Наукові статті кафедри менеджменту

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 119
 • Item
  Відновлення ПІІ: глобальні перспективи та можливості для України
  (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 2024) Нечаєва, Ірина; Nechayeva, Iryna
  UK: Формування сприятливих умов для інвесторів та відновлення економіки України в умовах війни вимагає комплексного підходу, що враховує глобальні тенденції, національні інтереси та внутрішні можливості країни. Метою дослідження є виявлення можливостей залучення прямих іноземних інвестицій в Україну та їх основних напрямків в контексті глобальних перспектив відновлення прямих іноземних інвестицій. В роботі проведений аналіз обсягів світових прямих іноземних інвестицій, напрямків інвестування та тенденцій їх зміни. Встановлено, що основний акцент щодо глобального інвестування змістився в сектори Цілей сталого розуитку в країнах, що розвиваються. Незважаючи на COVID-19 та величезні руйнування внаслідок війни, інвестори продовжують працювати та, навіть, прагнуть розширювати бізнес в Україні. В роботі визначені основні проблеми, фактори та причини продовження інвестування в країну, зокрема, це наявність кваліфікованих, навчених людей і недорогої робочої сили; розмір місцевого ринку; конкурентоспроможна структура витрат в Україні; близькість до регіональних ринків; пошук зв’язків з партнерами; інфраструктура (комунальні послуги та транспорт); доступні об’єкти інвестування за конкурентними цінами; природні ресурси. Обґрунтовано, що для залучення іноземних інвестицій Україна має створити сприятливий клімат, відповідні умови для інвесторів, визначитись з обсягами та напрямами інвестування. Пріоритетними секторами для залучення прямих іноземних інвестицій є: інвестиційні проєкти зі значними інвестиціями, індустріальні парки, інформаційні технології, сільське господарство та агропереробна промисловість, виробництво еко-транспорту та компонентів до нього, зелена енергетика, креативна індустрія, літакобудування, науково-дослідна та інноваційна діяльність, інфраструктура, машинобудування. Визначені конкретні заходи на національному рівні для збільшення інвестиційних потоків і оновлення економіки України, розглянуті нагальні питання, які потребують вирішення та реформ. Встановлено, що стимулювання прямих іноземних інвестицій є ключовим елементом відновлення економіки України та забезпечення її стійкого розвитку, що має призвести до позитивних результатів впровадження реформ: поліпшення бізнес-клімату, забезпечення фінансової стабільності та доступу до капіталу, ефективні податкова та фіскальна політики, розвиток інфраструктури, забезпечення правової безпеки та посилення заходів з протидії корупції, розвиток людського капіталу, впровадження екологічних стандартів. EN: Shaping favorable conditions for investors and restoring Ukraine's economy in wartime requires a comprehensive approach that considers global trends, national interests, and the country's internal capabilities. The study aims to identify opportunities for attracting foreign direct investment (FDI) to Ukraine and its main directions in the context of global FDI recovery prospects. The paper analyzes the volume of global FDI, investment directions, and trends in their change. It is established that the main focus of global investment has shifted to the Sustainable Development Goals (SDGs) sectors in developing countries. Despite COVID-19 and the massive destruction caused by the war, investors continue to operate and even strive to expand their businesses in Ukraine. The paper identifies the main problems, factors, and reasons for continued investment in the country, including the availability of qualified, trained people and inexpensive labor; the size of the local market; a competitive cost structure in Ukraine; proximity to regional markets; the search for links with partners; infrastructure (utilities and transport); affordable investment objects at competitive prices; natural resources. It is argued that to attract foreign investment, Ukraine must create a favorable climate, appropriate conditions for investors, and determine the volume and directions of investment. Priority sectors for attracting FDI are investment projects with significant investments, industrial parks, information technologies, agriculture and agro-processing industry, production of eco-transport and its components, green energy, creative industry, aircraft construction, research and development and innovation activities, infrastructure, mechanical engineering. Specific measures at the national level are determined to increase investment flows and update Ukraine's economy, and urgent issues that require resolution and reforms are considered. It is established that stimulating FDI is a key element of Ukraine's economic recovery and ensuring its sustainable development, which should lead to positive results of the implementation of reforms: improvement of the business climate, ensuring financial stability and access to capital, effective tax and fiscal policies, infrastructure development, ensuring legal security and strengthening anti-corruption measures, human capital development, implementation of environmental standards.
 • Item
  Інновації як інструмент антикризового управління підприємством
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Нечаєва, Ірина Анатоліївна; Nechayeva, Iryna A.; Шитікова, Лариса Віталіївна; Shytikova, Larysa V.
  UK: Визначена сутність інновації та антикризового управління; виокремлені задачі, що вирішує ефективний антикризовий менеджмент. Доведено, що інноваційний фактор – найголовніша умова забезпечення ефективності антикризового управління підприємством. Встановлено, що інноваційний процес у сільському господарстві має певні особливості; відповідно, на інноваційну діяльність сільськогосподарського підприємства значною мірою впливають сукупність чинників, одним з яких є готовність країни до передових технологій. Незважаючи на те, що аграрний сектор економіки в цілому зумів адаптуватися до умов війни, нинішня модель розвитку аграрного сектору виявилася вкрай вразливою. В роботі визначені основні напрямки забезпечення стійкості та адаптивності аграрного сектора до функціонування в умовах війни. Обґрунтовано, що ступінь інноваційного розвитку сільськогосподарського підприємства визначає рівень його інноваційного потенціалу, а також ефективне управління ним. Центральною ланкою антикризового управління є антикризова програма підприємства, як складова механізму антикризового управління суб'єктом господарювання. Запропоновано впровадження цифрових інструментів у процес антикризового управління підприємством. Метою використання цифрових інструментів є подолання кризової ситуації, вихід на нові ринки, створення нових каналів продажів і рішень, які генерують новий чистий прибуток і призводять до зростання вартості компанії EN: The essence of innovation and anti-crisis management is defined; identified tasks that effective anti-crisis management solves. It has been proven that the innovative factor is one of the conditions for ensuring the effectiveness of anticrisis management of the enterprise. It was established that the innovative process in agriculture has certain features, accordingly, the innovative activity of an agricultural enterprise is largely influenced by a set of factors, one of which is the country's readiness for advanced technologies. Despite the fact that the agrarian sector of the economy as a whole managed to adapt to the conditions of the war, the current model of the development of the agrarian sector turned out to be extremely vulnerable. The work defines the main directions of ensuring the stability and adaptability of the agrarian sector to functioning in war conditions. It is substantiated that the degree of innovative development of an agricultural enterprise determines the level of its innovative potential, as well as its effective management. The central link of anticrisis management is the anti-crisis program of the enterprise, as a component of the anti-crisis management mechanism of the economic entity. The implementation of digital tools in the process of anti-crisis management of the enterprise is proposed. The purpose of using digital tools is to overcome a crisis situation, enter new markets, create new sales channels and solutions that generate new net income and lead to an increase in the value of the company
 • Item
  Ризик-орієнтований підхід до управління змінами
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Нечаєва, Ірина Анатоліївна; Nechayeva, Iryna A.; Панкова, Алла Юріївна; Pankova, Alla
