Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри КМХ та Т

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Застосування полімерних композиційних матеріалів при проєктуванні деталей та складальних одиниць повітряних суден
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Туршин, Володимир Олексійович; Тurshyn, Volodymyr
  UK: Об’єкт досліджень – агрегат ПС, який розроблений за технологією виготовлення конструкцій із ПКМ. Мета роботи – розробка носової частини фюзеляжу вертольоту із полімерних композиційних матеріалів. Метод дослідження – комплексний з використанням стандартних методик, що викладені в нормативній літературі. У дипломній роботі комплексно вирішуються питання, пов’язані з розробкою нових вузлів габаритних конструкцій фюзеляжу ЛА, розроблених із застосуванням технологій ПКМ, на заміну вузлів, виготовлених із алюмінієвих сплавів. Виконана дипломна робота включає такі складові: літературний огляд технічної інформації за темою дипломної роботи; аналіз факторів, які приводять до деградації властивостей металевих деталей планеру ЛА в процесі експлуатації ПС, аналіз типів КМ, які можуть застосовуватися у складі ЛА, технологій пов’язаних з їх формуванням, питання особливостей збирання у складі планеру ЛА, складових частин, виготовлених із ПКМ, методика розробки габаритних деталей фюзеляжу із ПКМ, проведення необхідних розрахунків. EN: The object of research is an aircraft unit developed using the technology of manufacturing structures from PCM. Purpose – to develop a helicopter fuselage nose section made of polymer composite materials. The research method is complex with the use of standard methods described in the regulatory literature. The thesis comprehensively addresses the issues related to the development of new components of the overall structures of the aircraft fuselage, developed using PCM technologies, to replace components made of aluminium alloys. The completed thesis includes the following components: literature review technical information on the topic of the thesis; analysis of factors that lead to degradation of the properties of metal parts of the aircraft airframe during the operation of the aircraft, analysis of the types of CM that can be used in the aircraft, technologies related to their formation, issues of peculiarities of assembly as part of the aircraft airframe, components made of PCM, methodology for developing dimensional parts of the fuselage from PCM, and the necessary calculations.
 • Item
  Вплив орієнтування шарів, отриманих 3d друком, на міцність деталі відносно напрямку розтягу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Сапа, Артем Віталійович; Sapa, Аrtem V.
  UK: Об’єкт досліджень – механічні властивості конструкцій, виготовлених методом 3D-друку. Мета роботи – аналіз впливу орієнтування шарів при виготовленні деталей методом 3D-друку на їх міцність та оцінка доцільності зменшення товщини шару для підвищення міцності конструкції при однакових інших параметрах друку. Метод дослідження – комплексний з використанням стандартних методик, що викладені в українській та зарубіжній літературі. У дипломній роботі вирішуються питання впливу орієнтування шарів відносно діючого навантаження деталей, виготовлених методом 3D-друку, на їх міцність; впливу кута нахилу шару на тип руйнування зразків та їх відносне видовження перед руйнуванням; порівняння значень отриманих механічних властивостей зразків з різною товщиною шару при однакових інших параметрах друку та кутах нахилу шару відносно діючого навантаження. Дипломна робота включає такі складові: літературний огляд технічної інформації за темою дипломної роботи; опис характеристик матеріалів та технологій, пов’язаних з виготовленням зразків та їх випробуванням на розтяг; методики, що були застосовані в процесі досліджень; обробка експериментальних даних; порівняння отриманих значень випробувань; висновки. EN: The object of research is the mechanical properties of structures made by 3D printing. The purpose of the work is to analyze the impact of layer orientation in the manufacture of parts by 3D printing on their strength and to assess the feasibility of reducing the layer thickness to increase the strength of the structure with the same other printing parameters. The research method is complex with the use of standard methods set out in Ukrainian and foreign literature. The thesis addresses the issues of the influence of the orientation of the layers relative to the effective load of parts made by 3D printing on their strength; the influence of the angle of inclination of the layer on the type of fracture of samples and their relative elongation before fracture; comparison of the values of the obtained mechanical properties of samples with different layer thicknesses with the same other printing parameters and the angles of inclination of the layer relative to the acting load. The thesis includes the following components: a literary review of technical information on the topic of the thesis; description of the characteristics of materials and technologies related to the manufacture of samples and their tensile testing; methods used in the research process; processing of experimental data; comparison of the test values obtained; сonclusions.
 • Item
  Розробка технології нанесення порошкової фарби на деталі металевих конструкцій
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Ревунов, Олександр Іванович; Revunov, Oleksandr I.
