Фізична культура і спорт: традиції, досвід, інновації -2024

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Шляхи розвитку рухової активності у студентської молоді засобами легкої атлетики
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Омок, Ганна Анатоліївна; Omok, Hanna A.
  UK: Дослідити сучасний стан формування мотивації у студентів до рухової активності засобами легкої атлетики. Визначені педагогічні умови оптимізації рухової активності молоді засобами легкої атлетики, та узагальнено основні мотиви. Встановлено, що реалізація умов формування мотивації до занять фізичними вправами засобами легкої атлетики передбачає застосування найрізноманітніших форм фізкультурно-оздоровчої роботи. Підтверджено необхідність і доцільність застосування засобів легкої атлетики з метою оптимізації рухової активності студентів, збільшення її обсягу та підвищення ефективності процесу фізичного виховання в навчальних закладах. EN: Current approaches to optimizing the motor activity of education seekers by means of athletics. To investigate the current state of formation of students' motivation for motor activity by means of athletics. Pedagogical conditions for optimizing the motor activity of young people by means of athletics are determined, and the main motives are summarized. It has been established that the implementation of the conditions for the formation of motivation for physical exercises by means of athletics involves the use of the most diverse forms of physical culture and health work. The necessity and expediency of using the means of athletics in order to optimize the motor activity of students, increase its volume and increase the effectiveness of the process of physical education in educational institutions has been confirmed.
 • Документ
  Система заходів з впровадження здоров’язбережувальної педагогіки в освітній процес гуртків зі спортивного туризму в закладі позашкільної освіти
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Малиш, Віталій Володимирович; Malysh, Vitaliy V.; Хомякова, Олена М; Khomiakova, Olena M.; Брухно, Едуард Леонідович; Brukhno, Eduard L
 • Документ
  Формування навичок соціальної взаємодії у процесі фізичного виховання в закладах загальної середньої освіти
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Мазін, В.; Mazin, V.; Оржицький, Р.; Orzhytskyi, R.
  UK: Обґрунтовано, що на сьогодні в Україні недостатньо розроблена методика вдосконалення навичок соціальної взаємодії у процесі фізичного виховання у закладах загальної середньої освіти. Розглянуто значення термінів «соціальна взаємодія», «навички соціальної взаємодії». Описано види навичок соціальної взаємодії, дана їх характеристика, а також розглянуті шляхи вдосконалення цих навичок EN: To date, in Ukraine, the method of improving social interaction skills in the process of physical education in general secondary education institutions has not been developed at a sufficient level. This article examines the meaning of the term social interaction, the meaning of the term social interaction skills, their types and characteristics, as well as ways of improving these skills
 • Документ
  Фізична активність учнів 10-11 класів протягом тижня в умовах дистанційного навчання
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Мазін, В.; Mazin, V.; Зик, Ю.; Zyk, Yu
  UK: Обґрунтовано, що на сьогодні в Україні недостатньо розроблена методика вдосконалення навичок соціальної взаємодії у процесі фізичного виховання у закладах загальної середньої освіти. Розглянуто значення термінів «соціальна взаємодія», «навички соціальної взаємодії». Описано види навичок соціальної взаємодії, дана їх характеристика, а також розглянуті шляхи вдосконалення цих навичок EN: To date, in Ukraine, the method of improving social interaction skills in the process of physical education in general secondary education institutions has not been developed at a sufficient level. This article examines the meaning of the term social interaction, the meaning of the term social interaction skills, their types and characteristics, as well as ways of improving these skills
 • Документ
  Викладання фізичної культури в закладах базової середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Крамчанін, В.М; Kramchanin, V.; Мазін, В.М.; Mazin, V.
