Наукові статті кафедри У та ЗМП

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  History and prospects of the structural-functional method in ethnology: implementation in family rituals, street art and activities of local artistic communities
  (Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, MAGNANIMITAS Assn., 2024) Дєдков, Микола Васильович; Diedkov, Mykola V.
  UK: Метою статті є встановити, якими повинні бути конструкції, які вважаються найбільш характерними і типовими для основоположників структурно-функціонального аналізу в етнології – К. Леві-Стросса, А. Редкліфф-Брауна, Е. Ліча, В. Тернера, В. Проппа. Для кожного з них дослідники виділяють основну структуру та демонструють її функціональні можливості. Для Редкліфф-Брауна, на думку авторів, устрій племені та сімейні відносини між його членами в одній із місцевостей Західної Австралії є фундаментальними. З наукової спадщини Леві-Стросса виділяється.структура поділу на компоненти давньогрецького міфу про Едіпа. Для Ліча характерна структура «конденсації», в якій дві взаємопов'язані функції породжують третю, зазвичай засновану на символах і метафорах. Характерною для Тернера структурою є діаграма просторової символіки певного ритуалу одного центральноафриканського племені. Як приклад структуралізму Проппа, подано поділ народної казки за функціями персонажів, де кожна з функцій має умовне позначення, і в результаті ми отримуємо формулу сюжету казки. Автори роблять висновок, що можливості структурно-функціонального метод далеко не вичерпані. Завдяки викладеним у статті прикладам вдалося встановити, що метод структурно- функціонального аналізу, започаткований у середині минулого століття, може бути успішно використаний в новітніх дослідженнях, зокрема, для вивчення української національної обрядовості родинного циклу, а також вуличного мистецтва та діяльності мистецьких спільнот. EN: The purpose of the article is to establish which structures should be considered the most characteristic and typical for the founders of the structural and functional analysis in ethnology – C. Lévi-Strauss, A. Radcliffe-Brown, E. Leach, V. Turner, V. Propp. The researchers singles out the main structure for each of them and demonstrates its functional capabilities. For Radcliffe-Brown, in the author’s opinion, the structure of the tribe and family relations between its members in one of the areas of Western Australia is fundamental. From the scientific heritage of Lévi-Strauss, the structure of the division into components of the ancient Greek myth about Oedipus stands out. Characteristic for Leach is the structure of “condensation”, in which two interconnected functions give rise to a third one, usually based on symbols and metaphors. A structure characteristic of Turner is a diagram of the spatial symbolism of a certain ritual of one Central African tribe. As an example of Propp’s structuralism, the division of a folk tale according to the functions of the characters is given, where each of the functions has a conventional designation, and as a result, we get the formula of the fairy tale plot. The author concludes that the possibilities of the structural and functional method are far from exhausted. Thanks to the examples presented in the article, it was possible to establish that the method of structural and functional analysis, initiated in the middle of the last century, can be successfully used in the latest research, in particular, the study of Ukrainian national rites of the family cycle, as well as street art and activities of artistic communities.
 • Item
  The role of communicative competence for international business relationship development in the multicultural context
  (Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, 2024) Дєдков, Микола Васильович; Diedkov, Mykola V.
  UK: У статті розглядаються сутнісні ознаки та роль комунікативної компетентності в сучасному міжнародному бізнесі. Описано зростаючий вплив культурних, історичних, геополітичних факторів і міркувань національної безпеки на ландшафт міжнародного бізнесу та взаємодію існуючих і потенційних партнерів. Дослідження також торкається феномену глокалізації та його впливу на міжнародний бізнес і міжкультурну комунікативну компетентність. Запропоновано тривимірну модель міжкультурної комунікативної компетентності в міжнародному бізнесі, яка охоплює фактори (виміри) глобалізації, глокалізації та національної безпеки. EN: The article examines the essential features and role of communicative competence in modern international business. The increasing influence of cultural, historical, geopolitical factors and national security considerations on the landscape of international business and the interaction of existing and potential partners is described. The study also touches on the phenomenon of glocalization and its impact on international business and cross-cultural communicative competence. A threedimensional model of cross-cultural communicative competence in international business, covering factors (dimensions) of globalization, glocalization, and national security is proposed.
