Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри СР

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальна робота в сфері зайнятості населення» для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 231 «Соціальна робота»
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Кузьмін, Віктор Володимирович; Kuzmin, Victor V.; Кузьмин, Виктор Владимирович
  UK: Програма спецкурсу "Соціальна робота в сфері занятості населення" має допомогти студентам у поповненні знань щодо актуальних проблем соціальної роботи на прикладі діяльності Центрів зайнятості населення різних рівнів в Україні. EN: The program of the special course "Social work in the field of employment" should help students to replenish knowledge on current issues of social work on the example of the employment centers of different levels in Ukraine. RU: Программа спецкурса "Социальная работа в сфере занятости населения" должен помочь студентам в пополнении знаний по актуальным проблемам социальной работы на примере Центров занятости населения различных уровней в Украине.
 • Item
  Методичні вказівки до практичних заннять з дисципліни “ Технології соціальної роботи” для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 “ Соціальна робота”
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Кузьмін, Віктор Володимирович; Кузьміна, Марія Олегівна; Kuzmin, Victor V.; Kuzmina, Maria O.; Кузьмин, Виктор Владимирович; Кузьмина, Мария Олеговна
  UK: Метою викладання навчальної дисципліни «Технології соціальної роботи» є ознайомлення студентів з теоретичними основами соціальних технологій і технологій соціальної роботи, загальними технологіями та міждисциплінарними технологіями і методиками, що використовуються в соціальної роботі, їх основними принципами, типологією, теоретичними основами розробки; а також розглянути конкретні технології соціальної роботи з різними категоріями соціальних клієнтів, практичний досвідом застосування технологізації у соціальній роботі на прикладах конкретних соціальних груп в різних сферах життя EN: The purpose of teaching the discipline "Technologies of social work" is to acquaint students with the theoretical foundations of social technologies and technologies of social work, general technologies and interdisciplinary technologies and techniques used in social work, their basic principles, typology, theoretical foundations of development; as well as to consider specific technologies of social work with different categories of social clients, practical experience in the application of technology in social work on the examples of specific social groups in different spheres of life RU: Целью преподавания учебной дисциплины «Технологии социальной работы» является ознакомление студентов с теоретическими основами социальных технологий и технологий социальной работы, общими технологиями и междисциплинарными технологиями и методиками, которые используются в социальной работе, их основными принципами, типологии, теоретическими основами разработки; а также рассмотреть конкретные технологии социальной работы с различными категориями социальных клиентов, практический опыт применения технологизации в социальной работе на примерах конкретных социальных групп в различных сферах жизни
 • Item
  Технології соціальної роботи для студентів спеціальності 231 “Соціальна робота” усіх форм навчання. Частина 2 - модуль 2. Критерії технології соціальної роботи з різними цільовими групами та категоріями населення.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Кузьмін, Віктор Володимирович; Kuzmin, Victor V.; Кузьмин, Виктор Владимирович
  UK: Метою викладання навчальної дисципліни «Технології соціальної роботи» є ознайомлення студентів з теоретичними основами соціальних технологій і технологій соціальної роботи, загальними технологіями та міждисциплінарними технологіями і методиками, що використовуються в соціальної роботі, їх основними принципами, типологією, теоретичними основами розробки; а також розглянути конкретні технології соціальної роботи з різними категоріями соціальних клієнтів, практичний досвідом застосування технологізації у соціальній роботі на прикладах конкретних соціальних груп в різних сферах життя EN: The purpose of teaching the discipline "Technologies of social work" is to acquaint students with the theoretical foundations of social technologies and technologies of social work, general technologies and interdisciplinary technologies and techniques used in social work, their basic principles, typology, theoretical foundations of development; as well as to