  UK: В статті обгрунтована необхідність використання ризик-орієнтованого підходу в процесі управління організаційними змінами. Проведений в роботі аналіз наукових доробок вітчизняних та закордонних науковців дозволив визначити сенс понять «організаційні зміни» й «управління змінами»; виокремити основні види організаційних змін та причини (ризики) невдалого впровадження змін; дати визначення ризик-орієнтованого підходу в управлінні змінами, розглянути його основні особливості й стандартну структуру для планування та зменшення ризиків в рамках цього підходу. Результатом роботи є висновок, що для того, щоб бути стійкими та рухатися до антикрихкості, організаціям необхідно відмовитися від традиційного підходу до керування організаційними системами й, відповідно до сучасної теорії антикрихкості та ризик-орієнтованого підходу, замість того, щоб мінімізувати ризик, протистоячи змінам, самим змінюватися так часто, щоб система та її підсистеми змушені були робити свої речі стійкими. EN: In accordance with the set goal, the article substantiates the necessity of usage a risk-oriented approach in organizational changes managing process. The carried-out analysis of the scientific works of domestic and foreign scientists made it possible to determine the meaning of the concepts "organizational changes" and "change management"; to identify the main types of organizational changes and the reasons (risks) of unsuccessful implementation of changes; to define a risk-oriented approach in change management, consider its main features and standard structure for planning and reducing risks within the framework of this approach. The result of the work is the conclusion stating that in order to be sustainable and move towards anti-fragility, organizations need to abandon the traditional approach organizational systems managing. The old way of managing change was to reduce risk by minimizing changes, which to some extent reduced day-to-day risk, but caused accumulation of the existing risk due to unmet business needs. There is a need now to move from traditional risk management views of outdated architectures to a new proactive approach: minimizing of risks by maximizing of changes. This approach requires changes itself and, unlike the traditional approach, makes these changes as strength, not a weakness of the system. The new way requires technology, tools and thinking changes. The article considers ways that can ensure organizational risk resistance (antifragility): make changes as often as possible; implement disaster preparedness plans (Game Day Exercises); introduce chaos; build security into the architecture and organization. According to the modern antifragility theory and a risk-based approach, instead of minimizing risk by changes resisting, organizations need to change so often that the system and its subsystems are forced to make things resistant
 • Item
  Using internet marketing tools in the management of educational projects for the development of human potential (education for adults)
  (Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej W Bydgoszczy, 2022) Нечаєва, Ірина Анатоліївна; Nechayeva, Iryna A.; Нечаева, Ирина Анатольевна; Борисенко, Олена Євгенівна; Borysenko, Olena; Борисенко, Елена Евгеньевна; Онуфрієнко, Наталія Леонідівна; Onufriienko, Nataliia; Онуфриенко, Наталия Леонидовна
  UK: Однією з основних складових економічного потенціалу країни та регіонів є людський потенціал. У наш час підвищуються вимоги, особливо до освіченості працівника та його здатності до постійного розвитку. У всьому світі бракує кваліфікованих фахівців. В Україні це пов’язано насамперед із несприятливою демографічною ситуацією та від’ємним міграційним сальдо. У цій статті обґрунтовується необхідність освітніх проектів і програм, що враховують запити ринку, адаптивних, спрямованих на розвиток у слухачів soft skills та орієнтованих на навчання дорослих студентів протягом усього життя. Розглянуто та розкрито сутність технологій та інструментів інтернет-маркетингу. Обґрунтовано необхідність та доцільність використання технологій Інтернет-маркетингу в процесі управління освітніми проектами розвитку людського потенціалу регіону. EN: One of the main components of the economic potential of the country and regions is human potential. Nowadays requirements are rising, especially for the education of the employee and his ability to constant development. There is a lack of qualified professionals worldwide. In Ukraine, this is primarily due to the unfavorable demographic situation and the negative migration balance. In this article the necessity for the educational projects and programs considering inquiries of the market, the adaptive, aimed at the development in listeners of soft skills and focused on education adult students throughout all life is proved. The essence of Internet marketing technologies and tools is considered and disclosed. The necessity and expediency of using Internet marketing technologies in the process of managing educational projects for the development of human potential of the region is justified. RU: Одной из основных составляющих экономического потенциала страны и регионов является человеческий потенциал. В настоящее время повышаются требования, особенно к образованности работника и его способности к постоянному развитию. Во всем мире не хватает квалифицированных специалистов. В Украине это связано, прежде всего, с неблагоприятной демографической ситуацией и отрицательным миграционным сальдо. В этой статье обосновывается необходимость образовательных проектов и программ, учитывающих запросы рынка, адаптивных, направленных на развитие у слушателей soft skills и ориентированных на обучение взрослых студентов на протяжении всей жизни. Рассмотрена и раскрыта сущность технологий и инструментов интернет-маркетинга. Обоснованы необходимость и целесообразность использования технологий Интернет-маркетинга в процессе управления образовательными проектами развития человеческого потенциала региона.
 • Item
  The role and place of small business in the modern market of photo services
  (Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej W Bydgoszczy, 2022) Нечаєва, Ірина Анатоліївна; Nechayeva, Iryna A.; Нечаева, Ирина Анатольевна; Двояковський, Ілля Юрійович; Dvoyakovsky, Illya; Двояковский, Илья Юрьевич
  UK: Окрім загальних для підприємств будь-якої сфери господарювання проблем в умовах коронакризи, до падіння попиту на фотопослуги в світі та в Україні призвели зміни у використовуваних фото-технологіях. Найбільше це торкнулося малих підприємств, які становлять значну частку ринку фотопослуг. До 2025 р. прогнозований ріст ємності світового ринку фотопослуг до $44,07 млрд., який відбувається за рахунок переорієнтації діяльності компаній та оздоровлення їх від наслідків COVID-19. На ринку України обсяги споживання та пропозиції фотопослуг зменшуються. Зменшуються і всі показники діяльності підприємств сфери фотопослуг: кількість підприємств, кількість працівників, обсяги виробництва, суми капітальних інвестицій, тощо. Для збільшення бази клієнтів та ринкової вартості фотографи та постачальники послуг мають використовувати можливості на нішових ринках. Зростанню ринку фотографічних послуг у найближчий перспективі сприятиме поширення фотографій на веб-сайтах та платформах соціальних мереж, використання сучасних інструментів на базі штучного інтелекту. EN: In addition to problems, common for enterprises in any field of management in the context of the coronavirus crisis, the decline in demand for photo services both in the world and in Ukraine was caused by changes in the photo technologies being used. This mostly affected small businesses, which account for a significant share of the photo services market. By 2025, the global capacity of the world photo services market is predicted to grow to $44.07 billion, which is due to the reorientation of companies and their recovery from the effects of COVID-19. In the Ukrainian market, consumption and supply of photo services are decreasing. All indicators of activity of photo services’ enterprises are also decreasing, namely the number of enterprises, number of employees, production volumes, capital investments, etc. To increase the customer base and market value, photographers and service providers need to take advantage of the niche markets. The growth of the photo services market in the near future will be facilitated by the spread of photos on websites and social networking platforms, and the use of modern AI-based tools. RU: Кроме общих для предприятий любой сферы хозяйствования проблем в условиях коронакризиса, к падению спроса на фотоуслуги в мире и Украине привели изменения в используемых фототехнологиях. Больше всего это коснулось малых предприятий, составляющих значительную долю рынка фотоуслуг. К 2025 г. прогнозируемый рост емкости мирового рынка фотоуслуг до $44,07 млрд, который происходит за счет переориентации деятельности компаний и оздоровления их от последствий COVID-19. На рынке Украины объемы потребления и предложения фотоуслуг уменьшаются. Уменьшаются и все показатели деятельности предприятий сферы фотоуслуг: количество предприятий, количество работников, объемы производства, суммы капитальных инвестиций и т.п. Для увеличения базы клиентов и рыночной стоимости, фотографы и поставщики услуг должны использовать возможности на нишевых рынках. Росту рынка фотографических услуг в ближайшей перспективе будет способствовать распространение фотографий на веб-сайтах и платформах социальных сетей, использование современных инструментов на основе искусственного интеллекта.
