Наукові статті кафедри ІТЕЗ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 27
 • Item
  Системний підхід у алгоритмі перевірки КД на виявлення інженерних помилок
  (Запорізький національний технічний університет, 2012) Поспеєва, Ірина Євгенівна; Кащенко, Євген Миколайович; Pospeeva, Iryna E.; Kashenko, Yevgeniy M.; Поспеева, Ирина Евгеньевна; Кащенко, Евгений Николаевич
  UK: Розглядаються особливості перевірки КД на виявлення інженерних помилок EN: Considers the features of checking the design documentation for the detection of engineering errors RU: Рассматривается особенности проверки КД на обнаружение инженерных ошибок
 • Item
  Аналіз можливостей використання обчислювальної техніки при проведенні функціонально-вартісного аналізу радіоелектронних виробів
  (Запорізький національний технічний університет, 2011) Поспеєва, Ірина Євгенівна; Коваленко, Дар'я Анатоліївна; Pospeeva, Iryna E.; Kovalenko, Darya An.; Поспеева, Ирина Евгеньевна; Коваленко, Дарья Анатольевна
  UK: Розглядається можливість використання обчислювальної техніки при проведенні функціонально-вартісного аналізу радіоелектронних виробів EN: Consideration of the possibilities of using computer technology during the functional analysis of electronic products RU: Рассматривается возможность использования вычислительной техники при проведении функционально-стоимостного анализа радиоэлектронных изделий
 • Item
  Оптимізація конструктивних параметрів мікросмужкової лінії з урахуванням конструктивно-технологічних обмежень
  (Запорізький національний технічний університет, 2007) Поспеєва, Ірина Євгенівна; Шинкаренко, Едуард Миколайович; Pospeeva, Iryna E.; Shinkarenko, Eduard M.; Поспеева, Ирина Евгеньевна; Шинкаренко, Эдуард Николаевич
  UK: Розглядається перетворення моделі, що пов'язує параметри мікросмужкової лінії, у нелінійне рівняння з відомими електричними параметрами EN: The transformation of the model connecting the parameters of a microstrip line to a nonlinear equation with known electrical parameters is considered. RU: Рассматривается преобразование модели, связывающей параметры микрополоской линии, в нелинейное уравнение с известными электрическими параметрами
 • Item
  Эвристическая роль ошибки. Ошибка как инструмент познания профессионального роста специалиста
  (Запорізький національний технічний університет, 2008) Поспеєва, Ірина Євгенівна; Перегрін, Генадій Ростиславович; Соріна, Оксана Анатоліївна; Pospeeva, Iryna E.; Peregrin, Gennadiy R.; Sorina, Oxcana A.; Поспеева, Ирина Евгеньевна; Перегрин, Геннадий Ростиславович
  UK: Розглянуто багаторічний досвід навчання студентів на чужих помилках та самостійного отримання знань шляхом вивчення теорії вирішення дослідницьких задач, функціонально-вартісного метода та проведення ділових ігор. EN: The long-term experience of teaching students on the mistakes of others and the independent acquisition of knowledge by studying the theory of solving inventive problems, functional cost analysis and conducting business games are considered. RU: Рассматривается многолетний опыт обучения студентов на чужих ошибках и самостоятельного получения знаний путем изучения теории решения изобретательских задач, функционально-стоимостного анализа и проведения деловых игр.
 • Item
  Застосування CAD/CAM систем для віртуальних випробувань у процесі проектування РЕЗ
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Поспеєва, Ірина Євгенівна; Фурманова, Наталія Іванівна; Pospeeva, Iryna E.; Furmanova, Nataliya I.; Поспеева, Ирина Евгеньевна; Фурманова, Наталия Ивановна
  UK: Розглядаються можливості застосування сучасних CAD/CAM систем для проведення віртуальних випробувань РЕЗ. EN: The possibilities of using modern CAD / CAM systems for conducting virtual tests of RES are considered. RU: Рассматриваются возможности использования современных CAD/CAM систем для проведения виртуальных испытаний РЭС.
 • Item
  Інтерактивні методи навчання при підготовці інженерних кадрів
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Фурманова, Наталія Іванівна; Поспеєва, Ірина Євгенівна; Степура, Роман Вікторович; Furmanova, Nataliya I.; Pospeeva, Iryna E.; Stepura, Roman V.; Фурманова, Наталия Ивановна; Поспеева, Ирина Евгеньевна; Степура, Роман Викторович
  UK: Розглядаються сучасні вимоги до процесу підготовки інженерних кадрів. Надаються рекомендації щодо використання інтерактивних методів навчання. EN: The modern requirements to the process of training engineering personnel are considered, recommendations are given to the use of interactive teaching methods. RU: Рассматриваются современные требования к процессу подготовки инженерных кадров, даны рекомендации использованию интерактивных методов обучения.
