Наукові статті кафедри ФБС та С

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 394
 • Item
  Оцінка розвитку ринку інноваційних фінансових технологій
  (Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал, 2023) Пахомова, Ірина Георгіївна; Pakhomova, Iryna G.
  UK: У статті досліджено провідний досвід функціонування ринку фінансових технологій та виявлені тренди його розвитку: високий світовий рівень впровадження фінансових технологій, зростання інновацій у фінансові технології, найпопулярніші сектори інвестування коштів. Досліджено хронологію розвитку та сучасний стан глобального ринку фінансових технологій, а саме: глобальний обсяг транзакцій у ключових фінтех-сферах; глобальна інвестиційна активність у фінтех; рівень проникнення фінтех-послуг у світі; розподіл фінтех-ініціатив за напрямком. На основі оцінки тенденцій функціонування фінансових технологій у розвинутих країнах світу запропоновані основні напрями його розвитку в Україні, а саме: інтеграція різних каналів комунікації та продажу з метою формування єдиного комунікацйного середовища та напрями персоніфікації у фінансовому секторі. EN: The article examines the leading experience of the functioning of the financial technology market and reveals the trends of its development: the high global level of implementation of financial technologies, the growth of innovations in financial technologies, the most popular sectors of investing funds. The chronology of development and the current state of the global market of financial technologies were studied, namely: the global volume of transactions in key fintech areas; global fintech investment activity; the level of penetration of fintech services in the world; distribution of fintech initiatives by direction. Based on the evaluation of the trends in the functioning of financial technologies in the developed countries of the world, the main directions of its development in Ukraine are proposed, namely: integration of various communication and sales channels with the aim of forming a unified communication environment and directions of personalization in the financial sector.
 • Item
  Методи підвищення рівня боргової безпеки України
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шарова, Світлана Василівна; Sharova, Svitlana V.
  UK: В тезі розглядається сутність вибору методики оцінки виробничих запасів на промислових підприємствах в умовах війни EN: The thesis examines the essence of choosing a methodology for estimating production stocks at industrial enterprises in wartime conditions
 • Item
  Управління рентабельністю та конкурентоспроможністю підприємства як суб’єкта економічної діяльності країни
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шарова, Світлана Василівна; Sharova, Svitlana V.
  UK: В тезі розглядається сутність понять рентабельності та конкурентоспроможності підприємства, методи ефективного управління цими явищами. EN: The thesis examines the essence of the concepts of profitability and competitiveness of the enterprise, methods of effective management of these phenomena.
 • Item
  Ризики державного боргу та їх вплив на боргову безпеку країни
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шарова, Світлана Василівна; Sharova, Svitlana V.
  UK: В тезі розглядається сутність державного боргу, його ризики та їх вплив на боргову безпеку країни. EN: The thesis examines the nature of public debt, its risks and their impact on the country's debt security.
 • Item
  Підвищення рівня життя населення України
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шарова, Світлана Василівна; Sharova, Svitlana V.
  UK: В тезі розглядається сутність рівня життя населення та шляхи його підвищення для населення України. EN: The thesis examines the essence of the standard of living of the population and ways to increase it for the population of Ukraine.
 • Item
  Використання міжнародного досвіду забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шарова, Світлана Василівна; Sharova, Svitlana V.
  UK: В тезі розглядається сутність визначень фінансової безпеки. Вважається, що фінансова безпека як поняття включає комплекс заходів, методів та коштів із захисту економічних 250 інтересів держави на макрорівні, а також корпоративних структур та фінансової діяльності суб'єктів господарювання на мікрорівні. EN: The thesis examines the essence of definitions of financial security. It is believed that financial security as a concept includes a set of measures, methods and funds to protect economic 250 interests of the state at the macro level, as well as corporate structures and financial activities of business entities at the micro level.
 • Item
  Вибір методики оцінки виробничих запасів на промислових підприємствах в умовах війни
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шарова, Світлана Василівна; Sharova, Svitlana V.
  UK: В тезі розглядається сутність вибору методики оцінки виробничих запасів на промислових підприємствах в умовах війни EN: The thesis examines the essence of choosing a methodology for estimating production stocks at industrial enterprises in wartime conditions
 • Item
  Аналіз фінансового стану підприємства в контексті відновлення економіки України
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шарова Світлана Василівна; Sharova, Svitlana V.