 • Item
  Determination of incentives for the socio-economic recovery of the economic complex of the Zaporizhzhia region in the conditions of martial law
  (Економічний вісник Державного вищого навчального закладу “Український державний хіміко-технологічний інститут”, 2022) Нечаєва, Ірина Анатоліївна; Nechayeva, Iryna A.; Нечаева, Ирина Анатольевна; Бень, Вікторія Вікторівна; Ben, V.V; Бень, Виктория Викторовна
  UK: Стаття присвячена визначенню стимулів соціально-економічного відновлення та подальшого розвитку господарського комплексу Запорізького регіону в умовах воєнного стану та євроінтеграції. Досліджено сутність категорії «регіональна економіка», розглянуто фактори її формування та стимулювання, наведена їхня характеристика. Представлені визначення економічного району та його основні ознаки. Наголошено на ключовому завданні держави – забезпеченні соціально-економічного відновлення та сталого економічного розвитку. Встановлено, що в сучасних умовах основними складовими соціально-економічного відновлення та розвитку будь-якого регіону повинні бути наступні: економічна, соціальна, екологічна. Розглянуто сутність, сфери та галузі регіонального господарського комплексу. Дано визначення розвитку в соціально-економічному контексті. Представлені чинники економічного стимулювання. Виявлені напрями стимулів соціально-економічного відновлення та подальшого розвитку господарського комплексу Запорізького регіону, а саме: підтримка бізнесу та виробництва, залучення інвестицій, збільшення експорту, підтримка ринку праці, розвиток науки, технологій та інновацій, захист навколишнього середовища, формування інституту соціально відповідального інвестування. Обґрунтована важливість та ключова роль кожного напряму для відбудови економіки регіону та країни у цілому на шляху Європейської інтеграції. Проведено аналіз основних показників напрямів, що потребують стимулювання, у довоєнний та воєнний періоди. Наведені галузі, в яких інвестування майже повністю припинилося. Встановлено, що обсяги експорту товарів у І півріччі 2022 р. зменшилися у Запорізькій області на 4,3%, а по Україні в цілому - на 24%. З’ясовано, що Запорізька область входить до трійки областей, де найбільша кількість безробітних. Наведені приклади наукових розробок та пропозицій українських вчених в період війни. З’ясовано, що Запорізький регіон входить до п’ятірки найбільш забруднених в країні. Представлена структура викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за категоріями джерел викидів у Запорізькій області. Підкреслено негативний вплив бойових дій на навколишнє середовище. Наголошено на перевагах соціально відповідального інвестування та виділені його характерні риси. Запропоновані заходи щодо стимулювання соціально-економічного відновлення та подальшого розвитку господарського комплексу регіону. EN: The article is devoted to determination of incentives for the socio-economic recovery and further development of the economic complex of the Zaporizhzhia region in the conditions of martial law. The essence of the category “regional economy” was studied and the factors of its formation and stimulation were considered. Definitions of the economic district and its main features were presented. The key task of the state was emphasized – ensuring socio-economic recovery and sustainable economic development. It was established that in modern conditions the main components of socio-economic recovery and development of any region should be: economic, social, ecological. The essence, spheres and branches of the regional economic complex were considered. The definition of development in the socio-economic context was given. The factors of economic stimulation were presented. The directions of incentives for socio-economic recovery and further development of the economic complex of Zaporizhzhia region were identified. The importance and key role of each direction for the reconstruction of the economy of the region and the country as a whole was justified. An analysis of the main indicators of areas that need stimulation in the pre-war and war periods was carried out. The industries in which investment had almost completely stopped were presented. It was established that the volume of exports of goods in the first half of 2022 decreased in Zaporizhzhia region by 4.3%, and in Ukraine as a whole – by 24%. It was found that Zaporizhzhia region is one of the three regions with the largest number of unemployed. Examples of scientific developments and proposals of Ukrainian scientists during the war were given. It was found that Zaporizhzhia region is among the five most polluted in the country. The advantages of socially responsible investing were emphasized and its characteristic features were highlighted. Measures of stimulating socio-economic recovery and further development of the economic complex of the region were proposed. RU: Статья посвящена определению стимулов социально-экономического обновления и дальнейшего развития хозяйственного комплекса Запорожского региона в условиях военного положения и евроинтеграции. Исследована сущность категории «региональная экономика», рассмотрены факторы ее формирования и стимулирования, приведена их характеристика. Представлены определения экономического района и его главные признаки. Отмечена ключевая задача государства – обеспечение социально-экономического восстановления и устойчивого экономического развития. Установлено, что в современных условиях основными составляющими социально-экономического обновления и развития любого региона должны быть следующие: экономическое, социальное, экологическое. Рассмотрены сущность сферы и отрасли регионального хозяйственного комплекса. Дано определение развития в социально-экономическом контексте. Представлены факторы экономического стимулирования. Выявлены направления стимулов социально-экономического восстановления и дальнейшего развития хозяйственного комплекса Запорожского региона: поддержка бизнеса и производства, привлечение инвестиций, увеличение экспорта, поддержка рынка труда, развитие науки, технологий и инноваций, защита окружающей среды, формирование института социально ответственного инвестирования. Обоснована важность и ключевая роль каждого направления в восстановлении экономики региона и страны в целом на пути Европейской интеграции. Проведен анализ основных показателей направлений, требующих стимулирования в довоенный и военный периоды. Приведены отрасли, где инвестирование почти полностью прекратилось. Установлено, что объемы экспорта товаров в первом полугодии 2022 г. уменьшились в Запорожской области на 4,3%, а по Украине в целом - на 24%. Установлено, что Запорожская область входит в тройку областей, где наибольшее количество безработных. Представлены примеры научных разработок и предложений украинских ученых в период войны. Установлено, что Запорожский регион входит в пятерку наиболее загрязненных в стране. Представлена структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по категориям источников выбросов в Запорожской области. Подчеркнуто негативное влияние боевых действий на окружающую среду. Отмечены преимущества социально ответственного инвестирования и выделены его характерные черты. Предложены меры по стимулированию социально-экономического восстановления и дальнейшему развитию хозяйственного комплекса региона.
 • Item
  Шляхи підвищення рівня стресостійкості у керівників територіальних громад в умовах воєнного стану
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2022) Третякова, Мирослава Олександрівна; Tretiakova, Myroslava; Тесленок, Ірина Миколаївна; Teslenok, Iryna M.
  UK: На сьогодні ми маємо багато регіонів, які знаходять або під окупацією ворожої армії, або в яких ведуться активні бойові дії, або в яких здійснюються заходи щодо «зачищення» території від наслідків війни (рятувальні операції, розмінування, відновлення роботи інфраструктури тощо). Все це, безумовно, викликає у будь-якої людини стрес та напруження, а у керівників Територіальних громад, які повинні забезпечувати на максимально можливому рівні життєдіяльність своєї громади в екстремальних умовах, рівень стресу ще вищій. Але стрес не має стати нездоланним бар’єром на шляху виконання керівниками своїх професійних зобов’язань перед людьми, адже від їх психологічного стану та професійної діяльності залежить безпечність життєдіяльності кожного жителя громади. Саме тому вже зараз конче необхідним є пошук найбільш ефективних шляхів підвищення стресостійкості керівників територіальних громад, які забезпечують її функціонування під час воєнного стану. EN: Today, we have many regions that are either under the occupation of the enemy army or in in which active hostilities are being carried out, or in which measures are taken to "clean up" the territory from the consequences of war (rescue operations, demining, restoration of infrastructure, etc.). All this, of course, causes stress and tension in any person, and the leaders of Territorial communities, who must ensure the life of their community at the highest possible level in extreme conditions,the stress level is even higher. But stress should not become an insurmountable barrier on the way of managers fulfilling their professional obligations to people, because the safety of life of every resident of the community depends on their psychological state and professional activity. That is why it is now absolutely necessary to find the most effective ways of promotion іtress resistance of leaders of territorial communities, which ensure its functioning during martial law.
 • Item
  Особливості прийняття управлінських рішень керівниками територіальних громад в умовах військового стану
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2022) Третякова, Мирослава Олександрівна; Tretiakova, Myroslava; Тесленок, Ірина Миколаївна; Teslenok, Iryna M.
  UK: Актуальність визначеної теми у сьогоднішніх реаліях не викликає сумніву, адже вторгнення на територію нашої країни ворожої армії Російської Федерації призвело до руйнівних наслідків в Україні та введення воєнного стану. На сьогодні ми маємо багато регіонів, які досі знаходяться або під окупацією ворожої армії, або в яких ведуться активні бойові дії, або в яких Після деокупації здійснюються дії щодо стабілізації життя на цих територіях (рятувальні операції, розмінування, відновлення роботи інфраструктури тощо). Все це, безумовно, викликає у будь-якої людини стрес та напруження, а у керівників територіальних громад, які повинні забезпечувати на максимально можливому рівні життєдіяльність своєї громади в екстремальних умовах, рівень стресу ще вищій. EN: The relevance of the specified topic in today's realities does not cause doubt, because the invasion of the territory of our country by the enemy Russian army Federation led to devastating consequences in Ukraine and the introduction of military state Today we have many regions that are still at or under occupation by the enemy army, or in which active hostilities are being conducted, or in which after de-occupation, actions are taken to stabilize life in these territories (rescue operations, demining, restoration of infrastructure, etc.). All this, of course, causes stress and tension in any person, and heads of territorial communities, who must provide as much as possible the possible level of life activities of their community in extreme conditions, level stress is even higher.
