Наукові статті кафедри СР

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 50
 • Item
  Modeling career strategies for members of different social groups
  (Journal of Interdisciplinary Research, 2022) Кузьмін, Віктор Володимирович; Гугнін, Едуард; Сташук, Ольга; Кудінова, Маргарита; Червоненко, Катерина; Kuzmin, Viktor V.; Gugnin, Eduard; Stashuk, Olha; Kudinova, Marharyta; Chervonenko, Kateryna
  UK: Проблема кар'єри актуальна за будь-яких економічних, соціальних і політичних умов, форм власності та рівня розвитку підприємств. Реалізація особистості в кар’єрі відображає особливості існування сучасної людини в складному світі стосунків, роботи на підприємстві та зміна видів професійної діяльності EN: The problem associated with a career is relevant in all economic, social, and political conditions, forms of ownership, and the level of development of enterprises. The realization of a person in a career reflects the peculiarities of the existence of a modern person in the complex world of relationships, work at an enterprise, and a change in types of professional activity
 • Item
  Communicative and Psychological Aspects of Professional Career Development:Exploring the Diff erences
  (Expert Projects Publishing House, 2023) Кузьміна, Марія Олегівна; Кузьмін, Віктор Володимирович; Гайворонська, Таісія; Хітрова, Тетяна; Великжаніна, Дарія; Казаннікова, Олена; Kuzmina, Maria O.; Kuzmin, Viktor V.; Gaivoronska, Taisiia; Tetiana, Khitrova; Velykzhanina, Daria; Kazannikova, Olena
  UK: У дослідженні використовується методологія соціологічного опитування для збору даних та аналізу результатів. Такий підхід дозволяє кількісно підтвердити гіпотези щодо факторів впливу на кар'єрний ріст. За допомогою математичного обґрунтування визначено вагові коефіцієнти цих факторів і встановлено комплексну оцінку професійного кар’єрного росту. Дослідження успішно розробляє та підтверджує інтегральний коефіцієнт що кількісно описує вплив пріоритетних факторів на розвиток кар'єри. Результати свідчать про те, що запропонована методологія може бути реалізована в практиці управління персоналом для покращення мотивації та сприяння ефективним соціально-економічним системам. EN: The study employs a sociological survey methodology to collect data and analyze the results. This approach allows for the quantitative confi rmation of hypotheses regarding the infl uencing factors on career growth. Mathematical justifi cation is used to determine the weighting coeffi cients of these factors and establish a comprehensive assessment of professional career growth. The research successfully develops and validates an integral coeffi cient that quantitatively describes the impact of priority factors on career development. The fi ndings suggest that the proposed methodology can be implemented in personnel management practices to improve motivation and foster eff ective socioeconomic systems.
 • Item
  Розробка організаційних умов формування професійних компетентностей випускника вищої освіти на прикладі спеціальності 231 “Соціальна робота”
  (Гельветика, 2023) Кузьміна, Марія Олегівна; Kuzmina, Maria O.
  UK: У статті розроблено організаційні умови формування професійних компетентностей майбутнього випускника ЗВО на прикладі спеціальності «231 – соціальна робота». Визначено, що успішність професійної діяльності та отримання людиною задоволення від роботи безпосередньо залежить від адекватності тієї чи іншої моделі професійного середовища та здатності до неї адаптуватися. EN: In the article, the organizational conditions for the formation of professional competences of the future graduate of the higher education institution are developed on the example of the specialty "231 - social work". It was determined that the success of professional activity and a person's satisfaction from work directly depends on the adequacy of one or another model of the professional environment and the ability to adapt to it.
 • Item
  Суспільство як середовище конструювання кар’єрних стратегій
  (Причорноморський науково-дослідний ін-т економіки та інновацій, 2022) Кузьмін, Віктор Володимирович; Kuzmin, Viktor V.
