Фізична культура і спорт: традиції, досвід, інновації -2024

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 53
 • Item
  Адаптивна фізична культура
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Шуба, Людмила Вікторівна; Shuba, Liudmyla V.; Шуба, Вікторія Вікторівна; Shuba, Victoria V.; Шуба, Віктор Олександрович; Shuba, Victor O.
  UK: Адаптивний спорт відіграє важливу роль у підвищенні самооцінки, фізичного здоров’я та загального благополуччя людей з обмеженими можливостями. Він також сприяє формуванню позитивного ставлення до інклюзії та різноманітності в суспільстві. EN: Adaptive sports play an important role in improving the self-esteem, physical health and general well-being of people with disabilities. It also promotes positive attitudes towards inclusion and diversity in society.
 • Item
  Деформації стоп у дошкільників. Теоретичний аспект
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Чупрун, Наталія Федорівна; Chuprun Nataliia
  UK: В результаті теоретичного аналізу можна стверджувати, що найчастіше у дітей дошкільного віку зустрічаються наступні деформації стоп: плоскостопість, ходьба на носках, розведення пальців стопи, розведення пальців стопи, клишоногість. EN: Foot deformities in preschool children can be concerning for parents and caregivers. While many foot abnormalities in children resolve on their own as they grow, some may require medical attention or intervention. Here are some common foot deformities seen in preschool children: flat feet, toe walking, intoeing, out-toeing, clubfoot, metatarsus adductus, vertical talus.
 • Item
  Впровадження медитацій у навчально-тренувальному процесі спортсменів з порушенням зору
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Трояновська, Марія Миколаївна; Troyanovska Mariya; Ващенко, Вероніка Юріївна; Vashchenko, Veronika Y.; Лісогор Олександр Владиславович; Lisohor, Oleksandr V.
  UK: В тезі теоретично проаналізовано впровадження медитації у тренувальному процесі спортсменів з порушенням зору. Було виявлено, що медитація може допомогти спортсменам з порушенням зору покращити сприйняття свого тіла та координацію рухів. Шляхом уваго-відведення на свої внутрішні відчуття під час медитації, спортсмени можуть покращити свою здатність контролювати рухи та відчути гармонію між розумом і тілом. EN: The thesis theoretically analyzes the implementation of meditation in the training process of visually impaired athletes. Meditation has been found to help visually impaired athletes improve their body awareness and coordination. By focusing on their inner sensations while meditating, athletes can improve their ability to control their movements and experience harmony between mind and body.
 • Item
  Корекційно-компенсаторні завдання фізичної культури та спорту в реабілітації та соціально-психологічній адаптації студентів з обмеженими можливостями в закладах вищої освіти
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Соколовська, Ірина Анатоліїва; Sokolovska, Irina A.; Нечипоренко, Валентина Василівна; Nechyporenko, Valentyna V.; Поздняковаm Олена Леонтіївна; Pozdniakova, Olena L.; Гордієнко, Наталія Миколаївна; Hordiienko, Nataliia M.
  UK: За статистикою, з 2,5 мільйонів студентів вітчизняних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації – 8 тисяч складають люди з особливими потребами. Середовище є важливим чинником реабілітації студентів, які мають обмежені можливості фізичного здоров’я. Серед найважливіших факторів, що сприяють інтеграції людей з особливими потребами у суспільство, слід назвати отримання професійної освіти, зокрема у закладах вищої освіти. Зрозуміло, у кожного студента з обмеженими можливостями фізичного здоров’я є певні особливості та обмеження, що ускладнюють навчання. Для роботи з такими людьми необхідно впроваджувати у навчально-виховний процес спеціальні методи, педагогічні технології та адаптаційні технічні засоби. EN: According to statistics, out of 2.5 million students of domestic educational institutions of I-IV levels of accreditation – 8 thousand are people with special needs. The environment is an important factor in the rehabilitation of students with limited physical health. Among the most important factors contributing to the integration of people with special needs into society, it should be mentioned receiving professional education, in particular in institutions of higher education. Of course, every student with disabilities has physical health. there are certain features and limitations that make learning difficult. To work with such people, it is necessary to introduce special methods, pedagogical technologies and adaptive technical means into the educational process.
