Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри МВ та І

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 31
 • Item
  Ефективність різання важкооброблювальних матеріалів з використанням мастильно-охолоджувальної рідини з полімерною складовою
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Яровая, Наталья Сергіївна; Yarovaia, Nataliya; Яровая, Наталья Сергеевна
  UK: Характер зміни параметрів сили різання, відображає збільшення рівномірності процесу різання у розглянутих умовах з використанням ПММА, що супроводжується не тільки зменшенням шорсткості Rz, але й згладжуванням профілю обробленої поверхні. Результати проведених досліджень відповідають даним досліджень отриманих різними авторами за другими умовами різання. Підтверджено високу ефективність МОР на полімерній основі, що може бути результатом багатостадійних піролітичних перетворень полімерного компоненту та його хімічної активності і має велике практичне значення щодо рекомендацій про підбір ефективних присадок до МОР серед полімерних сполук. EN: The nature of the change in the parameters of the cutting force reflects the increase in the uniformity of the cutting process under the considered conditions using PMMA, which is accompanied not only by a decrease in the roughness Rz, but also by smoothing the profile of the treated surface. The results of the research correspond to the research data obtained by different authors under the second cutting conditions. The high efficiency of polymer-based MPAs has been confirmed, which may be the result of multistage pyrolytic transformations of the polymer component and its chemical activity and is of great practical importance in recommendations for the selection of effective additives to MPAs among polymer compounds. RU: Характер изменения параметров силы резания, отражает увеличение равномерности процесса резания в рассматриваемых условиях с использованием ПММА, что сопровождается не только уменьшением шероховатости Rz, но и сглаживанием профиля обработанной поверхности. Результаты проведенных исследований соответствуют данным исследований полученных разными авторами за другими условиями резания. Подтверждена высокая эффективность СОЖ на полимерной основе, может быть результатом многостадийных пиролитических преобразований полимерного компонента и его химической активности и имеет большое практическое значение для рекомендаций о подборе эффективных присадок к СОЖ среди полимерных соединений.
 • Item
  Аналіз і розробка шпиндельного вузла багатоцільового верстата
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Черняєв, Дмитро Олександрович; Cherniaiev, Dmytro; Черняев, Дмитрий Александрович
  UK: Результатом роботи є розробка компоновки шпиндельного вузла, конструкції приводу головного руху. EN: The result is the development of the layout of the spindle assembly, the design of the main motion drive. RU: Результатом работы является разработка компоновки шпиндельного узла, конструкции привода главного движения.
 • Item
  Визначення оптимальних режимів різання при високошвидкісному фрезеруванні нержавіючих сталей
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Ріпа, Володимир Романович; Ripa, Vladimir; Рипа, Владимир Романович
  UK: У дипломному проекті проаналізовано застосування нержавіючих сталей у виробництві. Показана перспективність високошвидкісного фрезерування при обробці нержавіючих сталей. Систематизовані підходи, методики і рекомендації по вибору інструменту і оптимізації режимів різання при високошвидкісному фрезеруванні нержавіючих сталей. Узагальнено та систематизовано критерії оптимізації, цільові функції і обмеження при призначенні режимів різання. Запропоновано залежності для визначення коефіцієнта різання при високошвидкісному фрезеруванні і її коригування за матеріалом і стійкості. Показані стратегія і алгоритм оптимізації режимів різання. EN: The diploma project analyzes the use of stainless steels in production. The prospects of high-speed milling in the processing of stainless steels are shown. Systematized approaches, methods and recommendations for tool selection and optimization of cutting modes in high-speed milling of stainless steels. The optimization criteria, target functions and limitations in assigning cutting modes are generalized and systematized. Dependencies for determination of cutting coefficient at high-speed milling and its adjustment on material and stability are offered. The strategy and algorithm of optimization of cutting modes are shown. RU: В дипломном проекте проанализированы применения нержавеющих сталей в производстве. Показана перспективность высокоскоростного фрезерования при обработке нержавеющих сталей. Систематизированы подходы, методики и рекомендации по выбору инструмента и оптимизации режимов резания при высокоскоростном фрезеровании нержавеющих сталей. Обобщены и систематизированы критерии оптимизации, целевые функции и ограничения при назначении режимов резания. Предложено зависимости для определения коэффициента резания при высокоскоростном фрезеровании и ее корректировки по материалу и устойчивости. Показаны стратегия и алгоритм оптимизации режимов резания.