  UK: Суспільство є складною системою зі своєю структурою, яка має свої статичні та динамічні функції. Усі елементи суспільства постійно трансформуються. Ці трансформації залежать від багатьох історичних, економічних та соціокультурних процесів. Кожен із соціальних процесів та феноменів набуває своєї конструкції саме в суспільстві. EN: Society is a complex system with its own structure, which has its own static and dynamic functions. All elements of society are constantly transforming. These transformations depend on many historical, economic and socio-cultural processes. Each of the social processes and phenomena acquires its construction precisely in society.
 • Item
  Діяльність притулків для жінок, які постраждали від домашнього насильства в Україні: проблеми та перспективи
  (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка., 2022) Кузьміна, Марія Олегівна; Балухтіна, Олена Миколаївна; Кузьмін, Віктор Володимирович; Kuzmina, Maria O.; Balukhtina, Olena N.; Kuzmin, Viktor V.
  UK: Проаналізовано діяльність притулків, що надають соціальні послуги жінкам, які є жертвами домашнього насильства та обґрунтовано необхідність поліпшення їхньої роботи й мережі, наявної в Україні. Використано комплекс загальнонаукових (аналіз документів, синтез, індукція) і спеціальних методів дослідження (тріангуляція даних).Визначено основні проблеми в діяльності притулків, розв'язання яких запропоновано шляхом збільшення джерел фінансування закладів, активною співпрацею із громадськими і благодійними організаціями як надавачами послуг, використання закордонного досвіду, підвищення кваліфікації спеціалістів. EN: The activities of shelters that provide social services to women who are victims of domestic violence are analyzed and the need to improve their work and the network available in Ukraine is substantiated. A complex of general scientific (document analysis, synthesis, induction) and special research methods (data triangulation) was used. The main problems in the operation of shelters were identified, the solution of which was proposed by increasing the sources of funding for institutions, active cooperation with public and charitable organizations as service providers, using foreign experience, professional development.
 • Item
  Соціальне партнерство як інструмент підготовки соціального працівника у закладі вищої освіти
  (Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія, 2021) Кузьмін, Віктор Володимирович; Кузьміна, Марія Олегівна; Масюк, Олег Петрович; Мещан, Ігор Вікторович; Kuzmin, Viktor V.; Kuzmina, Maria O.; Masyuk, Oleg P.; Mishchan, Ihor V.
  UK: Сьогодні соціальна робота в Україні перебуває в орбіті децентралізації та демократизації суспільно-державних відносин, а джерелом оновлення має стати заклад вищої освіти, який за допомогою соціального партнерства здатен змінити статус майбутнього соціального працівника. Метою оглядово-методичної статті є дослідження соціального партнерства як інструменту підготовки соціального працівника у закладі вищої освіти. У ході дослідження використовується аналіз навчально-методичних практик розвитку професійної діяльності соціального працівника на основі соціального діалогу у закладах вищої освіти. EN: Today, social work in Ukraine is in the orbit of decentralization and democratization of public-state relations, and the source of renewal should be a higher education institution that, with the help of social partnership, is able to change the status of the future social worker. The purpose of the review-methodical article is to study social partnership as a tool for training a social worker in a higher education institution. In the course of the study, an analysis of educational and methodological practices of the development of the professional activity of a social worker based on social dialogue in institutions of higher education is used.
 • Item
  Моделювання кар’єрно-компетентнісних показників соціального працівника в умовах цифровізації суспільства
  (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2022) Кузьмін, Віктор Володимирович; Кузьміна, Марія Олегівна; Kuzmin, Viktor V.; Kuzmina, Maria O.
  UK: Соціальна робота є відносно новою сферою суспільної діяльності.Незважаючи на те, що протосоціальна робота веде свою історію ще з давніх давен, але її професійний етап почався саме на початку ХХ століття, коли Мері Річмонд почала впроваджувати професійний підхід до соціальної роботи. Саме їй вдалося сформулювати теоретичні підвалини та на їх основі впровадити перші технології та протоколи практичної соціальної роботи. EN: Social work is a relatively new field of social activity. Despite the fact that proto-social work has its history since ancient times, its professional stage began precisely at the beginning of the 20th century, when Mary Richmond began to introduce a professional approach to social work. Exactly she managed to formulate the theoretical foundations and, based on them, implement the first technologies and protocols of practical social work
 • Item
  Наукові рефлексії спектра професійних компетенцій випускників спеціальності 231 “Соціальна робота”
  (Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія, 2021) Кузьміна, Марія Олегівна; Kuzmina, Maria O.
