Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри А, ТД та ГЕУ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 42
 • Документ
  Дослідження впливу теплових навантажень на надійність клапана механізму газорозподілу 4-тактного ДВЗ
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Несмашний, Михайло Юрійович; Nesmashny, Mykhailo Yu.
  UK: В процессі роботи ми встановили вплив робочого тіла в циліндрі на температуру елементів випускного клапана 4-тактного бензинового двигуна у випадку максимальної температури та в процесі випуску. Визначили що середня температура клапана під час роботи може сягати приблизно 800°C, але окремі його частини можуть сягати температури й більше ніж 1000°C. Також дізналися, що клапан короткочасно може витримувати температуру більшу ніж 2500°C. Мета роботи – визначити вплив теплових навантажень випускного клапана механізму газорозподілу 4-тактного ДВЗ. Об’єкт дослідження – клапан чотиритактного бензинового двигуна внутрішнього згорання. Предмет дослідження – температура елементів випускного клапана чотиритактного бензинового двигуна внутрішнього згорання. EN: In the work, we established the influence of the working fluid in the cylinder on the temperature of the exhaust valve elements of a 4-stroke gasoline engine in the case of maximum temperature and during the exhaust process. It was determined that the average temperature of the valve during operation can reach approximately 800°C, but individual parts of it can reach temperatures of more than 1000°C. It was also learned that the valve can withstand a temperature of more than 2500°C for a short time. The purpose of the work is to determine the effect of thermal loads on the exhaust valve of the gas distribution mechanism of a 4-stroke internal combustion engine. The object of research is the valve of a four-stroke gasoline internal combustion engine. The subject of the study is the temperature of the elements of the exhaust valve of a four-stroke internal combustion gasoline engine.
 • Документ
  Дослідження навантажень, які діють на шатун двигуна ПЛМ-40
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Кікоть, Сергій Сергійович; Kikot, Serhii S.
  UK: Параметри стану робочого тіла (повітря або паливоповітряна суміш), що потрапляє до циліндрів двигуна внутрішнього згорання, передусім, це температура та тиск, мають вплив на ефективні показники двигуна. Тепловий розрахунок двигуна внутрішнього згорання (ДВЗ) виконують з метою визначення основних розмірів циліндру та показників, що характеризують ефективність та економічність роботи двигуна.Актуальність роботи полягає у визначенні сил і навантажень що діють на шатун , співставлення результатів, їх аналізом. Мета дослідження полягає у дослідженні навантажень, які діють на шатун (на прикладі двигуна ПЛМ-40). Об’єктом дослідження магістерської роботи є шатун двигуна ПЛМ-40. Предмет дослідження: навантаженя, які діють на шатун (на прикладі двигуна ПЛМ-40). EN: The parameters of the state of the working fluid (air or fuel-air mixture) entering the cylinders of the internal combustion engine, primarily temperature and pressure, have an impact on the effective performance of the engine. The thermal calculation of the internal combustion engine (ICE) is performed in order to determine the main dimensions of the cylinder and indicators characterizing the efficiency and economy of the engine. The relevance of the work consists in determining the forces and loads acting on the connecting rod, comparing the results, and analyzing them. The purpose of the study is to study the loads acting on the connecting rod (on the example of the PLM-40 engine). The object of research of the master's thesis is the connecting rod of the PLM-40 engine. The subject of the study: loads acting on the connecting rod (on the example of the PLM-40 engine).
 • Документ
  Дослідження продуктивності і характеристик генераторів з регульованою швидкістю
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Грачов, Павло Валентинович; Grachov, Pavlo V.
  UK: Зміна робочого ритму двигуна внутрішнього згорання впливає на вихідні характеристики генератора, особливо на виробну силу струму, необхідну для споживачів. Збільшення або зменшення кількості споживачів (навантаження) потребує зміни числа обертів генератора, що в свою чергу впливає на роботу двигуна внутрішнього згорання. Мета роботи – провести дослідження продуктивності і характеристик генераторів з регульованою швидкістю. Об’єкт дослідження – дизельний генератор та бензиновий генератор. Предмет дослідження – характер впливу зміни величини навантаження та зміни швидкості обертання двигуна внутрішнього згорання на характеристики роботи двигуна та генератора. EN: The change in the operating rhythm of the internal combustion engine affects the output characteristics of the generator, especially the output power required for consumers. An increase or decrease in the number of consumers (load) requires a change in the number of revolutions of the generator, which in turn affects the operation of the internal combustion engine. The purpose of the work is to conduct a study of the performance and characteristics of generators with adjustable speed. The object of research is a diesel generator and a gasoline generator. The subject of the study is the nature of the impact of changes in the load and rotation speed of the internal combustion engine on the performance characteristics of the engine and generator.