 • Item
  Розробка теоретичних та експериментальних основ проектування та технології формоутворення профілю зуборізних довбачів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Красковський, Артем Вікторович; Kraskovskyi, Artem; Красковский, Артем Викторович
  UK: Дипломний проект виконано на 87 аркушах, вона містить 33 рисунка, 6 таблиць, перелік посилань на 30 використаних джерел та 7 додатків. Актуальність теми. Висока якість ріжучого інструменту є однією з основних вимог сучасного виробництва. Важливе місце серед машинобудівної продукції займають зубчасті колеса, які мають складний процес виготовлення, при якому потрібно забезпечити підвищену точність складних поверхонь, стабільні параметри якості поверхневого шару, високу надійність деталей, що оброблюються. Метод нарізання зубів, шліців довбачами характеризується високою продуктивністю та точністю обробки. Для успішного вирішення проблеми обробки важко обробляємих матеріалів довбачами необхідно підвищити точність виготовлення складних поверхонь довбачів. Мета і задачі дослідження. Розробити нові основи проектування та формоутворення евольвентного профілю зуборізних довбачів на обладнані з числовим програмним керуванням. Задачі полягають у вивченні теоретичних та експериментальних основ проектування зуборізного довбача. Методика дослідження. Для проведення дослідження використовувались розділи лінійної та векторної алгебри, основні положення теорії зачеплення, теоретичної механіки, методів диференціальної та аналітичної геометрії, з розробкою програмного забезпечення на базі системи Fanuc. Робота базується на отриманих шляхом моделювання системи верстата з ЧПК даних, у спеціалізованій програмі на ЕОМ, з використанням пакету прикладних програм Компас 3D V8, MS Office 2010, VeriCut 2019, Autodesk AutoCAD 2020. Наукова новизна полягає у: розроблені універсальної програми по отриманню евольвентного профілю довбача для верстатів з ЧПК, з моделюванням процесу формоутворення. Практична цінність роботи полягає у: простоті використання створеної програми. Ключові слова: довбач, фасонна поверхня, профілювання, зубошліфування, верстат, операція, розмір, інструмент, програмування, обробка. EN: The thesis is presented in 87 pages. It contains 7 appendixes and bibliography of 30 references. 33 figures and 6 table are given in the thesis. Topic relevance. High quality cutting tools are one of the main requirements of modern production. An important place among machine-building products is occupied by gears, which have a complex manufacturing process, which requires increased accuracy of complex surfaces, stable quality parameters of the surface layer, high reliability of machined parts. The method of cutting teeth, slots with gear cutter is characterized by high productivity and accuracy of processing. To successfully solve the problem of processing hard-to-process materials with gear cutters, it is necessary to increase the accuracy of manufacturing complex surfaces of gear cutters. Research goal and objectives. Develop new basics of designing and forming the involute profile of gear cutters equipped with numerical program control. The tasks are to study the theoretical and experimental foundations of the design of the gear cutter. Methods of research. The sections of linear and vector algebra, the basic provisions of the theory of engagement, theoretical mechanics, methods of differential and analytical geometry, with the development of software based on the Fanuc system were used for the research. The work is based on the data obtained by modeling the CNC machine system, in a specialized computer program, using the application package Compass 3D V8, MS Office 2010, VeriCut 2019, Autodesk AutoCAD 2020. Scientific contribution consists of the following: developed a universal pro-gram for obtaining an involute profile of the gear cutters for CNC machines, with modeling of the molding process. Approbation of the thesis results. simplicity of use of the created program. Keywords: gear cutter, shaped surface, profiling, grinding, machine, operation, size, tool, programming, processing. RU: Дипломный проект выполнен на 87 листах, он содержит 33 рисунка, 6 таблиц, список литературы на 30 использованных источников и 7 приложений. Актуальность темы. Высокое качество режущего инструмента является одним из основных требований современного производства. Важное место среди машиностроительной продукции занимают зубчатые колеса, которые имеют сложный процесс изготовления, при котором необходимо обеспечить повышенную