  UK: У професійних та наукових колах продовжується дискусія навколо змісту та сутності професійної компетентності майбутніх фахівців за різними спеціальностями. Зокрема, осмислюється перелік фахових компетентностей працівників соціальної сфери (спеціальність 231 – «Соціальна робота»). Ця спеціальність є відносно новою як в Україні, так і світі. У світі формування соціальної роботи, як окремого професійного спрямування, почалося на початку ХХ століття. У 20–30 роках ХХ століття соціальна робота в розвинених країнах Європи та Північної Америки поступово почала інтегруватися в систему державної політики та корпоративного соціального сектора великих промислових підприємств. EN: In professional and scientific circles the debate continues around the content and essence of future professional competence specialists in various specialties. In particular, the list of professional competences is understood social workers (specialty 231 - "Social work").This specialty is relatively new as in Ukraine and the world. In the world of social formation work, as a separate professional direction, began at the beginning of the 20th century. In the 20s and 30s 20th century social work in developed countries of Europe and North America gradually began to integrate into the state system politics and the corporate social sector large industrial enterprises.
 • Item
  Соціальна технологізація проведення конкурсного відбору персоналу як критерію успішного формування кар’єрної стратегії
  (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie Chełmskie Towarzystwo Naukowe, 2023) Кузьмін, Віктор Володимирович; Кузьміна, Марія Олегівна; Стадник, Альона Георгіївна; Kuzmin, Viktor V.; Kuzmina, Maria O.; Stadnyk, Alona G.
  UK: Управління персоналом – це постійний процес вирішення проблеми укомплектування підприємства персоналом відповідної якості та кількості, що вимагає здійснення низки певних процесів та процедур, таких як найм та адаптація персоналу, управління розвитком та мотивацією персоналу, оцінка персоналу та ін. Вихідним та одним з найважливіших етапів у процесі управління персоналом є найм персоналу, що значною мірою визначає якість і подальшу результативність системи управління персоналом. Відповідно до цього, як у теоретичних дослідженнях, так і в практичній діяльності багатьох підприємств процесу найму персоналу приділяється значна увага. EN: Personnel management is a constant process of solving the problem of staffing the enterprise with personnel of the appropriate quality and quantity, which requires the implementation of a number of certain processes and procedures, such as recruitment and adaptation of personnel, management of personnel development and motivation, personnel evaluation, etc. The initial and one of the most important stages in the process of personnel management is the hiring of personnel, which largely determines the quality and further effectiveness of the personnel management system. Accordingly, both in theoretical studies and in the practical activities of many enterprises, considerable attention is paid to the process of hiring personnel.
 • Item
  Соціально-педагогічні аспекти викладання дисципліни «соціальна робота в сфері зайнятості населення
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Кузьмін, Віктор Володимирович; Кузьміна, Марія Олегівна; Стадник, Альона Георгіївна; Kuzmin, Viktor V.; Kuzmina, Maria O.; Stadnyk, Alona G.
  UK: Метою статті є дослідження особливостей методики викладання навчальної дисципліни «Соціальна робота у сфері зайнятості населення», яка є необхідною для студентів за спеціальністю «Соціальна робота», які також будуть працювати у службах зайнятості з населенням, які бажають або не в змозі самостійно працевлаштуватися. EN: The purpose of the article is to study the peculiarities of the teaching methodology of the academic discipline "Social work in the sphere of employment of the population", which is necessary for students according to with a "Social Work" specialty, who will also work in employment services with the population who are willing or unable to find employment on their own.