 • Item
  Інфокоммунікатівні технології сприйняття та переробки інформації
  (Запорізький національний технічний університет, 2016) Поспеєва, Ірина Євгенівна; Ложневська, Тетяна Юріївна; Pospeeva, Iryna E.; Ложневская, Татьяна Юрьевна; Поспеева, Ирина Евгеньевна; Loshnevska, Tatjana Y.
  UK: Розглянуті можливі аналогії між способами сприйняття і переробки інформації людським мозком з точки зору соціоніки та електронними пристроями. EN: Possible analogies between the methods of perception and information processing by the human brain from the point of view of socionics and electronic devices are considered. RU: Рассматриваются возможные аналогии между способами восприятия и переработки информации мозгом человека с точки зрения соционики и электронными устройствами.
 • Item
  Методика визначення кількості датчиків вогню та їх розташування на об’єкті при використанні системи автоматичного пожежогасіння
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Малий, Олександр Юрійович; Школяренко, Марина Олександрівна; Maly, Oleksandr Yu.; Shkoliarenko, Maryna O.; Малый, Александр Юрьевич; Школяренко, Марина Александровна
 • Item
  Автоматизація збору даних для формування статистики відносно співвідношення ТПВ, що здаються в якості вторинної сировини відносно загальної кількості
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Малий, Олександр Юрійович; Цапко, Дмитро Юрійович; Maly, Oleksandr Yu.; Tsapko, Dmytro Yu.; Малый, Александр Юрьевич; Цапко, Дмитрий Юрьевич
  UK: В роботі запропоновано систему, що дозволяє автоматизувати збір даних для формування статистики відносно співвідношення ТПВ, що здаються в якості вторинної сировини відносно загальної кількості EN: The paper proposes a system that allows automating the collection of data for the formation of statistics on the ratio of solid waste, which is presented as a secondary raw material in relation to the total quantity RU: В работе предложена система, позволяющая автоматизировать сбор данных для формирования статистики относительно соотношения ТБО, сдаваемых в качестве вторичного сырья относительно общего количества
 • Item
  Огляд сучасних систем та моделей для керування групами роботів та алгоритмів розподілу поставлених їм задач
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Малий, Олександр Юрійович; Піроженко, Олександр Олександрович; Maly, Oleksandr Yu.; Pirozhenko, Oleksandr O.; Малый, Александр Юрьевич; Пироженко, Александр Александрович
  UK: В роботі проведено огляд сучасних систем та моделей для керування групами роботів. Проаналізовано алгоритми розподілу поставлених групам роботів задач. EN: An overview of modern systems and models for managing groups of robots was conducted. The algorithms of distribution of problems assigned to robots groups are analyzed. RU: В работе проведен обзор современных систем и моделей для управления группами роботов. Проанализированы алгоритмы распределения поставленных группам роботов задач.
 • Item
  Розробка моделі та схеми керування маніпулятором типу «рука»
  (Запорізький національний технічний університет, 2014) Малий, Олександр Юрійович; Гарачук, Сергій Анатолійович; Maly, Oleksandr Yu.; Harachuk, Serhii A.; Малый, Александр Юрьевич; Гарачук, Сергей Анатольевич
  UK: В роботі було запропоновано алгоритм читання рухів руки оператора та передача їх на маніпулятор. Також було розроблено схему керування кроковими двигунами для запропонованої моделі. EN: In the paper the algorithm for reading the movements of the operator's hand and transferring them to the manipulator was proposed. A step motor control scheme for the proposed model was also developed. RU: В работе было предложено алгоритм чтения движений руки оператора и передача их на манипулятор. Также была разработана схема управления двигателями для предложенной модели.
 • Item
  The mobile system for environmental monitoring
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Furmanova, Nataliya I.; Фурманова, Наталия Ивановна; Фурманова, Наталія Іванівна; Farafonov, Olexy Y.; Фарафонов, Алексей Юрьевич; Фарафонов, Олексій Юрійович; Калиниченко, Антон Романович; Kalynychenko, Anton R.; Калиниченко, Антон Романович
  UK: Спроектовано та розроблено систему для віддаленого моніторингу екологічного стану навколишнього середовища. EN: The system for remote monitoring of the environmental state of the environment was designed and developed. RU: Спроектировано и разработана система для удаленного мониторинга экологического состояния окружающей среды.