точность сложных поверхностей, стабильные параметры качества поверхностного слоя, высокую надежность обрабатываемых деталей. Метод нарезки зубов, шлицев долбяками характеризуется высокой производительностью и точностью обработки. Для успешного решения проблемы обработки трудно обрабатываемых материалов долбяками необходимо повысить точность изготовления сложных поверхностей долбяка. Цель и задачи исследования. Разработать новые основы проектирования и формообразования эвольвентного профиля зуборезных долбяков на оборудовании с числовым программным управлением. Задачи заключаются в изучении теоретических и экспериментальных основ проектирования зуборезного долбяка. Методика исследования. Для проведения исследования использовались разделы линейной и векторной алгебры, основные положения теории зацепления, теоретической механики, методов дифференциальной и аналитической геометрии, с разработкой программного обеспечения на базе системы Fanuc. Работа базируется на полученных путем моделирования системы станка с ЧПУ данных, в специализированной программе на ЭВМ с использованием пакета прикладных программ Компас 3D V8, MS Office 2010, VeriCut 2019, Autodesk AutoCAD 2020. Научная новизна заключается в: разработке универсальной программы по получению эвольвентного профиля долбяка для станков с ЧПУ, с моделированием процесса формообразования. Практическая ценность работы состоит в: простоте использования созданной программы. Ключевые слова: долбяк, фасонная поверхность, профилирование, зубошлифование, станок, операция, размер, инструмент, программирование, обработка.
 • Item
  Аналіз компоновок та розробка установки для плазменої різки
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Корнієнко Михайло Вікторович; Korniienko Mykhailo; Корниенко Михаил Викторович
  UK: У роботі міститься аналіз плазморіжучих установок, їх компоновок та робочих вузлів. Описаний принцип роботи плазмотрона, вплив параметрів сопла та робочого середовище на процес обробки. Вибір оптимальних робочих органів. Конструювання плазменої установки за допомогою програмного забезпечення SOLIDWORKS. EN: The notes contains an analysis of plasma cutting machines, their layouts and working units. The principle of operation of the plasmotron, the influence of the parameters of the nozzle and the working environment on the processing. Selection of optimal working bodies. Designing a plasma cutting unit, using SOLIDWORKS software. RU: В работе содержится анализ плазморежущих установок, их компоновок и рабочих узлов. Описанный принцип работы плазмотрона, влияние параметров сопла и рабочей среды на процесс обработки. Выбор оптимальных рабочих органов. Конструирование плазменной установки с помощью программного обеспечения SOLIDWORKS.
 • Item
  Дослідження процесів зношування полімерних матеріалів з урахуванням динаміки навантаження
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Кириченко, Олександр Вікторович; Kirichenko, Alexander; Кириченко, Александр Викторович
  UK: Визначено, що тема дослідження зношування еластомірів підіймалася неодноразово, але все ще є нагальною проблемою. Досліджено основні види експериментальних установок та пристроїв для дослідження полімерів на абразивний знос. За відсутності устаткування для вивчення вищезазначеної проблеми, була розроблена «Установка для випробувань на зношування полімерних матеріалів». За допомогою розробленої установки можуть бути отримані нові знання щодо абразивного зносу еластомірів та розширено межі їх використання. EN: It was determined that the topic of elastomer wear research was raised repeatedly, but is still an urgent problem. The main types of experimental installations and devices for the study of polymers for abrasive wear have been studied. In the absence of equipment to study the above problem, a "Installation for testing for wear of polymeric materials" was developed. With the help of the developed installation new knowledge can be received on abrasive wear of elastomers and expanded the limits of their use. RU: Определено, что тема исследования износа эластомеров поднималась неоднократно, но все еще является насущной проблемой. Исследованы основные виды экспериментальных установок и устройств для исследования полимеров на абразивный износ. При отсутствии оборудования для изучения вышеуказанной проблемы, была разработана «Установка для испытаний на износ полимерных материалов». С помощью разработанной установки могут быть получены новые знания по абразивному износу эластомеров и расширены границы их использования.