  UK: Об’єкт досліджень – процеси створення порошкових покриттів. Предмет дослідження – режими нанесення порошкової фарби для отримання якісного полімерного покриття. Мета роботи – розробка технології нанесення та отримання якісного порошкового покриття. Метод дослідження – композиційний, з використанням математичного планування експерименту при визначенні оптимальних режимів нанесення порошкової фарби на виріб. У дипломній роботі надається інформація про особливості нанесення порошкових фарб, їхні різновиди; висвітлюється питання функціональних властивостей покриттів, основних етапів їх створення, а також розглядаються види дефектів та причини утворення з рекомендаціями по недопущенню їхнього утворення. Виконана магістерська дипломна робота містить наступні складові: огляд технічної літератури за темою магістерської роботи; опис основних технологічних етапів, що пов’язані зі створенням якісних полімерних покриттів, шляхом нанесення порошкових фарбувальних матеріалів на вироби; оброблення експериментальних даних; висновки. EN: The object of research is powder coating processes. The subject of research is the method of applying powder paint to obtain a high-quality polymer coating. The purpose of the work is to develop a technology for applying and obtaining a high-quality powder coating. The research method is composite, with the use of mathematical planning of the experiment when determining the optimal modes of applying powder paint to the product. The thesis provides information on the features of applying powder paints, their varieties; the question of the functional properties of coatings, the main stages of their creation is covered, as well as the types of defects and the causes of their formation are considered with recommendations to prevent their formation. The completed master's thesis contains the following components: a review of technical literature on the topic of the master's thesis; description of the main technological stages associated with the creation of high-quality polymer coatings by applying powder coloring materials to the products; experimental data processing; conclusions.
 • Item
  Дослідження протикорозійних властивостей рослинних екстрактів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Пушкарьова, Єлизавета Русланівна; Pushkarova, Yelyzaveta
  UK: Об’єкт досліджень – протикорозійні властивості інгібіторів рослинного походження. Мета роботи – визначення ефективності інгібувального ефекту розчинів на основі кори дубу, супліддя вільхи, кореневища калгану, пагонів чорниці та їх сумішей у сірчанокислому середовищі та розчині натрій хлориду. Метод дослідження – комплексний, що включає приготування водних витяжок з рослинної сировини та гравіметричний аналіз визначення швидкості корозії. У дипломній роботі проводиться вивчення інгібувального ефекту витяжок з рослинної сировини з використанням гравіметричного методу визначення швидкості корозії та подальших розрахунків коефіцієнта гальмування швидкості корозії та ступеню інгібіторного захисту на основі експериментально отриманих данних. Виконана дипломна робота включає такі складові: літературний огляд технічної інформації за темою дипломної роботи; опис характеристик матеріалів; обробки зразків та їх випробування; методики, що застосовували в процесі дослідження; оброблення експериментальних даних; висновки. EN: The object of research is the anti-corrosion properties of inhibitors of plant origin. The purpose of the work is to determine the effectiveness of the inhibitory effect of solutions based on oak bark, alder fruit, galangal rhizome, blueberry shoots and their mixtures in sulfuric acid medium and sodium chloride solution. The research method is complex, including the preparation of water extracts from plant raw materials and gravimetric analysis to determine the rate of corrosion. In the thesis, the inhibitory effect of extracts from plant raw materials is studied using the gravimetric method of determining the corrosion rate and further calculations of the corrosion rate inhibition coefficient and the degree of inhibitory protection based on experimentally obtained data. The completed thesis includes the following components: a literature review of technical information on the topic of the thesis; description of material characteristics; sample processing and testing; methods used in the research process; experimental data processing; conclusions.
 • Item
  Розробка технології отримання алюмо-свинцевих композиційних матеріалів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Мітяєв, Олександр Олександрович; Mityayev, Oleksandr O.
