Наукові статті кафедри ІТЕЗ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 48
 • Item
  Розробка бази даних для вирішення інженерних задач з допомогою АВВЗ-85
  (Запорізький національний технічний університет, 2013) Поспеєва, Ірина Євгенівна; Коваленко, Дар'я Анатоліївна; Pospeeva, Iryna E.; Kovalenko, Darya An.; Поспеева, Ирина Евгеньевна; Коваленко, Дарья Анатольевна
  UK: Розглядається можливість розробки бази даних для вирішення інженерних задач з допомогою АВВЗ-85 EN: The possibility of developing a database of data for solving engineering problems using ASIP-85 is being considered. RU: Рассматривается возможность разработки базы даннях для решения инженерных задач с помощью АРИЗ-85
 • Item
  Системний підхід у алгоритмі перевірки КД на виявлення інженерних помилок
  (Запорізький національний технічний університет, 2012) Поспеєва, Ірина Євгенівна; Кащенко, Євген Миколайович; Pospeeva, Iryna E.; Kashenko, Yevgeniy M.; Поспеева, Ирина Евгеньевна; Кащенко, Евгений Николаевич
  UK: Розглядаються особливості перевірки КД на виявлення інженерних помилок EN: Considers the features of checking the design documentation for the detection of engineering errors RU: Рассматривается особенности проверки КД на обнаружение инженерных ошибок
 • Item
  Аналіз можливостей використання обчислювальної техніки при проведенні функціонально-вартісного аналізу радіоелектронних виробів
  (Запорізький національний технічний університет, 2011) Поспеєва, Ірина Євгенівна; Коваленко, Дар'я Анатоліївна; Pospeeva, Iryna E.; Kovalenko, Darya An.; Поспеева, Ирина Евгеньевна; Коваленко, Дарья Анатольевна
  UK: Розглядається можливість використання обчислювальної техніки при проведенні функціонально-вартісного аналізу радіоелектронних виробів EN: Consideration of the possibilities of using computer technology during the functional analysis of electronic products RU: Рассматривается возможность использования вычислительной техники при проведении функционально-стоимостного анализа радиоэлектронных изделий
 • Item
  Використання САПР Inventor для моделювання деталей несучих конструкцій РЕЗ на базі КП НВК «Іскра»
  (Запорізький національний технічний університет, 2009) Поспеєва, Ірина Євгенівна; Pospeeva, Iryna E.; Поспеева, Ирина Евгеньевна
  UK: Розглядається можливість використання САПР Inventor для моделювання деталей несучих конструкцій РЕЗ на базі КП НВК «Іскра» EN: Considers use of CAD Inventor modeling of parts bearing structures RED on the basis of KP SPC “Iskra” RU: Рассматривается возможность САПР Inventor моделирования деталей несущих конструкций РЭС на базе КП НПК «Искра»
 • Item
  Аналіз можливостей спільного використання АСК КП НВК «Іскра» з CALS-технологіями
  (Запорізький національний технічний університет, 2008) Поспеєва, Ірина Євгенівна; Петров, Віктор Володимирович; Pospeeva, Iryna E.; Petrov, Victor V.; Поспеева, Ирина Евгеньевна; Петров, Виктор Владимирович
  UK: Розглядається можливість спільного використання баз даних КП НВК «Іскра» з CALS технологіями EN: Considers database sharing the database of KP SPC “Iskra” with CALS-technologies RU: Рассматривается возможность совместного использования баз данных КП НПК «Искра» к CALS технологиям
 • Item
  Оптимізація конструктивних параметрів мікросмужкової лінії з урахуванням конструктивно-технологічних обмежень
  (Запорізький національний технічний університет, 2007) Поспеєва, Ірина Євгенівна; Шинкаренко, Едуард Миколайович; Pospeeva, Iryna E.; Shinkarenko, Eduard M.; Поспеева, Ирина Евгеньевна; Шинкаренко, Эдуард Николаевич
  UK: Розглядається перетворення моделі, що пов'язує параметри мікросмужкової лінії, у нелінійне рівняння з відомими електричними параметрами EN: The transformation of the model connecting the parameters of a microstrip line to a nonlinear equation with known electrical parameters is considered. RU: Рассматривается преобразование модели, связывающей параметры микрополоской линии, в нелинейное уравнение с известными электрическими параметрами
 • Item
  Эвристическая роль ошибки. Ошибка как инструмент познания профессионального роста специалиста
  (Запорізький національний технічний університет, 2008) Поспеєва, Ірина Євгенівна; Перегрін, Генадій Ростиславович; Соріна, Оксана Анатоліївна; Pospeeva, Iryna E.; Peregrin, Gennadiy R.; Sorina, Oxcana A.; Поспеева, Ирина Евгеньевна; Перегрин, Геннадий Ростиславович
  UK: Розглянуто багаторічний досвід навчання студентів на чужих помилках та самостійного отримання знань шляхом вивчення теорії вирішення дослідницьких задач, функціонально-вартісного метода та проведення ділових ігор. EN: The long-term experience of teaching students on the mistakes of others and the independent acquisition of knowledge by studying the theory of solving inventive problems, functional cost analysis and conducting business games are considered. RU: Рассматривается многолетний опыт обучения студентов на чужих ошибках и самостоятельного получения знаний путем изучения теории решения изобретательских задач, функционально-стоимостного анализа и проведения деловых игр.