 • Item
  Оцінка технологічних можливостей сучасних модельних матеріалів та інструментальне забезпечення їх лезової обробки
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Денщиков, Андрій Георгійович; Denshchikov, Andrey; Денщиков, Андрей Георгиевич
  UK: У проекті виконано аналіз сучасних модельних матеріалів для створення майстер-моделей. Розглянуті типові проблеми при роботі з модельними пластиками. Проведена порівняльна характеристика модельних матеріалів та обраний матеріал для майстер-моделі. Проведено аналіз інструментального забезпечення, яке можна використовувати на верстаті, розрахований шпиндель на вигин. Розроблено приклад створення технології обробки деталі «Герб»; вибрано технологічне обладнання, оснащення, ріжучий і допоміжний інструмент; проведені розрахунки режимів різання, трудове нормування, зроблені заходи по техніці безпеки при роботі за комп’ютером. EN: The project analyzes modern model materials to create master models. Typical problems when working with model plastics are considered. A comparative description of model materials and selected material for the master model. The analysis of the tooling which can be used on the machine is carried out, the spindle on a bend is calculated. The example of creation of technology of processing of a detail "Emblem" is developed; technological equipment, equipment, cutting and auxiliary tools are selected; calculations of cutting modes, labor rationing, safety measures when working on a computer. RU: В проекте выполнен анализ современных модельных материалов для создания мастер-моделей. Рассмотрены типичные проблемы при работе с модельными пластиками. Проведена сравнительная характеристика модельных материалов и выбранный материал для мастер-модели. Проведен анализ инструментального обеспечения, которое можно использовать на станке, рассчитанный шпиндель на изгиб. Разработан пример создания технологии обработки детали «Герб»; выбрано технологическое оборудование, оснащение, режущий и вспомогательный инструмент; проведены расчеты режимов резания, трудовое нормирование, предприняты меры по технике безопасности при работе за компьютером.
 • Item
  Розробка технології виготовлення малогабаритних корпусних деталей з урахуванням виробничих можливостей та оптимізація керуючих програм
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Шапіро, Юрій Віталійович; Shapiro, Yriy V.; Шапиро, Юрий Витальевич
  UK: Вступ. Аналіз технологічності виробу. Аналіз оброблюваності кріогенної сталі. Розробка технологічного процесу. Характеристики існуючого обладнання та аналіз його можливостей. Вибір інструменту та технологічного оснащення. Розробка і оптимізація керуючої програми для реалізації. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Загальні висновки. Список використаних джерел. EN: Introduction. Product manufacturability analysis. Performance analysis of cryogenic steel. Technological process development. Characterization of existing equipment and analysis of its capabilities. Choice of tools and technological equipment. Development and optimization of the management program for implementation. Occupational health and safety. General conclusions. List of references. RU: Введение. Анализ технологичности изделия. Анализ работоспособности криогенной стали. Развитие технологического процесса. Характеристика существующего оборудования и анализ его возможностей. Выбор инструмента и технологического оборудования. Разработка и оптимизация программы управления для реализации. Охрана труда и безопасность труда. Общие выводы. Список литературы.
 • Item
  Розробка технології виготовлення малогабаритних корпусних деталей з урахуванням виробничих можливостей та оптимізація режимів різання
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Тронь, Дмитро Валентинович; Tron, Dmytro V.; Тронь, Дмитрий Валентинович
  UK: Вступ; Аналіз технологічності виробу. Аналіз оброблюваності кріогенної сталі. Розробка технологічного процесу. Вибір інструменту. Аналіз та дослідження впливу режимів різання на шорсткість оброблюваної поверхні. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Загальні висновки. Список використаних джерел. EN: Introduction; Analysis of manufacturability of the product. Performance analysis of cryogenic steel. Technological process development. Choosing a tool. Analysis and study of the influence of cutting modes on surface roughness. Occupational health and safety. General conclusions. List of references. RU: Введение; Анализ технологичности изделия. Анализ работоспособности криогенной стали. Разработка технологического процесса. Выбор инструмента. Анализ и изучение влияния режимов резания на шероховатость обрабатываемой поверхности. Охрана труда и безопасность труда. Общие выводы. Список литературы.