 • Документ
  Бензиновий 1-циліндровий двигун потужністю 8 кВт при 4700 хв-1 для мотоблоку
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Водяний, Віталій Володимирович; Vodyanyi, Vitaly V.
  UK: Розраховано і спроектувано бензиновий 1-циліндровий двигун внутрішнього згорання для мотоблоку ефективною потужністю Ne = 8 кВт при n = 4700 хв-1. Технічним ефектом проєкту є збільшення ступеня стиснення двигуна з ε = 8,5 до ε = 9,5 із відповідним збільшенням октанового числа використовуваного палива до марки А-92 ДСТУ 7687:2015. Внаслідок цього розраховано збільшення потужності двигуна на 8,84 %. Виконаний тепловий і динамічний розрахунки двигуна із використанням комп’ютерної програми Engine Calculation. Отримано індикаторні та ефективні показники, побудовано індикаторні діаграми в координатах р-V і T-V, діаграми сил та обертальних моментів, що діють на деталі кривошипно-шатунного механізму. Розраховано систему мащення двигуна, яка забезпечує надійне мащення шийок колінчастого валу на номінальному режимі роботи. Виконано розрахунок на міцність поршня. Розраховані напруження у всіх елементах поршня менші за граничні значення, тобто поршень має достатній запас міцності. EN: A gasoline 1-cylinder internal combustion engine for a walk-behind tractor with an effective power of Ne = 8 kW at n = 4700 min-1 was calculated and designed. The technical effect of the project is an increase in the compression ratio of the engine from ε = 8.5 to ε = 9.5 with a corresponding increase in the octane number of the used fuel to the A-92 grade of DSTU 7687:2015. As a result, an increase in engine power by 8.84% was calculated. Performed thermal and dynamic calculations of the engine using the Engine Calculation computer program. Indicator and effective indicators were obtained, indicator diagrams were constructed in p-V and T-V coordinates, diagrams of forces and torques acting on the details of the crank mechanism. An engine lubrication system is calculated, which ensures reliable lubrication of the crankshaft journals at the nominal operating mode. Calculation of the strength of the piston has been performed. The calculated stresses in all elements of the piston are less than the limit values, that is, the piston has a sufficient safety margin.
 • Документ
  Оцінка експлуатаційної надійності трансмісії повнопривідного автомобіля категорії N2 в умовах недостатнього зчеплення коліс з опорною поверхнею
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Костильов, Артем; Kostylov, Artem
  UK: Магістерська робота присвячена вирішенню науково-технічного завдання щодо визначення впливу умов зчеплення ведучих коліс вантажного автомобіля під час його експлуатації на параметри процесів навантаження та надійність елементів конструкції трансмісії. Досліджено показники норми надіності фрагмента трансмісії автомобіля-прототипу. EN: The master's thesis solves a scientific and technical task to determine the influence of the adhesion conditions of the driving wheels of a truck during its operation on the parameters of loading processes and the reliability of transmission design elements. The indicators of the reliability standards of a prototype car transmission fragment have been studied.
 • Документ
  Бензиновий 4-циліндровий двигун потужністю 60 кВт при 5600 хв-1 для легкового автомобіля
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Войтанік, Родіон Володимирович; Voytanik, Rodion V.
  UK: Розроблено проект бензинового 4-тактного 4-циліндрового двигуна номінальною ефективною потужністю 60 кВт при 5600 хв-1 для легкового автомобіля. В якості прототипу прийнятий двигун МеМЗ-317, характеристики якого близькі до технічного завдання на проект. EN: A project of a gasoline 4-stroke 4-cylinder engine with a nominal effective power of 60 kW at 5600 min-1 for a passenger car has been developed. As a prototype, the MeMZ-317 engine was adopted, the characteristics of which are close to the specifications for the project.