  UK: Порівняно ефективність синхронного і змішаного (синхронно-асинхронного) режимів дистанційного навчання в аспекті засвоєння учнями базової середньої освіти теоретичного змісту предмета «Фізична культура». Встановлена ефективність обох режимів навчання з деякою перевагою синхронного режиму. Різниці між впливами синхронного і змішаного режимів освітнього процесу на функціональний стан здобувачів освіти не виявлено EN: The effectiveness of synchronous and mixed modes of distance learning in the aspect of mastering the content of the subject "Physical Culture" by students of basic secondary education is compared. The efficiency of both modes is established with some advantage of the synchronous mode. The difference between the effects of synchronous and mixed modes of training on the functional state of the students of education was not found.
 • Документ
  Основні проблеми інтеграції фізичної культури у закладах вищої освіти
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Кошура, Андрій Вікторович; Koshura, Andrii V.
  UK: Викладено теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка змісту духовних і моральних цінностей. Розглянуто форми і методи їхнього виховання у студентів. Представлено методики фізичного виховання студентів з урахуванням індивідуального і творчого підходу. Успішність діяльності визначається за допомогою моніторингу за індикатором спрямованості вищої освіти. EN: The theoretical justification and experimental check of the contents spiritual and moral values is worded. Forms and methods of their education at students are construed. Procedures of physical training of students with allowance for the individual and creative approach are presented. Success of activity is defined with the help of monitoring on the indicator of a directedness of higher education.
 • Документ
  Організація занять силовим фітнесом в домашніх умовах в період воєнного стану
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Калістратов, Олексій Геннадійович; Kalistratov, Oleksii G.; Захаріна, Євгенія Анатоліївна; Zakharina, Іvgeniya А.
  UK: Тези присвячені організації занять силовим фітнесом в домашніх умовах під час воєнного стану. Аналізуються можливості адаптації тренувальних програм, використання імпровізованих засобів, та збереження психофізичного здоровʼя українців у нестабільний період. EN: The thesis is devoted to the organization of strength fitness classes at home during martial law. The author analyzes the possibilities of adapting training programs, using improvised means, and preserving the psychophysical health of Ukrainians in an unstable period.
 • Документ
  Плавання як фактор оптимізації рухової активності дітей молодшого шкільного віку
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Іванік, Оксана Борисівна; Ivanyk, Oksana B.; Апостол, Анастасія Павлівна; Apostle, Anastasia P.; Бричук, Марія Степанівна; Brychuk, Maria S.
  UK: В роботі досліджується рівень рухової активності дітей молодшого шкільного віку та роль плавання в його оптимізації. Результати дослідження показали, що рівень рухової активності дітей молодшого шкільного віку є недостатнім. Більшість дітей ведуть переважно статичний спосіб життя. Плавання може стати одним з найефективніших способів оптимізації рухового режиму дітей цієї вікової групи. Заняття плаванням сприяють зміцненню здоров’я, покращенню фізичної підготовки та розвитку рухових якостей дітей. EN: The paper examines the level of motor activity of children of primary school age and the role of swimming in its optimization. The results of the study showed that the level of motor activity of children of primary school age is insufficient. Most children lead a mostly static lifestyle. Swimming can become one of the most effective ways to optimize the movement regime of children of this age group. Swimming classes help strengthen health, improve physical fitness, and develop children's motor skills.
 • Документ
  Особливості організації та виконання ранкової гігієнічної гімнастики дітей молодшого шкільного віку
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Захарова, Олена Миколаївна; Zakharova, Olena M.; Сметанін, Сергій Валентинович; Smetanin, Serhii V.
  UK: Ранкова гігієнічна гімнастика повинна займати одне з провідних місць у системі заходів спрямованих на зміцнення здоров’я, прищеплення життєво необхідних навичок і вмінь, стати одним з основних засобів формування основ фізичної культури молодшого школяра. Виконання дітьми ранкової гігієнічної гімнастики (РГГ) має велике значення для їх гармонійного фізичного і духовного розвитку. EN: Morning hygienic gymnastics should occupy one of the leading places in the system of activities aimed at strengthening health, instilling life-necessary skills and abilities, becoming one of the main means of forming the foundations of physical culture of a junior high school student. Children's performance of morning hygienic gymnastics (MHG) is of great importance for their harmonious physical and spiritual development.
