Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри МЕВ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 69
 • Item
  Аграрний ринок України в середовищі міжнародного бізнесу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Черномаз, Катерина Геннадіївна; Chornomaz, Kateryna H.; Черномаз, Екатерина Геннадьевна
  UK: Досліджено тенденції розвитку світового аграрного ринку. Проаналізовано економіко-інституційну природу та особливості функціонування аграрного ринку. Виявлено вплив глобалізації на формування інтеграційних об’єднань в аграрному секторі. Розглянуто особливості формування кон’юнктури аграрного ринку в умовах глобальних викликів. Проведено емпіричний аналіз ступеня інтеграції аграрного ринку України у світовий простір. Здійснено порівняльний аналіз переваг та загроз виходу національного агроринку в середовище міжнародного бізнесу. EN: Trends in the development of the world agricultural market are studied. The economic and institutional nature and peculiarities of the functioning of the agricultural market are analyzed. The influence of globalization on the formation of integration associations in the agricultural sector is revealed. The peculiarities of the formation of the agricultural market situation in the conditions of global challenges are considered. An empirical analysis of the degree of integration of the agricultural market of Ukraine into the world space has been carried out. A comparative analysis of the advantages and threats of entering the national agricultural market in the international business environment. Various forms of agrarian business are considered: agroholdings, farms, personal agriculture of the population. RU: Исследованы тенденции развития мирового аграрного рынка. Проанализировано экономико-институциональную природу и особенности функционирования аграрного рынка. Выявлено влияние глобализации на формирование интеграционных объединений в аграрном секторе. Рассмотрены особенности формирования конъюнктуры аграрного рынка в условиях глобальных вызовов. Проведен эмпирический анализ степени интеграции аграрного рынка Украины в мировое пространство. Осуществлен сравнительный анализ преимуществ и угроз выхода национального агрорынка в среду международного бизнеса.
 • Item
  Особливості торгівельних відносин США і Китаю в умовах глобальної нестабільності
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Хохлова, Тетяна Миколаївна; Hohlova, Tatyana M.; Хохлова, Татьяна Николаевна
  UK: З розвитком американо-китайських торговельно-економічних відносин зростає і вплив на торговельні та інвестиційні взаємозв'язки між Китаєм і Америкою, і на економічне зростання. Охарактеризовано теоретичні аспекти дослідження торговельно-економічних відносин. Описано еволюцію підходів до дослідження торговельних відносин між країнами. Класифіковано чинники впливу на торговельно-економічні відносини США і Китаю. Виявлено тренди розвитку чинники впливу на торговельно-економічні відносини США і Китаю. Проаналізовано причини і наслідки кризи американо-китайськіх відносин. Проаналізовано перспективи розвитку торговельно-економічних відносин між США і Китаєм. Актуальність теми дослідження полягає у тому, що на сучасному етапі розвитку світової економіки Китай та США є однією з найбільших економік. Їх взаємодія впливає на інші великі економіки світу. З розвитком торгово-економічного середовища США та Китаю його вплив на китайсько-американські торговельно-інвестиційні зв'язки та економічне зростання буде посилюватися. EN: With the development of US-China trade and economic relations, the influence on trade and investment relations between China and America, and on economic growth, is growing. Theoretical aspects of the study of trade and economic relations are described. The evolution of approaches to the study of trade relations between countries is described. Factors influencing trade and economic relations between the United States and China are classified. Development trends and factors influencing trade and economic relations between the United States and China have been identified. The causes and consequences of the crisis in US-China relations are analyzed. Prospects for the development of trade and economic relations between the United States and China are analyzed. The relevance of the research topic is that at the present stage of development of the world economy, China and the United States are one of the largest economies. Their interaction affects other major economies around the world. With the development of the US-China trade and economic environment, its impact on Sino-US trade and investment ties and economic growth will increase. RU: С развитием американо-китайских торгово-экономических отношений растет и влияние на торговые и инвестиционные взаимосвязи между Китаем и Америкой, и на экономический рост. Охарактеризованы теоретические аспекты исследования торгово-экономических отношений. Описаны эволюцию подходов к исследованию торговых отношений между странами. Класифицированы факторы влияния на торгово-экономические отношения США и Китая. Выявлено тренды развития факторы влияния на торгово-экономические отношения США и Китая. Проанализировано причины и последствия кризиса американо-китайских отношений. Проанализировано перспективы развития торгово-экономических отношений между США и Китаем. Актуальность темы исследования заключается в том, что на современном этапе развития мировой экономики Китай и США является одной из крупнейших экономик. Их взаимодействие влияет на другие крупные экономики мира. С развитием торгово-экономической среды США и Китая его влияние на китайско-американские торгово-инвестиционные связи и экономический рост будет усиливаться
 • Item
  Розвиток молодіжного підприємництва та проблема NEET-молоді в Європейському Союзі
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Савенко, Олена Олексіївна; Savenko, Olena; Савенко, Елена Алексеевна
  UK: В магістерській роботі досліджено теоретичні основи молодіжного підприємництва та NEET-молоді. Проаналізовано особливості розвитку молодіжного підприємництва та NEET-молоді в Європейському Союзі. Запропоновано перспективні напрями розвитку молодіжного підприємництва в Україні на основі європейського досвіду. EN: The master's thesis explores the theoretical foundations of youth entrepreneurship and NEET youth. The peculiarities of the youth entrepreneurship development and NEET youth in the European Union are analyzed. Perspective directions of youth entrepreneurship development in Ukraine on the basis of European experience are offered. RU: В магистерской работе исследованы теоретические основы молодежного предпринимательства и NEET-молодежи. Проанализированы особенности развития молодежного предпринимательства и NEET-молодежи в Европейском Союзе. Предложены перспективные направления развития молодежного предпринимательства в Украине на основе европейского опыта.