 • Документ
  Дослідження впливу зміни профілю кулачків розподільного валу на ефективні показники двигуна МеМЗ-307 для драг-рейсінгу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Оглуздін, Сергій Юрійович; Ogluzdin, Serhiy Yu.
  UK: В роботі розглянуто актуальне питання підвищення ефективності роботи бензинового 4-тактного двигуна МеМЗ-307 на номінальному режимі роботи. Результати досліджень можуть використовуватись при модернізації серійних двигунів при їх підготовці до автоперегонів; при проектуванні нових двигунів для спортивних автомобілів; в навчальному процесі студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». EN: The paper considers the actual issue of increasing the efficiency of the MeMZ-307 4-stroke gasoline engine at the nominal operating mode. Research results can be used in the modernization of serial engines in their preparation for auto racing; when designing new engines for sports cars; in the educational process of students of specialty 133 "Industrial mechanical engineering".
 • Документ
  Дослідження впливу питомої маси поршневої групи на навантаженість деталей та ефективність бензинового двигуна
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Науменко, Сергій Володимирович; Naumenko, Serhii V.
  EN: Мета даної роботи – визначити вплив маси деталей поршневої групи на ефективні показники двигуна МеМЗ-317, на навантаженість цих деталей виникаючими силами та моментами, визначити практичну доцільність зміни маси деталей ДВЗ. Об’єкт дослідження – деталі поршневої групи двигуна МеМЗ-317. Предмет дослідження – величина та характер впливу питомої маси поршневого комплекту на навантаження поршня і поршневого пальця та на ефективні показники двигуна МеМЗ-317. EN: The purpose of this work is to determine the influence of the mass of the parts of the piston group on the effective performance of the MeMZ-317 engine, on the loading of these parts by the resulting forces and moments, to determine the practical feasibility of changing the mass of internal combustion engine parts. The object of the study is the details of the piston group of the MeMZ-317 engine. The subject of the study is the magnitude and nature of the impact of the specific mass of the piston kit on the load of the piston and piston pin and on the effective performance of the MeMZ-317 engine.
 • Документ
  Дослідження впливу умов роботи акумуляторної батареї на запуск бензинового ДВЗ
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Мірошниченко, Юрій Олександрович; Miroshnychenko, Yurii O.
  UK: В магістерській роботі досліджено актуальне питання експлуатації двигуна внутрішнього згорання із примусовим запалюванням за низьких температур атмосферного повітря. Проведено експериментальне дослідження визначення тривалості запуску двигуна при «холодному» запуску. Встановлено вплив робочих параметрів акумуляторної батареї на час запуску. За результатами проведених розрахунків термодинамічного циклу двигуна Peugeot XU9J1 на номінальному режимі та на обертах, характерних для холостого ходу, встановлено величину масових викидів неспалених вуглеводнів. EN: In the master's thesis, the topical issue of the operation of an internal combustion engine with forced ignition at low ambient air temperatures is investigated. An experimental study was carried out to determine the duration of engine start-up during "cold" start-up. The impact of battery operating parameters on start-up time has been established. According to the results of the calculations of the thermodynamic cycle of the Peugeot XU9J1 engine at the nominal mode and at the revolutions characteristic of idling, the amount of mass emissions of unburned hydrocarbons was determined.
 • Документ
  Дослідження впливу кута між кривошипами на запас міцності неповноопорного колінчастого валу 2-циліндрового опозитного ДВЗ
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Кушнір, Олександр Дмитрович; Kushnir, Oleksandr D.
