Наукові статті кафедри ІБ та Н

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Дослідження захищеності закритих wi-fi мереж
  (Дніпро: ДДУВС, 2017) Лізунов, Сергій Іванович; Lizunov, Sergiy I.; Лизунов, Сергей Иванович; Вовкостріл, А.І.; Vovkostril, A.I.; Вовкострил, А.И.
  UK: Розглянуто питання захищеності закритих WI-FI мереж. EN: The issue of security of closed WI-FI networks is considered RU: Рассмотрены вопросы защищенности закрытых WI-FI сетей.
 • Item
  Прихований майнінг та захист від нього
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Лізунов, Сергій Іванович; Lizunov, Sergiy I.; Лизунов, Сергей Иванович; Верещака, М.П.; Vereshaka, M.P.; Верещака, М.П.
  UK: Розглянуто питання захисту від несанкціонованого майнінга. EN: The issue of protection against unauthorized mining is considered. RU: Рассмотрены вопросы защиты от несанкционированного майнинга.
 • Item
  Постквантова криптографія. Майбутнє еліптичних кривих
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Лізунов, Сергій Іванович; Lizunov, Sergiy I.; Лизунов, Сергей Иванович; Вовкостріл, А. І.; Vovkostril, A. I.; Вовкострил, А. И.
  UK: Розглянуто питання постквантової криптографії. EN: The issues of post-quantum cryptography are considered. RU: Рассмотрены вопросы постквантовой криптографии.
 • Item
  Про основні засади забезпечення кібербезпеки України
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Лізунов, Сергій Іванович; Lizunov, Sergiy I.; Лизунов, Сергей Иванович; Абраменко, Лилия Алексеевна; Abramenko, Liliya O.; Абраменко, Лілія Олексіївна
  UK:Розглянуто питання організаційно-правового забезпечення захисту інформації в комп'ютерних мережах. EN: The issues of organizational and legal support for the protection of information in computer networks are considered. RU: Рассмотрены вопросы организационно-правового обеспечения защиты информации в компьютерных сетях.
 • Item
  Використання аналізаторів спектра для захисту інформації
  (Запорізький національний технічний університет, 2019) Лізунов, Сергій Іванович; Lizunov, Sergiy I.; Лизунов, Сергей Иванович; Кадулін, М.О.; Kadulin, M.O.; Кадулин, М.А.
  UK: Розглянуті питання практичного застосування сучасних аналізаторів спектра з метою запобігання витоку інформації. EN: Questions of practical application of modern spectrum analyzers to prevent information leakage are considered. RU: Рассмотрены вопросы практического применения современных анализаторов спектра с целью предотвращения утечки информации.
 • Item
  Захист від витоку інформації по каналам високочастотних випромінювань
  (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2019) Лізунов, Сергій Іванович; Lizunov, Sergiy I.; Лизунов, Сергей Иванович
  UK: Розглянуті питання практичного запобігання витоку інформації по каналах високочастотних випромінювань. EN: The issues of practical prevention of information leakage through high-frequency radiation channels are considered. RU: Рассмотрены вопросы практического предотвращения утечки информации по каналам высокочастотных излучений.
 • Item
  Деякі аспекти синтезу цифрових фільтрів
  (Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria, 2019) Лізунов, Сергій Іванович; Lizunov, Sergiy I.; Лизунов, Сергей Иванович; Костенко, Валер’ян Остапович; Kostenko, Valeryan O.; Костенко, Валерьян Остапович
  UK: У цій роботі пропонуються методика і алгоритм синтезу передавальних функцій цифрових фільтрів з лінійними фазо-частотними характеристиками на основі ФНЧ-прототипів з монотонними частотними характеристиками в смузі пропускання. При цьому запропонований підхід дозволяє істотно підвищити якість синтезу передавальних функцій і оптимізувати цей процес. Як правило, в порівнянні з традиційними, ця методика дає виграш в якісних показниках при меншій кількості ланцюгів фільтрів. Спрощується (формалізується) процес отримання передавальної функції. EN: In this work, we propose a methodology and synthesis algorithm for the transfer functions of digital filters with linear phase-frequency characteristics based on low-pass prototypes with monotonic frequency characteristics in the passband. Moreover, the proposed approach can significantly improve the quality of the synthesis of transfer functions and optimize this process. As a rule, in comparison with traditional ones, this technique gives a gain in quality indicators with fewer filter circuits. The process of obtaining the transfer function is simplified (formalized). RU: В этой работе предлагается методика и алгоритм синтеза передаточных функций цифровых фильтров с линейными фазо-частотными характеристиками на основе ФНЧ-прототипов с монотонными частотными характеристиками в полосе пропускания. При этом предложенный подход позволяет существенно повысить качество синтеза передаточных функций и оптимизировать этот процесс. Как правило, по сравнению с традиционными, эта методика дает выигрыш в качественных показателях при меньшем количестве цепей фильтров. Упрощается (формализуется) процесс получения передаточной функции.
 • Item
  Спектральний аналіз в ECAD
  (Publishing House of the National Technical University "KhPI", 2010) Василенко, Ольга Валентинівна; Василенко, Ольга Валентиновна; Vasylenko, Olga V.; Кузнєцов, Дмитро Олександрович; Кузнецов, Дмитрий Александрович; Kuznetsov, Dmytro O.
  UK: Представлені результати дослідження програми автоматизованого проектування МС9 класу ECAD в плані підтримки спектрального аналізу електронних схем; та швидкого перетворення Фур’є. Для підвищення точності моделювання спектральних характеристик розроблено відповідну методику, яку апробовано при дослідженні спектру багаторівневого інвертора напруги. EN: In the article are presented the results of research the program of the automated planning MC9 in the plan of support spectrology of electronic charts, including rapid transformation Fourier. For the increase of exactness design of spectral descriptions the proper method which is approved at research of spectrum of multilevel negator tension is developed. RU: В статье представлены результаты исследования программы автоматизированного проектирования МС9 в плане поддержки спектрального анализа электронных схем, в том числе быстрого преобразования Фурье. Для повышения точности моделирования спектральных характеристик разработана соответствующая методика, которая апробирована при исследовании спектра многоуровневого инвертора напряжения.