  UK: Об’єкт досліджень – процеси створення алюмо-свинцевих композиційних матеріалів. Предмет дослідження – фізико-механічні властивості алюмо-свинцевих композитів. Мета роботи – розробка технології виготовлення алюмо-свинцевих композиційних матеріалів, що призначені для використання у важконавантажених підшипниках ковзання, та порівняння їхніх фізико-механічних властивостей з традиційно застосовуваними матеріалами. Метод дослідження – композиційний з використанням стандартних методик, що викладені у нормативній літературі. У дипломній роботі розглядається питання створення композитів на основі пінометалів з відкритою пористістю; висвітлюються питання отримання каркасного матеріалу та подальше його просочування антифрикційним матеріалом; порівнюються показники фізико-механічних властивостей дослідних зразків з традиційними матеріалами. Виконана дипломна робота включає такі складові: літературний огляд технічної інформації за темою дипломної роботи; опис характеристик матеріалів і технологій, що пов’язані зі створенням композиційних матеріалів; методики, що застосовували в процесі дослідження; оброблення експериментальних даних; висновки. EN: The object of research work is the processes of creating aluminum-lead composite materials. The subject of research is physical and mechanical properties of aluminum-lead composites. The purpose of the work is to develop a technology for the production of aluminum-lead composite materials intended for use in heavy-duty sliding bearings, and to compare their physical and mechanical properties with traditionally used materials. The research method is composite using standard methods outlined in normative literature. The research work examines the issue of creating composites based on foam metals with open porosity; issues of obtaining frame material and its subsequent impregnation with antifriction material; the indicators of physical and mechanical properties of prototypes are compared with traditional materials. The completed research work includes the following components: a literary review of technical information on the topic of the thesis; description of the characteristics of materials and technologies associated with the creation of composite materials; methods used in the research process; processing of experimental data; conclusions.
 • Item
  Обґрунтування складу антикорозійного покриття для сталей на основі епоксидних смол та похідних птеридину, що мають антиоксидантну дію
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Мацюра, Мілана Максимівна; Matsiura, Milana M.
  UK: Представлена робота присвячена розробці нових антикорозійних покриттів на основі епоксидних смол модифікованих похідним птеридину, що виявляє вираженні антиоксидантні властивості. Проведений літературний огляд показав, що епоксидні смоли активно досліджуються як перспективна основа для створення антикорозійних покриттів, а основні напрямки покращення антикорозійних властивостей пов’язані з введенням до складу покриттів наноматеріалів різної природи. В рамках роботи запропоновано альтернативний напрям, а саме введення до складу покриття органічних сполук з антиоксидантними властивостями. Обґрунтовано вибір 6-(2-(4-ізопропілфеніл)-2-оксоетил)-1-метилптеридин-2,4,7(1H,3H,8H)-триону як перспективного компоненту антикорозійного покриття на основі епоксидних смол. Розроблено склад та технологію виготовлення названого покриття. Методом вольтамперометрії підтверджено, що введення модифікатору значно підвищує антикорозійні властивості покриття. Додатково встановлено оптимальний вміст модифікатору в покритті. EN: The presented work is devoted to the development of new anti-corrosion coatings based on epoxy resins modified with a pteridine derivative, which exhibits high antioxidant properties. The literature review showed that epoxy resins are actively researched as a promising basis for creating anti-corrosion coatings, and the main directions for improving anti-corrosion properties are related to the introduction of nanomaterials of various nature into the composition of coatings. As part of the work, an alternative direction is proposed, namely the introduction of organic compounds with antioxidant properties into the composition of the coating. The choice of 6-(2-(4-isopropylphenyl)-2-oxoethyl)-1-methylpteridine-2,4,7(1H,3H,8H)-trione as a promising component of an anti-corrosion coating based on epoxy resins is substantiated. The composition and production technology of the mentioned coating have been developed. The method of voltammetry confirmed that the addition of the modifier significantly increases the anti-corrosion properties of the coating. In addition, the optimal content of the modifier in the coating is determined.
 • Item
  Підвищення надійності та довговічності матеріалу лопатки компресора газотурбінного двигуна
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Лук’яненко, Олег Леонідович; Lukianenko, Oleg
  UK: Лопатки компресора газотурбінного двигуна в процесі експлуатації працюють в умовах впливу високочастотних знакозмінних навантажень, відцентрових сил та зіткнення частинками пилу, бруду, води тощо. Основним видом відмов лопаток в експлуатації є втомні руйнування, які ініціюються ерозійними ушкодженнями, технологічними мікродефектами і, в окремих випадках, руйнуваннями кромок пера при зіткненні з чужорідними тілами, які потрапляють у тракт двигуна. Цю проблему можна вирішити за допомогою використання технологічних методів обробки з нанесенням ерозійностійкого покриття. Робота направлена на дослідження впливу режимів обробки на формування характеристик поверхневого шару, а також несучу здатність лопаток компресора, а також розробку технологічних рекомендацій щодо її застосування. EN: During operation, the compressor blades of the gas turbine engine operate under the influence of high-frequency alternating loads, centrifugal forces and collisions with particles of dust, dirt, water, etc. The main type of failures of blades in operation are fatigue failures, which are initiated by erosion damage, technological microdefects, and, in some cases, destruction of the edges of the blade when they collide with foreign bodies that enter the engine path. This problem can be solved by using technological methods of processing with the application of an erosion-resistant coating. The work is aimed at researching the influence of processing modes on the formation of the characteristics of the surface layer, as well as the load-bearing capacity of the compressor blades, as well as the development of technological recommendations for its application.