  UK: В роботі розглянуто актуальне питання підвищення надійності 2-циліндрового бензинового ДВЗ з різним кутом між кривошипами колінчастого валу γк. Розраховані сили, що діють на шатунні та корінні шийки колінчастого валу базового двигуна МТ-10-36 та двигунів зі зміненим кутом γк (всього 5 варіантів). Розраховано набігаючі моменти на всі корінні та шатунні шийки колінчастого валу, для двигунів з різним кутом γк. Розраховані чисельні значення запасів міцності елементів колінчастого валу дозволяють стверджувати, що двигуни з кутами γк = 210 °, γк = 240 ° або γк = 270 ° мають покращені показники надійності (у порівнянні з базовим двигуном). EN: The paper considers the topical issue of increasing the reliability of a 2-cylinder gasoline internal combustion engine with a different angle between the cranks of the crankshaft γk. Calculated forces acting on the connecting rod and root neck of the crankshaft of the MT-10-36 base engine and engines with a changed angle γk (total of 5 options). The starting torques on all main and connecting rod necks of the crankshaft, for engines with different angles γk, are calculated. The calculated numerical values of the reserves of strength of the crankshaft elements allow us to state that engines with angles γk = 210 °, γk = 240 ° or γk = 270 ° have improved reliability indicators (compared to the base engine).
 • Документ
  Вплив параметрів системи «картерний простір-моторна олива» на мащення трибоз’єднань колінчастого валу бензинового двигуна
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Мимоход, Дмитро; Mimohod, Dmitry
  UK: Магістерська робота присвячена вирішенню науково-технічного завдання щодо визначення впливу навантаженісті моторних олив газами, що прориваються у картерний простір бензинового двигуна. При цьому встановлюються закономірності зміни динамічного коефіцієнта тертя та зношування зразка-колодки у модельному трибоз’єднанні «диск, що обертається – нерухома колодка». Таке трибоз’єднання відтворює трибоз’єднання колінчастого валу при фізичному моделюванні в ньому режиму плівкового голодування. EN: The master's thesis is devoted to the solution of the scientific and technical task of determining the influence of the loading of motor oils by gases breaking into the crankcase space of a gasoline engine. At the same time, the patterns of changes in the dynamic coefficient of friction and wear of the pad sample in the model triboconnection "rotating disk - stationary pad" are established. Such triboconnection reproduces the triboconnection of the crankshaft when physically modeling the film starvation mode in it.
 • Документ
  Система компенсації складу паливо-повітряної суміші бензинового двигуна від наслідків підвищеної вологості повітря
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Чистяков, Максим Денисович; Chystyakov, Maxym; Чистяков, Максим Денисович
  UA: Об'єкт дослідження – робочий процес бензинового 4-тактного двигуна. Предмет дослідження – залежність потужності та питомої витрати палива двигуна від вологості атмосферного повітря. Мета роботи – встановити ступінь впливу вологості атмосферного повітря на потужність та економічність двигуна ВАЗ-2106 та розробити систему компенсації складу суміші від наслідків підвищеної вологості. EN: The object of study - the working process of a 4-stroke gasoline engine. The subject of the research is the dependence of engine power and specific fuel consumption on atmospheric humidity. The purpose of the work is to establish the degree of influence of atmospheric humidity on the power and efficiency of the VAZ-2106 engine and to develop a system of compensation for the composition of the mixture from the effects of high humidity. RU: Объект исследования – рабочий процесс бензинового 4-тактного двигателя. Предмет исследования – зависимость мощности и расхода топлива двигателя от влажности атмосферного воздуха. Цель работы – установить степень воздействия влажности атмосферного воздуха на мощность и экономичность двигателя ВАЗ-2106 и создать систему компенсации состава смеси от последствий повышенной влажности.