 • Item
  Удосконалення методу пошуку рішень для розв’язку задач оптимізації з використанням генетичного алгоритму шляхом попередньої кластеризації
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Фурманова, Наталія Іванівна; Фурманова, Наталия Ивановна; Furmanova, Nataliya I.; Фарафонов, Олексій Юрійович; Фарафонов, Алексей Юрьевич; Farafonov, Olexy Y.; Сіциліцин, Юрій Олександрович; Сицилицин, Юрий Александрович; Sitsilitsin, Youriy O.; Maly, Oleksandr Yu.; Малый, Александр Юрьевич; Малий, Олександр Юрійович
  UK: Розглянуто особливості проектування мікросмужкових смугопропускаючих фільтрів з топологією у вигляді фракталів. EN: The features of designing microstrip bandpass filters with topology in the form of fractals are considered. RU: Рассмотрены особенности проектирования микрополосковых полосопропускающих фильтров с топологией в виде фракталов.
 • Item
  Параллельные вычисления при квазистатическом анализе устройств на микрополосковых линях
  (Одеський національний морскьий університет, 2015) Сіциліцин, Юрій Олександрович; Міщенко, Марина Володимирівна; Фурманова, Наталія Іванівна; Фарафонов, Олексій Юрійович; Mishchenko, Maryna V.; Farafonov, Olexy Y.; Furmanova, Nataliya I.; Мищенко, Марина Владимировна; Фурманова, Наталия Ивановна; Фарафонов, Алексей Юрьевич; Sitsilitsin, Youriy O.; Сицилицин, Юрий Александрович
  UK: Запропоновано використання паралельних обчислень, що було використано в алгоритмі роботи програми для квазістатичного розрахунку багатопровіднних мікросмужкових пристроїв. EN: Using parallel computations was proposed and realised in working algoritm for program which is used for quasistatic microwave devices on many coupled lines. RU: Предложено использование параллельных расчетов, что было использовано в алгоритме работы программы для квазистатического расчета многопроводных микрополосковых устройств.
 • Item
  Застосування технології доповненої реальності в освітньому процесі для навчання студентів радіотехнічних спеціальностей
  (Оргкомітет МНІК "Конференція онлайн", 2018) Фурманова, Наталія Іванівна; Поспеєва, Ірина Євгенівна; Костяной, Павло Андрійович; Furmanova, Nataliya I.; Pospeeva, Iryna E.; Kostianoi, Pavlo A.; Фурманова, Наталия Ивановна; Поспеева, Ирина Евгеньевна; Костяной, Павел Андреевич
  UK: Запропоновано використання доповненої реальності для створення навчальних та методичних посібників, що використовуються в навчанні студентів радіотехнічних спеціальностей. EN: The use of augmented reality for the creation of educational and methodical aids used in the training of students of radio engineering specialties is proposed. RU: Предложено использование дополненной реальности для создания учебных и методических пособий, используемых в обучении студентов радиотехнических специальностей.
 • Item
  Методика проектування мікросмужкових фільтрів НВЧ на основі фракталів
  (Запорізький національний технічний університет, 2015) Крищук, Володимир Миколайович; Фарафонов, Олексій Юрійович; Фурманова, Наталія Іванівна; Krishchuk, Volodymyr M.; Farafonov, Olexy Y.; Furmanova, Nataliya I.; Крищук, Владимир Николаевич; Фарафонов, Алексей Юрьевич; Фурманова, Наталия Ивановна
  UK: Розглянуто особливості проектування мікросмужкових смугопропускаючих фільтрів з топологією у вигляді фракталів. EN: The features of designing microstrip bandpass filters with topology in the form of fractals are considered. RU: Рассмотрены особенности проектирования микрополосковых полосопропускающих фильтров с топологией в виде фракталов.
 • Item
  Удосконалення методу пошуку рішень для розв’язку задачі оптимізації з використанням генетичного алгоритму шляхом попередньої кластеризації
  (Запорізький національний технічний університет, 2014) Фурманова, Наталія Іванівна; Сіциліцин, Юрій Олександрович; Furmanova, Nataliya I.; Sitsilitsin, Youriy O.; Фурманова, Наталия Ивановна; Сицилицин, Юрий Александрович
  UK: Запропоновано використання генетичного алгоритму шляхом попередньої кластеризації. Це надало можливість удосконалити методу пошуку рішень для розв’язку задачі оптимізації характеристик фільтрів. EN: The use of the genetic algorithm by means of preliminary clusterization is proposed. This provided an opportunity to improve the method of searching for solutions to solve the problem of optimizing filter characteristics. RU: Предложено использование генетического алгоритма путем предварительной кластеризации. Это позволило усовершенствовать метода поиска решений для решении задачи оптимизации характеристик фильтров.