 • Item
  Глобальні ланцюги доданої вартості та промисловий розвиток країн світу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Петрухно, Єгор Анатолійович; Petruhno, Yegor; Петрухно, Егор Анатольевич
  UK: У кваліфікаційній магістерській дипломній роботі здійснено теоретичне дослідження впливу глобальних ланцюгів доданої вартості на промисловий розвиток країн світу, задля виявлення перспектив участі національної промисловості в глобальному виробництві та розробки основних напрямів інтеграції України в умовах глобальних викликів. З’ясовано сутність глобальних ланцюгів доданої вартості на підгрунтті ключових концепцій та теорій. На основі порівняльно-історичного методу виявлено особливості розвитку глобальних ланцюгів доданої вартості «старого» та «нового» покоління, які виникають внаслідок нової промислової революції та цифровізації економіки. Виокремлено роль міжнародних організацій у дослідженні процесів міжнародної фрагментації виробництва та розробці методичних підходів до дослідження ГЛВ й виявлення ступеня участі в них країн світу. Аналіз світової динаміки ГЛДВ та промислового розвитку країн світу засвідчив, що реорганізація виробничих процесів у вертикально спеціалізовані етапи, яка проводиться компаніями в різних країнах, стала визначальною рисою світової економіки. Все більше міжнародного виробництва, торгівлі та інвестицій нерозривно прив’язані до глобальних ланцюгів доданої вартості. Окреслено потенційні можливості участі України в ГЛДВ в умовах глобальних викликів. EN: In a qualifying master’s thesis was carried out a theoretical study of the impact of global value chains on the industrial development of the world, to identify prospects of participation national industry in global industry and development of the main directions of Ukraine’s integration in the conditions of global challenges. The essence of global value chains is clarified on the basis of key concepts and theories. On the basis of the comparative-historical method revealed the peculiarities of the development of global value chains of the «old» and «new» generation, that arise because of new industrial revolution and digitalization of the economy. The role of international organizations in research process of international fragmentation of production and developing methodological approaches to research of GVC and identifying the degree of participation of countries of the world are highlighted. Analysis of world dynamics of GVC and industrial development of the world showed thar the reorganization of production processes into vertically specialized stages, which is carried out by companies in different countries, has become a defining feature of the world economy. More and more international production, trade and investment are inextricably linked to global value chains. Potential opportunities for Ukraine’s participation in GVC in the context of global challenges are outlined. RU: В квалификационной магистерской дипломной работе осуществлено теоретическое исследование влияния глобальных цепочек добавленной стоимости на промышленное развитие стран мира, для выявления перспектив участия национальной промышленности в глобальном производстве и разработке основных направлений интеграции Украины в условиях глобальных вызовов. Выяснено сущность глобальных цепочек добавленной стоимости на базе ключевых концепций и теорий. На основе сравнительно-исторического метода выявлены особенности развития глобальных цепочек добавленной стоимости "старого" и "нового" поколения, возникающие в результате новой промышленной революции и цифровизации экономики. Выделена роль международных организаций в исследовании процессов международной фрагментации производства и разработке методических подходов к исследованию ГЦС, выявлена степень участия в них стран мира. Анализ мировой динамики ГЦДС и промышленного развития стран мира показал, что реорганизация производственных процессов в вертикально специализированные этапы, проводимой компаниями в различных странах, стала определяющей чертой мировой экономики. Все больше международного производства, торговли и инвестиций неразрывно привязаны к глобальным цепям добавленной стоимости. Определены потенциальные возможности участия Украины в ГЛДВ в условиях глобальных вызовов.