 • Item
  Мовнокомунікативні особливості провідних локацій у сфері сучасного графічного дизайну
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2023) Онуфрієнко, Галина Сергіївна; Onufrienko, Halyna S.; Силюкова, Анастасія Юріївна; Sylyukova, Anastasiya Yu.
  UK: Автори визначили основні мовнокомунікативні локації у сфері сучасного графічного дизайну, окреслили спілкувальну специфіку та нюанси мовленнєвого етикету кожної з них. EN: The authors identified the main speech and communication locations in the field of modern graphic design, outlined the communication specifics and nuances of speech etiquette of each of them.
 • Item
  Лексичні новотвори в умовах воєнного стану: функції, різновиди, роль у боротьбі українського народу з агресором
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2023) Онуфрієнко, Галина Сергіївна; Onufrienko, Halyna S.; Васильченко, Софія Андріївна; Vasilchenko, Sofia A.
  UK: Автори визначили за дериваційним критерієм основні групи українськомовних новотворів, обґрунтували актуальність неологізмів та функційний спектр у сучасному комунікаційному просторі. EN: The authors identified the main groups of Ukrainian-language innovations based on the derivational criterion, substantiated the relevance of neologisms and their functional spectrum in the modern communication space.
 • Item
  Шевченків всесвіт як позачасове джерело творчого натхнення дизайнерів української медійної сфери
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2023) Онуфрієнко, Галина Сергіївна; Onufrienko, Halyna S.; Ковтун, Вікторія Миколаївна; Kovtun, Viktoriya M.
  UK: Автори обґрунтували актуальність сайтів із популяризації багатогранної творчості Тараса Шевченка та презентували розроблений й апробований на міжнародному конкурсі з української мови та літератури проєкт подібного сайту EN:The authors substantiated the relevance of sites for the popularization of Taras Shevchenko's multifaceted creativity and presented the project of a similar site developed and tested at the international competition on the Ukrainian language and literature.
 • Item
  Scientific articles as a mandatory intellectual resource of the educational process in master’s and postgraduate studies
  (International Science Group, 2022) Онуфрієнко, Галина Сергіївна; Onufrienko, Halyna S.; Онуфриенко, Галина Сергеевна; Коваленко, Єлизавета Віталіївна; Kovalenko, Yelyzaveta V.; Коваленко, Єлизавета Витальевна
  UK: Обґрунтовано актуальність і потужність інтелектуального ресурсу наукових статей для забезпечення якості та продуктивності навчальної діяльності здобувачів як магістерського рівня освіти, так і вченого ступеня кандидата наук/доктора філософії. EN: The relevance and power of the intellectual resource of scientific articles to ensure the quality and productivity of educational activities of applicants for both master's degree and the academic degree of Candidate of Science / Doctor of Philosophy are substantiated. RU: Обоснованы актуальность и потенциал интеллектуального ресурса научных статей для обеспечения качества и продуктивности учебной деятельности соискателей как магистерского уровня образования, так и ученой степени кандидата наук/доктора философии.