 • Item
  Використання технології «краватка-метелик» (Bowtie) в практиці оцінки ризиків
  (Електронний журнал «Економіка та суспільство», 2021) Нечаєва, Ірина Анатоліївна; Nechaeva, Iryna A.; Нечаева, Ирина Анатольевна
  UK: Кожне підприємство має правові, економічні та етичні цілі, які варіюються від забезпечення обов’язкової безпеки до комерційних цілей та корпоративного громадянства. Для досягнення цих цілей підприємства беруть на себе певний ризик. Баланс між ризиком та винагородою – це постійна проблема, незалежно від того, які дії виконуються. Одним з сучасних інструментів управління ризиками в процесі антикризового управління є техніка «краватка-метелик» (Bowtie), яку можна використовувати для візуалізації, оцінки та безпосередньо управління ризиками. Аналіз «краватка-метелик» – це методологія якісної оцінки ризику, яка забезпечує спосіб ефективної візуалізації складних сценаріїв ризику у зручному для розуміння графічному форматі та показує взаємозв’язок між причинами небажаних подій та вірогідністю збільшення втрат та збитків. Bowtie може відображати дії, що запобігають появі та розвитку ризику на підприємстві, а також відновлювальні заходи, які дозволяють обмежити можливі ефекти після настання даного ризику, специфічні для кожного достовірного результату. EN: Every business has legal, economic and ethical goals, ranging from mandatory security to commercial goals and corporate citizenship. To achieve these goals, companies take some risk. The balance between risk and reward is a constant problem, no matter what action is taken. Risk identification is the process of identifying, recognizing and documentation of risks. Its purpose is to determine what may or may not occur that will affect the achievement of the goals of the system or organization. The Bowtie technique can be used to visualize, assess and manage risks. Bow Tie Analysis is a qualitative risk assessment methodology that provides a way to effectively communicate complex risk scenarios in an easy-to-understand graphical format and shows the relationship between the causes of adverse events and the possibility of escalating losses and damages. Bowtie can reflect actions that prevent the emergence and development of risk in the enterprise, as well as remedial measures that are ready to limit the possible effects after the occurrence of this risk, specific to each reliable result. The article reveals the process of risk identification as the first stage of their management on the example of the enterprise. The first stage is the identification of assets based on documentation enterprise, its financial statements, charter, development strategy, corporate governance concept. Process identification of sources of risk the author highlighted through the use of the method of analysis "tie-butterfly", which allows a schematic representation of the analysis of ways development of risk from cause to effect. The author focuses on the barriers between cause and risk, as well as between risk and consequence, in this type of analysis. Identification of risk events determines one of the priorities for the analysis of types of risk, the risk of accidents at railway facilities. The author highlights the top risks for the company. The stage of identification of existing control measures involves the study of existing systems or measures for monitoring and control operating at the enterprise. Typical external and internal risks for the industrial enterprise are formed. RU: Каждое предприятие имеет правовые, экономические и нравственные цели, которые варьируются от обеспечения обязательной безопасности до коммерческих целей и корпоративного гражданства. Для достижения этих целей предприятия берут на себя риск. Баланс между риском и вознаграждением – это постоянная проблема независимо от того, какие действия выполняются. Одним из современных инструментов управления рисками в процессе антикризисного управления является техника «галстук-бабочка» (Bowtie), которую можно использовать для визуализации, оценки и управления рисками. Анализ галстук-бабочка – это методология качественной оценки риска, которая обеспечивает способ эффективной визуализации сложных сценариев риска в удобном для понимания графическом формате и показывает взаимосвязь между причинами нежелательных событий и возможностью эскалации потерь и ущерба. Bowtie может отражать действия, предотвращающие появление и развитие риска на предприятии, а также восстановительные меры, которые позволяют ограничить возможные эффекты после наступления данного риска, специфические для каждого достоверного результата.
 • Item
  Модель впливу вартості енергоресурсів на економічний розвиток
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Корольков, Владислав Васильович; Korolkov, Vladyslav V.; Корольков, Владислав Васильевич
  UK: Розглянуто процес впливу вартості енергетичних ресурсів на формування собівартості та отримання прибутку. За результатами системного аналізу побудовано економіко-математичні моделі, які надають уявлення про зв’язки між факторами, які досліджуються. За результатами моделювання визначено безпосередній вплив збільшення вар- тості енергоресурсів на зменшення прибутку підприємств та отримання надприбутків постачальниками енергоре- сурсів за рахунок зменшення прибутку виробника. В ході дослідження обґрунтовано необхідність державного контролю над енергогенеруючими компаніями, компаніями, що постачають енергію і контролю над системою тарифів. Виявлені шляхи використання важелів впливу на ціну енергоресурсів для економічного розвитку. Запропоновано механізм визначення меж збільшення тарифів. EN: The purpose of the study is to simulate and analyze the impact of changes in the price of energy resources on the region economic development. Two factors influence the quantitative demand of the region for energy resources. On the one hand, with the growth of the economy, the need for energy resources increases, since the production of goods and services that are the product of economic activity increases. On the other hand, technological development and innovations, on the contrary, contribute to a decrease in the consumption of the amount of equivalent fuel per unit of manufactured products and the orientation of technologies towards cheaper types of energy resources. Therefore, the total quantitative demand of the region for energy resources changes under the influence of factors of increasing and decreasing demand at the same time. The formation of the cost of each type of product takes into account the actual types of energy resources. To achieve the goal, a system analysis has been carried out and economic-mathematical models have been constructed that give an idea of the relationships between the factors under investigation. A graphic model has been constructed, which reflects a decrease in profits with an increase in energy prices. With the use of models it is proved that an increase in the price of energy resources allows energy suppliers to obtain superprofits by reducing the producer's profit. The specific nature of energy resources contributes to the creation of natural monopolies. Therefore, the use of leverage to obtain superprofits is becoming a reality and is a threat to the regional economic development. The study substantiates the need for state control over energy-generating companies supplying energy and controlling the tariff system. The ways of using levers of influence on the price of energy resources for economic development are revealed. A model is developed for the effect of changes in the cost of energy resources on the receipt of profit by business entities. Mechanisms for determining the boundaries of tariff increases are proposed. Recommendations are given to increase the use of the potential of the Zaporizhzhya NPP to promote the economic development of the region. RU: Рассмотрен процесс влияния стоимости энергетических ресурсов на формирование себестоимости и получение прибыли. По результатам системного анализа построены экономико-математические модели, которые дают представление о связях между исследуемыми факторами. По результатам моделирования определено непосредственное влияние увеличения стоимости энергоресурсов на уменьшение прибыли предприятий и получение сверхприбылей поставщиками энергоресурсов за счет уменьшения прибыли производителя. В ходе исследования обоснована необходимость государственного контроля над энергогенерирующими компаниями, компаниями, поставляющими энергию и контроль над системой тарифов. Выявлены пути использования рычагов влияния на цену энергоресурсов для экономического развития. Предложен механизм определения границ увеличения тарифов.
 • Item
  Управління знаннями при реалізації стратегії інноваційного оновлення підприємства
  (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2021) Корольков, Владислав Васильович; Korolkov, Vladyslav V.; Корольков, Владислав Васильевич; Соріна, Оксана Олександрівна; Sorina, Oksana O.; Сорина, Оксана Александровна; Тельчаров, Едуард Анатолійович; Telcharov, E. A.