 • Item
  Механізм управління інтелектуальним капіталом на підприємствах міжнародного бізнесу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Малов, Владислав Віталійович; Malov, Vladyslav V.; Малов, Владислав Витальевич
  UK: Актуальність теми дослідження полягає в пошуку ефективних інструментів управління інтелектуальним капіталом, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності національних підприємств. В роботі розглянуто наявні підходи до оцінки ефективності механізму управління інтелектуальним капіталом з зазначенням особливостей управління знаннями на підприємствах нафтовидобувної галузі. Виявлені перешкоди на шляху імплементації системи управління знаннями на підприємствах нафтовидобувної галузі та розроблені рекомендації стосовно впровадження інструментарію управління знаннями на підприємствах України. EN: The relevance of the research theme lies in the search for effective tools for intellectual capital management aimed at improving the competitiveness of national enterprises. The paper considers the existing approaches to evaluating the effectiveness of the intellectual capital management mechanism, indicating the features of knowledge management at oil production enterprises. Obstacles to the implementation of the knowledge management system at oil-producing enterprises were identified and recommendations were developed for the introduction of knowledge management tools at Ukrainian enterprises. RU: Актуальность темы исследования заключается в поиске эффективных инструментов управления интеллектуальным капиталом, направленных на повышение конкурентоспособности национальных предприятий.В работе рассмотрены имеющиеся подходы к оценке эффективности механизма управления интеллектуальным капиталом с указанием особенностей управления знаниями на предприятиях нефтедобывающей отрасли. Выявлены препятствия на пути имплементации системы управления знаниями на предприятиях нефтедобывающей отрасли и разработаны рекомендации по внедрению инструментария управления знаниями на предприятиях Украины.
 • Item
  Вплив циркулярної економіки на формування бізнес-середовища розвинутих країн світу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Кузьменко, Юлія Миколаївна; Kuzmenko, Yuliya; Кузьменко Юлия Николаевна
  UK: Питання розвитку циркулярної економіки займають важливе місце як в теорії, так і в практиці, тому нами досліджено сутність поняття «циркулярна економіка». Циркулярна економіка розглядається як новий тип економіки і є більш ефективною при вирішенні глобальних проблем: виснаження ресурсів, загострення екологічних проблем. Виявлено вплив циркулярної економіки на розвиток сучасного бізнес-середовища. Проаналізовано стан, тенденції та особливості розвитку циркулярної економіки на міжнародному та національному рівні. Визначено сучасні бізнес-моделі в циркулярній економіці, які змінюють рух продуктів, матеріалів, а також комерційну діяльність планетарної економіки. Виділено 5 основних моделей бізнес-середовища: циркулярні поставки, відновлення ресурсів, товар як послуга, обмін та спільне використання, продовження життєвого циклу продукції. Запропоновано механізми формування циркулярної економіки в національному бізнес-середовищі, які передбачають корпоративну соціальну відповідальність EN: Issues of development of the circular economy occupy an important place both in theory and in practice, so we explored the essence of the concept of "circular economy". The circular economy is seen as a new type of economy and is more effective in solving global problems: depletion of resources, exacerbation of environmental problems. The influence of the circular economy on the development of the modern business environment is revealed. The state, tendencies and features of development of circular economy at the international and national level are analyzed. Modern business models in a circular economy that change the movement of products, materials, as well as the commercial activity of the planetary economy are identified. There are 5 main models of business environment: circular deliveries, restoration of resources, goods as a service, exchange and sharing, extension of the product life cycle. Mechanisms for the formation of a circular economy in the national business environment, which provide for corporate social responsibility. RU: Вопросы развития циркулярной экономики занимают важное место как в теории, так и в практике, поэтому нами исследована сущность понятия «циркулярная экономика». Циркулярная экономика рассматривается как новый тип экономики и является более эффективной при решении глобальных проблем: истощение ресурсов, обострение экологических проблем. Выявлено влияние циркулярной экономики на развитие современной бизнес-среды. Проанализировано состояние, тенденции и особенности развития циркулярной экономики на международном и национальном уровне. Определены современные бизнес-модели в циркулярной экономике, которые изменяют движение продуктов, материалов, а также коммерческую деятельность планетарной экономики. Выделено 5 основных моделей бизнес-среды: циркулярные поставки, восстановление ресурсов, товар как услуга, обмен и совместное использование, продление жизненного цикла продукции. Предложены механизмы формирования циркулярной экономики в национальном бизнес-среде, которые предусматривают корпоративной социальной ответственности.