 • Item
  Соціологічно-психологічні особливості формування особистої кар’єри особистості
  (Видавничий дім «Гельветика», 2023) Kuzmin, Viktor V.; Kuzmina, Maria O.; Ivanchenko, Andrii V.; Кузьмін, Віктор Володимирович; Кузьміна, Марія Олегівна; Іванченко, Андрій Володимирович
  UK: У дослідженні розглянуто ключові аспекти поняття «професійна кар’єра особистості». Наведено аргументи щодо розмежування даного поняття від терміна «професійний розвиток». Підкреслено, що професійний розвиток є невід’ємною частиною процесу формування професійної кар’єри, що супроводжується змінами в особистій професійній системі координат і фіксує структурні зміни в роботі працівника (якісні зміни від старту професійної кар’єри у певній компанії до її закінчення). Автори статті акцентують увагу, що, з одного боку, професійна кар’єра особистості є проєкцією цілей і планів на майбутнє, з іншого засобом досягнення цих цілей. В основіформування професійної кар’єри лежить ідея самоідентифікації (як пошуку власної ідентичності), що тісно пов’язана з проблемою вибору професії, конкретного місця роботи. EN: The research examines the key aspects of the concept of "professional career of an individual". Arguments are given for distinguishing this concept from the term "professional development". It is emphasized that professional development is an integral part of the process of forming a professional career, which is accompanied by changes in the personal professional coordinate system and records structural changes in the work of the employee (qualitative changes from the start professional career in a certain company before its end). The authors of the article emphasize that, on the one hand, the professional career of an individual is a projection of goals and plans for the future, on the other hand, a means of achieving these goals. The basis of the formation of a professional career is the idea of self-identification (as a search for one's own identity), which is closely related to the problem of choosing a profession, a specific place of work.
 • Item
  Методичні аспекти викладання дисципліни ”Соціальна робота в сфері зайнятості населення”
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2022) Кузьмін, Віктор Володимирович; Kuzmin, Victor V.; Кузьміна, Марія Олегівна; Kuzmina, Maria O.; Стадник, Альона Георгіївна; Stadnyk, Alyona G.; Борисюк, С.О.; Borisyuk, S.O; Ігрушко, А.Ю.; Igrushko, A.Yu.
  UK: В сучасному українському суспільстві соціальна робота як професійна діяльність спрямована на допомогу клієнтам різних соціальних груп, які опинилися в складних життєвих обставинах та в групі соціального ризику. Як правило, до соціальних ризиків відносять ті обставини, які негативно впливають на якість життя особи, наприклад: смерть годувальника, інвалідність, тимчасова непрацездатність, низький рівень матеріальної забезпеченості та втрата місця роботи. Громадяни, які втратили роботу та бажають працевлаштуватися, перебувають на обліку у Державного центрі зайнятості. EN: In modern Ukrainian society, social work as a professional activity is aimed at helping clients of various social groups who find themselves in difficult life circumstances and in the group of social risk. As a rule, social risks include those circumstances that negatively affect the quality of life of a person, for example: death of a breadwinner, disability, temporary incapacity for work, low level of financial security and loss of a job. Citizens who have lost their jobs and wish to find employment are registered at the State Employment Center.
 • Item
  Соціологічні та психологічно-педагогічні технології в практичній соціальній роботі
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2022) Кузьмін, Віктор Володимирович; Kuzmin, Victor V.; Кузьміна, Марія Олегівна; Kuzmina, Maria O.; Балухтіна, Олена Миколаївна; Balukhtina, Olena M.; Баршацька, Галина Юріївна; Barshatska, Galina Yu.; Щербина, Сергій Степанович; Shcherbina, Serhiy S.