  UK: У статті проводиться аналіз досліджень поняття “знання” і “інтелектуальний капітал”. Розглядаються основні питання управління знаннями в інноваційному розвитку підприємства. На основі визначення структури інтелектуального капіталу запропоновано порядок формування плану стратегічного розвитку підприємства. Визначається, що після інноваційного оновлення підприємство буде мати нову формулу інтелектуального капіталу. Проведено аналіз процесів набуття і використання знань при формуванні стратегії інноваційного оновлення підприємства та її реалізації. Розглянуто цикл управління знаннями, який включає визначення структури знань. Планова функція процесу управління знаннями дозволяє формалізувати нову формулу інтелектуального капіталу. Функція обліку знань передбачає формування бази знань людського капіталу, структурного капіталу і споживчого капіталу. Контрольна функція визначає потрібні додаткові знання для реалізації нової формули інтелектуального капіталу. Функція аналізу дозволяє визначити шляхі скорішого та більш ефективного набуття знань людським капіталом. Також ця функція визначає які нові властивості обладнання що збагачені знаннями потрібні. Мотиваційна функція управління знаннями формує програму дій та для досягнення результату. EN: The article analyzes the publications devoted to the concept of "knowledge" and "intellectual capital". Based on the results of the analysis, their main properties are given. Is proven that the knowledge is directly related with human capital. The development of knowledge occurs only if the use of intellectual labor. The person uses the acquired knowledge for further training, solving their own problems, decision-making at all levels and in all cases. It is determined that intellectual capital combines human capital, structural capital and consumer capital. Personal knowledge of the enterprise employees forms the human capital knowledge base. Knowledge in the form of the intellectual property rights belongs to structural capital. Consumer knowledge used in life creates consumer capital. The article considers the main issues of knowledge management in the enterprise innovative development. According to management theory, the main functions are organizational, planning, accounting, control, analysis and motivation. Based on the definition of the intellectual capital structure, the procedure for forming a strategic development plan of the enterprise is proposed. It is determined that after the innovative upgrade the company will have a new formula of intellectual capital. The analysis the processes of acquisition and use the knowledge at formation of innovative enterprise strategy and its realization are carried out. The knowledge management cycle that includes definition of knowledge structure is considered. The planned function of the knowledge management process allows formalizing a new formula of intellectual capital. The function of knowledge accounting involves the formation of a human capital knowledge base, structural capital and consumer capital. The control function determines the necessary additional knowledge to implement the new formula of intellectual capital. The analysis function allows determining the ways of faster and more efficient acquisition by human capital knowledge. Also, this feature determines what new knowledge-rich equipment features are needed. The motivational function of knowledge management forms a program of actions for achieves results. RU: В статье проводится анализ исследований понятия "знания" и "интеллектуальный капитал". Рассматриваются главные вопросы управления знаниями в инновационном развитии компании. На основе определения структуры интеллектуального капитала предложен порядок формирование плана стратегического развития компании. Определяется, что после инновационного обновления предприятие будет иметь новую формулу интеллектуального капитала. Проведен анализ процессов приобретения и использования знаний при формировании стратегии инновационного обновления предприятия и его реализации. Рассмотрен цикл управления знаниями, который включает в себя определение структуры знаний. Плановая функция процесса управления знаниями позволяет формализовать новую формулу интеллектуального капитала. Функция учета знаний предполагает формирование базы знаний человеческого капитала, структурного капитала и потребительского капитала. Контрольная функция определяет нужные дополнительные знания для реализации новой формулы интеллектуального капитала. Функция анализа позволяет определить пути более быстрого и более эффективного приобретения знаний человеческим капиталом. Также эта функция определяет новые свойства оборудования, которые обогащены нужными знаниями. Мотивационная функция управления знаниями формирует программу действий и для достижения результата.
 • Item
  Організація системи управління публічними закупівлями в об’єднаних територіальних громадах
  (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2021) Корольков, Владислав Васильович; Korolkov, Vladyslav V.; Корольков, Владислав Васильевич; Ткачук, Олександр Юхимович; Tkachuk, Olexander Yu.; Ткачук, Александр Ефимович; Tatoian, V.; Татоян, Вардан Вазгенович; Татоян, Вардан Вазгенович
  UK: У статті розглядаються питання впровадження системи управління закупівлям в об’єднаних територіальних громадах. Визначаються основні інституційні засади проєкту децентралізації влади шляхом створення і забезпечення функціонування об’єднаних територіальних громад. Проводиться аналіз процесів формування бюджету об’єднаної територіальної громади і напрямів його використання. Визначається що процес проведення закупівель за кошти бюджету об’єднаної територіальної громади має регламентуватися організаційно- розпорядчими документами та відповідними положеннями про уповноважену особу і тендерний комітет. Розглядаються основні питання організації та управління процесом закупівель в об’єднаній територіальній громаді. Наводиться інформація про використання існуючих електронних майданчиків і електрону систему Prozorro. Конкретизуються функції системи управління і надаються пропозиції їх формалізації. Розглядається організаційна функція, планова функція, функція обліку, контролю, аналізу і мотиваційна функція. Особливу увагу приділяється необхідності організації моніторингу та аудиту при реалізації функцій контролю та аналізу проведення закупівель. EN: The article considers the implementation of the procurement management system in the united territorial communities. The basic institutional principles of the decentralization power project by creation and maintenance of the united territorial communities functioning are defined. The processes analysis of the united territorial community budget formation and directions of its use is carried out. It is determined that organizational and administrative documents and the relevant provisions on the authorized person and the tender committee should regulate the procurement process at the expense of the united territorial community budget. The main issues of the procurement process organization and management in the united territorial community are considered. Information on the use of existing electronic platforms and the Prozorro electronic system is provided. The functions of the management system are specified and proposals for their formalization are provided. It is proposed to build the United Territorial Community procurement process management system in accordance with the theory of the management system formation, which provides for the implementation of organizational function, planning function, accounting, control, analysis and motivation. The organizational function, the planned function, the function of accounting, control, analysis and motivational function are considered. The organizational function of the procurement management system should determine the relationship of procurement participants, their rights and responsibilities. Important components of the management process organizational function are the availability of organizational and administrative documents on the formation of the tender committee, its number, and the distribution of responsibilities among the tender committee members, as well as the appointment of authorized persons working on a permanent basis. The organization should develop regulations on the tender committee and the authorized person and the procedure for establishing a working group to consider tender proposals. All decisions of the tender committee and authorized persons are recorded in the relevant protocols. The planned function of the system should include the formation of an annual procurement plan. Such a plan must be drawn up before the beginning of each new financial year. The procurement plan determines the range and volume of procurement. Particular attention is paid to need the monitor and audit of implementation procurement in the performance of control function and analysis function. RU: В статье рассматриваются вопросы внедрения системы управления закупками в объединенных территориальных общинах. Определяются основополагающие институциональные основы проекта децентрализации власти путем создания и обеспечения функционирования объединенных территориальных общин. Проводится анализ процессов формирования бюджета объединенного территориального общества и направлений его использования. Определяется, что процесс проведения закупок за средства бюджета объединенной территориальной общины должен регламентироваться организационно-распорядительными документами и соответствующими положениями об уполномоченном лице и тендерном комитете. Рассматриваются основные вопросы организации и управления процессом закупок в объединенной территориальной общине. Приводится информация об использовании существующих электронных площадок и электронной системы Prozorro. Конкретизируются функции системы управления и предоставляются предложения их формализации. Рассматривается организационная функция, плановая функция, функция учета, контроля, анализа и мотивационная функция. Особое внимание уделяется необходимости организации мониторинга и аудита при реализации функций контроля и анализа закупок.