 • Item
  Вплив глобалізації на розвиток процесів решорингу в міжнародному бізнесі
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Корчебний, Роман Сергійович; Korchebnyi, Roman; Корчебный, Роман Сергеевич
  UK: Глобалізація є важливим процесом, який безпосередньо впливає на функціонування міжнародного бізнесу. В роботі була розглянута сутність та основні риси глобалізаційних процесів. Встановлено взаємозв’язок процесів офшорингу та глобалізації і здійснено класифікацію глобалізаційних чинників, які впливають на решоринг в міжнародному бізнесі. Охарактеризовано модифікацію інвестиційної політики розвинених країн, яка призвела до формування нової моделі міжнародного бізнесу. Виявлено характерні особливості решорингу, як наслідку глобалізації. Розкриті тенденції решорингу в основних галузях міжнародного бізнесу розвинених країн. Виявлені деструктивні наслідки решорингу для країн офшорингової зони. Виокремлено особливості модифікації інвестиційної політики в розвинутих країнах світу і сформовано нову модель міжнародного бізнесу з урахуванням сучасних глобалізаційних викликів. Також запропоновано напрями залучення «решорингових інвестицій» в економіку України. EN: Globalization is an important process that directly affects the functioning of international business. The essence and main features of globalization processes were considered in the work. The interrelation of the processes of offshoring and globalization is established and the classification of globalization factors that influence reshoring in international business is carried out. The modification of investment policy of developed countries, which led to the formation of a new model of international business, is described. Characteristic features of reshoring as a consequence of globalization are revealed. The trends of reshoring in the main branches of international business of developed countries are revealed. The destructive consequences of reshoring for the countries of the offshoring zone are revealed. Peculiarities of investment policy modification in developed countries of the world are singled out and a new model of international business is formed taking into account modern globalization challenges. The directions of attraction of "reshoring investments" in the economy of Ukraine are also offered. RU: Глобализация является важным процессом, который непосредственно влияет на функционирование международного бизнеса. В работе была рассмотрена сущность и основные черты глобализационных процессов. Установлена взаимосвязь процессов офшоринга с глобализацией и осуществлена классификация глобализационных факторов, которые влияют на решоринг в международном бизнесе. Охарактеризована модификация инвестиционной политики развитых стран, которая привела к формированию новой модели международного бизнеса. Выявлены характерные особенности решоринга, как следствия глобализации. Раскрыты тенденции решоринга в основных отраслях международного бизнеса развитых стран. Выявлены деструктивные последствия решорингу для стран офшоринговой зоны. Выделены особенности модификации инвестиционной политики в развитых странах мира и сформирована новая модель международного бизнеса с учетом современных глобализационных вызовов. Также предложены направления привлечения «решорингових инвестиций» в экономику Украины.
 • Item
  Експортоорієнтована діяльність фірм в умовах поглиблення міжнародного співробітництва
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Коропець, Юлія Олександрівна; Koropets, Yilia O.; Коропец, Юлия Александровна
  UK: У магістерській роботі досліджено поняття «експортоорієнтована діяльність» та визначено її роль на сучасному етапі розвитку економіки. Розглянуто стратегії та механізм реалізації експортоорієнтованої діяльності. Охарактеризовано готовність фірми до експорту як передумова виходу на міжнародні ринки. Здійснено діагностику закордонних ринків та виокремлено особливості їх дослідження. Виокремлено бізнес-онлайн як спосіб організації діяльності експортоорієнтованих фірм. Визначено вплив культурних чинників на на функціонування експортоорієнтованого бізнесу. Запропоновано алгоритм виходу на міжнарідні ринки. Визначено напрями удосконалення механізму підтримки екпортоорієнтованої діяльності фірм. EN: Master thesis the concept of "export-oriented activity" is studied and its role at the present stage of economic development is determined. The the strategy and the mechanism of realization of export-oriented activity are considered. The company's readiness for export is described as a prerequisite for entering international markets. The diagnostics of foreign markets is carried out and the peculiarities of their research are singled out. Business-online is singled out as a way of organizing the activities of export-oriented firms. The influence of cultural factors on the functioning of export-oriented business is determined. An algorithm for entering international markets is proposed. The directions of improvement of the mechanism of support of export-oriented activity of firms are defined. RU: В магистерской работе исследовано понятие «экспортоориентированная деятельности» и определена ее роль на современном этапе развития экономики. Рассмотрены стратегии и механизм реализации экспортоориентированной деятельности. Охарактеризованы готовность фирмы к экспорту как предпосылка выхода на международные рынки. Осуществлено диагностику зарубежных рынков и выделены особенности их исследования. Выделены бизнес-онлайн как способ организации деятельности экспортоориентированных компаний. Определено влияние культурных факторов на на функционирование экспортоориентированного бизнеса. Предложен алгоритм выходу на международные рынки. Определены направления совершенствования механизма поддержки экпортоориентированных деятельности фирм.