  UK: Метою статті є розкриття питання змісту, потенціалу й логіки функціонування сучасних соціологічних та психолого-педагогічних технологій у практичній соціальній роботі. Практика соціальної роботи полягає в таргетованому, кейсовому професійному застосуванні цінностей, принципів і методів соціології, соціальної педагогіки та соціальної психології. Теоретичні й практичні напрацювання вказаних наук є основою для успішної соціальної практики,яка насамперед полягає в ефективному соціальному менеджменті. EN: The purpose of the article is to reveal the content, potential and logic of functioning of modern sociological and psychological-pedagogical technologies in practical social work. The practice of social work consists in the targeted, case-based professional application of values, principles and methods of sociology, social pedagogy and social psychology. Theoretical and practical developments of these sciences are the basis for successful social practice, which primarily consists in effective social management.
 • Item
  Соціальний екскурс кар’єрних вподобань українців
  (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2021) Кузьмін, Віктор Володимирович; Kuzmin, Victor V.; Стадник, Алена Георгиевна; Stadnik, Alyona G.
  UK: В рамках дослідження був розглянутий екскурс кар’єрних вподобань українців. Дослідження кар’єрних вподобань, освітніх траєкторій та професійних компетентностей українців здійснювалося за допомоги змішаної методології, яка включала застосування методів аналізу документів та контент-аналізу документів. Зазначені методи є загальнонауковими та навіть класичними і їх використаннябуло продиктованим метою дослідження.Кар’єрні вподобання українців в рамках української науки є майже не дослідженими так якпоняття кар’єрних вподобань не ставало об’єктом наукових досліджень. В рамках дослідження були виявлені особливості формування та реалізації кар’єрних вподобань українців в різні епохи та в рамках різних держав в які входили українські землі. В подальшому кар’єрні вподобання українців стали відповідати загальним тенденціям кар’єризму, які панували в світі. Цьому сприяла монотипізація кар’єрних вподобань глобальної економіки. EN: As part of the study, an overview of the career preferences of Ukrainians was considered. The study of career preferences, educational trajectories and professional competencies of Ukrainians was carried out with the help of a mixed methodology, which included the use of document analysis and document content analysis methods. The specified methods are general scientific and even classical, and their use was dictated by the goal of the study. Career preferences of Ukrainians within the framework of Ukrainian science are almost unresearched, since the concept of career preferences did not become an object of scientific research. Within the framework of the study, the peculiarities of the formation and implementation of career preferences of Ukrainians in different eras and within the framework of different states that included Ukrainian lands were revealed. In the future, the career preferences of Ukrainians began to correspond to the general trends of careerism that prevailed in the world. This was facilitated by the monotyping of career preferences of the global economy.
 • Item
  Основні агенти соціалізації сиріт у середніх та вищих закладах освіти України
  (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023) Кузьмін, Віктор Володимирович; Kuzmin, Victor V.; Стадник, Алена Георгиевна; Stadnik, Alyona G.; Іванов Є. Р.; Ivanov E. R.
  UK: У статті розглянуто основні агенти соціалізації сиріт у середніх та вищих закладах освіти України. Відзначено, що специфічна роль закладів середньої та вищої освіти полягає у тому, що в них відбувається остаточне засвоєння соціальних норм, які забезпечують процес соціальної інтеграції особистості, що містить визначення рівня соціальної девіантності сиріт як носіїв соціальної ексклюзії, параметрів соціального середовища, зокрема провідних соціальних норм середовища; виявлення рівня активності сиріт у засвоєнні наявних соціальних норм; розроблення індивідуальних заходів, що сприяють засвоєнню соціальних норм у навчанні, спілкуванні, позитивному ставленні до себе, до планів на майбутнє тощо. У процесі соціально-виховної взаємодії у закладах освіти у цілому відбувається залучення сиріт у ці види діяльності на основі суб’єкт-суб’єктних