 • Item
  Використання гендерно орієнтованого підходу у бюджетному процесі громади
  (International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”, 2021) Нечаєва, Ірина Анатоліївна; Nechaeva, Iryna A.; Нечаева, Ирина Анатольевна; Костецька, Анастасія Іванівна; Kostetska, Anastasiia I.; Костецкая, Анастасия Ивановна
  Динамічний розвиток фінансової системи країни передбачає впровадження змін до бюджетної політики, тому вирішення задач гендерної політики можливо за умов дотримання її принципів на всіх рівнях управління, зокрема на рівні місцевого самоврядування. Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад сутності та принципів гендерно орієнтованого підходу у процесі бюджетування. Опрацьовано поняття «гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі». Охарактеризовано ключові особливості та принципи, на яких будується гендерно орієнтований підхід. Розглянуто покроковий алгоритм впровадження та застосування гендерного підходу в бюджетному процесі. Згідно проведеного дослідження виявлено переваги впровадження гендерного підходу в бюджетному процесі громади. Визначено, що гендерно орієнтоване бюджетування враховує інтереси та потреби не лише за ознакою статі, є підходом до бюджетування на загальних засадах, фокусується як на видатках так і на доходах та складанні окремих бюджетів, має загальний бюджет для суб’єкта господарювання і заснований на розподілі витрат за бюджетними статтями. Використання гендерного бюджетування викликане необхідністю створення рівних прав для чоловіків і жінок, уникнення гендерних розривів та підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних програм. Цінність для громади полягає у запровадженні системної інтеграції гендерного підходу в стратегічне планування, що дозволяє ефективніше вирішувати питання надання публічних послуг та складання програм і бюджетів, оптимізувати раціональне та прозоре використання коштів жителів громади, підвищити роль і вплив громадськості у цьому процесі. Dynamic development of a country's financial system involves introduction of changes in the fiscal policy so the gender policy solution is possible provided that its principles are observed at all levels of government, in particular at the level of local self-government. The article is devoted to the study of theoretical foundations of the essence and principles of a gender-oriented approach in the budgeting process. The concept of "a gender-oriented approach in the budget process" is processed. The key features and principles on which the gender-oriented approach is based are described. The step-by-step algorithm of introduction and application of the gender approach in the budget process is considered. According to this study, the benefits of implementing the gender approach in the budget process of the community were identified. It is determined that the gender oriented budgeting takes into account the interests and needs not only on the basis of gender, it is an approach to budgeting on a general basis, focuses on both expenditures and revenues and separate budgets, has a general budget for the entity and is based on cost allocation by budget articles. The use of gender budgeting is due to the need to create equal rights for men and women, avoid gender gaps and increase the efficiency and transparency of budget programs. Value for the community is in introduction of a systematic integration of the gender approach into strategic planning which allows to provide more effectively public services and programs and budgets, optimize the rational and transparent use of community funds, increase public role and influence in this process. The gender approach helps to identify existing needs, develop an action plan to promote gender equality at the community level, monitor and evaluate the progress. Динамичное развитие финансовой системы страны предусматривает внесения изменений в бюджетную политику, поэтому решение задач гендерной политики возможно при соблюдении ее принципов на всех уровнях управления, в частности на уровне местного самоуправления. Статья посвящена исследованию теоретических основ сущности и принципов гендерно ориентированного подхода в процессе бюджетирования. Обработано понятие «гендерно ориентированный подход в бюджетном процессе». Охарактеризованы ключевые особенности и принципы, на которых строится гендерно ориентированный подход. Рассмотрен пошаговый алгоритм внедрения и применения гендерного подхода в бюджетном процессе. Согласно проведенного исследования выявлены преимущества внедрения гендерного подхода в бюджетном процессе громады. Определено, что гендерно ориентированное бюджетирование учитывает интересы и потребности не только по признаку пола, является подходом к бюджетированию на общих основаниях, фокусируется как на расходах, так и на доходах и составлении отдельных бюджетов, имеет общий бюджет для субъекта владения и основан на распределении расходов по бюджетным статьям. Использование гендерного бюджетирования вызвано необходимостью создания равных прав для мужчин и женщин, во избежание гендерных разрывов и повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных программ. Ценность для громады заключается во введении системной интеграции гендерного подхода в стратегическое планирование, позволяет эффективно решать вопросы предоставления публичных услуг и составления программ и бюджетов, оптимизировать рациональное и прозрачное использование средств жителей громады, повысить роль и влияние общественности в этом процессе. Гендерный подход помогает определить имеющиеся потребности, разработать план действий по продвижению гендерного равенства на уровне общины, проводить мониторинг и оценивать прогресс.
 • Item
  Система державного адміністрування національної економічної безпеки України
  (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2020) Корольков, Владислав Васильович; Корольков, Владислав Васильевич; Korolkov, Vladyslav V.; Дейкун, Олег Миколайович; Дейкун, Олег Николаевич; Deikun, Oleg M.
  UK: У статті розглядається аспекти формування системи національної економічної безпеки України. Аналізується процес формалізації результатів наукових досліджень у вигляді нормативно правових і законодавчих актів. Проводиться аналіз методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, які затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Розглядається алгоритм формування інтегрального показника економічної безпеки, а також субіндексів та індикаторів економічної безпеки. Проведено дослідження складових економічної безпеки України. Визначено ієрархічний характер впливу економічних показників. За підсумками розгляду Закону України “Про національну безпеку України” визначено систему адміністрування національної безпеки України за всіма функціями: організаційна, планова, обліку, контролю, аналізу і прийняття рішень. На прикладі затвердження стратегії національної безпеки України розглянуто динаміку процесу адміністрування з визначенням нових складових формування інтегрального показника економічної безпеки. EN: The article considers aspects of the formation the national economic security system of Ukraine. Ukraine's national economic security is now under the influence of new threats that have not even been considered in research before. Therefore, the issue of structuring threats and forming a system of state administration economic security of Ukraine is gaining new importance. The article analyzes the process of formalization of research results in the regulations and legislation. The methodological recommendations, which are approved by order of the Ministry of Economic Development and Trade, for calculating the level of economic security of Ukraine are analysis. The components of economic security are considered. Subindexes are defined for each security area. The hierarchical nature of the components formation for each area of economic security is defined. At each level of the hierarchy, the indicators that shape them are determined and their normalization is performed. The algorithm of the integrated indicator formation of economic security, and also subindexes and indicators of economic security is considered. Mathematically, the impact of each index is calculated as the sum of the products of the weights and the normalized estimate of the corresponding indicator. Based on the results of the Law of Ukraine “On National Security of Ukraine” consideration the principles of national policy in the field of national security have been determined. Based on the provisions analysis results of the Law on National Security, the system of national security administration of Ukraine has been researched for all functions: organizational, planning, accounting, control, analysis and decision-making. It is noted that the Strategic Management of National Security is based on the national security strategy formed by the National Security and Defense Council of Ukraine. The sphere of fundamental national interests also includes Ukraine's integration into the European political, economic, legal and security space, membership in the European Union and the North Atlantic Treaty Organization, development of equal mutually beneficial relations with other states. An economic security strategy is a component of the national security strategy. The Law of Ukraine “On National Security” also defines the norms of administration the monitoring process the level of national security and economic security. On the example of the national security strategy approval of Ukraine, the dynamics of the process administration with the definition of new components of the formation of an integrated indicator of economic security is considered. Also study of modern components of Ukraine's economic security, which have not been previously determined, has been conducted. RU: В статье рассматриваются аспекты формирования системы национальной экономической безопасности Украины. Анализируется процесс формализации результатов научных исследований в виде нормативно правовых и законодательных актов. Проводится анализ методических рекомендаций относительно расчета уровня экономической безопасности Украины, которые утвержденные приказом Министерства экономического развития и торговли. Рассматривается алгоритм формирования интегрального показателя экономической безопасности, а также субиндексов и индикаторов экономической безопасности. Проведено исследование составляющих экономической безопасности Украины. Определен иерархический характер влияния экономических показателей. По итогам рассмотрения Закона Украины "О национальной безопасности Украины" определена система администрирования национальной безопасности Украины по всем функциям: организационная, плановая, учета, контроля, анализа и принятия решений.
 • Item
  Удосконалення мотиваційного механізму управління персоналом підприємства
  (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2020) Корольков, Владислав Васильович; Корольков, Владислав Васильевич; Korolkov, Vladyslav V.; Бабенко, Дмитро Олександрович; Бабенко, Дмитрий Александрович; Babenko, Dmytro O.
  UK: У статті досліджуються питання підвищення ефективності мотивації персоналу підприємства. Проведено аналіз та надано характеристику основних зарубіжних моделей мотивації працівників. Уточнено визначення сутності поняття “мотиваційний механізм в управлінні персоналом підприємства”, розглянуто категорії матеріального та нематеріального стимулювання. Авторами обґрунтовано тезу про те, що комплексне застосування роботодавцями методів прямої і непрямої мотивації дозволяє зберегти персонал і підвищити ефективність трудової діяльності, сприяє збільшенню інклюзії працівників в трудовий процес. Розроблено структуру мотиваційного механізму та її складові елементи, запропоновано напрями вдосконалення мотиваційного механізму в управлінні персоналом підприємства. Систематизовано та узагальнено пріоритетні види матеріального та нематеріального стимулювання працівників. Розроблені пріоритетні напрями мотиваційного механізму що дозволять підвищити ефективність системи управління персоналом підприємства та покращити організацію соціально-трудових відносин між працівниками і роботодавцями. EN: Currently, the interest and desire of employees to effectively and efficiently perform their duties is one of the main internal factors influencing the growth of success, prestige and competitiveness of any modern enterprise. It is based on employee motivation, focused on meeting personal and collective needs and interests. The head of the enterprise must have information about what is sufficient for employees, and what is necessary and mandatory for them to be interested in effective work at the enterprise. In addition, it is important that the company's staff work most productively for which management needs to encourage its employees. The management of the enterprise faces an important question - by what, by what means and methods to increase motivation of the personnel? In this regard, the most important task of personnel service at the enterprise is the development and implementation of a motivational mechanism in personnel management, the areas of which will be focused on motivating employees to work effectively. The article examines the issues of increasing the efficiency of motivation of the company's personnel. The main foreign models of employee motivation are analyzed and characterized. In the study and analysis of the foreign countries experience, the following main models of managing employee motivation were considered: Japanese, American, German, Turkish, and British model. The definition of "motivational mechanism in enterprise personnel management" is clarified, and the categories of material and non-material incentives are considered. The authors substantiate the thesis that the integrated use of direct and indirect motivation methods by employers allows you to save staff and increase the efficiency of labor activity, contributes to greater involvement in the labor process. The structure of the motivational mechanism and its constituent elements are developed, and the directions for improving the motivational mechanism in enterprise personnel management are proposed. The priority directions of the motivational mechanism developed by the authors will allow to increase the efficiency of the personnel management system of the enterprise and to improve the organization of social and labor relations between employees and employers. RU: В статье исследуются вопросы повышения эффективности мотивации персонала предприятия. Проведен анализ и предоставлена характеристика основных зарубежных моделей мотивации работников. Уточнено определение сущности понятия "мотивационный механизм в управлении персоналом предприятия", рассмотрены категории материального и нематериального стимулирования. Авторами обоснован тезис о том, что комплексное применение работодателями методов прямой и непрямой мотивации позволяет сохранить персонал и повысить эффективность трудовой деятельности, способствует увеличению инклюзии работников в трудовой процесс. Разработана структура мотивационного механизма и ее составные элементы, предложены направления совершенствования мотивационного механизма в управлении персоналом предприятия. Систематизированы и обобщены приоритетные виды материального и нематериального стимулирования работников. Разработанные приоритетные направления мотивационного механизма что позволят повысить эффективность системы управления персоналом.