 • Item
  Динаміка показників функціонального стану дихальної системи у людей що живуть з ВІЛ на стадії СНІДу під впливом програми фізичної терапії
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Орфін, Андрій Ярославович; Orfin, Andrii Y.; Мазепа, Марія Андріївна; Mazepa, Mariia A.
  UK: Досліджено вплив комбіновано програми фізичної терапії на функціональний стан дихальної системи у ВІЛ-інфікованих пацієнтів на стадії СНІДу. Програма, що об’єднує аеробні та анаеробні вправи, протягом 12 тижнів призвела до покращення частоти дихання, рівня насичення киснем та індексу гіпоксії. Результати свідчать про ефективність індивідуального підходу під час призначення програми фізичної терапії. EN: The study explores the impact of a combined physical therapy program on the functional state of the respiratory system in HIV-infected patients at the AIDS stage. The 12-week program, incorporating both aerobic and anaerobic exercises, resulted in improvements in respiratory rate, oxygen saturation, and hypoxia index. The findings underscore the effectiveness of an individualized approach in prescribing physical therapy programs.
 • Item
  Роль кінезіологічних вправ в системі комплексної реабілітації
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Михайлюк, Оксана Анатоліївна; Mykhailiuk, Oksana A.
  UK: Завдання Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю це – проведення комплексу реабілітаційних заходів. Індивідуальні плани комплексної реабілітації (абілітації) складаються на підставі індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю. Однією із програм є індивідуально підібрана добірка кінезіологічних вправ для мовленнєвого та інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку. Кінезіологічні вправи – це комплекс рухів які дозволяють активізувати міжпівкульний вплив. Завдяки руховим (кінезіологічним) вправам для пальців рук відбувається компенсація лівої півкулі і активізація міжпівкульного впливу, що сприяє дитячій стресостійкості до навчання в школі. EN: The task of the Complex Rehabilitation Center for Children with Disabilities is to carry out a complex of rehabilitation measures. Individual comprehensive rehabilitation (habilitation) plans are drawn up on the basis of individual rehabilitation programs for persons with disabilities. One of the programs is an individually selected selection of kinesiology exercises for speech and intellectual development of preschool children. Kinesiological exercises are a set of movements that allow you to activate interhemispheric influence. Thanks to motor (kinesiological) exercises for the fingers, compensation of the left hemisphere and activation of interhemispheric influence occurs, which contributes to children's stress resistance before studying at school.
 • Item
  Рецептивна музикотерапія в корекції психофізіологічного стану осіб із посттравматичними стресовими розладами
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Машир, Володимир Анатолійович; Mashyr, Volodymyr A.; Позмогова, Наталія Василівна; Позмогова, Наталія Василівна
  UK: Порівняно ефективність тренінгів за програмою MindFit та комплексної програми телереабілітації із застосуванням рецептивної музикотерапії в корекції психофізіологічного стану осіб із посттравматичними стресовими розладами. Встановлена ефективність обох програм з перевагою комплексної програми телереабілітації із застосуванням рецептивної музикотерапії. EN: The effectiveness of MindFit training and a comprehensive telerehabilitation program with the use of receptive music therapy in correcting the psychophysiological state of persons with post-traumatic stress disorders was compared. The effectiveness of both programs has been established, with the advantage of a comprehensive telerehabilitation program using receptive music therapy.
 • Item
  Дистанційна фізична реабілітація, тенденції сучасності
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Кривякін, Олександр Олександрович; Kryvyakin, Oleksandr O.; Шуба, Людмила Вікторівна; Shuba, Liudmyla Viktorivna
  UK: Дистанційна фізична реабілітація є суттєвим інноваційним напрямом у медичній галузі, принесшим численні переваги сучасному життю. Вона дозволяє пацієнтам отримувати необхідну підтримку та лікування у будь-якому місці та часі, що робить процес реабілітації більш зручним і ефективним. EN: Remote physical rehabilitation is a significant innovative direction in the medical field, which has brought numerous advantages to modern life. It allows patients to receive the necessary support and treatment at any place and time, which makes the rehabilitation process more convenient and effective.