відносин. Відповідно, моделі соціалізації сиріт у межах освітнього закладу мають передбачати здобуття ними не просто середньої чи вищої освіти як такої, а інклюзивної освіти як важливого етапу їх соціалізації й інтеграції в суспільство EN: The article examines the main agents of socialization of orphans in secondary and higher institutionsof education of Ukraine. It is noted that it is specificthe role of secondary and higher education institutions is what happens in them the final assimilation of social norms which ensure the process of social integration personality, containing the definition of the level social deviance of orphans as carriers of social exclusion, social parameters environment, in particular leading social environment norms; detection of the level of activity of orphans in the assimilation of existing social norms; development of individual measures, that contribute to the assimilation of social normsin education, communication, positive attitude towards oneself, plans for the future, etc. In the process of social and educational interaction in educational institutions in general involve orphans in these types of activities on the basis of subject-subject relations. In accordance, models of socialization of orphans within educational institution should provide for the acquisition they do not just have secondary or higher educationas such, and inclusive education as important stage of their socialization and integration into society
 • Item
  Формування готовності до іншомовної професійно-орієнтованої комунікативної компетентності майбутніх фахівців з вищою освітою
  (Katowice: Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022) Калашнік, Наталія; Кравченко, Таміла; Шастько, Ірина; Кузьміна, Марія; Kalashnik, Nataliia; Kravchenkо, Tamila; Shastko, Iryna; Kuzmina, Maria; Калашник, Нaталья; Кравченко, Тамила; Шастько, Ирина; Кузьмина, Мария
  UK: У процесі формування кадрового потенціалу важливим завданням є підготовка студентів до професійного спілкування в іншомовному середовищі. Така підготовка має на меті не тільки підвищення якості мовної освіти, але й повинна сприяти успішній професійній самореалізації і мобільності молодих фахівців в умовах відкритого ринку праці. Сучасний спеціаліст будь-якої держави повинен не лише досконало знати технологію своєї професійної діяльності, але й він має здійснювати процес взаємодії при встановленні суб’єкт-суб’єктних стосунків з різними людьми і в різних сферах діяльності. EN: In the process of forming personnel potential, an important task is to prepare students for professional communication in a foreign language environment. Such training aims not only to improve the quality of language education, but also to contribute to the successful professional self-realization and mobility of young specialists in the conditions of the open labor market. RU: В процессе формирования кадрового потенциала важной задачей является подготовка студентов к профессиональному общению в иноязычной среде. Такая подготовка преследует цель не только повышения качества языкового образования, но и должна способствовать успешной профессиональной самореализации и мобильности молодых специалистов в условиях открытого рынка труда.
 • Item
  Особливості викладання дисципліни “ Методики соціальних досліджень” для студентів спеціальності “231- Соціальна робота”
  (Науковий вісник Ужгородського університету, 2021) Кузьмін, Віктор Володимирович; Кузьміна, Марія Олегівна; Борисюк, Світлана Олексіївна; Kuzmin, Victor V.; Kuzmina, Maria O.; Borysiuk, Svitlana O.; Кузьмин, Виктор Владимирович; Кузьмина, Мария Олеговна; Борисюк, Светлана Алексеевна
  UK: Метою статті є виявлення та дослідження особливостей викладання навчальної дисципліни «Методика соціальних досліджень», матеріал якої є необхідним для майбутніх соціальних працівників в роботі з різними групами населення та соціальними проблемами. EN: The purpose of the article is to identify and study the peculiarities of teaching the discipline "Methods of social research", the material of which is necessary for future social workers in working with different groups and social problems. RU: Целью статьи является выявление и исследование особенностей преподавания учебной дисциплины «Методика социальных исследований», материал которой необходимо для будущих социальных работников в работе с различными группами населения и социальными проблемами.