 • Item
  Підвищення довговічності виробів з корозійностійких сталей
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Лебедєв, Ростислав Валерійович; Lebediev, Rostyslav
  UK: Метою дослідження було виявити причини корозії деталей виготовлених з корозійностійких сталей, котрі в експлуатації були підвержені точковій (виразковій) корозії. Деталі виготовлені з однієї марки сталі, експлуатувалися в одних умовах, конструктивно розміщені одна біля одної, проявляли різну стійкість до корозії. В роботі було проведено аналіз можливих причин втрати сталі своїх корозійностійких властивостей. EN: The purpose of the study was to identify the causes of corrosion of parts made of corrosion-resistant steels, which in operation were exposed to pitting (ulcer) corrosion. The parts were made of the same grade of steel, operated in the same conditions, and were structurally located next to each other, but they showed different resistance to corrosion. The work analyzed the possible causes of the loss of corrosion-resistant properties of the steel.
 • Item
  Застосування полімерних композиційних матеріалів при проектуванні деталей повітряних суден
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Лавров, Олександр Володимирович; Lavrov, Olexander
  UK: Об’єкт досліджень – процес формування капоту з полімерного композиційного матеріалу при модернізації повітряного судна. Мета роботи – розробка технології отримання капоту відсіків двигунів модернізованого вертольоту з полімерних композиційних матеріалів. Метод дослідження – аналітичний, графічний, метод розрахунку на міцність, методи проектування на ЕОМ за допомогою програмних пакетів: Solid Works, AutoCAD, ANSYS. У дипломному проєкті розглядається технологічний процес виготовлення капоту двигуна переднього модернізованого вертольоту з полімерного матеріалу, розраховується необхідна кількість складових, проводиться аналіз схеми навантаження, напружено-деформованого стану та розрахунок конструкції капотів та їх кріплення на міцність. EN: The object of research: the process of forming a hood from a polymer composite material during the modernization of an aircraft.. The purpose of the work is to develop a technology for obtaining the hood of the engine compartments of the modernized Mi-2 helicopter from polymer composite materials. The design method is analytical, graphical, strength calculation method, computer design methods using software packages: Solid Works, AutoCAD, ANSYS. The diploma project examines the technological process of manufacturing the engine hood of the modernized Mi-2 helicopter from polymer material, calculates the necessary amount of prepreg components, analyzes the load scheme, stress-strain state, and calculates the design of the hoods and their fastening for strength.
 • Item
  Дослідження впливу цементації на довговічність деталі «зубчасте колесо»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Кодинцев, Юрій; Kodyntsev, Yuriy
  UK: Пояснювальна записка до дипломної кваліфікаційної роботи магістра «Дослідження впливу цементації на довговічність деталі «Зубчасте колесо»»: 45 сторінок, 18 рисунків, 4 таблиці, 1 додаток, 16 джерел. Предметом дослідження є технологічні процеси, які впливають на довговічність деталей після цементації. Мета роботи – технологічний процес оброблення заготовки після цементації для підвищення довговічності зубчастого колеса. Пояснювальна записка містить усі необхідні етапи дослідження структури та властивостей деталі зубчасте колесо для підвищення її довговічності після цементації. В результаті роботи запропоновано технологічний процес хіміко-термічної та термоциклічной обробки деталі, які призвели до значного зменшення тривалості за часом обробки та підвищення показників довговічності. EN: Explanatory note to the master's diploma qualification work "Investigation of the effect of cementation on the durability of the "Gear wheel" part": 45 pages, 18 figures, 4 tables, 1 appendix, 16 sources. The subject of research is technological processes that affect the durability of parts after cementation. The purpose of the work is the technological process of processing the workpiece after cementation to increase the durability of the gear wheel. The explanatory note contains all the necessary stages of studying the structure and properties of the gear part to increase its durability after cementation. As a result of the work, a technological process of chemical-thermal and thermocyclic processing of the part was proposed, which led to a significant reduction in the duration of processing time and an increase in durability indicators.