 • Item
  Переваги і виклики розвитку адаптивної фізичної культури в університетському середовищі
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Кошура, Андрій Вікторович; Koshura, Andrii V.
  UK: Останніми роками в Україні значно зростає кількість людей з вадами фізичного розвитку, яким складно адаптуватися до умов життя в сучасному суспільстві. Сучасний стан нашого суспільства вимагає гуманізації всіх аспектів його життя. У зв`язку з цим особлива увага повинна бути приділена особам, що мають недоліки розумового і фізичного розвитку. EN: In recent years, the number of people with physical disabilities, who find it difficult to adapt to living conditions in modern society, has been growing significantly in Ukraine. The current state of our society requires the humanization of all aspects of its life. In this regard, special attention should be paid to persons with mental and physical disabilities.
 • Item
  Застосування методів фізичної терапії у відновлювальному лікуванні пацієнтів з травмами ахілового сухожилля
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Корнійчук, Дмитро Сергійович; Korniichuk, Dmytro S.
  UK: У дослідженні вивчено реабілітаційні методи лікування розриву ахіллового сухожилля. Встановлено, що комбіноване використання фізичної терапії та різновидів фізіотерапії сприяє прискоренню процесу відновлення та покращує функціональні показники. Рекомендується індивідуалізований підхід до планування програми реабілітації з урахуванням конкретних потреб пацієнта. EN: The study examines rehabilitation methods for treating Achilles tendon rupture. It is established that the combined use of physical therapy and various physiotherapy techniques accelerates the recovery process and improves functional indicators. An individualized approach to planning a rehabilitation program, taking into account the specific needs of the patient, is recommended.
 • Item
  Основні принципи застосування методу Маккензі при болях у попереку
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Кондак, Наталія Миколаївна; Kondak, Nataliia M.; Соболь, Іван Олександрович; Sobol, Ivan O.; Калмикова, Юлія Сергіївна; Kalmykova, Yuliia S.
  UK: Біль у попереку досягає рівня епідемії в усьому світі. Це вважається гетерогенним клінічним станом, що вражає певну область хребта, і в першу чергу пов’язане з неправильним використанням біомеханіки людини. Для більш правильної оцінки та проведення фізіотерапевтичних втручань використовують метод Маккензі. У тезах ми розглянули основні положення даної методики та надали опис зразкових вправ для зменшення болю в попереку. Дослідження ми робили спираючись на публікації сучасних авторів. EN: Low back pain reaches epidemic levels worldwide. It is considered a heterogeneous clinical condition affecting a certain spinal region and is primarily related to the incorrect use of human biomechanics. The McKenzie method is used for a more correct assessment and implementation of physiotherapeutic interventions. In theses, we considered the main provisions of this technique and provided a description of exemplary exercises to reduce lower back pain. We did research based on the publications of modern authors.
 • Item
  Досвід психофізичної реабілітації ветеранів війни та АТО засобами спортивно-оздоровчого туризму в Україні
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Коллегаєв, Михайло Юрійович; Kollehaiev, Mykhailo Y.
  UK: Синдром посттравматичного стресового розладу є найпоширенішим уражувальним фактором серед ветеранів воєнних дій. Це захворювання є найважливішою важкопереборною і фінансово витратною проблемою психофізичної реабілітації та реінтеграції ветеранів в умови мирного життя навіть для найбагатших країн світу. Тому видається доцільним вивчення різноманітності застосовуваних видів і форм реабілітації ветеранів від ПТСР. У дослідженні розглянуто досвід реабілітації ветеранів та інвалідів війни та АТО засобами спортивно-оздоровчого туризму в Україні починаючи з 2014 року. EN: Post-traumatic stress disorder syndrome is the most common affliction among military veterans. This disease is the most important difficult and financially costly problem of psycho-physical rehabilitation and reintegration of veterans into peaceful life even for the richest countries of the world. Therefore, it seems appropriate to study the variety of types and forms of rehabilitation of veterans from PTSD. The study considers the experience of rehabilitation of veterans and disabled veterans of war and ATO by means of sports and recreational tourism in Ukraine since 2014.