 • Item
  Аналіз та розробка ефективної конструкції різального інструменту для комбінованої обробки отворів в корпусних деталях
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Тітко, Владислав Володимирович; Titko, Vladyslav V.; Титко, Владислав Владимирович
  UK: У роботі розглянуто фактори технологічної системи, які визначають особливості обробки корпусних деталей. Спроектовано різальний інструмент для комбінованої обробки отворів деталей, з обмеженими зонами доступу. Визначено діапазон оптимальних швидкостей різання, що допускаються ріжучіми властивостями інструмента. EN: The factors of the technological system that determine the features of processing of body parts are considered in the work. A cutting tool has been designed for combined machining of openings with limited access areas. The range of optimum cutting speeds allowed by the cutting properties of the tool is determined. RU: В работе рассмотрены факторы технологической системы, которые определяют особенности обработки корпусных деталей. Спроектирован режущий инструмент для комбинированной обработки отверстий деталей, с ограниченными зонами доступа. Определен диапазон оптимальных скоростей резания, допускаются режущие свойства инструмента.
 • Item
  Дослідження впливу умов контактування шпиндельного вузла токарного верстата з ЧПУ на працездатність
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Співаков Валентин Вікторович; Spivakov Valentyn V.; Спиваков Валентин Викторович
  UK: В роботі розглянуті джерела тепловиділення в шпиндельних вузлах, контактна жорсткість плоского стику, проведений розрахунок характеру розподілу тиску на контакті та тепловиділення в опорах шпинделя, розраховані та проаналізовані температурні деформації шпиндельної бабки EN: The sources of heat dissipation in spindle nodes, contact stiffness of flat joint, calculation of character of distribution of pressure at contact and heat dissipation in spindle supports are considered in the work, temperature deformations of spindle headstock are calculated and analyzed RU: В работе рассмотрены источники рассеяния тепла в узлах шпинделя, контактная жесткость плоского соединения, расчет характера распределения давления на контакте и рассеивание тепла в опорах шпинделя, рассчитаны и проанализированы температурные деформации шпиндельной бабки.
 • Item
  Розробка стенду для дослідження коливань пакетів лопаток турбомашин
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Середа Олександр Анатолійович; Sereda Oleksandr A.; Середа Александр Анатольевич
  UK: У роботі було проведено аналіз існуючих установок для дослідження коливань лопаток турбін авіадвигунів та аналіз конструкцій турбомашин; проведено аналіз колової діаграми зносу бандажних полиць; розроблено принципову схему стенду для дослідження пакетних коливань; розроблено повітряно-динамічний стенд для дослідження коливань лопаток пакетами, а також запропоновано програмне забезпечення для обробки отриманих результатів; проведено аналіз потенційних небезпек під час складання та експлуатації даного стенду. EN: In the work the analysis of existing installations for the study of the vibrations of the blades of turbines of aircraft engines and the analysis of designs of turbomachines were carried out; the analysis of the wheel diagram of the wear of the shelves; developed a circuit diagram of the stand for the study of batch oscillations; an air-dynamic stand was developed for the study of blades oscillations by packages, and software for processing the obtained results was proposed; the analysis of potential dangers during the assembly and operation of this stand. RU: В работе было проведено анализ существующих установок для исследования колебаний лопаток турбин авиадвигателей и анализ конструкций турбомашин; проведено анализ круговой диаграммы износа бандажных полок; разработано принципиальную схему стенда для исследования пакетных колебаний; разработано воздушно-динамический стенд для исследования колебаний лопаток пакетами, а также предложено программное обеспечение для обработки полученных результатов; проведено анализ потенциальных опасностей во время сборки и эксплуатации данного стенда.