 • Item
  Розробка складу і технології виготовлення виробу «відкритий резервуар для рідини» з композиційних матеріалів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Борисенко, Ігор Олександрович; Borisenko, Igor O.
  UK: Об’єктом дослідження є відкритий резервуар для рідини, для якого необхідно розробити склад композиційного матеріалу замість сталі. Мета даної дипломної роботи полягає у розробленні для резервуара-завдання оптимального складу композиційного матеріалу та технології його виготовлення. У даній дипломній роботі вирішується завдання: для виробу заданої форми і розміру при заданих умовах експлуатації розробити оптимальні склад композиційного матеріалу і технологію виготовлення; розроблений склад композиційного матеріалу повинен забезпечити виробу достатню міцність і економічну ефективність. Виконана дипломна робота містить: літературний огляд джерел за темою дипломної роботи; аналіз можливих компонентів складу композиційного матеріалу та технологій виготовлення та вибір з них кращих для вирішення поставленої задачі; на підставі розрахунку на міцність обраний оптимальний склад композиційного матеріалу; визначена і розроблена оптимальна технологія виготовлення резервуара-завдання. EN: The object of research is an open tank for liquid, for which it is necessary to develop a composition of composite material instead of steel. The purpose of this thesis is to develop the optimal composition of the composite material and its manufacturing technology for the task tank. In this thesis, the task is solved: to develop the optimal composition of the composite material and manufacturing technology for the product of the given shape and size under the given operating conditions; the developed composition of the composite material should provide the product with sufficient strength and economic efficiency. The finished thesis contains: a literature review of sources on the topic of the thesis; analysis of possible components of the composition of the composite material and manufacturing technologies and selection of the best ones to solve the given task; on the basis of the strength calculation, the optimal composition of the composite material is selected; the optimal technology for the production of the task tank is determined and developed.
 • Item
  Дослідження впливу нітроцементації на довговічність деталі «Шестерня»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Анциферова, Маргарита; Antsiferova, Margarita
  UK:Пояснювальна записка до дипломної кваліфікаційної роботи магістра «Дослідження впливу нітроцементації на довговічність деталі «Шестерня» 45 сторінок, 21 рисунків, 2 таблиці, 1 додаток, 12 джерел. Предметом дослідження є режими для хіміко-термічної обробки, які мають вплив на довговічність деталей після нітроцементації. Мета роботи – вдосконалення технологічного процесу нітроцементації для підвищення довговічності шестерні. Пояснювальна записка містить усі необхідні етапи дослідження структури та властивостей деталі шестерні для підвищення її довговічності після нітроцементації. В результаті роботи запропоновано технологічний процес, який поєднує нітроцементацію та термоциклічну обробку деталі, які призвели до підвищення показників довговічності EN: Explanatory note to the master's diploma qualification work "Investigation of the effect of nitrocementation on the durability of the part "Gear": 45 pages, 18 figures, 4 tables, 1 appendix, 16 sources. The subject of research is the regimes for chemical and thermal treatment, which have an effect on the durability of parts after nitrocementation. The purpose of the work is the technology of manufacturing the part after nitrocementation to increase the durability of the gear. The explanatory note contains all the necessare stages of research into the structure and properties of the gear part to increase its durability after nitrocementation. As a result of the work, a technological process of nitrocementation with thermocyclic processing of the part was proposed, which led to a decrease in the duration of the chemical-thermal processing process and an increase in durability indicators.
 • Item
  «Вплив технологічних факторів на формування деталей з термореактивних прес-матеріалів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Абдуллаєв, Мамед Самандар огли; Abdullaiev, Mamed Samandar ogli
  UK: Пояснювальна записка до дипломної кваліфікаційної роботи магістра «Вплив технологічних факторів на формування деталей з термореактивних прес-матеріалів»: 48 сторінок, 20 рисунків, 15 літературних джерел. Предметом дослідження є фактори які впливають на формування деталей. Мета роботи - розробити деталь(ПУ) з термореактивних матеріалів. Пояснювальна записка містить усі етапи роботи з гідравлічним пресом та пресування на ньому. Послідовність дій під час пресування матеріалу. Результати. Створено деталь з термореактивних матеріалів. Explanatory note to the master's diploma qualification work "Influence of technological factors on the formation of parts from thermosetting press materials": 48 pp., 20 fig., 15 sources. EN: The subject of the study is the factors that influence the formation of detail. The purpose of the work is to develop a detail from thermosetting material. The explanatory note contains all stages of working with a hydraulic press and pressing on it. Sequence of actions during material pressing. The results. A part made of thermosetting materials has been created.