  UK: В тезі розглядається сутність визначень фiнансового стану пiдпpиємства – це комплексне поняття, яке є pезультатом взаємодiї всiх елементiв системи фiнансових вiдносин пiдпpиємства, визначається сукупнiстю виpобничо-господаpських фактоpiв i хаpактеpизується системою показникiв, що вiдобpажають наявнiсть, pозмiщення i викоpистання фiнансових pесуpсiв EN: The thesis examines the essence of the importance of the financial system of enterprise - this is a complex concept, as the result of the interaction of all elements of the financial system of enterprises, is determined by the totality of the financier-government All factors are characterized by a system of indicators that represent the visibility, allocation and sourcing of financial resources.
 • Item
  Стан фінансового сектору України та заходи НБУ з підтримки його безперебійного функціонування в умовах воєнного стану
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Шарова Світлана Василівна; Sharova, Svitlana V.
  UK: В тезі розглядається стан фінансового сектору України та заходи НБУ з підтримки його безперебійного функціонування в умовах воєнного стану EN: The thesis examines the state of the financial sector of Ukraine and the NBU's measures to support its smooth functioning in the conditions of martial law
 • Item
  Сучасний стан національної безпеки України в глобальному середовищі
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Шарова, Світлана Василівна; Sharova, Svitlana V.; Міхова, М.Р.; Mihova, M.R.
  UK: В тезі розглядається сучасний стан національної безпеки України в глобальному середовищі EN: The thesis examines the current state of Ukraine's national security in the global environment
 • Item
  Банкострахування - як сучасний метод мінімізації кредитного ризику банку
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Шарова, Світлана Василівна; Sharova, Svitlana V.
  UK: В тезі розглядається сутність банко страхування як сучасного методу мінімізації кредитного ризику банку. EN: The thesis examines the essence of banco insurance as a modern method of minimizing the bank's credit risk.
 • Item
  Ринок корпоративних цінних паперів в Україні: проблеми та можливості
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Шарова, Світлана Василівна; Sharova, Svitlana V.
  UK: В тезі розглядається сутність ринку корпоративних цінних паперів в Україні, проблеми та можливості. EN: The thesis examines the essence of the corporate securities market in Ukraine, problems and opportunities.
 • Item
  Характеристика основних факторів впливу на прибутковість підприємства та пошук резервів підвищення прибутку
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шарова, Світлана Василівна; Sharova, Svitlana V.
  UK: В статті розглядається сутність визначень які покладено в основу функціонування будь якого підприємства, а саме «прибуток» і «прибутковість». В статті подано класифікацію прибутку, систематизовані внутрішні і зовнішні чинники, визначені його основні функції, що діють на прибутковість, а також розглянуті резерви збільшення прибутку. На процес отримання та приросту прибутку впливають фактори, що мають внутрішній та зовнішній характер. EN: The article examines the essence of the definitions that form the basis of the functioning of any enterprise, namely "profit" and "profitability". The article presents the classification of profit, internal and external factors are systematized, its main functions affecting profitability are determined, and reserves for increasing profit are considered. The process of profit accumulation occurs under the influence of internal and external factors.
 • Item
  Mechanisms of Public Finance Digitalization and Methods of Implementing in the Public Administration System in Ukraine: European Experience
  (Economic Affairs, 2023) Шарова, Світлана Василівна; Sharova, Svitlana V.; Інна, Жук; Inna, Zhuk; Олексій, Захаркін; Oleksii, Zakharkin; Ірина, Вишка; Iryna, Vishka; Юлія, Набатова; Iuliia, Nabatova
  UK: Цифровізація вже не є невід’ємною частиною суспільних відносин на етапі їх розвитку. Він охоплює практично всі сфери повсякденного життя, і в деяких випадках без нього зараз неможливо обійтися. Державні фінанси не є винятком, оскільки вони також зазнають значних змін у нових реаліях. Розвиток інформаційних технологій дає змогу швидше та ефективніше адмініструвати багато процесів у сфері державних фінансів, у тому числі контролювати накопичення та витрачання коштів. У науковій роботі визначено сучасну архітектуру інформаційних систем, які використовуються у сфері державних фінансів; проаналізовано їх загальні переваги, такі як: ефективність (швидкість), сумісність даних, економічність, зручність, прозорість, послідовність, надійність та усунення дублювання. Розглянуто архітектуру інформаційних систем і технологій у сфері державних фінансів ЄС та України. Метою наукової роботи є визначення структури застосування інформаційних технологій для модернізації управління державними та муніципальними фінансами. Основним методом дослідження було бібліографічне дослідження, як описове, так і аналітичне. У науковій роботі зроблено висновок про необхідність подальшої цифровізації вищезазначеної сфери