 • Item
  Математичне моделювання та аналіз способів планетарної обробки отворів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Ліпіліна, Олександра Сергіївна; Lipilina, Oleksandra S.; Липилина, Александра Сергеевна
  UK: У роботі було розглянуто фактори технологічної системи, які визначають планетарне фрезерування отворів. Досліджено вплив величин діаметрів інструменту та оброблюваного отвору, кількості ріжучих кромок та подачі на величину огранки отвору. Виконано порівняння способів планетарної обробки з точки зору забезпечення найбільшої продуктивності та оптимальної точності отвору. EN: The factors of the technological system that determine the planetary milling of openings were considered in the paper. The influence of the tool diameter and the machined hole, the number of cutting edges and the feed on the size of the hole cut were investigated. Planetary machining methods are compared in terms of maximum productivity and optimum hole accuracy. RU: В работе были рассмотрены факторы технологической системы, которые определяют планетарное фрезерование отверстий. Исследовано влияние величин диаметров инструмента и обрабатываемого отверстия, количества режущих кромок и подачи на величину огранки отверстия. Выполнено сравнение способов планетарной обработки с точки зрения обеспечения максимальной производительности и оптимальной точности отверстия.
 • Item
  Аналіз та розробка ефективної конструкції циліндричної розгортки для обробки ступеневого отвору
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Бабій, Павло Сергійович; Babii, Pavlo S.; Бабий, Павел Сергеевич
  UK: Спроектована комбінована машинна розгортка з конічним хвостовиком, для обробки ступінчастого отвору. Виявлені погрішності, з якими доводиться стикатися при обробці отворів інструментом таким як розгортка. Виконан розрахунок всіх параметрів інструменту, створений технологічний процес виготовлення, а також віртуальна 3D модель інструменту. EN: Designed a combined machine reamer with a tapered shank for machining a stepped hole. Identified errors that have to be encountered when machining holes with a tool such as a reamer. All tool parameters were calculated, a manufacturing process was created, as well as a virtual 3D model of the tool. RU: Спроектирована комбинированная машинная развертка с коническим хвостовиком, для обработки ступенчатого отверстия. Выявленные погрешности, с которыми приходится сталкиваться при обработке отверстий инструментом таким как развертка. Выполнен расчет всех параметров инструмента, создан технологический процесс изготовления, а также виртуальная 3D модель инструмента.
 • Item
  Розробка та дослідження компоновки і основних вузлів багатоопераційного верстата
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Янушкевич, Дмитро Олександрович; Yanushkevych, Dmytro O.; Янушкевич, Дмитрий Александрович
 • Item
  Розробка конструкції двокоординатного похило-поворотного стола багатоцільового верста
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Ушаков, Олексій Вікторович; Ushakov, Oleksii V.; Ушаков, Алексей Викторович
  UK: Проведено аналіз існуючих конструкцій поворотних столів; Проаналізовано та описано прототип; Вибрано схему стола та тип приводів за поворотними осями; Визначено навантаження, що діє на елементи конструкції і приводи стола; Вибрано електродвигуни для осей повороту; Виконано розрахунки елементів конструкції та приводу повороту за віссю А; Вибрано датчики кутового переміщення. EN: The analysis of existent constructions of turn-tables is conducted; A prototype is analysed and described; The chart of the table and type of occasions are chosen after turning axes; Loading that operates on the elements of construction and occasions of the table is certain; Electric motors are chosen for the axes of turn; The calculations of elements of construction and occasion of turn are executed after an axis And; the sensors of the angular moving are chosen. RU: Проведен анализ существующих конструкций поворотных столов; Проанализирован и описан прототип; Выбрана схема стола и тип поводов за поворотными осями; Определена нагрузка, которая действует на элементы конструкции и приводы стола; Выбраны электродвигатели для осей поворота; Выполнены расчеты элементов конструкции и привода поворота за осью А; Выбраны датчики углового перемещения.