 • Item
  Бакалаврська робота на тему «Розроблення технології виготовлення виробів вакуумним формуванням»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Сокольський, Артем Ігорович; Sokolskyi, Artem I.
  UK: Об’єкт досліджень – конструкція типової деталі «Капот автомобіля»; композиційні матеріали і оснастка для вакуумного формування. Мета роботи – для типової деталі «Капот автомобіля» розроблення технологічного процесу виготовлення виробу з композиційних матеріалів методом вакуумного формування. Метод дослідження – комплексний з використанням стандартних методик, що викладені в нормативній літературі. У дипломній роботі вирішуються питання підготовки обладнання, виконана дипломна робота включає такі складові: літературний огляд технічної інформації за темою дипломної роботи; опис характеристик матеріалів і технологій пов’язаних з їх формуванням, режимами полімеризації, технологією вакуумування та її випробуванням; методики, що застосовували в процесі виготовлення; поопераційний технологічний процес виготовлення деталі; висновки. EN: The object of research is the design of a typical part "Car hood"; composite materials and equipment for vacuum forming. The purpose of the work is to develop a technological manufacturing process for a typical "Car hood" detail products made of composite materials by the method of vacuum forming. The research method is comprehensive using standard methods outlined in the normative literature. The diploma work deals with the issues of equipment preparation, completed diploma work includes the following components: literary review of technical information on the topic of the diploma work; description of the characteristics of materials and technologies related to their formation, polymerization modes, vacuum technology and its testing; methods used in the manufacturing process; post-operational technological process of manufacturing the part; conclusions.
 • Item
  Бакалаврська робота на тему «Проектування прес-форм для виготовлення виробів із залізних порошків»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Пилипенко, Владислав Ггеннадійович; Pylypenko, Vladyslav G.
  UK: Об’єкт досліджень – прес-форма для прямого однобічного пресування порошкових матеріалів. Мета роботи – розробка процесу проектування прес-форм для виготовлення виробів заданої форми і розмірів із залізних порошків з відомими технологічними властивостями за заданих умов пресування. Метод дослідження – комплексний з використанням стандартних методик, що викладені в нормативній літературі. Дипломна робота містить відомості про конструкцію і роботу прес-форм для виготовлення виробів з порошкових матеріалів. Наведена послідовність розрахунків елементів прес-форм за геометричними розмірами і за міцністю. Одночасно наведений приклад використання запропонованої методики розрахунку прес-форми для виготовлення конкретного виробу із залізного порошку. Також наведені правила техніки безпеки у порошковій металургії. Висновки. EN: The object of research is a press mold for direct one-sided pressing of powder materials. The purpose of the work is to develop the process of designing molds for the production of products of a given shape and size from iron powders with known technological properties under given pressing conditions. The research method is comprehensive using standard methods outlined in the normative literature. The thesis contains information about the design and operation of molds for the manufacture of products from powder materials. The sequence of calculations of elements of press forms according to geometric dimensions and strength is given. At the same time, an example of using the proposed method of calculating a mold for the manufacture of a specific product from iron powder is given. Safety rules in powder metallurgy are also given. Conclusions.
 • Item
  Бакалаврська робота на тему «Контроль якості виробів і технологія ремонту композиційних конструкцій»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Хижняк, Антон Романович; Khyzhniak, Аnton R.
  UK: Об’єкт дослідження – клейові з’єднання в лопаті несучого гвинта, дефекти та ремонт. Мета проекту – розробка технології заміни хвостового відсіку лопаті несучого гвинта, дослідження механічних характеристик зразків клейових з’єднань з використанням фенолокаучукових клеїв, та використання цих клеїв при ремонті лопаті несучого гвинта. Метод дослідження – комплексний з використанням стандартних методик, що викладені в нормативній літературі. У дипломній роботі розглядаються дефекти композиційних конструкцій, причини їх появи; клейові з’єднання у лопаті несучого гвинта, підбір матеріалу при їх ремонті; підготовка зразків та методика випробувань зразків клейового з’єднання на нерівномірний відрив; опис технології ремонту лопаті несучого гвинта. EN: The object of the research is adhesive joints in the propeller blade, defects and repair. The purpose of the project is to develop a technology for replacing the tail compartment of a propeller blade, to study the mechanical characteristics of samples of adhesive joints using phenolic rubber adhesives, and to use these adhesives in the repair of a propeller blade. The research method is comprehensive using standard methods outlined in the normative literature. The thesis deals with the defects of composite structures, the reasons for their appearance; adhesive joints in the propeller blade, selection of material for their repair; preparation of samples and methods of testing adhesive joint samples for uneven separation; description of the propeller blade repair technology.