 • Item
  Использование СУБД в процессе проектирования РЭС
  (Запорізький національний технічний університет, 2008) Поспеєва, Ірина Євгенівна; Куляба, Тетяна Іванівна; Pospeeva, Iryna E.; Kulyaba, Tatyana I.; Поспеева, Ирина Евгеньевна; Куляба, Татьяна Ивановна
  UK: Розглядається можливість адаптації баз даних КП НВК «Іскра» до CALS технологій з використанням СУБД Imbase.EN: The possibility of adapting the database of KP SPC “Iskra” to CALS technologies using the Imbase DBMS is being considered. RU: Рассматривается возможность адаптации баз данных КП НПК «Искра» к CALS технологиям с использованием СУБД Imbase.
 • Item
  Застосування CAD/CAM систем для віртуальних випробувань у процесі проектування РЕЗ
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Поспеєва, Ірина Євгенівна; Фурманова, Наталія Іванівна; Pospeeva, Iryna E.; Furmanova, Nataliya I.; Поспеева, Ирина Евгеньевна; Фурманова, Наталия Ивановна
  UK: Розглядаються можливості застосування сучасних CAD/CAM систем для проведення віртуальних випробувань РЕЗ. EN: The possibilities of using modern CAD / CAM systems for conducting virtual tests of RES are considered. RU: Рассматриваются возможности использования современных CAD/CAM систем для проведения виртуальных испытаний РЭС.
 • Item
  Інтерактивні методи навчання при підготовці інженерних кадрів
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Фурманова, Наталія Іванівна; Поспеєва, Ірина Євгенівна; Степура, Роман Вікторович; Furmanova, Nataliya I.; Pospeeva, Iryna E.; Stepura, Roman V.; Фурманова, Наталия Ивановна; Поспеева, Ирина Евгеньевна; Степура, Роман Викторович
  UK: Розглядаються сучасні вимоги до процесу підготовки інженерних кадрів. Надаються рекомендації щодо використання інтерактивних методів навчання. EN: The modern requirements to the process of training engineering personnel are considered, recommendations are given to the use of interactive teaching methods. RU: Рассматриваются современные требования к процессу подготовки инженерных кадров, даны рекомендации использованию интерактивных методов обучения.
 • Item
  Особливості підготовки інженерів з радіотехніки та телекомунікацій на рівні світових стандартів
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Фурманова, Наталія Іванівна; Поспеєва, Ірина Євгенівна; Краснокутський, Максим Генадійович; Furmanova, Nataliya I.; Краснокутский, Максим Геннадиевич; Pospeeva, Iryna E.; Krasnokutskiy, Maksim G.; Фурманова, Наталия Ивановна; Поспеева, Ирина Евгеньевна
  UK: Запропоновано основні вимоги до підготовки сучасних інженерних кадрів і спеціальні дисципліни, що дозволяють їх реалізувати. EN: The main requirements for the preparation of modern engineering personnel and special disciplines that allow them to implement are proposed. RU: Предложены основные требования к подготовке современных инженерных кадров и специальные дисциплины, позволяющие их реализовать.
 • Item
  Інфокоммунікатівні технології сприйняття та переробки інформації
  (Запорізький національний технічний університет, 2016) Поспеєва, Ірина Євгенівна; Ложневська, Тетяна Юріївна; Pospeeva, Iryna E.; Ложневская, Татьяна Юрьевна; Поспеева, Ирина Евгеньевна; Loshnevska, Tatjana Y.
  UK: Розглянуті можливі аналогії між способами сприйняття і переробки інформації людським мозком з точки зору соціоніки та електронними пристроями. EN: Possible analogies between the methods of perception and information processing by the human brain from the point of view of socionics and electronic devices are considered. RU: Рассматриваются возможные аналогии между способами восприятия и переработки информации мозгом человека с точки зрения соционики и электронными устройствами.
 • Item
  Обучение студентов инженерных специальностей системному и функциональному подходам с учетом соционических типов
  (Державний вищій навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2017) Фурманова, Наталія Іванівна; Поспеєва, Ірина Євгенівна; Краснокутський, Максим Геннадійович; Furmanova, Nataliya I.; Pospeeva, Iryna E.; Krasnokutsky, Maksym G.; Фурманова, Наталия Ивановна; Поспеева, Ирина Евгеньевна; Краснокутский, Максим Геннадиевич
  EN: The basic requirements for the training of modern engineering personnel are  considered in the paper. Special disciplines that enable to implement these requirements are described. An example of teaching students at the Department «Information Technologies of Electronic Devices» is given. RU: В работе рассматриваются основные требования к подготовке современных инженерных кадров и специальные дисциплины, позволяющие их реализовать,  на примере обучения студентов на кафедре «Информационные технологи электронных средств». 
