Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри КА та ТП

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Методичні вказівки до виконання наукової роботи на Всеукраїнський конкурс на кращу студентську наукову роботу для студентів спеціальностей 081 “Право” та 262 “Правоохоронна діяльність” всіх форм навчання
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Денисенко, Вікторія Володимирівна; Denysenko, Viktoria V.; Денисенко, Виктория Владимировна
  UK: Методичні вказівки покликані надати допомогу студентам під час проведення наукового дослідження та виконання наукової роботи на Всеукраїнський конкурс на кращу студентську наукову роботу. Вони містять рекомендації з обрання теми дослідження, визначення його мети, методів, структури та оформлення наукової роботи тощо. EN: Methodical recommendations are designed to assist students in conducting scientific research and performing scientific work for the All-Ukrainian competition for the best student scientific work. They contain recommendations for choosing the research topic, determining its purpose, methods, structure and formalization of scientific research. RU: Методические рекомендации призваны оказать помощь студентам в проведении научного исследования и выполнении научной работы на Всеукраинский конкурс на лучшую студенческую научную работу. Они содержат рекомендации по выбору темы исследования, определению его цели, методов, структуры и оформлению научной работы.
 • Item
  Проблеми тлумачення правових норм
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Саміло, Ганна Олегівна; Samilo, Hanna O.; Самило, Анна Олеговна
  UK: Дане видання підготовлено у відповідності із програмою викладання учбового курсу «Проблеми тлумачення правових норм» у вищих навчальних закладах. Вивчення дисципліни «Проблеми тлумачення правових норм» потребує комплексного підходу як до викладання, так і до засвоєння навчального матеріалу. Курс розрахований на студентів старших курсів, які вивчили галузеві та інші юридичні дисципліни та підготовлені до творчого сприйняття запропонованої дисципліни. EN: This publication was prepared in accordance with the program of teaching training course "Problems of interpretation of legal norms" in higher education. The study of the discipline "Problems of interpreting legal norms" requires an integrated approach both for teaching and for learning the material. The course is designed for senior students who have studied sectoral and other legal disciplines and are prepared for the creative perception of the proposed discipline. RU: Данное издание подготовлено в соответствии с программой преподавания учебного курса «Проблемы толкования правовых норм» в высших учебных заведениях. Изучение дисциплины «Проблемы толкования правовых норм» требует комплексного подхода как к преподаванию, так и к усвоению учебного материала. Курс рассчитан на студентов старших курсов, которые изучили отраслевые и другие юридические дисциплины и подготовлены к творческому восприятию предложенной дисциплины.
 • Item
  Проблеми тлумачення правових норм
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Саміло, Ганна Олегівна; Samilo, Hanna O.; Самило, Анна Олеговна
  UK: Дане видання підготовлено у відповідності із програмою викладання учбового курсу «Проблеми тлумачення правових норм» у вищих навчальних закладах. Конспект лекцій під назвою «Проблеми тлумачення правових норм» розрахований на студентів магістратури, які вже вивчили галузеві та інші юридичні дисципліни та підготовлені до творчого сприйняття запропонованого курсу. EN: This publication was prepared in accordance with the program of teaching training course "Problems of interpretation of legal norms" in higher education. The summary of the lectures entitled "Problems of interpreting legal norms" is intended for students of the Master's degree, who have already studied the branch and other legal disciplines and prepared for the creation of the perception of the proposed course. RU: Данное издание подготовлено в соответствии с программой преподавания учебного курса «Проблемы толкования правовых норм» в высших учебных заведениях. Конспект лекций под названием «Проблемы толкования правовых норм» рассчитан на студентов магистратуры, уже изучили отраслевые и другие юридические дисциплины и подготовлены до творчого сприйняття предложенного _курсу.
 • Item
  Методичні вказівки до семінарських (практичних) занять з дисципліни “Митне право” для студентів спеціальності 081 “Право” денної форми навчання
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Денисенко, Вікторія Володимирівна; Denysenko, Viktoria V.; Денисенко, Виктория Владимировна
  UK: Методичні вказівки покликані надати допомогу студентам під час підготовки до семінарських (практичних) занять. Даний матеріал є простим та доступним у використанні, містить теми та питання семінарських (практичних) занять, список літератури, рекомендованої до вивчення, основні терміні та поняття. EN: Methodical recommendations are designed to assist students in preparing for seminars (practical) classes. This material is available and practical to use, contains topics and questions of seminars (practical) classes, a list of literature that recommended for study, basic terms and concepts. RU: Методические рекомендации призваны оказать помощь студентам при подготовке к семинарским (практическим) занятиям. Данный материал есть доступным и практичным в использовании, содержит темы и вопросы семинарских (практических) занятий, список литературы, рекомендованной для изучения, основные термины и понятия.
 • Item
  Методичні вказівки до семінарських (практичних) занять з дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн” для студентів спеціальності 081 “Право” денної форми навчання
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Денисенко, Вікторія Володимирівна; Denysenko, Viktoria V.; Денисенко, Виктория Владимировна
  UK: Методичні вказівки покликані надати допомогу студентам під час підготовки до семінарських (практичних) занять. Даний матеріал є простим та доступним у використанні, містить теми та питання семінарських (практичних) занять, список літератури, рекомендованої до вивчення, основні терміні та поняття. EN: Methodical recommendations are designed to assist students in preparing for seminars (practical) classes. This material is available and practical to use, contains topics and questions of seminars (practical) classes, a list of literature that recommended for study, basic terms and concepts. RU: Методические рекомендации призваны оказать помощь студентам при подготовке к семинарским (практическим) занятиям. Данный материал есть доступным и практичным в использовании, содержит темы и вопросы семинарских (практических) занятий, список литературы, рекомендованной для изучения, основные термины и понятия.
 • Item
  Методичні вказівки до семінарських (практичних) занять з дисципліни “Історія держави і права України” для студентів спеціальності 081 “Право” денної форми навчання
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Денисенко, Вікторія Володимирівна; Denysenko, Viktoria V.; Денисенко, Виктория Владимировна
  UK: Методичні вказівки покликані надати допомогу студентам під час підготовки до семінарських (практичних) занять. Даний матеріал є простим та доступним у використанні, містить теми та питання семінарських (практичних) занять, список літератури, рекомендованої до вивчення, основні терміні та поняття. EN: Methodical recommendations are designed to assist students in preparing for seminars (practical) classes. This material is available and practical to use, contains topics and questions of seminars (practical) classes, a list of literature that recommended for study, basic terms and concepts. RU: Методические рекомендации призваны оказать помощь студентам при подготовке к семинарским (практическим) занятиям. Данный материал есть доступным и практичным в использовании, содержит темы и вопросы семинарских (практических) занятий, список литературы, рекомендованной для изучения, основные термины и понятия.
 • Item
  Методичні рекомендації щодо планування, підготовки та захисту магістерських робіт зі спеціальності 081 – «Право» для студентів усіх форм навчання
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Бостан, Сергій Костянтинович; Bostan, Sergii K.; Бостан, Сергей Константинович
  UK: Методичні рекомендації являють собою комплекс порад щодо підбору й опрацювання навчальної та нормативної літератури, визначення структури, методики написання, оформлення та захисту магістерської роботи зі спеціальності 081 – «Право». EN: Methodical recommendations are a set of advice on the selection and processing of educational and normative literature, the definition of the structure, methods of writing, design and defense of the master's work in the specialty 081 - "Law". RU: Методические рекомендации представляют собой комплекс советов по подбору и обработке учебной и нормативной литературы, определение структуры, методики написания, оформления и защиты магистерской работы по специальности 081 - «Право