 • Item
  Методика застосування бенчмаркінгу для удосконалення процесу управління персоналом торговельних підприємств
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Кутідзе, Людмила Сергіївна; Kutidze, Lyudmila S.; Кутидзе, Людмила Сергеевна
  UK: Розглянуто питання необхідності удосконалення процесу управління персоналом та визначено специфічні риси використання персоналу на підприємствах торгівлі. Розроблено методику проведення бенчмаркінгу для торговельного підприємства. Запропоновано проводити аналіз і систематизувати інструменти, які застосовують провідні компанії у процесі управління персоналом, за елементами кадрової політики. EN: The question of the need to improve the personnel management process is considered and the specific features of the use of personnel at trade enterprises are identified. A methodology for benchmarking for a trade enterprise has been developed. It is proposed to analyze and systematize the tools used by leading companies by elements of personnel policy. RU: Рассмотрен вопрос необходимости усовершенствования процесса управления персоналом и определены специфические черты использования персонала на предприятиях торговли. Разработана методика проведения бенчмаркинга для предприятия торговли. Предложено проводить анализ и систематизировать инструменты, используемые ведущими компаниями, по элементам кадровой политики.
 • Item
  Управління персоналом як інструмент формування конкурентної позиції закладів вищої освіти.
  (Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series "Economics", 2020) Нечаєва, Ірина Анатоліївна; Nechaeva, Iryna A.; Нечаева, Ирина Анатольевна
  UK: На сьогодні ринок освітніх послуг є досить перенасиченим і вимагає більш детального зовнішнього та внутрішнього аналізу діяльності університетів задля розуміння принципів залучення абітурієнтів. Більшість майбутніх здобувачів освіти під час вибору університету для вступу мають певні критерії відбору і одним з головних є якість навчання. Саме тому такий фактор формування конкурентної позиції як рівень підготовки науково-педагогічного складу потребує більш детального розгляду з точки зору управління персоналом. Рівень підготовки науково-педагогічного складу містить у собі не лише набір певних кваліфікацій, а ще й вмотивованість і зацікавленість у проведенні якісних занять. Через специфіку роботи, викладачі найбільш схильні до емоційного вигорання, саме тому керівництву потрібно завжди мати на увазі ідеї, спрямовані на запобігання вигорання в колективі. Мета роботи – розглянути управління персоналом як інструмент формування конкурентної позиції закладів вищої освіти, розкрити проблему вигорання викладачів та надати рекомендації щодо запобігання цього стану з метою підвищення рівня підготовки науково-педагогічного складу. У ході дослідження були виконанні наступні завдання: розглянуто поняття конкурентної позиції та її особливості; виявлено основні фактори впливу на конкурентну позицію закладів вищої освіти (ЗВО); встановлено необхідність якісного управління персоналом для підвищення рівня підготовки науково-педагогічного складу; розглянуто проблему вигорання як ключову в роботі персоналу закладів вищої освіти; доведено ефективність концепції wellbeing і необхідність її застосування як складової частини процесу управління персоналом задля покращення конкурентної позиції ЗВО. Наукова новизна роботи полягає в аналізі окремих факторів формування конкурентної позиції – якість освіти та рівень підготовки науково-педагогічного складу, виявленні важливості управління персоналом для підвищення результативності даних факторів, а також розробці рекомендацій щодо впровадження концепції wellbeing і діагностики вигорання серед викладачів із метою посилення конкурентної позиції університетів EN: Today, the market for educational services is quite congested and requires more detailed external and internal analysis of the activities of universities in order to understand the principles of attracting students. The majority of prospective enrollees to universities have certain selection criteria and the quality of education is one of the main ones. That is why such a competitive factor as a level of preparation of professors requires more detailed consideration from the point of view of personnel management. The level of preparation of the scientific and pedagogical staff includes not only the selection of certain qualifications, but also the motivation and interest in conducting quality classes. Due to the nature of the work, teachers are most susceptible to emotional burnout, so management should always keep in mind ideas aimed at preventing burnout in the collective. The aim of the work is to consider personnel management as a tool for building a competitive position of higher education institutions, to solve the problem of teachers’ burnouts and to provide recommendations for preventing this condition in order to improve the level of preparation of professors. The study carried out the following tasks: the concept of competitive position and its characteristics has been examined; the main factors influencing the competitive position of higher education institutions have been identified; the necessity for quality personnel management to improve the preparation of professors has been established; the issue of burnout as a key issue in the work of university staff has been addressed; the effectiveness of the wellbeing concept and the necessity to apply it as an integral part of the personnel management process to improve the competitive position of universities has been proven. The scientific novelty of the work consists in the analysis of individual factors of competitive position – the quality of education and the level of preparation of professors, the identification of the importance of personnel management in improving the performance of these factors, In addition, recommendations have been made to introduce the concept of wellbeing and to diagnose burnout among teachers in order to strengthen the competitive position of universities RU: На сегодня рынок образовательных услуг является достаточно перенасыщенным и требует более детального внешнего и внутреннего анализа деятельности университетов для понимания принципов привлечения абитуриентов. Большинство будущих студентов при выборе университета для поступления имеют определенные критерии отбора и одним из главных является качество обучения. Именно поэтому такой фактор формирования конкурентной позиции как уровень подготовки научно-педагогического состава требует более детального рассмотрения с точки зрения управления персоналом. Уровень подготовки научно-педагогического состава включает в себя не только набор определенных квалификаций, но и мотивированность и заинтересованность в проведении качественных занятий. В силу специфики работы, преподаватели наиболее подвержены эмоциональному выгоранию, поэтому руководству нужно всегда иметь в виду идеи, направленные на предотвращение выгорания в коллективе. Цель работы - рассмотреть управление персоналом как инструмент формирования конкурентной позиции высших учебных заведений, раскрыть проблему выгорания преподавателей и дать рекомендации по предотвращению этого состояния с целью повышения уровня подготовки научно-педагогического состава. В ходе исследования были выполнены следующие задачи: рассмотрены понятия конкурентной позиции и ее особенности; выявлены основные факторы влияния на конкурентную позицию заведений высшего образования (ЗВО) установлена необходимость качественного управления персоналом для повышения уровня подготовки профессорско-преподавательского состава; рассмотрена проблема выгорания как ключевую в работе персонала высших учебных заведений; доказана эффективность концепции wellbeing и необходимость ее применения как составляющей части процесса управления персоналом для улучшения конкурентной позиции ЗВО. Научная новизна работы заключается в анализе отдельных факторов формирования конкурентной позиции - качество образования и уровень подготовки научно-педагогического состава, выявлении важности управления персоналом для повышения результативности данных факторов, а также разработке рекомендаций по внедрению концепции wellbeing и диагностики выгорания среди преподавателей с целью усиления конкурентной позиции университетов
 • Item
  Багатофакторна модель оцінки інвестиційної привабливості підприємства
  (Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series "Economics", 2020) Нечаєва, Ірина Анатоліївна; Nechaeva, Iryna A.; Нечаева, Ирина Анатольевна