 • Item
  Бакалаврська робота на тему «Гальванопластичний метод формоутворення складнопрофільованих деталей»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Кравченко, Анатолій Павлович; Kravchenko, Anatolii P.
  UK: Об’єкт дослідження – гальванопластичний метод формоутворення складнопрофільованих деталей. Мета роботи: проаналізувати спосіб гальванопластичного формоутворення виробів, що включає двостадійне електролітичне осадження металу. Метод дослідження – аналітичний, порівняльний, узагальнення та конкретизація. У кваліфікаційній роботі розглядається основний гальванопластичний метод формоутворення, що належить до галузі гальванопластики, зокрема до електролітичного формоутворення складнопрофільованих деталей зі змінною товщиною стінки. Технічний результат: висока точність і якість формоутворення змінної товщини стінки деталей складного профілю. EN: The object of research is the galvanoplastic method of molding complex profiled parts. The purpose of the work: to analyze the method of galvanoplastic molding of products, which includes two-stage electrolytic deposition of metal. The research method is analytical, comparative, generalization and specification. The qualification work examines the main galvanoplastic molding method, which belongs to the field of galvanoplastics, in particular to electrolytic molding of complex profiled parts with variable wall thickness. Technical result: high precision and quality of molding of variable wall thickness of complex profile parts.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Підвищення механічних властивостей конструкцій з полімерних композиційних матеріалів»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Чайковський, Сергій Андрійович; Chaikovskyi, Serhii A.; Чайковский, Сергей Андреевич
  UK: Об’єкт досліджень – механічні та фізичні властивості конструкцій з полімерних композиційних матеріалів. Мета роботи – розробка технології підвищення механічних властивостей конструкцій з ПКМ, порівняння значень та характеру отриманих механічних та фізичних властивостей з існуючою технологією виготовлення, що використовується в даний час на виробництві. Метод дослідження – комплексний з використанням стандартних методик, що викладені в нормативній літературі. У дипломній роботі вирішуються питання впливу виробничих факторів та технологій на формування деталей з ПКМ; підготовки зразків та режимів їх полімеризації; порівняння значень випробовувань зразків в залежності від їх обробки та технології виготовлення. Виконана дипломна робота включає такі складові: літературний огляд технічної інформації за темою дипломної роботи; опис характеристик матеріалів і технологій пов’язаних з їх формуванням, режимами полімеризації, обробки зразків та їх випробуванням; методики, що застосовували в процесі дослідження; оброблення експериментальних даних; порівняння та підтвердження отриманих значень випробовувань; висновки. EN: The object of the researching work is the mechanical and physical properties of structures made of polymer composite materials. The thesis deals with the issue of the influence of production factors and technologies on the formation of PCM parts; of the preparation of samples and modes of their polymerization; of the comparison of sample test values depending on their processing and manufacturing technology. Completed research work includes the following components: literary review of technical information on the topic of the research work; description of the characteristics of the materials and technologies related to their formation, modes of the polymerization, processing of samples and their testing; methods used in the research process; experimental data processing; comparison and confirmation of the obtained test value; conclusions. RU: Объект исследований – механические и физические свойства конструкций из полимерных композиционных материалов. Цель работы – разработка технологии повышения механических свойств конструкций из ПКМ, сравнение значений и характера полученных механических и физических свойств с существующей технологией изготовления, которая используется в настоящее время на производстве. Метод исследования – комплексный с использованием стандартных методик, изложенных в нормативной литературе. В дипломной работе решаются вопросы влияния производственных факторов и технологий на формирование деталей из ПКМ; подготовки образцов и режимов их полимеризации; сравнение значений испытаний образцов в зависимости от их обработки и технологии изготовления. Выполненная дипломная работа включает такие составляющие: литературный обзор технической информации по теме дипломной работы; описание характеристик материалов и технологий, связанных с их формированием, режимами полимеризации, обработки образцов и их испытанием; применяемые в процессе исследований методики; обработка экспериментальных данных; сравнение и подтверждение полученных значений в ходе испытаний; выводы.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Підвищення механічних властивостей легованих сталей»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Михайлюк, Владислав Васильович; Mykhailiuk, Vladyslav V.; Михайлюк, Владислав Васильевич