 • Документ
  Дослідження впливу складу паливоповітряної суміші на техніко-економічні показники двотактного двигуна
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Тимашев, Владислав Володимирович; Tymashev, Vladyslav; Тимашев, Владислав Владимирович
  UA: Наукова новизна роботи полягає в наступному: вперше визначено величину впливу від додавання масла до бензину на властивості робочої суміші двотактного двигуна; уточнено фізико-математичну модель професора Я. О. Єгорова з врахуванням фізико-хімічних показників сумішевого палива. Практична цінність роботи полягає в наступному: уточнені властивості палива та паливоповітряної суміші прийнято до впровадження в комп’ютерній програмі Engine Calculation, яка використовується в навчальному процесі НУ «Запорізька політехніка», в науково-дослідних роботах студентів та аспірантів, дозволяє підвищити точність теплового розрахунку 2-тактних ДВЗ з іскровим запалюванням до 4,6 %. EN: The scientific novelty of the work: for the first time the magnitude of the impact from the addition of oil to gasoline on the properties of the working mixture of a two-stroke engine; the physical and mathematical model of Professor Ya. O. Egorov is specified taking into account physical and chemical parameters of mixed fuel. The practical value of the work: refined properties of fuel and fuel-air mixture adopted in the computer program Engine Calculation, which is used in the educational process of National University "Zaporizhzhya Polytechnic", in research work of students and graduate students, allows to increase the accuracy of thermal calculation 2-stroke internal combustion engines with spark ignition up to 4.6%. RU: Научная новизна работы заключается в следующем: впервые определена величина воздействия от добавления масла к бензину на свойства рабочей смеси двухтактного двигателя; уточнена физико-математическая модель профессора Я. А. Егорова с учетом физико-химических показателей смесевого топлива. Практическая ценность работы заключается в следующем: уточненные свойства топлива и топливовоздушной смеси приняты к внедрению в компьютерной программе Engine Calculation, используемой в учебном процессе НУ «Запорожская политехника», в научно-исследовательских работах студентов и аспирантов, позволяет повысить точность теплового расчета 2-тактных ДВС с искровым зажиганием до 4,6%.
 • Документ
  Визначення ефективності дизельного ДВЗ, що працює на біодизельних паливах різного складу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Новосильцев, Ігор Васильович; Novosiltsev, Igor; Новосильцев, Игорь Васильевич
  UA: Метою даної роботи є визначення ефективності сучасних дизельних ДВЗ, які працюють на біодизельному паливі. Для досягнення мети вирішувався ряд завдань: аналіз наукової та технічної літератури за темою дослідження, визначення властивостей біодизельних палив; аналіз особливостей конструкції об’єкта дослідження – дизельного двигуна ЯМЗ-5340; визначення методик дослідження; тепловий розрахунок двигуна ЯМЗ-5340 при роботі на дизельному паливі та на паливах із різним вмістом біодизеля; аналіз отриманих результатів. EN:The purpose of this work is to determine the efficiency of modern diesel engines running on biodiesel fuel. To achieve this goal, a number of tasks were solved: analysis of scientific and technical literature on the topic of research, determination of the properties of biodiesel fuels; analysis of the design features of the object of study - diesel engine YaMZ-5340; determination of research methods; thermal calculation of the YaMZ-5340 engine when running on diesel fuel and on fuels with different biodiesel content; analysis of the obtained results. RU: Целью данной работы является определение эффективности современных дизельных ДВС, работающих на биодизельном топливе. Для достижения цели решался ряд задач: анализ научной и технической литературы по теме исследования, определение свойств биодизельных топлив; анализ особенностей конструкции объекта исследования – дизельного двигателя ЯМЗ-5340; определение методик исследования; тепловой расчет двигателя ЯМЗ-5340 при работе на дизельном топливе и на топливах с разным содержанием биодизеля; анализ полученных результатов.
 • Документ
  Дослідження особливостей роботи та модернізація системи мащення чотиритактного бензинового двигуна з сухим картером для автомобіля типу «баггі»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Клименко, Євгеній Вікторович; Klymenko, Eugene V.; Клименко, Евгений Викторович
  UA: В роботі проведено аналіз систем мащення двигунів внутрішнього згорання різних типів. Обґрунтовано необхідність розробки методики розрахунку параметрів систем мащення з сухим картером, що забезпечує можливість визначати параметри елементів системи мащення для двигунів різних типів. Це сприяє вирішенню актуальних питань підвищення надійності та техніко-експлуатаційних показників двигунів для спортивних автомобілів, мотоциклів, позадорожньої техніки, зокрема, автомобілів «баггі». Виконано ескізне проєктування системи мащення з сухим картером двигуна МеМЗ-317 для автомобіля «баггі». Виконано гідравлічний розрахунок системи мащення з мокрим та сухим картером, визначено потрібні характеристики масляного насоса. EN: The analysis of lubrication systems of internal combustion engines of different types is carried out in the work. The necessity of developing a method of calculating the parameters of lubrication systems with a dry sump is substantiated, which provides an opportunity to determine the parameters of the elements of the lubrication system for engines of different types. This contributes to the solution of topical issues of improving the reliability and technical and operational performance of engines for sports cars, motorcycles, off-road vehicles, in particular, "buggy" cars. Preliminary design of the lubrication system with a dry crankcase of the MeMZ-317 engine for the buggy car has been performed. The hydraulic calculation of the lubrication system with wet and dry crankcase is performed, the required characteristics of the oil pump are determined. RU: В работе проведен анализ систем смазки двигателей внутреннего сгорания разных типов. Обоснована необходимость разработки методики расчета параметров систем смазки с сухим картером, что обеспечивает возможность определять параметры элементов системы смазки для двигателей разных типов. Это способствует решению актуальных вопросов повышения надежности и технико-эксплуатационных показателей двигателей для спортивных автомобилей, мотоциклов, внедорожной техники, в частности автомобилей «багги». Произведено эскизное проектирование системы смазки с сухим картером двигателя МеМЗ-317 для автомобиля «багги». Выполнен гидравлический расчет системы смазки с мокрым и сухим картером, определены необходимые характеристики масляного насоса.