  UK: Важливість оцінки інвестиційної привабливості безпосередньо для інвесторів полягає в тому, що аналіз підприємства та його інвестиційної привабливості дозволяють мінімізувати ризики капіталовкладень. У сучасній літературі вирізняють різноманітні методики аналізу й оцінки інвестиційної привабливості підприємства, проте єдиної загальноприйнятої універсальної системи оцінки не існує. Недоліком більшості методик є оцінка лише фінансових показників, таких як: рентабельність, ліквідність, оборотність активів тощо, не враховуючи фактори інвестиційної привабливості країни та регіону, а також показники привабливості та динаміку розвитку галузі функціонування підприємства. Для комплексної, об’єктивної оцінки необхідно починати з оцінювання макропараметрів, після чого переходити до аналізу показників, які безпосередньо стосуються діяльності підприємства. Новизною статті є розробка багатофакторної моделі оцінки інвестиційної привабливості організації будь-якої форми власності, що враховує особливості держави, регіону та галузі діяльності підприємства, а також системи економічних і не економічних показників щодо безпосередньої діяльності організації. Дослідження таких показників як: стабільність політичної ситуації в країні, загальнодержавний рівень трудової міграції, стабільність державної валюти, рівень освіти та безпеки в регіоні, легкість ведення бізнесу, рівень офіційної зарплати, а також показники фінансового стану підприємства, рівень ділової репутації та імідж його керівництва тощо, роблять методику повною та багатопараметричною. Також запропонований набір показників методики створює універсальний метод оцінювання інвестиційної привабливості підприємства, що може бути застосований незалежно від форми власності організації, її розміру та сфери діяльності. Для більшої об’єктивності в роботі запропонований рейтинговий метод оцінки інвестиційної привабливості підприємств, а бальна система оцінювання показників забезпечує легкість інтерпретації результатів EN: The analysis of investment attractiveness is important for investors, because this indicator minimise investment mistakes. There are many methods for assessing the investment attractiveness of enterprises, but there is no single universal generally accepted model. The aim of the research is to improve the existing models. The disadvantage of existing models is the emphasis on financial indicators, such as profitability, liquidity, asset turnover, etc., without taking into account the factors of investment attractiveness of a country and region, as well as indicators of attractiveness and dynamics of an enterprise. It is necessary to begin with the assessment of macro-parameters, and then proceed to the analysis of indicators that are directly related to the activities of an enterprise for a comprehensive, objective assessment. The novelty of the article is the development of a multifactor model for assessing the investment attractiveness of the organisation of any form of ownership, taking into account the characteristics of the state, region and industry, as well as a system of economic and non-economic indicators. Research of such indicators as: stability of the political situation in the country, national level of labour migration, stability of state currency, level of education and security in the region, ease of doing business, level of official salary, as well as indicators of financial condition of an enterprise, level of business reputation, make the technique complete and multiparameter. Also, the proposed set of indicators creates a universal method of assessing the investment affiliation of an enterprise. The methodology can be applied regardless of the form of ownership of the organisation, size and scope of activity. The method is described by the rating method for more objectively assess the investment attractiveness of enterprises. The scoring system of indicators facilitates the interpretation of the results RU: Важность оценки инвестиционной привлекательности непосредственно для инвесторов состоит в том, что анализ предприятия и его инвестиционной привлекательности позволяют минимизировать риски капиталовложений. В современной литературе выделяют различные методики анализа и оценки инвестиционной привлекательности предприятия, однако единой общепринятой универсальной системы оценки не существует. Недостатком большинства методик является оценка только финансовых показателей, таких как: рентабельность, ликвидность, оборачиваемость активов и т.д., не учитывая факторы инвестиционной привлекательности страны и региона, а также показатели привлекательности и динамику развития отрасли функционирования предприятия. Для комплексной, объективной оценки необходимо начинать с оценки макропараметров, после чего переходить к анализу показателей, которые непосредственно касаются деятельности предприятия. Новизной статьи является разработка многофакторной модели оценки инвестиционной привлекательности организации любой формы собственности, учитывающий особенности государства, региона и отрасли деятельности предприятия, а также системы экономических и не экономических показателей по непосредственной деятельности организации. Исследование таких показателей как: стабильность политической ситуации в стране, общегосударственный уровень трудовой миграции, стабильность государственной валюты, уровень образования и безопасности в регионе, легкость ведения бизнеса, уровень официальной зарплаты, а также показатели финансового состояния предприятия, уровень деловой репутации и имидж его руководства и т.д. делают методику полной и многопараметрической. Также предложен набор показателей методики создает универсальный метод оценки инвестиционной привлекательности предприятия, может быть применен независимо от формы собственности организации, ее размера и сферы деятельности. Для большей объективности в работе предложен рейтинговый метод оценки инвестиционной привлекательности предприятий, а балльная система оценки показателей обеспечивает легкость интерпретации результатов.
 • Item
  Стан та проблеми підприємств автомобілебудівної галузі України: виклики кризи-2020 (на прикладі ПрАТ «ЗАЗ»)
  (Електронна збірка наукових праць «Е-КОНОМІКА», 2020) Нечаєва, Ірина Анатоліївна; Nechaeva, Iryna A.; Нечаева, Ирина Анатольевна
  UK: В роботі, на прикладі ПрАТ «ЗАЗ», проведено аналіз стану підприємств автомобілебудівної галузі України, виявлені основні проблеми їх діяльності та, на основі дослідження досвіду лідерів автомобілебудування й рекомендацій провідних аналітиків, запропоновані шляхи виведення підприємств галузі з кризи та адаптації до нових умов діяльності. EN: The work found that the main factors hindering the development of the automotive industry are: outdated material and technical support, a high level of depreciation of fixed assets, an unstable financial condition of enterprises, a low level of effective demand, and a lack of investment. Using the example of PJSC «ZAZ», the analysis of the state of enterprises of the automotive industry in Ukraine was carried out, the main problems of their activities were identified and, based on the study of the experience of the leaders of the automotive industry and the recommendations of leading analysts, ways were proposed to bring the enterprises of the industry out of the crisis and adapt to new conditions of activity. Mergers and acquisitions can become one of the solutions in the conditions of limited capital. Automakers must be ready to attract investors and conclude deals: rethinking strategy in accordance with the new reality; basic income protection and customer care; increased digitalization; transformation of the development of the personnel development process in remote work; restructuring / reorientation to new niches - digital economy. It is proposed to use the concept of the Global Strategy Group "9 value levers", which allows combining financial ambitions with elements of a sustainable business model and the desire to achieve high quality in work and flexibility. RU: На примере ЧАО «ЗАЗ», проведен анализ состояния предприятий автомобилестроительной отрасли Украины, выявлены основные проблемы их деятельности и на основе исследования опыта лидеров автомобилестроения и рекомендаций ведущих аналитиков, предложены пути вывода предприятий отрасли из кризиса и адаптации к новым условиям деятельности. Одним из решений в условиях ограниченного капитала может стать слияние и поглощение.
 • Item
  Modern tools for regional development programming
  (ISMA University of Applied Science Riga (Latvia), 2020) Нечаєва, Ірина Анатоліївна; Nechaeva, Iryna A.; Нечаева, Ирина Анатольевна
  UK: Зміни ролі регіонів, державної регіональної політики потребують змін у підходах та інструментах управління регіональним розвитком. Дієвим інструментом регулювання регіонального розвитку виступає програмування та програмно-цільовий метод. Основним (не завжди ефективним) джерелом фінансування програм регіонального розвитку в Україні є держбюджет. Корисним для України є досвід реалізації в ЄС програм регіонального розвитку та особливості впровадження Integrated Territorial Investments (ITI). В роботі розглянуто роль, особливості та переваги ITI як інструменту регіонального розвитку. EN: Changes in the role of regions, state regional policy require changes in approaches and tools for regional development management. An effective tool for regulating regional development is programming and program-target method. The main (not always effective) source of funding for regional development programs in Ukraine is the state budget. The experience of implementing regional development programs in the EU and the peculiarities of implementing Integrated Territorial Investments (ITI) are useful for Ukraine. The paper considers the role, features and advantages of ITI as a tool for regional development. RU: Изменение роли регионов, государственной региональной политики требуют изменения в подходах и инструментах управления региональным развитием. Действенным инструментом регулирования регионального развития выступает программирование и программно-целевой метод. Основным (не всегда эффективным) источником финансирования программ регионального развития в Украине является госбюджет. Полезным для Украины может быть опыт реализации в ЕС программ регионального развития и особенности внедрения Integrated Territorial Investments (ITI). В работе рассмотрена роль, особенности и преимущества ITI как инструмента регионального развития.