 • Item
  Career Networking as a Praxeological Communicative Practice of the XXI Century in Social Theory
  (Міжнародний журнал кримінології та соціології, 2020) Zoska, Yana V.; Shcherbina, Victor M.; Kuzmin, Victor V.; Stadnik, Oksana F.; Bondarenko, Olga V.; Зоська, Яна Владимировна; Щербина, Виктор Николаевич; Кузьмин, Виктор Владимирович; Стадник, Оксана Феликсовна; Бондаренко, Ольга Валерьевна; Кузьмін, Віктор Володимирович; Зоська, Яна Володимирівна; Щербина, Віктор Миколайович; Стаднік, Оксана Феліксівна; Бондаренко, Ольга Валеріївна
  UK: Розвиток кар’єрних мереж як практичної комунікативної практики мало вивчений з точки зору ефективності. Відсутність досліджень емоційних, мотиваційних, психологічних та кар’єрних наслідків мережевих зв’язків вимагає вивчення взаємозв’язку між типами кар’єрних мереж та цими ефектами. Наслідки мережевих зв'язків для досягнення успіху в кар'єрі були визначені на основі електронного конфіденційного опитування 102 працівників українських компаній. EN: Career networking as a praxeological communicative practice is little studied in terms of effectiveness. The lack of research into the emotional, motivational, psychological and career effects of networking necessitates a study of the relationship between the types of career networking and these effects. The effects of networking in achieving career success were identified based on the electronic confidential survey of 102 employees of Ukrainian companies. RU: Карьерные сети как праксиологическая коммуникативная практика мало изучены с точки зрения эффективности. Отсутствие исследований эмоциональных, мотивационных, психологических и карьерных эффектов сетевого взаимодействия требует изучения взаимосвязи между типами карьерного взаимодействия и этими эффектами. Влияние нетворкинга на достижение карьерного успеха было выявлено на основе конфиденциального электронного опроса 102 сотрудников украинских компаний.
 • Item
  Розвиток професійних компетентностей студентів у позааудиторній волонтерській діяльності
  (Державне вище професійне училище в Холмі Хелмське наукове товариство, 2021) Кузьміна, Марія Олегівна; Б’янка, Ганна Григорівна; Kuzmina, Maria O.; Bianca, Ganna G.; Кузьмина, Мария Олеговна; Бьянка, Анна Григорьевна
  UK: Проблема компетентності майбутнього соціального працівника набуває в останні роки все більшої актуальності у зв’язку з прийняттям в Україні курсу на вирішення соціальних проблем населення і необхідністю підготовки компетентних фахівців для роботи у цій галузі. EN: The problem of competence of the future social worker has become increasingly important in recent years in connection with the adoption in Ukraine of a course to address social problems of the population and the need to train competent specialists to work in this field RU: Проблема компетентности будущего социального работника приобретает в последние годы все большую актуальность в связи с принятием в Украине курса на решение социальных проблем населения и необходимостью подготовки компетентных специалистов для работы в этой области.
 • Item
  Forecasting Career-And Competence Indicators of a Social Worker in the Context of Digital Transformations of the Society
  (IV Міжнародний науковий конгрес «Суспільство інтелекту зовнішнього середовища - 2021», 2021) Кузьміна, Марія Олегівна; Кузьмін, Віктор Володимирович; Мосаєв, Юрій Володимирович; Карпенко, Наталя Миколаївна; Тарасенко, Кирил Валентинович; Kuzmina, Maria O.; Kuzmin, Victor V.; Mosaev, Yuri V.; Karpenko, Natalia M.; Tarasenko, Kiril V.; Кузьмина, Мария Олеговна; Кузьмин, Виктор Владимирович; Мосаев, Юрий Владимирович; Карпенко, Наталья Николаевна; Тарасенко, Кирилл Валентинович
  UK: Стаття присвячена проблемі прогнозування показників кар'єри та компетентності соціального працівника в контексті цифрових трансформацій суспільства. У статті проаналізовано соціальні та історичний контекст формування показників професійної компетентності соціальних працівників. У статті порівнюється аналогова та цифрова система показників професійної компетентності соціального працівника. EN: The article is devoted to the problem of forecasting the career and competence indicators of a social worker in the context of digital transformations of the society. The paper analyzes the social and historical context of the formation of social workers’ career competence indicators. The article compares the analogue and digital system of career competence indicators of a social worker. RU: Статья посвящена проблеме прогнозирования показателей карьеры и компетентности социального работника в контексте цифровых трансформаций общества. В статье анализируются социальные и исторический контекст формирования показателей карьерной компетентности социальных работников. В статье сравниваются аналоговая и цифровая системы показателей карьерной компетентности социального работника.