consider specific technologies of social work with different categories of social clients, practical experience in the application of technology in social work on the examples of specific social groups in different spheres of life RU: Целью преподавания учебной дисциплины «Технологии социальной работы» является ознакомление студентов с теоретическими основами социальных технологий и технологий социальной работы, общими технологиями и междисциплинарными технологиями и методиками, которые используются в социальной работе, их основными принципами, типологии, теоретическими основами разработки; а также рассмотреть конкретные технологии социальной работы с различными категориями социальных клиентов, практический опыт применения технологизации в социальной работе на примерах конкретных социальных групп в различных сферах жизни
 • Item
  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальна робота в сфері зайнятості населення» для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 231 «Соціальна робота»
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Кузьмін, Віктор Володимирович; Kuzmin, Victor V.; Кузьмин, Виктор Владимирович
  UK: Становлення в Україні давно поширеної в усьому світі професії соціального працівника й розгортання професійної підготовки фахівців для сфери соціального обслуговування населення вимагають створення й упровадження в освітній процес сучасних навчально-методичних курсів. З метою більш глибокого ознайомлення з практикою соціальної роботи за вибором студента пропонується курс «Соціальна робота в сфері занятості населення». EN: Formation in Ukraine has long been widespread throughout the worldthe profession of social worker and the deployment of professionaltraining of specialists for the sphere of social services of the population requires the creation and introduction into the educational process of modern educational and methodical courses. In order to get acquainted with the practice of social work of the student's choice, the course "Social work in the field of employment" is offered. RU: Становление в Украине давно распространенной во всем мире профессии социального работника и развертывания профессиональной подготовки специалистов для сферы социального обслуживания населения требуют создания и внедрения в образовательный процесс современных учебно-методических курсов. С целью более глубокого ознакомления с практикой социальной работы по выбору студента предлагается курс «Социальная работа в сфере занятости населения».
 • Item
  Конспект лекцій з дисципліни «Соціальна робота в сфері зайнятості населення» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота» (для 2 семестру вивчення дисципліни)
  (Запорізький національний технічний університет, 2019) Кузьмін, Віктор Володимирович; Kuzmin, Victor V.; Кузьмин, Виктор Владимирович
  UK: Програма спецкурсу "Соціальна робота в сфері занятості населення" має допомогти студентам у поповненні знань щодо актуальних проблем соціальної роботи на прикладі діяльності Центрів зайнятості населення різних рівнів в Україні. EN: The program of the special course "Social work in the field of employment population "should help students to replenish their knowledge of current problems of social work on the example of the Centers of employment of different levels in Ukraine. RU: Программа спецкурса "Социальная работа в сфере занятости населения "должен помочь студентам в пополнении знаний по актуальных проблем социальной работы на примере Центров занятости населения различных уровней в Украине.
 • Item
  Конспект лекцій з дисципліни «Соціальна робота в сфері зайнятості населення» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота» (для 1 семестру вивчення дисципліни)
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Кузьмін, Віктор Володимирович; Kuzmin, Victor V.; Кузьмин, Виктор Владимирович
  UK: Програма спецкурсу "Соціальна робота в сфері занятості населення" має допомогти студентам у поповненні знань щодо актуальних проблем соціальної роботи на прикладі діяльності Центрів зайнятості населення різних рівнів в Україні. EN: The program of the special course "Social work in the field of employment population "should help students to replenish their knowledge of current problems of social work on the example of the Centers of employment of different levels in Ukraine. RU: Программа спецкурса "Социальная работа в сфере занятости населения "должен помочь студентам в пополнении знаний по актуальных проблем социальной работы на примере Центров занятости населения различных уровней в Украине.