 • Item
  Дослідження процесу електрохімічної обробки з вібраціями та розробка вузла мікропреміщень установки для електрохімічної обробки
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Трофименко, Олександр Юрійович; Trofimenko, Olexandr Yu.; Трофименко, Александр Юрьевич
  UK: Виконаний аналіз впливу вібрацій на якість та продуктивність обробки, Перевірена актуальність вібрацій при обробці, Знайдена залежність продуктивності від частоти вібрацій, Виявлено вплив фізичних властивостей оброблювального матеріалу на шорсткість поверхонь, Обрано електродвигун для вібраційного вузла, Підібрані підшипники. EN: Analysis of the influence of vibrations on the quality and productivity of processing; Checked the relevance of vibrations during processing; Found the dependence of productivity on the frequency of vibrations; Determined the influence of the physical properties of the material being processed on the surface roughness; Electric motor selected for vibration unit; Selected bearings. RU: Выполнен анализ влияния вибраций на качество и продуктивность обработки. Проверена актуальность вибраций при обработке. Найдена зависимость продуктивности от частоты вибраций. Обнаружено влияние физических свойств обрабатываемого материала на шероховатость поверхностей. Выбран электродвигатель для вибрационного узла. Подобраны подшипники.
 • Item
  Розробка фізичної моделі та методики дослідження зносостійкості складнонавантажених плоско-паралельних трибовузлів металообробного обладнання
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Танченко, Сергій Віталійович; Tanchenko, Sergiy V.; Танченко, Сергей Витальевич
  UK: Розроблена фізична модель для визначення закономірностей зношування; Розроблено конструкція експериментальної установки для реалізації фізичної моделі на базі трибометра; Розроблена методика проведення досліджень на експериментальній установці та обробки результатів цих досліджень; Запропоновано і обґрунтовано спосіб підвищення зносостійкості трибовузлів в умовах складних динамічних навантажень; Запропоновано спосіб та технологічні рекомендації щодо несення багатошарових захисних покриттів. EN: A physical model has been developed to determine patterns of wear; The design of the experimental setup for the implementation of a physical model based on the tribometer; A methodology has been developed for conducting research at an experimental facility and processing the results of these studies; A method for improving the wear resistance of tribo-units under complex dynamic loads has been proposed and justified; A method and technological recommendations for carrying multilayer protective coatings are proposed. RU: Разработана физическая модель для определения закономерностей износа; Разработаны конструкция экспериментальной установки для реализации физической модели на базе трибометра; Разработана методика проведения исследований на экспериментальной установке и обработки результатов этих исследований; Предложено и обосновано способ повышения износостойкости трибоузлов в условиях сложных динамических нагрузок; Предложен способ и технологические рекомендации по несению многослойных защитных покрытий.
 • Item
  Розробка способу та пристрою для вимірювання лінійного зносу бандажних полиць робочих лопаток турбін ГТД
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Пузань, Валерія Ігорівна; Puzan, Valeriia I.; Пузань, Валерия Игоревна
  UK: В роботі розроблений метод та прилад для вимірювання лінійного зносу робочих лопаток турбін. EN: A method and an instrument for measuring linear wear of turbine blades have been developed. RU: В работе разработан метод и прибор для измерения линейного износа рабочих лопаток турбин.
 • Item
  Розробка установки для дослідження трибологічних характеристик матеріалів, які працюють за умов динамічного контактного навантаження.
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Нікулін, Ігор Анатолійович; Nikulin, Igor A.; Никулин, Игорь Анатолиевич
  UK: Зроблено літературний огляд . Зроблено аналіз існуючих пристроїв. Розроблено конструкцію установки. Зроблені розрахунки механізму навантажувального пристрою, розрахунки на міцність окремих деталей. EN: A literature review has been conducted. An analysis of existing devices has been done. Installation design has been developed. Calculations of the load device, calculations of the strength of individual parts. RU: Проведен литературный обзор. Сделан анализ существующих устройств. Разработана конструкция установки. Сделаны расчеты механизма нагружающего устройства, расчеты на твердость отдельных деталей.