Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри ЕМ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Розрахунок блочної знесолюючої установки продуктивністю 900 м3/год»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шишмаков, Володимир Борисович; Shishmakov, Volodymyr B.
  UK: Мета проєкту – підвищити ефективність роботи блочної знесолюючої установка, шляхом зміни іонічної загрузки у фільтрах змішаної дії та заміна целюлозних намивних фільтрів на мультимішечні. Проект передбачає заміну сульфовугільну іонно-обмінну смолу на сучасну Purolite C100, що приведе до скорочення часу фільтрування та витрат води на регенерацію та власні потреби . В проекті запропоновано відмовитися від використання намивних целюлозних фільтрів та впровадити мультимішечні фільтри, які не потребують промивки. EN: The goal of the project is to increase the efficiency of the block desalination plant by changing the ionic load in the mixed-action filters and replacing cellulose washing filters with multi-bag filters. The project envisages the replacement of sulfoncarbon ion-exchange resin with modern Purolite C100, which will lead to a reduction in filtration time and water consumption for regeneration and own needs. The project proposes to abandon the use of washable cellulose filters and introduce multi-bag filters that do not require washing.
 • Item
  Розрахунок котельної установки БМ – 35М на природний газ з газопроводу Дашава - Київ
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Самсоненко, Дмитро Сергійович; Samsonenko, Dmitro S.
  UK: Парові котельні установки є основним обладнанням теплових та атомних електростанцій. Вони видобувають гостру перегріту водяну пару із хімічно очищеної поживної води за рахунок теплоти,що звільняється при спалюванні палива. Це складний об’єкт, що вміщує в себе різноманітні поверхні нагрівання з використанням всіх можливих видів теплообміну. Перерахунок поверхонь нагрівання на інше паливо потребує загального перерахунку всієї котельної установки. Проведено розрахунки палива та розрахунки всіх поверхонь нагрівання котельної установки. В результаті цих розрахунків визначено температури та ентальпії теплоносіїв по поверхнях нагрівання; кількості теплоти, що знайдені за балансом, та теплоти, що сприйнята поверхнями нагрівання; розраховані величини нев’язки та проведені необхідні реконструкції поверхонь нагрівання,що проілюстровано ескізами та кресленнями. В результаті розрахунків підтверджено забезпечення заданої паропродуктивності котельної установки БМ-35М при спалюванні природного газу з газопроводу Дашава – Київ. EN: Steam boiler installations are the main equipment of thermal and nuclear power plants. They extract sharp superheated water vapor from chemically purified nutrient water due to the heat released during fuel combustion. It is a complex object that contains various heating surfaces using all possible types of heat exchange. Recalculation of heating surfaces for another fuel requires a general recalculation of the entire boiler installation. Calculations of fuel and calculations of all heating surfaces of the boiler installation were carried out. As a result of these calculations, temperatures and enthalpies of coolants on the heating surfaces were determined; the amount of heat found by the balance and the heat absorbed by the heating surfaces; the values of the lag were calculated and necessary reconstruction the heating surfaces was carried out, which was illustrated by sketches and drawings. As a result of the calculations, it was confirmed to ensure the specified steam productivity of the BM-35M boiler plant when burning natural gas from the Dashava-Kyiv gas pipeline.
 • Item
  Розрахунок котельної установки Е-25-14 ГМ з установкою чавунного водяного економайзера
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Пендак, Андрій Миколайович; Pendak, Andrii M.