 • Item
  Наукові конференції як потужний інтегративний ресурс удосконалення мовнокомунікативної компетентності здобувачів вищої освіти
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Онуфрієнко, Галина Сергіївна; Onufrienko, Halyna S.; Онуфриенко, Галина Сергеевна; Коваленко, Єлизавета Віталіївна; Kovalenko, Yelyzaveta V.; Коваленко, Єлизавета Витальевна
  UK: Визначено потенціал унікального освітньо-наукового ресурсу в удосконаленні мовнокомунікативної компетентності студентів бакалаврату і магістратури ЗВО на прикладі усталеної традиції НУ «Запорізька політехніка» з організації щорічних міжвишівських студентських наукових конференцій (СНК) EN: The potential of a unique educational and scientific resource in improving the language and communication competence of undergraduate and graduate students of higher education institutions is determined on the example of the established tradition of NU «Zaporizhzhya Polytechnic» in organizing annual inter-university student scientific conferences (SSC). RU: Определен потенциал уникального образовательно-научного ресурса в усовершенствовании языково-коммуникативной компетентности студентов бакалавриата и магистратуры ВУЗов на примере сложившейся традиции НУ «Запорожская политехника» по организации ежегодных межвышевских студенческих научных конференций (СНК).
 • Item
  НДР з українського мовознавства і термінознавства в історії Запорізької політехніки: чинники, здобутки і перспективи
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Онуфрієнко, Галина Сергіївна; Onufrienko, Halyna S.; Онуфриенко, Галина Сергеевна
  UK: Обґрунтувано актуальність, визначено передумови, особливості та науково-прикладний потенціал виконаних НДР лінгвістичної тематики у забезпеченні якості професійної комунікації українською мовою. EN: The relevance, prerequisites, features and research-applied potential of the performed research works on linguistic topics in ensuring the quality of professional communication in the Ukrainian language (UL) are substantiated. RU: Обоснована актуальность, определены предпосылки, особенности и научно-прикладной потенциал выполненных НИР лингвистической тематики в обеспечении качества профессиональной коммуникации на украинском языке.
 • Item
  Провідні локації мовної комунікації в компаративному аспекті
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Онуфрієнко, Галина Сергіївна; Onufrienko, Halyna S.; Онуфриенко, Галина Сергеевна; Коваленко, Єлизавета Віталіївна; Kovalenko, Yelyzaveta V.; Коваленко, Єлизавета Витальевна
  UK: Виявлено специфіку комунікаційного простору на двох його локаціях: у професійному національному науковому дискурсі і в сучасному європейському вимірі EN: The specifics of the communication space at its two locations are revealed: in the professional national scientific discourse and in the modern European dimension RU: Выявлена специфика коммуникационного пространства на двух его локациях: в профессиональном национальном научном дискурсе и в современном европейском измерении
 • Item
  Ґенеза української мови у гіпотезах та концепціях мовознавців ХІХ–ХХ століть (закінчення)
  (Київ, Персонал (Журнал інтелектуальної еліти), 2006) Онуфрієнко, Галина Сергіївна; Onufrienko, Halyna S.; Онуфриенко, Галина Сергеевна; Хваткова, Світлана Олегівна; Hvatkova, Svitlana O.; Хваткова, Светлана Олеговна
  UK: Досліджено в історичному вимірі та компаративному аспекті проблеми походження та періодизації української мови,розроблено модель опитування і проведено соціолінгвістичне опитування запорізької студентської молоді стосовно їх знання генези української мови, її періодизації та відомих класифікацій слов'янських мов. EN: The historical dimension and comparative aspect of the problem of origin and periodization of the Ukrainian language are studied, a survey model is developed and a sociolinguistic survey of Zaporizhzhya student youth on their knowledge of the genesis of the Ukrainian language, its periodization and known classifications of Slavic languages. RU: Изучены в историческом измерении и компаративном аспекте проблемы происхождения и периодизации украинского языка, разработана модель опроса и проведен социолингвистический опрос запорожской студенческой молодежи относительно их знаний о происхождении украинского языка, его периодизации и известных классификаций славянских языков.