 • Item
  Фізиотерапевтична оцінка стану пацієнтів після інсульту із push-синдромом: клінічна картина та симптоми розладу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Колісник, Антоній Олександрович; Kolisnyk, Antonii O.
  UK: Фізиотерапевтична оцінка стану пацієнтів після інсульту із рush-синдром: клінічна картина та симптоми розладу. Рush-синдром є наслідком ураження мозкових структур після гострого порушення мозкового кровообігу, що присутній у 5-52% пацієнтів з інсультом і суттєво погіршує реабілітаційний прогноз. Недуг складно діагностувати в гострому періоді інсульту. Проведення вчасної і вичерпної оцінки стану пацієнта впродовж реалізації програми реабілітації дає підгрунтя для її ефективного проведення. EN: Physiotherapeutic assessment of patients after stroke with рush-syndrome: clinical picture and symptoms of the disorder. Rush syndrome is a consequence of damage to brain structures after acute cerebrovascular accident, which is present in 5-52% of stroke patients and significantly worsens the rehabilitation prognosis. The disease is difficult to diagnose in the acute period of stroke. Timely and comprehensive assessment of the patient's condition during the rehabilitation program provides the basis for its effective implementation.
 • Item
  Використання засобів реабілітаційного фітнесу для відновлення здоров’я студентської молоді
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Дембіцька, Олена Олександрівна; Dembitska, Olena O.
  UK: Актуальною проблемою сьогодення в Україні є різке зростання кількості студентів із низьким рівнем здоров’я. А система фізичного виховання у ЗВО не може повністю подолати дефіцит рухової активності студентів, забезпечити ефективне відновлення, збереження та зміцнення стану їх здоров’я. Тому постає нагальна необхідність впроваджувати сучасні форми занять для відновлення здоров’я студентської молоді, зокрема реабілітаційний фітнес. EN: An urgent problem in Ukraine today is a sharp increase in the number of students with a low levels of health. The system of physical education in higher education institutions in Ukraine cannot fully overcome the lack of physical activity among students, ensuring effective recovery, preservation, and strengthening of their health. Therefore, there is an urgent need to implement modern forms of exercise, including rehabilitation fitness, for the health restoration of students.
 • Item
  Фізичне виховання дітей з розладами аутистичного спектру
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Булгакова, Тетяна Михайлівна; Bulhakova, Tetiana M.; Жукова, Галина Вікторівна; Zhukova, Halyna V.
  UK: У статті розглядається роль фізичного виховання у розвитку дітей із розладами аутистичного спектра. Проведений аналіз доводить, що фізична активність позитивно впливає на розвиток рухових навичок та фізичних якостей, що сприяє психічному розвитку, ефективна в корекції багатьох форм неадекватної поведінки. Відзначена важливість правильної організації фізичного виховання та добору видів рухової активності. EN: The role of physical education in the development of children with autism spectrum disorders is examined in the article. The conducted analysis proves that physical activity has a positive effect on the development of motor skills and physical qualities, which contributes to mental development, is effective in correcting many forms of inappropriate behavior. The importance of the correct organization of physical education and the selection of types of motor activity is noted.
 • Item
  Загальні відхилення психомоторного розвитку дітей 4-6 років з розладами аутистичного спектру
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Баришников, Андрій Олексійович; Baryshnykov, Andrii O.
