Володимирович; Свитанько, Николай Владимирович; Svitanko, Nikolaj V.
  UK: У статті описано спектроскопічні властивості стронцій-боратного скла 4SrO•7B2O3:RE3+ (RE = Eu3+, Pr3+, Nd3+), представлено спектри прозорості та пропускання, зафіксовано раніш відомі полоси поглинання іонів Eu3+, Pr3+ and Nd3+ іонів. Досліджена люмінесценція скла 4SrO•7B2O3:Pr3+ (з лазерною накачкою), 4SrO•7B2O3:Eu3+ (світлодіода накачка). Охарактеризовано всі лінії поглинання та люмінесценції. EN: The spectroscopic properties of boron glasses 4SrO•7B2O3:RE3+ (RE = Eu3+, Pr3+, Nd3+) are described. The transmissions and luminescence spectra are presented. The earlier known absorption bands of Eu3+, Pr3+ and Nd3+ are detected. The luminescence of 4SrO•7B2O3:Pr3+ (under the laser pumping), 4SrO•7B2O3:Eu3+ (under the light-emitting diode pumping) is investigated. All the transmissions and luminescence lines are characterized. RU: В статье описаны спектроскопические свойства стронций-боратного стекла 4SrO•7B2O3:RE3+ (RE = Eu3+, Pr3+, Nd3+), представлены спектры пропускания и люминесценции, зафиксированы ранее известные полосы поглощения ионов Eu3+, Pr3+ and Nd3+. Исследована люминесценция стекла 4SrO•7B2O3:Pr3+ (с лазерной накачкой), 4SrO•7B2O3:Eu3+ (светодиода накачка). Охарактеризованы все линии поглощения и люминесценции.