 • Item
  Мовнокомунікативна практика Євросоюзу та її перспективи
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2020) Онуфрієнко, Галина Сергіївна; Onufrienko, Halyna S.; Онуфриенко, Галина Сергеевна; Коваленко, Єлизавета Віталіївна; Kovalenko, Elizaveta V.; Коваленко, Елизавета Витальевна
 • Item
  Мовна політика Європейського Союзу: принципи, особливості, перспективи
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2020) Онуфрієнко, Галина Сергіївна; Onufrienko, Halyna S.; Онуфриенко, Галина Сергеевна; Коваленко, Єлизавета Віталіївна; Kovalenko, Elizaveta V.; Коваленко, Елизавета Витальевна
 • Item
  Мовна комунікація часів Давньої Греції у дзеркалі різноманіття діалектів, риторичних ідеалів і публічного контексту
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2019) Онуфрієнко, Галина Сергіївна; Onufrienko, Halyna S.; Онуфриенко, Галина Сергеевна; Коваленко, Єлизавета Віталіївна; Kovalenko, Elizaveta V.; Коваленко, Елизавета Витальевна
  UK: Мовна комунікація часів Давньої Греції у дзеркалі різноманіття діалектів, риторичних ідеалів і публічного контексту. EN: Speech communication of the times of Ancient Greece in the mirror of the diversity of dialects, rhetorical ideals and public context. RU: Речевая коммуникация времен Древней Греции в зеркале многообразия диалектов, риторических идеалов и публичного контекста.
 • Item
  Терміни у професійній комунікації видатного вченого-біолога І. І. Мечникова
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2018) Онуфрієнко, Галина Сергіївна; Онуфриенко, Галина Сергеевна; Onufrienko, Halyna S.; Коваленко, Єлизавета Віталіївна; Kovalenko, Elizaveta V.; Коваленко, Елизавета Витальевна
  UK: Висвітлено роль наукових праць профессора Мечникова І.І. у національному термінотворенні та створенні тезаурусу мікробіології, що є визначальним у професійній комунікації. EN: The role of the scientific works of Professor I. I. Mechnikov in national term production and the creation of the thesaurus of microbiology, which is decisive in professional communication, is revealed. RU: Раскрыта роль научных трудов профессора Мечникова И. И. в национальном терминопроизводстве и создании тезауруса микробиологии, что является определяющим в профессиональной коммуникации.
 • Item
  Галузеві термінології. Сфери їх функціонування у дзеркалі кроснаукових досліджень: комунікативний та лінгводидактичний виміри
  (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019) Онуфрієнко, Галина Сергіївна; Onufrienko, Halyna S.; Онуфриенко, Галина Сергеевна
  UK: Розглянуто мультиаспектуальність сфери функціонування галузевих термінологій. Запропоновано інтегративну візію її як актуального об’єкта кроснаукових досліджень на перетині гуманітарних та соціальних наук (текстології, філософії, семіотики, логіки, етимології, термінознавства, когнітивної та комунікативної лінгвістики, перекладознавства, психології, теорії мовної комунікації, риторики) з використанням апарату статистичної стилістики. Умотивовано лінгводидактичну доцільність урахування матеріалів і результатів кроснаукових досліджень для забезпечення ефективності у ЗВО комплексного формування і вдосконалення термінологічної компетентності в різних сферах професійної комунікації. EN: The article illustrates one of the actual problems in Ukrainian terminology. Its results are important for modern university linguodidactics and professional communication. The author substantiates the multiaspectness in the sphere of branch terms functioning, which is primary in relation to the sphere of their fi xation, and, on the basis of cross-scientifi c research, offers an integrative view of branch terminologies in scientifi c texts and professional discourses in general. The author examines the professional text in a cross-disciplinary way, taking into account a number of humanitarian, social and exact sciences (textology, philosophy and semiotics, logic, cognitive linguistics, psychology and communicative linguistics, general and applied linguistics, rhetoric, terminology and statistical stylistics) and makes conclusions about statistical homogeneity of professional texts concerning terms; specifi c role, communicative potential and derivational paradigms of the terms of hybrid linguistic nature; communicative type of terms in accordance with their partially linguistic nature; functional semantic stratifi cation of vocabulary in professional texts; contextual usage of terms; specifi cs of defi nitions as key communicative units in a professional text. The materials and results of the research allowed to determine the range of topical problems of applied terminology in relation to the study of branch terminologies in the sphere of their functioning and, on this basis, motivate the proposal to introduce such substantially signifi cant disciplines as «Standard of Scientifi c Speech» at the second educational level (Master’s Degree), «Ukrainian Scientifi c Language» and «Scientifi c and Academic Rhetoric» at the educational-scientifi c level (post-graduate / doctoral