  UK: У тезах наведено огляд порушень психомоторного розвитку дітей з із розладами аутистичного спектра. Також показано вплив розуміння загальних відхилень розвитку на підхід до будування програми психолого-педагогічної корекції для цієї категорії осіб. EN: The theses provide an overview of disorders of psychomotor development in children with autism spectrum disorders. It also shows the influence of the understanding of general developmental deviations on the approach to building a program of psychological and pedagogical correction for this category of persons.
 • Item
  Психолого-педагогічний супровід баскетболістів з метою підвищення психологічних ресурсів, спрямованих на подолання у них негативних емоційних станів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Терещенко, Людмила Анатоліївна; Tereshchenko, Lіudmyla; Секерін, Ярослав Андрійович; Sekerin, Yaroslav A.
  UK: У статті розкрито ключові аспекти психолого-педагогічного супроводу баскетболістів для підвищення психологічних ресурсів, спрямованих на подолання і запобігання виникнення негативних емоційних станів: оцінка психологічного стану спортсменів, індивідуальні консультації, техніки релаксації та стрес-менеджменту, психологічна підтримка спортсменів в управлінні травмами та реабілітації, групові тренінги, розвиток позитивних мисленнєвих моделей, співпраця з тренерами. EN: The article reveals the key aspects of psychological and pedagogical support of basketball players to increase psychological resources aimed at overcoming and preventing the occurrence of negative emotional states: assessment of the psychological state of athletes, individual consultations, relaxation techniques and stress management, psychological support of athletes in the treatment of injuries and rehabilitation, group training, development of positive thinking patterns, cooperation with coaches.
 • Item
  Специфіка спортивної мотивації
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Сіденко, Аліна Сергіївна; Sidenko, Alina S.; Порада, Оксана Володимирівна; Porada, Oksana V.
  UK: Мотивація – один з ключових факторів для спортсменів і є критичною для встановлення короткострокових та довгострокових цілей або можливості добровільного зусилля для виконання конкретного завдання, що призводить до успішної участі у індивідуальних і командних видах спорту. Встановлено, що рівень мотивації спортсмена може бути корисним або шкідливим для нього, оскільки безпосередньо впливає на його результативність. EN: Motivation is one of the key factors for athletes and is critical for setting short-term and long-term goals or the ability to make voluntary effort to perform a specific task, which leads to successful participation in individual and team sports. Note that an athlete's level of motivation can be beneficial or detrimental to him, as it directly affects his performance.
 • Item
  Психологічна стійкість особистості як основа активізації самовиховання студентів факультету фізичного виховання
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Мицкан, Тетяна Степанівна; Tetiana, Mytskan S.
  UK: Розглянуто можливість активізації процесу самовиховання у студентів фізкультурних ВНЗ на засадах розвитку психологічної стійкості особистості, що підвищить ефективність їхньої майбутньої професійної діяльності з формування фізичної культури та вирішення завдань ресурсної забезпеченості як окремої людини, так і населення загалом. EN: The article considers the possibility of activating the process of self-education of students of physical education universities on the basis of the development of psychological stability of the individual, which will increase the effectiveness of their future professional activity in the formation of physical culture and solving the problems of resource provision of both individuals and the population as a whole.
 • Item
  Педагогічні умови підготовки майбутніх бакалаврів фізичної культури і спорту до надання долікарської допомоги
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Марамуха, Наталія Петрівна; Maramukha, Natalia P.
  UK: Підтверджено актуальність підготовки майбутніх бакалаврів фізичної культури і спорту до надання долікарської допомоги. Узагальнено досвід закладів вищої освіти у формуванні відповідних компетентностей здобувачів освіти. На основі аналізу цього досвіду, сформульовано педагогічні умови підготовки майбутніх бакалаврів фізичної культури і спорту до надання долікарської допомоги, які було враховано при конструювання освітньої програми EN: The relevance of training future bachelors of physical culture and sports to provide pre-medical care has been confirmed. The experience of higher education institutions in the formation of relevant competencies of education seekers is summarized. Based on the analysis of this experience, pedagogical conditions for the preparation of future bachelors of physical culture and sports for the provision of pre-medical care were formulated, which were taken into account when designing the educational program