Підручники, навчальні посібники кафедри ІТЗ та МК

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Навчальний посібник «Проєктування елементів поверхонь в машинобудуванні»
  (ПП « Євро–Волинь», 2021) Шаломєєв, Вадим Анатолійович; Бовкун, Світлана Анатоліївна; Скоробогата, Маріанна Василівна; Корнієнко, Олена Борисівна; Vadim, Shalomeev; Bovkun, Svetlana; Skorobogataya, Marianna; Korniienko, Olena
  UK: Наведено навчальний посібник «Проєктування елементів поверхонь в машинобудуванні» з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» EN: The study guide "Design of surface elements in mechanical engineering" from the discipline "Draft geometry, engineering and computer graphics" is given
 • Item
  Матеріалознавство виробів медичного призначення
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Шаломєєв, Вадим Анатолійович; Глотка, Олександр Анатолійович; Лисиця, Олена Володимирівна; Табунщик, Галина Володимирівна; Shalomeev, Vadim A.; Glotka, Alexander A.; Lisitsa, Elena V.; Tabunshchik, Galina V.; Шаломеев, Вадим Анатольевич; Глотка, Александр Анатольевич; Лисица, Елена Владимировна; Табунщик, Галина Владимировна
  UK: Розглянуто властивості, порівняльні характеристики і області застосування матеріалів для сучасної медицини. Наведено основні закономірності формування структури і властивостей металевих, керамічних матеріалів, пластмас і композитів, найбільш широко використовувані для виготовлення виробів медичного призначення. Дано рекомендації щодо їх застосування. Призначено для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання. EN: Properties, comparative characteristics and areas of application of materials for modern medicine are considered. The basic regularities of formation of structure and properties of metal, ceramic materials, plastics and composites, most widely used for manufacturing of products of medical appointment are resulted. Recommendations for their use are given. Designed for students of technical specialties of all forms of education. RU: Рассмотрены свойства, сравнительные характеристики и области применения материалов для современной медицины. Приведены основные закономерности формирования структуры и свойств металлических, керамических материалов, пластмасс и композитов, наиболее широко используемые для изготовления изделий медицинского назначения. Даны рекомендации по их применению. Предназначено для студентов технических специальностей всех форм обучения.
 • Item
  Нарисна геометрія. Поверхні
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Бовкун, Світлана Анатоліївна; Bovkun, Svetlana A.; Бовкун, Светлана Анатольевна; Скоробогата, Маріанна Василівна; Skorobogataya, Mariana V.; Скоробогатая, Марианна Васильевна; Корнієнко, Олена Борисівна; Kornienko, Olena B.; Корниенко, Елена Борисовна
  UK: Практичні заняття з дисципліни «Нарисна геометрія» є важливим підсумком навчання студента протягом семестру.Нарисна геометрія вчить грамотно володіти технічною мовою - мовою креслення, створювати креслення і вільно читати їх. Вивчення нарисної геометрії сприяє розвитку просторової уяви і навичок розвитку логічного мислення. Отримані при цьому знання та навички є основними в системі спеціальної підготовки інженера. EN: Practical classes in the discipline "Descriptive Geometry" are an important result of student learning during the semester. Descriptive geometry teaches to master the technical language - the language of drawings, create drawings and read them freely. The study of descriptive geometry promotes the development of spatial imagination and skills of logical thinking. The acquired knowledge and skills are basic in the system of special training of an enginee RU: Практические занятия по дисциплине «Начертательная геометрия» является важным итогом обучения студента в течение семестра. Начертательная геометрия учит грамотно владеть техническим языком - языком чертежи, создавать чертежи и свободно читать их. Изучение начертательной геометрии способствует развитию пространственного воображения и навыков развития логического мышления. Полученные при этом знания и навыки являются основными в системе специальной подготовки инженера.
 • Item
  Навчальний посібник з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка»
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Лютова, Ольга Валеріївна; Скоробогата, Маріанна Василівна; Бовкун, Світлана Анатоліївна; Lyutova, Olga V.; Skorobogata, Marianna V.; Bovkun, Svitlana A.; Лютова, Ольга Валериевна; Скоробогата, Марианна Васильевна; Бовкун, Светлана Анатольевна
  UK: Наведено навчальний посібник для виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» EN: A tutorial for practical and independent work on discipline "Engineering and Computer Graphics" is given. RU: Приведено учебное пособие для выполнения практических и самостоятельных работ по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика»
 • Item
  Навчальний посібник з дисципліни «Інженерна графіка та перспектива»
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Бовкун, Світлана Анатоліївна; Bovkun, Svitlana A.; Бовкун, Светлана Анатольевна
  UK: Наведено навчальний посібник «Лінійна перспектива» з дисципліни «Інженерна графіка та перспектива» EN: The manual "Line perspective" from the discipline "Engineering graphics and prospect" is given. RU: Приведено учебное пособие «Линейная перспектива» по дисциплине «Инженерная графика и перспектива»
 • Item
  Практичні роботи з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки
  (Запорізький національний технічний університет, 2016) Бажміна, Евеліна Анатоліївна; Bazhmina, Evelina A.; Бажмина, Эвелина Анатольевна; Шаломєєв, Вадим Анатолійович; Shalomeev, Vadim A.; Шаломеев, Вадим Анатольевич
  UK: Навчальний посібник призначений для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання у вищих технічних навчальних закладах. В посібнику представлені завдання за темами, послідовність виконання графічних робіт і методичні рекомендації по вивченню тем дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка». Даний посібник може бути використаний при курсовому проектуванні, а також може бути корисним інженерно-технічним робітникам і конструкторам. EN: Methodical aids are assigned for students of technical specialties of full time and correspondence forms of study in higher educational institutions. Assignments are given according to the subjects, in succession of conducting graphic works and methodical recommendations on studying the discipline of «Descriptive geometry, engineering and computer graphics». These assignments can be used for course projects as well as for engineers and designers. RU: Научное пособие предназначено для студентов технических специальностей дневной и заочной формы обучения в высших учебных заведениях. В пособии представлены задания по темам, последовательность выполнения графических работ и методические рекомендации по изучению тем дисциплины «Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика». Данное пособие может быть использовано при курсовом проектировании, а также может быть полезным инженерно-техническим работникам и конструкторам.