course) into the educational process at Ukrainian universities, which will help to achieve the responsible integrative task assigned by the Ministry of Education and Science of Ukraine to form up to date terminological and linguistic communicative competencies. RU: Рассмотрена мультиаспектуальность сферы функционирования отраслевых терминологий. Предложено интегративное видение ее как актуального объекта кроснаукових исследований на пересечении гуманитарных и социальных наук (текстологии, философии, семиотики, логики, этимологии, терминоведения, когнитивной и коммуникативной лингвистики, переводоведения, психологии, теории речевой коммуникации, риторики) с использованием аппарата статистической стилистики. Мотивирована лингводидактическая целесообразность учета материалов и результатов кроснаукових исследований для обеспечения эффективности в ЗВО комплексного формирования и совершенствования терминологической компетентности в различных сферах профессиональной коммуникации.
 • Item
  Фрактальна гармонія у фаховій термінолоґії
  (Запорізький національний університет, 2002) Онуфрієнко, Галина Сергіївна; Onufrienko, Halyna S.; Онуфриенко, Галина Сергеевна
  UK: Здійснено спробу застосування пізнавально-ціннісної категорії фрактала при моделюванні лінґвістичного об’єкта у мові спеціального призначення. Досліджено рекурсивну процедуру генерації терміна та помічено ознаки самоподібності, сукупна наявність яких, як основних фрактальних якостей, дозволяє говорити про фрактальну гармонію у фаховій (зокрема, в технічній, юридичній) термінолоґії. EN: An attempt to use a cognitive-valuable category of fractal was made in the process of modeling a linguistic object in the language of special destination. The recursive procedure of term generation was originally researched and the signs of self-similarity were marked. The summary presence of which (as the basic fractal qualities) allows to speak about fractal harmony in special terminology (in particular, in engineering or in jurisprudence). RU: Предпринята попытка применения познавательно-ценностной категории фрактала при моделировании лингвистического объекта в языке специального назначения. Исследована рекурсивная процедура генерации термина и выявлены признаки самоподобия, совокупное наличие которых, как основных фрактальных признаков, позволяет говорить о фрактальной гармонии в специальной (в частности, в технической, юридической) терминологии.
 • Item
  Новотвори гібридної мовної природи як маркери продуктивності системи національної деривації в міжкультурній комунікації
  (Запорізький національний університет, 2019) Онуфрієнко, Галина Сергіївна; Onufrienko, Halyna S.; Онуфриенко, Галина Сергеевна
  UK: У статті обґрунтовано природність, активність і продуктивність творення мовних гібридів в умовах інтернаціоналізації та інформатизації сучасного світу. Вмотивовано функції та комунікативний потенціал гібридних за мовною природою лексичних новотворів у міжкультурній комунікації, зокрема у сфері сучасної вищої освіти. Визначено у новітніх лексикографічних джерелах квантитативні параметри неологізмів, які утворені в українській мові у морфологічний спосіб за різними національними моделями від засвоєних лексичних запозичень, що дає змогу розглядати процес мовної гібридизації, зокрема в термінології, як вагомий, прогресивний, перспективний та спрямований на збереження унікальності системи національної деривації. EN: In addition, hybrid neologisms increase the variety of word-forming models in the Ukrainian language and are markers of its dynamics in vocabulary and indicators of its productive word-formation. This allows us to consider the process of language hybridization as progressive and having great potential. The communicative potential of derivatives with international roots will increase under conditions of European integration processes. That will require formed and perfect corresponding integrative competence from bachelors, masters and post-graduate students. These are the reasons for such linguo-didactic recommendation as to educational expedience of introducing an integrative special course in neology, international terminology, Ukrainian derivatology at all faculties and for all specialties in modern institutions of higher education. RU: Обоснованы естественность, активность, и продуктивность создания языковых гибридов в условиях интернационализации и информатизации современного мира. Мотивированы функции и коммуникативный потенциал гибридных по языковой природе лексических новообразований в межкультурной коммуникации, в частности в сфере современного высшего образования. Определены в новых лексикографичных источниках квантитативные параметры неологизмов, которые созданы в украинском языке морфологическим способом по разным национальным моделям от усвоенных лексических заимствований, что даёт возможность рассматривать процесс языковой гибридизации , в частности в терминологии, как весомый, прогрессивный, перспективный и направленный на сохранение уникальности системы национальной деривации.