 • Item
  Інтеграція індустріального регіону в глобальні ланцюги створення доданої вартості
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Копоть, Ілля Сергійович; Kopot, Illia; Копоть, Илья Сергеевич
  UK: У магістерській роботі здійснено дослідження процесів інтеграції індустріального регіону країн світу в глобальні ланцюги створення доданої вартості на основі структурно-функціонального методу, що дозволило виявити особливості формування цих ланцюгів в нових індустріальних країнах задля імплементації їх досвіду в національну економіку. Виявлено роль індустріального регіону в умовах глобалізації на основі категоріального апарату, який його характеризує. Розглянуто основні концепцій інтеграції промислового регіону в глобальні ланцюги створення доданої вартості через: призму з’ясування сутності інтеграції економічних структур в галузеві ланцюги створення вартості; процес інтеграції регіону як національної одиниці в галузеві ГЛДВ; особливості розвитку індустріального регіону країн з трансформаційною економікою. Здійснено аналіз зовнішньоекономічної діяльності Запорізького регіону та виявлено потенційні можливості включення його в ГЛДВ. Окреслено пріоритетні напрями формування стратегії індустріального регіону щодо входження в структури світового господарства по створенню доданої вартості та підкреслено необхідність координаційної ролі державних структур в реалізації цих процесів. EN: The processes of the industrial region integration into global value-added chains based on structural and functional method, which revealed the formation peculiarities of these chains in the new industrialized countries to implement their experience in the national economy are studied in master thesis. The role of the industrial region amid globalization on the basis of the categorical instrument which characterizes it is revealed. The main concepts of the industrial region integration into global value chains through are considered: the prism of clarifying the essence of the economic structures’ integration into sectoral value chains; the process of the region integration as a national unit in the sectoral global value chains; the industrial region development features of the countries with transition economy. The analysis of the Zaporizhzhіa region’s foreign economic activity is carried out and the potential possibilities of its inclusion in global value chains are revealed. The priority directions of the industrial region formation strategy concerning entering into structures of world economy on creation of added value are outlined and the necessity of the state structures coordinating role in these processes’ realization is underlined RU: В магистерской работе проведено исследование процессов интеграции индустриального региона стран мира в глобальные цепочки создания добавленной стоимости на основе структурно-функционального метода, что позволило выявить особенности формирования этих цепочек в новых индустриальных странах для имплементации их опыта в национальную экономику. Выявлена роль индустриального региона в условиях глобализации на основе категориального аппарата, который его характеризует. Рассмотрены основные концепции интеграции промышленного региона в глобальные цепи создания добавленной стоимости путем выявления сущности интеграции экономических структур в отраслевые цепочки создания стоимости; процесс интеграции региона как национальной единицы в отраслевые ГЦДС; особенности развития индустриального региона стран с трансформационной экономикой. Осуществлен анализ внешнеэкономической деятельности Запорожского региона и выявлены потенциальные возможности включения его в ГЦДС. Определены приоритетные направления формирования стратегии индустриального региона о вхождении в структуры мирового хозяйства по созданию добавленной стоимости и подчеркнута необходимость координационной роли государственных структур в реализации этих процессов
 • Item
  Тенденції та перспективи розвитку міжнародної електронної торгівлі в умовах діджиталізації бізнесу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Козицька, Галина Валентинівна; Kozytska, Galyna V.; Козицкая, Галина Валентиновна
  UK: Визначено сутність діджиталізації економіки, як вектору сучасного розвитку світового господарства. Досліджено сутність та генезис понять «електронний бізнес», «електронна комерція» та «електронна торгівля». Розглянуто особливості функціонування бізнес-моделей міжнародної електронної торгівлі. Проаналізовано міжнародну практику функціонування електронної торгівлі. Діагностовано сучасний стан та особливості розвитку електронної торгівлі в Україні. Дано оцінку конкурентній ситуації на світовому ринку інтернет-торгівлі. Виявлено тенденції розвитку електронної торгівлі у світі та в Україні. Змодельовано прогноз розвитку електронної торгівлі в Україні на основі використання економіко-математичних методів RU: Определена сущность диджитализации экономики, как вектора развития мирового хозяйства. Исследована сущность и генезис понятий «электронный бизнес», «электронная коммерция», электронная торговля». Рассмотрены особенности функционирования бизнес-моделей международной электронной торговли. Проанализирована международная практика функционирования электронной торговли. Диагностировано современное состояние и особенности развития электронной торговли в Украине. Дана оценка конкурентной ситуации на мировом рынке интернет-торговли. Определены тенденции развития электронной торговли в мире и в Украине. Смоделирован прогноз развития электронной торговли в Украине на основании использования экономико-математических методов EN: The essence of digitalization of the economy as a vector of development of the world economy has been determined. The essence and genesis of the concepts «electronic business», «electronic commerce», «electronic trade» are investigated. The features of the functioning of business models of international e-commerce are considered. The international practice of electronic commerce functioning is analyzed. The current state and features of the development of electronic commerce in Ukraine have been diagnosed. The assessment of the competitive situation in the global Internet trade market is given. The trends in the development of electronic trade in the world and in Ukraine have been determined. The forecast of the development of e-commerce in Ukraine is modeled based on the use of economic and mathematical methods
 • Item
  Інструменти підвищення зайнятості NEET-молоді в країнах Європейського Союзу та перспективи їх імплементації в Україні
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Земляной, Артем Олександрович; Zemlianoy, Artem; Земляной, Артем Александрович
  UK: В магістерській роботі досліджено теоретичні засади дослідження зайнятості та безробіття у міжнародній економіці. Проаналізовано особливості розвитку зайнятості молоді в країнах Європейського Союзу. Розроблено інструменти підвищення зайнятості NEET-молоді Європейського Союзу в контексті їх імплементації в Україні. EN: The master's thesis explores the theoretical foundations of the study of employment and unemployment in the international economy. The peculiarities of youth employment development in the countries of the European Union are analyzed. Tools for increasing the employment of NEET youth of the European Union in the context of their implementation in Ukraine have been developed. RU: В магистерской работе исследованы теоретические основы исследования занятости и безработицы в международной экономике. Проанализированы особенности развития занятости молодежи в странах Европейского Союза. Разработаны инструменты повышения занятости NEET-молодежи Европейского Союза в контексте их имплементации в Украине.