  UK: Об'єкт дослідження - процес підвищення механічних властивостей легованих сталей. Метою цієї роботи була розробка індивідуальних нових рішень для підвищення механічних властивостей сталей. В роботі досліджувалась високотемпературна тріщиностійкість і конструкційна міцність кованої сталі, зниження кількості нітридів алюмінію і в глобуляризації оксісульфідних включень в результаті комплексного розкислення алюмінієм і ферроцерієм. В роботі використовувалися такі види досліджень як металографічний аналіз, растрова мікроскопія, механічні випробування при кімнатних и високих температурах, циклічної тріщиностійкості. В роботі показано, що після процесів модифікації, сталь підвищила свої механічні властивості, а також досягнуто зниження браку поковок з легованої сталі. Також була досліджена залежність відносної втрати ваги при ударно-абразивному зношуванні литої сталі. EN: The object of research is the process of increasing the mechanical properties of alloy steels. The purpose of this work was to develop individual new solutions for improving the mechanical properties of steels. The work investigated the high-temperature crack resistance and structural strength of forged steel, the reduction of the number of aluminum nitrides and the globularization of oxysulfide inclusions as a result of complex deoxidation with aluminum and ferrocerium. The work used such types of research as metallographic analysis, raster microscopy, mechanical tests at room and high temperatures, cyclic crack resistance. It is shown in the work that after the modification processes, the steel has increased its mechanical properties, and also a reduction in the defect of alloy steel forgings has been achieved. The dependence of relative weight loss during shock-abrasive wear of cast steel was also investigated. RU: Объект исследования – процесс повышения механических свойств легированных сталей. Целью этой работы являлась разработка индивидуальных новых решений для повышения механических свойств сталей. В работе исследовалась высокотемпературная трещиностойкость и конструкционная прочность кованой стали, снижение количества нитридов алюминия и в глобуляризации оксисульфидных включений в результате комплексного раскисления алюминием и ферроцерием. В работе использовались такие виды исследований как металлографический анализ, растровая микроскопия, механические испытания при комнатных и высоких температурах, циклическая трещиностойкость. В работе показано, что после процессов модификации сталь повысила свои механические свойства, а также достигнуто снижение нехватки поковок из легированной стали. Также была исследована зависимость относительной потери веса при ударно-абразивном износе литой стали.
 • Item
  Домішкове модифікування алюмінієвих сплавів порошковими сумішами
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Твердохліб, Олексій Ігорович; Tverdokhlib, Oleksii I.; Твердохлеб, Алексей Игоревич
  UK; Об’єктом проведення дослідницької роботи є вплив порошкових рафінувально-модифікувальних комплексів на структуру та властивості алюмінієвих сплавів. Метою цієї роботи була розробка рафінувально-модифікувального комплексу, який дозволив би підвищити властивості, вперш за все, рідинноплинність, вторинних алюмінієвих сплавів. В роботі досліджувався вплив розробленного рафінувально-модифікувального комплексу на структуру, механічні та ливарні властивості сплаву АК5М (АЛ5). В роботі показано, що використання нового рафінувально-модифікувального комплексу дозволяє підвищити рідинноплинність розплаву на 77 %, а також підвищує механічні властивості сплаву. EN: The object of the researching work is the impact of the powder refining and modifying complex on structure and properties of aluminium alloys. The purpose of this work was to develop a refining and modifying complex that would be able to increase the property of aluminium alloys, first of all, fluidity of secondary aluminium alloys. In the work was researching the impact of the refining and modifying complex, that was developed, on structure, mechanical and foundry properties of АК5М (АЛ5) alloy. It is shown in the work that usage of the new refining and modifying complex increases fluidity of the alloy by 77 %, and also increases mechanical properties of the alloy. RU: Объектом проведения исследовательской работы является влияние порошковых рафинирующе-модифицирующих комплексов на структуру и свойства алюминиевых сплавов. Целью настоящей работы была разработка рафинирующе-модифицирующего комплекса, который позволил бы повысить свойства, прежде всего, жидкотекучесть, вторичных алюминиевых сплавов. В работе исследовалось влияние разработанного рафинирующе-модифицирующего комплекса на структуру, механические и литейные свойства сплава АК5М (АЛ5). В работе показано, что использование нового рафинирующе-модифицирующего комплекса позволяет повысить жидкотекучесть на 77%, а также повышает механические свойства сплава.