 • Документ
  Формування рухової та здоров’язбережувальної компетентностей дітей 4-6 років у дистанційному форматі за участю батьків
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Захарова, Олена Миколаївна; Zakharova, Olena M.; Ганчева, Вікторія Володимирівна; Hancheva, Viktoriia V.; Чередниченко, Інна Анатоліївна; Cherednychenko, Inna A.; Подріз, Оксана Михайлівна; Podriz, Oksana M.
  UK: Методологія комплексної оцінки розвитку дитини, інструментарії та критерії оцінки спираються на принцип цілісності розвитку дитини. Дуже важливою є інформація про певні досягнення дитини від батьків, які беруть активну участь в моніторингу та є її учасниками й виконують функції тренерів, амбасадорів, провідників між педагогами та дитиною, які проводять родинний моніторинг та фіксують результати. EN: The methodology of comprehensive assessment of child development, tools and assessment criteria are based on the principle of the integrity of child development. Very important is information about certain achievements of the child from parents who take an active part in monitoring and are its participants and perform the functions of trainers, ambassadors, guides between teachers and the child, who conduct family monitoring and record results.
 • Документ
  Використання активних парків, як засобу рекреації в умовах воєнного стану
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Захаріна, Євгенія Анатоліївна; Zakharina, Іvgeniya А.
  UK: Розглядається соціальний проєкт «Активні парки – здорова Україна», який спрямований на створення інтерактивної карти безкоштовних фізичних активностей у міських парках та скверах. EN: The social project «Active parks - healthy Ukraine» is being considered, which aims to create an interactive map of free physical activities in city parks and squares.
 • Документ
  Обгрунтування необхідності пошуку та застосування донозологічних маркерів функціональних відхилень постави дітей 6-7 років на етапі формування учнівських навичок
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Бондаренко, Сергій Васильович; Bondarenko, Serhii Vasyliovych; Ігнатенко, Софія Юріївна; Ignatenko, Sofiya Yuriivna
  UK: В дослідженні зроблена спроба обгрунтувати необхідність пошуку та застосування системи надранньої діагностики можливих функціональних відхилень постави учнів 6-7 років. У результаті педагогічних спостережень виділено наступні польові маркери ризику порушень постави: рефлекс низько схиленої голови, плечова правостороння (+) асиметрія, асиметричні пози втоми за партою. EN: The study attempts to justify the need to findandapply a system of early diagnosis of possible functional deviations of posture of students 6-7 years. As a result of pedagogical observations, the following field markers of the risk of posture disorders were identified: reflexof a lowbowedhead, shoulderright-sided (+) asymmetry, asymmetric poses of fatigue at the desk.
 • Документ
  Особливості застосування маркетингового аудиту в діяльності фітнес-клубів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Бабійчук, Інна Володимирівна; Babiychuk, Inna V.; Середа, Наталія Віталіївна; Sereda, Natalia V.
  UK: У статті наведені результати проведеного дослідження визначення організаційних аспектів використання маркетингового аудиту при розробці стратегії фітнес-клубів. Розкрито зміст передумов проведення маркетингового аудиту в діяльності фітнес-клубу. На основі отриманих результатів дослідження визначено основні напрямки маркетингового аудиту: надання кваліфікованих спортивно-тренувальних послуг; розширення рекламно-інформаційної діяльності; раціоналізація критеріїв, що регулюють заповнюваність секцій фітнес-клубів. EN: The article presents the results of the research conducted to determine the organizational aspects of the use of marketing audit in the development of the strategy of fitness clubs. The content of the prerequisites for conducting a marketing audit in the activity of a fitness club is disclosed. Based on the research results, the main directions of the marketing audit were determined: provision of qualified sports and training services; expansion of advertising and information activities; rationalization of the criteria regulating the occupancy of sections of fitness clubs.