 • Item
  Міжнародний рух капіталу: загрози та перспективи для України в контексті євроінтеграції
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Есаулова-Лихоман, Олександра Олександрівна; Esaulova-Likhoman, Aleksandra; Эсаулова-Лихоман, Александра Александровна
  UK: В кваліфікаційній дипломній магістерській роботі досліджено теоретичні відомості про міжнародний рух капіталу та прямі іноземні інвестиції вітчизняними та зарубіжними науковцями. Проаналізовано стан міжнародний руху капіталу в Україну та інвестиційної привабливість України, Дана оцінка впливу євроінтеграції на загрози та перспективи міжнародного руху капіталу в Україну, а також розглянуто заходи подолання загроз іноземного інвестування і напрямки використання перспектив міжнародного руху капіталу. EN: In the qualifying master's thesis, theoretical information about the international movement of capital and direct foreign investments of domestic and foreign scientists is investigated. Analyzed the state of international capital flows to Ukraine and investment attractiveness of Ukraine. An assessment of the impact of European integration on the threats and prospects of international capital movement to Ukraine is given, as well as measures to overcome the threats of foreign investment and the directions of using the prospects of international capital movement. RU: В квалификационной дипломной магистерской работе исследованы теоретические сведения о международном движении капитала и прямых иностранных инвестициях отечественных и зарубежных ученых. Проанализировано состояние международного движения капитала в Украину и инвестиционной привлекательности Украины. Дана оценка влияния евроинтеграции на угрозы и перспективы международного движения капитала в Украину, а также рассмотрены меры преодоления угроз иностранного инвестирования и направления использования перспектив международного движения капитала.
 • Item
  Особливості інноваційної політики міжнародних компаній через інструментарій інтернет-маркетингу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Гнатенко, Сніжана Олексіївна; Gnatenko, Snizhana; Гнатенко, Снежана Алексеевна
  UK: В дипломній магістерській роботі проаналізовано використання інструментів інтернет-маркетингу в межах реалізації інноваційної політики міжнародних компаній. Розглянуто питання сутності інтернет-маркетингу як складової комплексу ефективного інтернет-просування продукції. Розглянуто класифікацію сучасних інструментів маркетингу. Проаналізовано методи та функції впливу мережі Інтернет на продаж продукції. Досліджено процес формування інтернет-маркетингу на українських промислових підприємствах. Було досліджено досвід деяких країн світу щодо особливостей застосування інструментів інтернет-маркетингу. Запропоновано напрямки підвищення ефективності просування продукції на основі вдосконалення інструментарію інтернет-маркетингу. EN: The master's thesis analyzes the use of Internet marketing tools in the implementation of innovation policy of international companies. The issues of the essence of Internet marketing as a component of a complex of effective Internet product promotion are considered. The classification of modern marketing tools is considered. The methods and functions of the influence of the Internet on the sale of products are analyzed. The process of formation of Internet marketing at the Ukrainian industrial enterprises is investigated. The experience of some countries around the world regarding the peculiarities of the use of Internet marketing tools was studied. The directions of increase of efficiency of promotion of production on the basis of perfection of tools of Internet marketing are offered. RU: В дипломной магистерской работе проанализировано использование инструментов интернет-маркетинга в рамках реализации инновационной политики международных компаний. Рассмотрены вопросы сущности интернет-маркетинга как составляющей комплекса эффективного интернет-продвижения продукции. Рассмотрена классификация современных инструментов маркетинга. Проанализированы методы и функции влияния сети Интернет на продажу продукции. Исследован процесс формирования интернет-маркетинга на украинских промышленных предприятиях. Был исследован опыт некоторых стран мира относительно особенностей применения инструментов интернет-маркетинга. Предложены направления повышения эффективности продвижения продукции на основе совершенствования инструментария интернет-маркетинга.