 • Item
  Исследование допусковых ограничений в конструкциях микрополосковых фильтров с учетом вида аппроксимации АЧХ
  (Запорізький національний технічний університет, 2006) Міщенко, Марина Володимирівна; Mishchenko, Maryna V.; Мищенко, Марина Владимировна; Крищук, Володимир Миколайович; Крищук, Владимир Николаевич; Krishchuk, Volodymyr M.; Карпуков, Леонід Матвійович; Карпуков, Леонид Матвеевич; Karpukov, Leonid M.; Фарафонов, Олексій Юрійович; Фарафонов, Алексей Юрьевич; Farafonov, Olexy Y.
  UK: Проведено дослідження допускових обмежень на геометричні розміри конструкцій мікросмужкових фільтрів з урахуванням виду апроксимації амплітудно-частотної характеристики, які забезпечують задані характеристики фільтра. Синтез фільтрів виконується на основі фільтрів-прототипів нижніх частот. Розрахунок допусків виконується з використанням інтервальних моделей. Врахування впливу технології виготовлення топології фільтрів здійснюється шляхом введення вагових коефіцієнтів. EN: Probing tolerance limitings on the geometrical sizes constructions of the microstrip filters is carried out. Also, view of approximation amplitude-freguency characteristics, providing the necessary characteristics of the filter take into account. The syntesis of filters is fulfilled on the basis filter-prototypes of the lower frequencies. Cflculation of tolerances is made with usage of interval models. The discount agency of manufacture technology og the filters topology is carried out by introduction of weight coefficient. RU: Проведено исследование допусковых ограничений на геометрические размеры конструкций микрополосковых фильтров с учетом вида аппроксимации амплитудно-частотной характеристики, обеспечивающих заданные характеристики фильтра. Синтез фильтров выполняется на основе фильтров-прототипов нижних частот. Расчет допусков производится с использованием интервальных моделей. Учет влияния технологии изготовления топологии фильтров осуществляется путем введения весовых коэффициентов.
 • Item
  Сравнение программ проектирования на примерах моделирования микрополосковых фильтров с отверстиями в экране
  (Запорізький національний технічний університет, 2012) Міщенко, Марина Володимирівна; Мищенко, Марина Владимировна; Mishchenko, Maryna V.
  UK: Проведено порівняльний аналіз програм проектування Microwave Office і HFSS на прикладах моделювання мікросмужкових смугового фільтра і фільтра нижніх частот з отворами в екрані. Представлені результати чисельного моделювання фільтрів в порівнянні з експериментальними даними. EN: A comparative analysis of design programs Microwave Office and HFSS on examples of microstrip filters with slots in the ground plane was performed. The results of numerical modeling of the filters in comparision with experimental data are presented.Microwave Office's advantages are an intuitive user-friendly interface and ease of development, the availability of extensive elements library which simplifies and speeds up the design process. However Microwave Office has some disadvantages: using of rectangular grid for drawing the object and time of the analysis models. The main advantages of HFSS are a high speed calculation with sufficient accuracy of the results in comparison with experiment. Using tetrahedral shape cell allows to more accurately describe the three-dimensional structures. The disadvantages of this CAD are difficulty of development and complexity of specifying ports. Thus, the system Microwave Office is better to use during the initial modeling. For more accurate results, if data about ports' dimension are given, system HFSS is preferable. RU: Проведен сравнительный анализ программ проектирования Microwave Office и HFSS на примерах моделирования микрополосковых полосно-пропускающего фильтра и фильтра нижних частот с отверстиями в экране. Представлены результаты численного моделирования фильтров в сравнении с экспериментальными данными.
 • Item
  Проектування мікросмужкових спрямованих відгалужувачів на зв'язаних лініях передач
  (Запорізький національний технічний університет, 2012) Міщенко, Марина Володимирівна; Мищенко, Марина Владимировна; Mishchenko, Maryna V.
  UK: Розглянуто розрахунок ємностей неоднорідностей топології спрямованого відгалужувача на зв’язаних лініях з отвором в екрануючому шарі та без отвору. EN: The calculation of capacitances of topological discontinuities of directional coupler on connected lines with a hole in the shield layer and without holes was considered. RU: Рассмотрен расчет емкостей неоднородностей топологии направленного ответвителя на связанных линиях с отверстием в экранирующем слое и без отверстия.