Монографії кафедри СР

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Теоретичні та практичні основи соціальної роботи
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Балухтіна, Олена Миколаївна; Баршацька, Галина Юріївна; Бородулькіна, Тетяна Олександрівна; Віхляєва, Яна Євгеніївна; Дударьов, Віталій Валентинович; Кузьмін, Віктор Володимирович; Кузьміна, Марія Олегівна; Новак, Тетяна Олександрівна; Попович, Василь Михайлович; Попович, Яна Максимівна; Серга, Тетяна Олексіївна; Смолякова, Ліна Юріївна; Стаднік, Альона Георгіївна; Таран, Володимир Олександрович; Турба, Оксана Олексіївна; Щербина, Сергій Степанович; Balukhtina, Olena M.; Galina, Yuryivna B.; Borodulkina, Tetyana O.; Vikhlyaeva, Yana E.; Dudarev, Vitaly V.; Kuzmin, Viktor V.; Kuzmina, Maria O.; Novak, Tetyana O.; Popovych, Vasyl M.; Popovych, Yana M.; Serga, Tetyana O.; Smolyakova, Lina Y.; Stadnik, Alyona G.; Taran, Volodymyr O.; Turba, Oksana O.; Serhiy, Stepanovych S.; Балухтина, Елена Николаевна; Баршацкая, Галина Юрьевна; Бородулькина, Татьяна Александровна; Вихляева, Яна Евгеньевна; Дударев, Виталий Валентинович; Кузьмин, Виктор Владимирович; Кузьмина, Мария Олеговна; Новак, Татьяна Александровна; Попович, Василий Михайлович; Попович, Яна Максимовна; Серга, Татьяна Алексеевна; Смолякова, Лина Юрьевна; Стадник, Алена Георгиевна; Таран, Владимир Александрович; Турба, Оксана Алексеевна; Щербина, Сергей Степанович
  UK: Науковий доробок розкриває актуальні питання сучасного суспільства в сфері соціальної роботи. Науковцями представлені дослідження в напрямі філософських основ соціальної роботи; проаналізовано інноваційні технології в соціальній роботі та запропоновано соціальну профілактику як напрям соціально-педагогічної діяльності. Монографія може бути корисною для здобувачів, викладачів ЗВО та працівників сфери соціального обслуговування. EN: Scientific achievements reveal current issues of modern society in the field of social work. Scholars present research in the direction of the philosophical foundations of social work; Innovative technologies in social work are analyzed and social prevention as a direction of social and pedagogical activity is offered. The monograph can be useful for applicants, university professors and social workers. RU: Научное наследие раскрывает актуальные вопросы современного общества в сфере социальной работы. Учеными представлены исследования в направлении философских основ социальной работы; проанализированы инновационные технологии в социальной работе и предложена социальная профилактика как направление социально-педагогической деятельности. Монография может быть полезна соискателям, преподавателям ЗВО и работникам сферы социального обслуживания.
 • Item
  Соціальне обслуговування в системі електронного урядування в умовах інформаційного суспільства: теоретичний і практичний аспекти
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2021) Попович, Василь Михайлович; Попович, Василий Михайлович; Popovych, Vasyl M.; Попович, Яна Максимівна; Попович, Яна Максимовна; Popovych, Yana M.; Сизоненко, Олег Олександрович; Сизоненко, Олег Александрович; Syzonenko, Oleg O.
  UK: Монографія присвячена дослідженню впровадження моделі електронного урядування в систему соціального обслуговування населення, основою якої є надання електронних соціальних послуг. Розвиток застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і мережі Інтернет вже дозволяє застосовувати різні форми надання і отримання електронних соціальних послуг, що набуває поширення за рахунок державної політики діджиталізації публічних послуг («держава у смартфоні»). Теоретичний та емпіричний аналіз проблеми впровадження і розвитку соціального обслуговування населення в контексті поширення системи електронного урядування дозволить визначити умови і фактори, які власне і створюють простір для реалізації функцій соціального обслуговування через застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і мережі Інтернет. Для працівників сфери соціального обслуговування, державних службовців, викладачів ВНЗ, студентів, всіх, хто цікавиться проблемами впровадження і розвитку електронного урядування. EN: The monograph presents a system description of the social state as natural and appropriate product of an impact of national educдуховнихation system in the context of evolving knowledge society. Modern education is aimed at reconstructing and strengthening national identity and the ability of the state and its citizens to adapt in a globalized information society of technological changes. Ukrainian society faces the challenge for further development towards sociality, solves problems of the globalized world and its market, while trying to integrate into the world and European economic and educational environment. This integration requires structural and functional reforms and modernization of the national education system. The author stresses that the modern educational system should value the principles of democracy and justice, and that modernization of education should move in the direction of democratization based on the ideals of a developed social state. RU: Монография посвящена исследованию внедрения модели электронного управления в систему социального обслуживания населения, основой которой является предоставление электронных социальных услуг. Развитие применения современных информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет уже позволяет применять различные формы предоставления и получения электронных социальных услуг, что получает распространение за счет государственной политики диджитализации публичных услуг («государство в смартфоне»). Теоретический и эмпирический анализ проблемы внедрения и развития социального обслуживания населения в контексте распространения системы электронного управления позволит определить условия и факторы, которые и создают пространство для реализации функций социального обслуживания через применение современных информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет. Для работников сферы социального обслуживания, государственных служащих, преподавателей вузов, студентов, всех, кто интересуется проблемами внедрения и развития электронного управления.