 • Item
  Молодіжне підприємництво як фактор інклюзивного розвитку в умовах євроінтеграції
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Велекдан, Катерина Вадимівна; Velekdan, Kateryna V.; Велкдан, Екатерина Вадимовна
  UK: У магістерській роботі досліджено поняття поняття «інклюзивний розвиток», його моделі та індикатори оцінки. Розглянуто молодіжне підприємництво як фактор інклюзивного зростання. Охарактеризовано бізнес-ініціативи для молоді в умовах соціальної економіки. Здійснено інтегральну оцінку інклюзивного розвитку. Проаналізовано сучасний стан молодіжного підприємництва в Україні. Визначено проблеми розвитку молодіжного підприємництва. Розглянуто європейський досвід розвитку молодіжного підприємництва та можливості його імплементації в Україні. Досліджено навчально-тренінгову складову механізму розвитку молодіжного підприємництва. EN: Master thesis the concept of "inclusive development", its models and evaluation indicators are studied. Youth entrepreneurship is considered as a factor of inclusive growth. Business initiatives for young people in the social economy are described. An integrated assessment of inclusive development has been made. The current state of youth entrepreneurship in Ukraine is analyzed. Problems of youth entrepreneurship development are identified. The European experience of youth entrepreneurship development and possibilities of its implementation in Ukraine are considered. The educational and training component of the mechanism of youth entrepreneurship development has been studied. RU: В магистерской работе исследовано понятие понятия «инклюзивный развитие», его модели и индикаторы оценки. Рассмотрены молодежное предпринимательство как фактор инклюзивного роста. Охарактеризованы бизнес-инициативы для молодежи в условиях социальной экономики. Осуществлено интегральную оценку инклюзивного развития. Проанализировано современное состояние молодежного предпринимательства в Украине. Определены проблемы развития молодежного предпринимательства. Рассмотрены европейский опыт развития молодежного предпринимательства и возможности его имплементации в Украине. Исследована учебно-тренинговую составляющую механизма развития молодежного предпринимательства.
 • Item
  Інноваційна діяльність компаній в умовах глобалізації
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Авраменко Карина Олександрівна; Avramenko, Karina O.; Авраменко Карина Александровна
  UK: В магістерській роботі розглядається проблема розвитку інноваційних стратегій в компаніях країн світу, а також як розвивають інноваційні стратегії українські міжнародні компанії. Проблеми та шляхи вирішення ведення бізнесу в умовах глобалізації. Розвиток національних інноваційних систем провідних країн світу. EN: The master's thesis considers the problem of developing innovation strategies in companies around the world, as well as how Ukrainian international companies develop innovation strategies. Problems and ways to solve business in the context of globalization. Development of national innovation systems of the world's leading countries. RU: В магистерской работе рассматривается проблема развития инновационных стратегий в компаниях стран мира, а также как развивают инновационные стратегии Украинские международные компании. Проблемы и пути решения ведения бизнеса в условиях глобализации. Развитие национальных инновационных систем ведущих стран мира.
 • Item
  Стратегія зовнішньоторговельної політики агропромислового сектору України в умовах глобалізації
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Шершньов, Юрій Димитрійович; Shershnov, Yurii D.; Шершнев, Юрий Димитриевич
  UK: Досліджено поняття «зовнішньоторговельна політика» та охарактеризовано її моделі і методи реалізації. Розглянуто стратегію формування зовнішньоторговельних відносин та механізм регулювання торговельних відносин. Виокремлено глобалізаційні передумови розвитку АПК. Здійснено кількісний вимір впливу глобалізації на розвиток агропромислового комплексу. EN: The concept of "foreign trade policy" is investigated and its models and methods of implementation are characterized. The strategy of formation of foreign trade relations and the mechanism of regulation of trade relations are considered. The globalization prerequisites for the development of agroindustrial complex have been singled out. Quantitative measurement of the impact of globalization on the development of agro-industrial complex has been made. RU: Исследовано понятие «внешнеторговая политика» и охарактеризованы ее модели и методы реализации. Рассмотрены стратегию формирования внешнеторговых отношений и механизм регулирования торговых отношений. Выделены глобализационные предпосылки развития АПК. Осуществлено количественное измерение влияния глобализации на развитие агропромышленного комплекса.
 • Item
  Імпортозаміщуюча модель національної економіки та її вплив на розвиток малого і середнього бізнесу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Страхова, Катерина Андріївна; Strakhovа, Kateryna A.; Страхова, Екатерина Андреевна
  UK: В магістерській роботі розкрито теоретичні основи зовнішньоторгівельної діяльності як складової економічної системи Проаналізовано імпортну діяльність національних підприємств на світовому ринку Запропоновано концепцію діяльності підприємств малого та середнього бізнесу в контексті реалізації імпортозаміщуючої моделі України. EN: In the master's work the theoretical foundations of foreign trade activity as a component of economic system are revealed Import activity of national enterprises on the world market is analyzed The concept of activity of small and medium-sized enterprises in the context of implementation of the import-substitution model of Ukraine is proposed. RU: В магистерской работе раскрыты теоретические основы внешнеторговой деятельности как составляющей экономической системы Проанализированы импортную деятельность национальных предприятий на мировом рынке Предложена концепция деятельности предприятий малого и среднего бизнеса в контексте реализации импортозамещающей модели Украины.