 • Документ
  Дослідження впливу параметрів системи живлення на індикаторні показники дизельного двигуна
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Діаз Ортіз, Дональд Девід; Diaz Ortiz, Donald David; Диаз Ортиз, Дональд Дэвид
  UA: Метою даної роботи є дослідження впливу параметрів паливоподачі на енергетичні та економічні індикаторні показники швидкохідного дизельного двигуна автотракторного призначення на прикладі двигуна КАМАЗ-740.02-180. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше відомі положення теорії ДВЗ щодо впливу параметрів паливоподачі на індикаторні показники дизельного двигуна розширено за рахунок врахування діаметра плунжера паливного насосу високого тиску. Практична цінність роботи полягає в тому, що результати досліджень можуть бути використані при модернізації дизелів родини КамАЗ-740 та при проєктуванні систем живлення 4-тактних дизельних двигунів автотракторного призначення. EN: The purpose of this work is to research the impact of fuel supply parameters on energy and economic indicators of tractor diesel engine KAMAZ-740.02-180. The scientific novelty of the work. For the first time the known facts of the internal combustion engine theory on the influence of fuel supply parameters on the indicators of a diesel engine are expanded by taking into account the diameter of the plunger of a high pressure fuel pump. The practical value of the work – research results can be used in the modernization of KamAZ-740 diesels and in the design of power supply systems for 4-stroke diesel engines for tractors. RU: Целью данной работы является исследование влияния параметров топливоподачи на энергетические и экономические индикаторные показатели быстроходного дизельного двигателя автотракторного назначения на примере двигателя КАМАЗ-740.02-180. Научная новизна работы состоит в том, что впервые известные положения теории ДВС относительно влияния параметров топливоподачи на индикаторные показатели дизельного двигателя расширены за счет учета диаметра плунжера топливного насоса высокого давления. Практическая ценность работы состоит в том, что результаты исследований могут быть использованы при модернизации дизелей семейства КамАЗ-740 и при проектировании систем питания 4-тактных дизельных двигателей автотракторного назначения.
 • Документ
  Дослідження впливу характеристик розпилювача форсунки на ефективні показники дизеля для локомотива
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Борзій, Віктор Вікторович; Borziy, Viktor V.; Борзий, Виктор Викторович
  UK: Досліджено актуальне питання впливу кількості та діаметру соплових отворів розпилювача форсунки на робочий процес і на техніко-економічні показники дизельного двигуна У2Д6-250 для локомотива. Визначено оптимальні параметри розпилювача форсунки дизеля У2Д6-250: кількість соплових отворів іс = 8, діаметр отворів dс = 0,3 мм. Результати роботи апробовано та рекомендовано до впровадження в цеху поточного підтримання і ремонту шляху Управління залізничного транспорту ПАТ «Запоріжсталь». EN: The influence of the number and the diameter of the nozzle holes of the injector nozzle on the working process and on the technical and economic indicators of the diesel engine U2D6-250 for the locomotive is investigated. The optimal parameters of the diesel injector nozzle U2D6-250 engine are determined: the number of nozzle holes isc = 8, the diameter of the holes dc = 0.3 mm. The results of the work were tested and recommended for implementation in the Depot of current maintenance and repair of the track of the Railway Transport Department of PJSC "Zaporizhstal". RU: Исследован актуальный вопрос влияния количества и диаметра сопловых отверстий распылителя форсунки на рабочий процесс и на технико-экономические показатели дизельного двигателя У2Д6-250 для локомотива. Определены оптимальные параметры распылителя форсунки дизеля У2Д6-250: количество сопловых отверстий iс = 8, диаметр отверстий dс = 0,3 мм. Результаты работы апробированы и рекомендованы к внедрению в цех текущего поддержания и ремонта пути Управления железнодорожного транспорта ПАО «Запорожсталь».