 • Item
  Художній переклад як чинник міжкультурної комунікації
  (Інститут філології КНУ ім.Т. Шевченка, 2010) Онуфрієнко, Галина Сергіївна; Onufrienko, Halyna S.; Онуфриенко, Галина Сергеевна; Кузнецова, Марія Олександрівна; Kouznetsova, Maria O.; Кузнецова, Мария Александровна
  UK: У статті обґрунтовано завдання, функції та специфіку художнього перекладу у міжкультурній комунікації на матеріалі українських перекладів сонета В. Шекспіра EN: «Two loves I have of comfort and despair». In the article problems, functions and specificity of artistic translation in cross-cultural communication are comprehensively grounded on the material of Ukrainian translations of W. Shakespeare’s sonnet «Two loves I have oj comfort and despair». RU: В статье обоснованы задачи, функции и специфика художественного перевода в межкулътурной коммуникации на материале украинских переводов сонета В. Шекспира «Two loves I have of comfort and despair».
 • Item
  Термін комунікація в поняттєвому вимірі й лінгвістичному контексті
  (Національний університет «Львівська політехніка», 2010) Онуфрієнко, Галина Сергіївна; Onufrienko, Halyna S.; Онуфриенко, Галина Сергеевна; Черневич, Анастасія Олегівна; Chernevich, Anastasia О.; Черневич, Анастасия Олеговна
  UK: У статті висвітлено поняттєвий зміст та етимологічну природу міжнаукового терміна комунікація, обґрунтовано сутність поняття мовна комунікація та окреслено завдання, проблематику і термінологічний потенціал «Теорії мовної комунікації» в сучасній університетській освіті. EN: In this article the conceptual meaning of tbe notion communication and its etymological nature were enlightened, the essence of the notion speech communication was grounded and the range of tasks, problems and terminology potential of “Theory of Speech Communication” in modem university éducation were outlined. RU: В статье раскрыто понятийное содержание и этимологическая природа межотраслевого термина коммуникация, обоснована суть понятия языковая коммуникация и обозначены задачи, проблематика и терминологический потенциал «Теории языковой коммуникации» в современном университетском образовании.
 • Item
  Алґоритмізація пізнавальної діяльності іноземних студентів як ефективна технологія навчання української мови
  (Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011) Онуфрієнко, Галина Сергіївна; Onufrienko, Halyna S.; Онуфриенко, Галина Сергеевна
  UK: У статті обґрунтовано актуальність і лінгводидактичну доцільність алгоритмізації пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання наукової української мови, описано методику роботи з алгоритмічними приписами та запропоновано їх модель. EN: Actuality and linguistic didactic expediency of algorithm of cognitive activities of foreign students in the process of teaching Ukrainian language is wellgrounded in this article. Also methods of work with algorithm instructions are described and their pattern is suggested. RU: В статье обоснована актуальность и лингводидактическая целесообразность алгоритмизации познавательной деятельности студентов в процессе обучения научному украинскому языку, описана методика работы с алгоритмическими предписаниями и предложена их модель.