 • Item
  Диверсифікація українського туристичного бізнесу в умовах глобальних викликів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Райкевич, Єлизавета Андріївна; Raykevich, Elizabeth A.; Райкевич, Елизавета Андреевна
  UK: В магістерській роботі досліджено теоретичні засади диверсифікації туризму в умовах глобалізації. Проаналізовано особливості розвитку туристичного бізнесу в контексті глобальних викликів Визначено перспективи диверсифікації туристичної діяльності в Україні. EN: In the master's thesis theoretical principles of tourism diversification in the conditions of globalization are investigated. The peculiarities of tourism business development in the context of global challenges are analyzed Prospects of diversification of tourist activity in Ukraine are determined. RU: В магистерской работе исследованы теоретические основы диверсификации туризма в условиях глобализации. Проанализированы особенности развития туристического бизнеса в контексте глобальных вызовов. Определены перспективы диверсификации туристической деятельности в Украине.
 • Item
  Злиття та поглинання як засіб досягнення стратегічних цілей суб’єктів міжнародного бізнесу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Подолян Юлія Олександрівна; Podolian Yuliia A.; Подолян Юлия Александровна
  UK: У магістерській роботі розглянуто теоретичні засади процесів злиття та поглинання, виявлено особливості здійснення операцій злиття та поглинання у галузі страхування, проаналізовано показники процесів злиття та поглинання у різних галузях світової економіки станом на 2018 рік, запропоновано вдосконалення механізму формування захисту суб’єктів міжнародного бізнесу від недружніх поглинань EN: Master thesis examines the theoretical foundations for the merger and acquisition processes, reveals features of the mergers and acquisitions transactions in the insurance industry, indicators of mergers and acquisitions in major sectors of the world economy in 2018 are analyzed, the improvement of the formation mechanism of the defense of business entities from hostile take-overs is proposed RU: В магистерской работе рассмотрены теоретические основы процессов слияния и поглощения, выявлены особенности осуществления операций слияния и поглощения в области страхования, проанализированы показатели процессов слияния и поглощения в различных отраслях мировой экономики по состоянию на 2018 год, предложено усовершенствование механизма формирования защиты субъектов международного бизнеса от недружественных поглощений
 • Item
  Особливості функціонування агрохолдингів в умовах посилення світової конкуренції
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Пархонюк, Роман Андрійович; Parkhonyuk, Roman Andreevich; Пархонюк, Роман Андреевич
  UK: Досліджено тенденції розвитку світових агроходлингів. Проаналізовано економічні передумови та чинники формування агрохолдингів. Здійснено порівняльний аналіз переваг та загроз розвитку агрохолдингів України в умовах посилення конкуренції. Розглянуто різні форми ведення аграрного бізнесу: агроходлинги, фермерські господарства, особисті сільські господарства населення. Виявлено, що пріоритетне місце серед цих форм займають агрохолдинги. Обгрунтовано важливість діяльності агрохолдингів для досягнення цілей сталого розвитку ООН, зокрема розвитку ланцюгів поставок агрохолдингів з метою забезпечення продовольчої безпеки. EN: The development tendencies of the world agrohodlinging are investigated. The economic prerequisites and factors of the formation of agricultural holdings are analyzed. A comparative analysis of the advantages and threats of the development of agricultural holdings in Ukraine in the face of increased competition was carried out. Various forms of conducting the agricultural business are examined: agro-walkings, farms, personal agriculture of the population. It was revealed that agricultural holdings occupy a priority place among these forms. The importance of the activities of agricultural holdings to achieve the UN sustainable development goals, in particular the development of supply chains of agricultural holdings in order to ensure food security, is substantiated. RU: Исследованы тенденции развития мировых агроходлингив. Проанализированы экономические предпосылки и факторы формирования агрохолдингов. Осуществлен сравнительный анализ преимуществ и угроз развития агрохолдингов Украины в условиях усиления конкуренции. Рассмотрены различные формы ведения аграрного бизнеса: агроходлингы, фермерские хозяйства, личные сельские хозяйства населения. Выявлено, что приоритетное место среди этих форм занимают агрохолдинги. Обоснована важность деятельности агрохолдингов для достижения целей устойчивого развития ООН, в частности развития цепей поставок агрохолдингов с целью обеспечения продовольственной безопасности.