 • Документ
  Вплив частоти обертання дизельного двигуна 6ЧН-12/14 на запас міцності поршня
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Сухоруков, Станіслав Дмитрович; Sukhorukov, Stanislav D.; Сухоруков, Станислав Дмитриевич
  UK: Виконано тепловий і динамічний розрахунки двигуна 6ЧН12/14 на номінальному режимі при частоті обертання n = 1500 хв-1, визначено екстремуми сил та моментів, що діють в циліндропоршневій групі та кривошипно-шатунному механізмі. Похибка розрахунку складає 5,3…5,65 %. Виконано розрахунок на міцність поршня дизельного двигуна 6ЧН12/14 на номінальному режимі при n = 1500 хв-1, розраховано запас міцності найбільш вразливих місць: днища поршня (nσ = 1,91), у перерізі х-х (nσ = 7,2), верхньої кільцевої перемички поршня (nσ = 5,51). Виконано розрахунок на міцність поршня на дослідницьких режимах n = 1700 хв-1; n = 1900 хв-1; n = 2100 хв-1. Встановлено, що зі збільшенням частоти обертання колінчастого валу двигуна запас міцності днища поршня критично зменшується. Гранично безпечні максимальні оберти двигуна n = 1620 хв-1. EN: Thermal and dynamic calculations of the engine 6ChN12/14 at the nominal mode at a speed of n = 1500 min-1 are performed, the extremes of forces and moments acting in the cylinder-piston group and the crank mechanism are determined. The calculation error is 5.3… 5.65%. The calculation of the piston strength of the diesel engine 6ChN12/14 at nominal mode at n = 1500 min-1, calculated the margin of safety of the most vulnerable places: the bottom of the piston (nσ = 1.91), in the cross section x-x (nσ = 7.2) , the upper annular jumper of the piston (nσ = 5.51). The calculation of the strength of the piston on the research modes n = 1700 min-1; n = 1900 min-1; n = 2100 min-1. It is established that with the increase of the engine crankshaft speed the margin of safety of the piston bottom critically decreases. Extremely safe maximum engine speed n = 1620 min-1. RU: Выполнен тепловой и динамический расчеты двигателя 6ЧН12/14 на номинальном режиме при частоте вращения n = 1500 мин-1, определены экстремумы сил и моментов, действующих в цилиндропоршневой группе и кривошипно-шатунный механизм. Погрешность расчета составляет 5,3 ... 5,65%. Выполнен расчет на прочность поршня дизельного двигателя 6ЧН12/14 на номинальном режиме при n = 1500 мин-1, рассчитано запас прочности наиболее уязвимых мест: днища поршня (nσ = 1,91), в сечении х-х (nσ = 7,2), верхней кольцевой перемычки поршня (nσ = 5,51). Выполнен расчет на прочность поршня на исследовательских режимах n = 1700 мин-1; n = 1900 мин-1; n = 2100 мин-1. Установлено, что с увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя запас прочности днища поршня критически уменьшается. Предельно безопасные максимальные обороты двигателя n = 1620 мин-1.