 • Item
  Методика визначення кількості датчиків вогню та їх розташування на об’єкті при використанні системи автоматичного пожежогасіння
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Малий, Олександр Юрійович; Школяренко, Марина Олександрівна; Maly, Oleksandr Yu.; Shkoliarenko, Maryna O.; Малый, Александр Юрьевич; Школяренко, Марина Александровна
 • Item
  Автоматизація збору даних для формування статистики відносно співвідношення ТПВ, що здаються в якості вторинної сировини відносно загальної кількості
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Малий, Олександр Юрійович; Цапко, Дмитро Юрійович; Maly, Oleksandr Yu.; Tsapko, Dmytro Yu.; Малый, Александр Юрьевич; Цапко, Дмитрий Юрьевич
  UK: В роботі запропоновано систему, що дозволяє автоматизувати збір даних для формування статистики відносно співвідношення ТПВ, що здаються в якості вторинної сировини відносно загальної кількості EN: The paper proposes a system that allows automating the collection of data for the formation of statistics on the ratio of solid waste, which is presented as a secondary raw material in relation to the total quantity RU: В работе предложена система, позволяющая автоматизировать сбор данных для формирования статистики относительно соотношения ТБО, сдаваемых в качестве вторичного сырья относительно общего количества
 • Item
  Система автоматизованого моніторінгу потоку вантажних машин через мости для запобігання руйнування конструкцій та покриття
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Малий, Олександр Юрійович; Степура, Роман Віталійович; Maly, Oleksandr Yu.; Stepura, Roman V.; Малый, Александр Юрьевич; Степура, Роман Витальевич
  UK: В роботі запропоновано система автоматизованого моніторінгу потоку вантажних машин через мости. Застосування такої системи дозволяє запобігти руйнуванню конструкцій мосту та його покриття. EN: In the work the system of automated monitoring of the flow of trucks through bridges is proposed. The use of such a system prevents the collapse of the bridge structures and its coating. RU: В работе предложено система автоматизированного мониторинга потока грузовых машин через мосты. Применение такой системы позволяет предотвратить разрушение конструкций моста и его покрытия.
 • Item
  Огляд сучасних систем та моделей для керування групами роботів та алгоритмів розподілу поставлених їм задач
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Малий, Олександр Юрійович; Піроженко, Олександр Олександрович; Maly, Oleksandr Yu.; Pirozhenko, Oleksandr O.; Малый, Александр Юрьевич; Пироженко, Александр Александрович
  UK: В роботі проведено огляд сучасних систем та моделей для керування групами роботів. Проаналізовано алгоритми розподілу поставлених групам роботів задач. EN: An overview of modern systems and models for managing groups of robots was conducted. The algorithms of distribution of problems assigned to robots groups are analyzed. RU: В работе проведен обзор современных систем и моделей для управления группами роботов. Проанализированы алгоритмы распределения поставленных группам роботов задач.
 • Item
  Застосування сучасних гідрографічних технологій для вивчення рельєфу дна водойм
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Малий, Олександр Юрійович; Гарачук, Сергій Анатолійович; Maly, Oleksandr Yu.; Harachuk, Serhii A.; Малый, Александр Юрьевич; Гарачук, Сергей Анатольевич
  UK: В роботі проаналізовано застосування сучасних гідрографічних технологій для вивчення рельєфу дна водойм. EN: The paper analyzes the application of modern hydrographic technologies for studying the relief of the bottom of the reservoirs. RU: В работе проанализированы применения современных гидрографических технологий для изучения рельефа дна водоемов.
 • Item
  Розробка моделі та схеми керування маніпулятором типу «рука»
  (Запорізький національний технічний університет, 2014) Малий, Олександр Юрійович; Гарачук, Сергій Анатолійович; Maly, Oleksandr Yu.; Harachuk, Serhii A.; Малый, Александр Юрьевич; Гарачук, Сергей Анатольевич
  UK: В роботі було запропоновано алгоритм читання рухів руки оператора та передача їх на маніпулятор. Також було розроблено схему керування кроковими двигунами для запропонованої моделі. EN: In the paper the algorithm for reading the movements of the operator's hand and transferring them to the manipulator was proposed. A step motor control scheme for the proposed model was also developed. RU: В работе было предложено алгоритм чтения движений руки оператора и передача их на манипулятор. Также была разработана схема управления двигателями для предложенной модели.
 • Item
  Застосування технології доповненої та віртуальної реальностей в освітньому процесі
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Шило, Галина Миколаївна; Фурманова, Наталія Іванівна; Костяной, Павло Андрійович; Shilo, Galina N.; Furmanova, Nataliya I.; Kostianoi, Pavlo A.; Шило, Галина Николаевна; Фурманова, Наталия Ивановна
  UK: Запропоновано застосування технологій доповненої та віртуальної реальності для підвищення рівня засвоєння інформації студентами. EN: A use of technology augmented and virtual reality to enhance the assimilation of information by students is proposed. RU: Предложено применение технологий дополненной и виртуальной реальности для повышения уровня усвоения информации студентами.