в Україні. Зокрема, пропонується розвивати концепцію електронного урядування шляхом повної цифровізації суспільства, забезпечення прозорості та відкритості, звітування перед громадянами за державні кошти та впровадження зворотного зв’язку з ними. Водночас необхідно продовжувати залучати громадян до управління державними фінансами через зворотний зв’язок, голосування та платформні рішення. Розвиток національних систем управління державними фінансами на основі прийняття стандартів ЄС шляхом застосування інформаційних технологій є потенційним напрямом для подальших досліджень. EN: Digitalization is no longer an integral part of social relations at the stage of their development. It covers almost all areas of everyday life, and it is now impossible to do without it in some cases. Public finances are no exception since they are also undergoing significant changes in the new realities. The development of information technologies makes it possible to administer many processes in the field of public finance faster and more efficiently, including control over the accumulation and expenditure of funds. The academic paper defines the modern architecture of information systems used in the field of public finance; their general advantages are analyzed, such as: efficiency (speed), data compatibility, cost-effectiveness, convenience, transparency, consistency, reliability, and elimination of duplication. The architecture of information systems and technologies in the field of public finance in the EU and Ukraine is considered. The purpose of the academic paper is to define the structure of applying information technologies to modernize public and municipal financial management. The bibliographical research, both descriptive and analytical, was the main research method. The conclusion has been made in the present scientific work that there is a need for further digitalization of the above-mentioned sphere in Ukraine. In particular, it is proposed to develop the concept of e-government by fully digitalizing society, ensuring transparency and openness, reporting to citizens for public funds, and implementing feedback from them. At the same time, it is necessary to continue involving citizens in public finance management through feedback, voting and platform solutions. The development of national public finance management systems based on adopting the EU standards through applying information technologies represents a potential area for further studies.
 • Item
  Проблематика підвищення рівня енергетичної безпеки
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Фатюха, Наталія Георгіївна; Fatiukha, Natalia G.; Мануковська, Вікторія Вікторівна; Manukovska, Viktoriya V.
  UK: У даній статті досліджено та проаналізовано теоретичні засади та методологію оцінки рівня енергетичної безпеки України. Роль енергетики під час соціально-економічних криз та війни значно зростає, тому питання підвищення енергетичної безпеки та забезпечення сталого розвитку в енергетиці стають надзвичайно важливими на рівні окремих країн і міжнародних організацій. EN: This article investigates and analyzes the theoretical foundations and practical methods of assessing the level of energy security of Ukraine. The role of the energy industry during socio-economic crises and war is growing significantly, therefore the issues of improving energy security and ensuring sustainable development in the energy sector are becoming extremely important at the level of individual countries and international organizations.
 • Item
  Розвиток ринку цінних паперів в Україні
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Фатюха, Наталія Георгіївна; Fatiukha, Natalia G.
  UK: Досліджено розвиток ринку цінних паперів в Україні EN: The development of the securities market in Ukraine is analyzed
 • Item
  Система фінансового моніторингу в Україні
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Фатюха, Наталія Георгіївна; Fatiukha, Natalia G.
  UK: Досліджено систему фінансового моніторингу в Україні EN: The system of financial monitoring in Ukraine is studied
 • Item
  Управління місцевими фінансами та їх формування в умовах воєнного часу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Фатюха, Наталія Георгіївна; Fatiukha, Natalia G.
  UK: Досліджено управління місцевими фінансами та їх формування в умовах воєного часу. EN: The management of local finances and their formation in wartime conditions are investigated.
 • Item
  Необхідність проведення вертикального та горизонтального аналізу в економічному аналізі підприємства
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Фатюха, Наталія Георгіївна; Fatiukha, Natalia G.
  UK: Розглянуто необхідність проведення вертикального та горизонтального аналізу в економічному аналізі підприємства EN: The necessity of vertical and horizontal analysis in the economic analysis of an enterprise is considered
 • Item
  Доходи об’єднаних територіальних громад
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Фатюха, Наталія Георгіївна; Fatiukha, Natalia H.
  UK: Досліджено доходи об’єднаних територіальних громад України EN: Revenues of amalgamated territorial communities of Ukraine are studied