 • Документ
  Вплив початкового стану робочого тіла на техніко-економічні показники 8-циліндрового дизеля
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Подиряко, Максим Андрійович; Podyryako, Maxim A.; Подыряко, Максим Андреевич
  UK: Встановлено, що використання інтеркулера дозволяє знизити температуру наддувочного повітря в розрахунковому діапазоні на 15…38 К. Це призводить до зростання щільності повітря, що дозволяє отримати більше наповнення циліндрів паливом та повітрям (dmтц та dmвц). Встановлено, що зростання величини б на 0,1 призводить до наступних змін показників двигуна (в середньому): ефективна потужність Ne зростає на 5,1 кВт (2,1 %); середній ефективний тиск рe зростає на 20 кПа (2,1 %); ефективна питома витрата палива ge скорочується на 1 г/(кВт∙год) (0,4 %); ефективний ККД зростає на 0,4%. Розкрито питання охорони праці, виконано економічний розрахунок. EN: It is established that the use of the intercooler allows to reduce the temperature of the charge air in the design range by 15… 38 K. This leads to an increase in air density, which allows to obtain more filling of the cylinders with fuel and air (dmтц and dmвц). It is established that an increase in the value of б by 0.1 leads to the following changes in engine performance (on average): the effective power Ne increases by 5.1 kW (2.1%); the average effective pressure pe increases by 20 kPa (2.1%); effective specific fuel consumption ge is reduced by 1 g/(kWh∙hour) (0.4%); effective efficiency increases by 0.4%. The issue of labor protection is revealed, the economic calculation is performed. RU: Установлено, что использование интеркулера позволяет снизить температуру наддувочного воздуха в расчетном диапазоне 15 ... 38 К. Это приводит к росту плотности воздуха, что позволяет получить лучше наполнение цилиндров топливом и воздухом (dmтц и dmвц). Установлено, что рост величины бы на 0,1 приводит к следующим изменениям показателей двигателя (в среднем): эффективная мощность Ne возрастает на 5,1 кВт (2,1%); среднее эффективное давление Рe возрастает на 20 кПа (2,1%); эффективная удельный расход топлива ge сокращается на 1 г / (кВт ∙ ч) (0,4%); эффективный КПД возрастает на 0,4%. Раскрыты вопросы охраны труда, выполнен экономический расчет.
 • Документ
  Дослідження впливу параметрів паливоподачі на техніко-економічні показники двигуна ЯМЗ-238
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Питляк, Микола Федорович; Pytlyak, Mykola F.; Питляк, Николай Федорович
  UK: Проведено теплові розрахунки із змінюваними дослідницькими факторами, коефіцієнтом надлишку повітря і цикловим масовим зарядом палива. Коефіцієнт надлишку повітря змінювався від 1,5 до 2.3. Зростання з 1,7 до 1,9 призводить до наступних змін ефективних показників двигуна ЯМЗ-238Д: ефективна потужність Ne зменшується на 23,8 кВт (9,6 %); середній ефективний тиск рe зростає на 91,5 кПа (9,6 %); ефективна питома витрата палива ge скорочується на 1,0 %; ефективний ККД збільшується на 1,1 %. Розглянуто питання безпечних умов праці при виконанні магістерської роботи, проведено економічний розрахунок витрат на проведення магістерської роботи дослідницького характеру. EN: Thermal calculations with variable research factors, coefficient of excess air and cyclic mass charge of fuel are carried out. The coefficient of excess air varied from 1.5 to 2.3. The increase from 1.7 to 1.9 leads to the following changes in the effective performance of the engine YaMZ-238D: the effective power of Ne decreases by 23.8 kW (9.6%); the average effective pressure pe increases by 91.5 kPa (9.6%); effective specific fuel consumption ge is reduced by 1.0%; effective efficiency increases by 1.1%. The issue of safe working conditions during the master's thesis is considered, the economic calculation of the costs for the master's thesis of research nature is carried out. RU: Проведены тепловые расчеты с изменяемыми исследовательскими факторами, коэффициентом избытка воздуха и цикловым массовым зарядом топлива. Коэффициент избытка воздуха изменялся от 1,5 до 2.3. Рост с 1,7 до 1,9 приводит к следующим изменениям эффективных показателей двигателя ЯМЗ-238Д: эффективная мощность Ne уменьшается на 23,8 кВт (9,6%); средний эффективное давление рe возрастает на 91,5 кПа (9,6%); эффективная удельный расход топлива ge сокращается на 1,0%; эффективный КПД увеличивается на 1,1%. Рассмотрены вопросы безопасных условий труда при выполнении магистерской работы, проведен экономический расчет затрат на проведение магистерской работы исследовательского характера.