 • Item
  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Технології соціальної роботи” для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання спеціальності 231 “Соціальна робота”
  (2021) Кузьмін, Віктор Володимирович; Kuzmin, Victor V.; Кузьмин, Виктор Владимирович
  UK: Технологізація соціальної діяльності є об’єктивною вимогою часу. Інноваційний, творчий характер, постійний пошук більш досконалих і ефективних способів використання ресурсів, орієнтація на високий кінцевий результат за оптимальної витрати сил і засобів спонукають науковців й практиків до більш активнішої технологізації соціальної роботи. EN: The technologicalization of social activity is an objective requirement time. Innovative, creative nature, constant search for more perfect and efficient ways of using resources, focusing on a high end result at the optimal cost of forces and resources encourage scientists and practitioners to more active technology social work. RU: Технологизация социальной деятельности является объективным требованием времени. Инновационный, творческий характер, постоянный поиск более совершенных и эффективных способов использования ресурсов, ориентация на высокий конечный результат при оптимальной затраты сил и средств побуждают ученых и практиков к более активной технологизации социальной работы.
 • Item
  Конспект лекцій з дисципліни «Технології соціальної роботи». Частина 2
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Кузьмін, Віктор Володимирович; Kuzmin, Victor V.; Кузьмин, Виктор Владимирович
  UK: Метою викладання навчальної дисципліни «Технології соціальної роботи» є ознайомлення студентів з теоретичними основами соціальних технологій і технологій соціальної роботи, загальними технологіями та міждисциплінарними технологіями і методиками, що використовуються в соціальної роботі, їх основними принципами, типологією, теоретичними основами розробки; а також розглянути конкретні технології соціальної роботи з різними категоріями соціальних клієнтів, практичний досвідом застосування технологізації у соціальній роботі на прикладах конкретних соціальних груп в різних сферах життя EN: The purpose of teaching the discipline "Technologies of social work" is to acquaint students with the theoretical foundations of social technologies and technologies of social work, general technologies and interdisciplinary technologies and techniques used in social work, their basic principles, typology, theoretical foundations of development; as well as to consider specific technologies of social work with different categories of social clients, practical experience in the application of technology in social work on the examples of specific social groups in different spheres of life RU: Целью преподавания учебной дисциплины «Технологии социальной работы» является ознакомление студентов с теоретическими основами социальных технологий и технологий социальной работы, общими технологиями и междисциплинарными технологиями и методиками, которые используются в социальной работе, их основными принципами, типологии, теоретическими основами разработки; а также рассмотреть конкретные технологии социальной работы с различными категориями социальных клиентов, практический опыт применения технологизации в социальной работе на примерах конкретных социальных групп в различных сферах жизни
 • Item
  Конспект лекцій з дисципліни «Технології соціальної роботи». Частина 1
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Кузьмін, Віктор Володимирович; Kuzmin, Victor V.; Кузьмин, Виктор Владимирович
  UK: Метою викладання навчальної дисципліни «Технології соціальної роботи» є ознайомлення студентів з теоретичними основами соціальних технологій і технологій соціальної роботи, загальними технологіями та міждисциплінарними технологіями і методиками, що використовуються в соціальної роботі, їх основними принципами, типологією, теоретичними основами розробки; а також розглянути конкретні технології соціальної роботи з різними категоріями соціальних клієнтів, практичний досвідом застосування технологізації у соціальній роботі на прикладах конкретних соціальних груп в різних сферах життя EN: The purpose of teaching the discipline "Technologies of social work" is to acquaint students with the theoretical foundations of social technologies and technologies of social work, general technologies and interdisciplinary technologies and techniques used in social work, their basic principles, typology, theoretical foundations of development; as well as to consider specific technologies of social work with different categories of social clients, practical experience in the application of technology in social work on the examples of specific social groups in different spheres of life RU: Целью преподавания учебной дисциплины «Технологии социальной работы» является ознакомление студентов с теоретическими основами социальных технологий и технологий социальной работы, общими технологиями и междисциплинарными технологиями и методиками, которые используются в социальной работе, их основными принципами, типологии, теоретическими основами разработки; а также рассмотреть конкретные технологии социальной работы с различными категориями социальных клиентов, практический опыт применения технологизации в социальной работе на примерах конкретных социальных групп в различных сферах жизни