  UK: Парова котельна установка – це складний об’єкт, що вміщує в себе різноманітні поверхні нагрівання з використанням всіх можливих видів теплообміну. Поверхні нагрівання можна компонувати в різних варіантах,наприклад використовувати не сталевий,а чавунний матеріал. Така заміна для водяного економайзера можлива лише у випадку не киплячого процесу нагрівання поживної води, тому потрібно перераховувати всю котельну установку і вирішувати, чи можлива ця заміна .В проєкті проведено розрахунки палива та розрахунки всіх поверхонь нагрівання котельної установки. В результаті цих розрахунків визначено температури та ентальпії теплоносіїв по поверхнях нагрівання; кількості теплоти, що знайдені за балансом, та теплоти, що сприйнята поверхнями нагрівання. В результаті розрахунків підтверджена можливість використання в котельній установці Е-25-14 ГМ чавунного водяного економайзера EN: A steam boiler plant is a complex object that contains various heating surfaces using all possible types of heat exchange. Heating surfaces can be arranged in different ways, for example, use cast iron material instead of steel. Such a replacement for the water economizer is possible only in the case of a non-boiling process of heating the feed water, so it is necessary to recalculate the entire boiler installation and decide whether this replacement is possible. In the project, fuel calculations and calculations of all heating surfaces of the boiler installation were carried out. As a result of these calculations, temperatures and enthalpies of coolants on the heating surfaces were determined; the amount of heat found by the balance and the heat absorbed by the heating surfaces. As a result of the calculations, the possibility of using a cast iron water economizer in the E-25-14 ГМ boiler installation was confirmed.
 • Item
  Проєкт системи теплопостачання готелю у м. Суми
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Пазюк, Юлія Олександрівна; Paziuk, Yuliia O.
  EN: Система теплопостачання в готелях повинна створювати стабільний температурний режим під час опалювального сезону та комфортні гігієнічні умови відповідно до вимог. Упродовж усього опалювального сезону система опалення повинна працювати безперебійно і при мінімальних витратах тепла забезпечувати нормальну температуру в усіх приміщеннях готелю. Для цього було проведено теплотехнічний розрахунок та розрахунок теплових втрат будівлі. У готелі була запроєктована водяна система опалення, яка є найпростішою та найдешевшою в обслуговуванні з експлуатаційної точки зору. Було підібрано сталеві водо-газопровідні труби, і виконано гідравлічні розрахунки системи опалення та гарячого водопостачання. EN: The heating system in hotels should create a stable temperature regime during the heating season and comfortable hygienic conditions in accordance with the requirements. During the entire heating season, the heating system must work without interruption and with minimal heat consumption, ensure a normal temperature in all rooms of the hotel. For this, thermal engineering calculations and calculations of heat losses of the building were carried out. The hotel has designed a water heating system, which is the easiest and cheapest to maintain from an operational point of view. Steel water and gas pipes were selected, and hydraulic calculations of the heating and hot water supply system were performed.
 • Item
  Розрахунок трьохкорпусноi випарарної установки з природньою циркуляцією розчину для концентрування 2 кг/с водного розчину КОН з початковою концентрацією 10%
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Баранова, Анастасія Володимирівна; Baranova, Anastasia V.
  UK: uk Мета роботи - розрахунок прямоточної трьохкорпусної випарної установки з природньою циркуляцією. Випарюванням називається процес концентрування розчинів нелетких речовин при кипінні і частковому видаленні рідкого розчинника у вигляді пари. При цьому, розчинна нелетка речовина залишається в випарному апараті в концентрованому вигляді. Нагрівання розчину, який випарюється, відбувається шляхом передачі теплоти через роздільну стінку, яка відокремлює теплоносій від розчину. Результатами розрахунків є визначення витрати води, що випарюється; концентрацій розчину, що випарюється; температур кипіння розчинів; теплових навантажень; визначення коефіцієнтів теплопередачі; розподілу корисній різниці температур. EN: The purpose of the work is the calculation of a direct-flow three-body evaporation plant with natural circulation. Evaporation is the process of concentration of solutions of non-volatile substances during boiling and partial removal of liquid solvent in the form of steam. At the same time, the soluble non-volatile substance remains in the evaporator in a concentrated form. The heating of the evaporating solution occurs by heat transfer through the partition wall that separates the coolant from the solution. The results of the calculations are the determination of the flow of evaporated water; concentrations of the evaporating solution; boiling points of solutions; heat loads; determination of heat transfer coefficients; distribution of the useful temperature difference.