Наукові статті кафедри ОП і НС

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 101
 • Документ
  Екологічна енергетика як стратегічний напрямок забезпечення енергетичної безпеки
  (Редакція наукового журналу «Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки», 2024) Шпатакова, Оксана; Shpatakova, Oksana; Журавель, Микола Олексійович; Zhuravel, Mykola; Слободян, Назар; Slobodian, Nazar
  UK: Розглянуто проблему екологічної енергетики як стратегічного напрямку забезпечення енергетичної безпеки. EN: The problem of ecological energy as a strategic direction of ensuring energy security is considered.
 • Документ
  Аспекти психології нестандартної поведінки людини в умовах надзвичайної ситуації
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2023) Шмирко, Віра Іванівна; Shmyrco, Vera; Коробко, Олександр Вікторович; Korobko, Alexander; Порада, Оксана Володимирівна; Porada, Oksana; Троян, Юлія Іванівна; Trojan, Juliia
  UK: Пропонується дотримуватись вимог нормативно-правових документів при профілактиці панічних проявів та проведенні швидкої евакуації у надзвичайних ситуаціях. А також, при обробці кризової інформації, враховувати психофізіологічні характеристики та звички людей, що дозволить забезпечити безпеку та зберегти здоров'я всім, хто перебуває в екстремальних умовах.. EN: It is suggested to comply with the requirements of regulatory and legal documents in the prevention of panic attacks and rapid evacuation in emergency situations. And also, when processing crisis information, take into account the psychophysiological characteristics and habits of people, which will ensure the safety and health of everyone who is in extreme conditions.
 • Документ
  Інформування населення в зоні бойових дій через альтернативні джерела зв’язку
  (Український державний університет імені Михайла Драгоманова, 2023) Шмирко, Віра Іванівна; Shmyrco, Vera I.; Курков, Олександр Борисович; Kurkov, Alexander B.; Якімцов, Юрій Вячеславович; Yakimtsov, Yuriy V.
  EN: Considered various ways of timely informing the population about the danger and the procedure of actions in emergency situations EN: Розглянуто різноманітні способи своєчасного інформування населення про небезпеку та порядок дій у надзвичайних ситуаціях
 • Документ
  Про забезпечення безпечності робочого процесу при розробці та дослідженні новітніх технологій
  (Громадська організація «Наукова спільнота», 2022) Коробко, Олександр Вікторович; Korobko, Alexander; Шмирко, Віра Іванівна; Shmyrko, Vira; Троян, Юлія Іванівна; Trojan, Juliia
  UK: Показано, що забезпечення безпечності робочого процесу, створення комфортних та безпечних умов праці при розробці та дослідженні різного роду технологій гарантується правильним вибором принципів дії, конструктивних схем, матеріалів та робочого процесу, дотриманням ергономічних вимог та підготовці кваліфікованого персоналу EN: It is shown that ensuring the safety of the work process, creating comfortable and safe working conditions during the development and research of various technologies is guaranteed by the correct choice of operating principles, design schemes, materials and work process, compliance with ergonomic requirements and training of qualified personnel
 • Документ
  Сучасні підходи до підвищення безпеки процесу фрезерування
  (Громадська організація «Наукова спільнота», 2022) Коробко, Олександр Вікторович; Korobko, Alexander; Шмирко, Віра Іванівна; Shmyrko, Vira; Троян, Юлія Іванівна; Trojan, Juliia
  UK: Показано забезпечення безпеки фахівців під час виконання фрезувальних робіт за рахунок комбінування переваг фрезерно-свердлильних центрів. Це дозволяє, як підвищити якість продукції, так і забезпечити безпеку робітників. EN: It is shown to ensure the safety of specialists during milling operations by combining the advantages of milling and drilling centers. This allows both to increase the quality of products and to ensure the safety of workers.
 • Документ
  Information dependence as one of the potential dangers
  (НТУ «Харківський Політехнічний Інститут», 2021) Шмирко, Віра Іванівна; Shmyrko, Vira; Коробко, Олександр Вікторович; Korobko, Alexander; Троян, Юлія Іванівна; Troian, Yuliia; Якімцов, Юрій Вячеславович; Yakimtsov, Yuriy
  EN: The influence of duration and intensity of work with PC on the state of health and academic success of students of different faculties is investigated UK: Досліджено вплив тривалості та інтенсивності роботи з ПК на стан здоров’я і академічну успішність студентів різних факультетів
 • Документ
  Моделювання процесів виникненння травмонебезпечних ситуацій
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2021) Шмирко, Віра Іванівна; Shmyrko, Vira; Коробко, Олександр Вікторович; Korobko, Alexander; Троян, Юлія Іванівна; Troian, Yuliia; Якімцов, Юрій Вячеславович; Yakimtsov, Yuriy
  UK: Зазначена стратегія реалізації практичних заходів щодо профілактики травматизму. Запропоновано модельний підхід аналізу травмонебезпечних та аварійних ситуацій із побудовою логіко-імітаційних схем різноманітних небезпечних ситуацій у техносфері. Показано, що використання моделей впливу небезпечних та шкідливих виробничих чинників на соціальні та професійні гурти людей дає можливість розробити досконалу превентивну систему, що ґрунтується на оперативному пошуку виробничих небезпек, їх поглибленому логічному аналізі та терміновому прийнятті заходів для усунення потенційних небезпек ще до виникнення травмонебезпечних та аварійних ситуацій. .EN: The strategy of implementation of practical measures for injury prevention is indicated. A model approach to analysis is proposed traumatic and emergency situations with the construction of logic-simulation schemes of various dangerous situations in the technosphere. It is shown that the use of models of influence of dangerous and harmful production factors on social and professional groups of people allows to develop a perfect preventive system based on prompt search of industrial hazards, their in-depth logical analysis and urgent measures to eliminate potential hazards before injury and accidents situations.
 • Документ
  Мінімізація негативного впливу електромагнітного смогу на стан здоров'я людини в процесі життєдіяльності
  (Харківський Політехнічний Інститут, 2020) Коробко, Олександр Вікторович; Korobko, Alexander; Троян, Юлія Іванівна; Trojan, Juliia; Якімцов, Юрій Вячеславович; Yakimtsov, Yuriy; Писарський, Андрій Олексійович; Pisarskiy, Andrey
  UK: Показана необхідність попередньої оцінки електромагнітного забруднення техногенного походження навколишнього середовища та його вплив на стан здоров’я людини у процесі життєдіяльності. Запропоновані заходи по забезпеченню превентивного захисту людини з використанням IT-технологій у вигляді мобільного додатку, що надає власнику смартфона повідомлення про підвищений рівень електромагнітного забруднення. EN: The necessity of preliminary assessment of electromagnetic pollution of technogenic origin of the environment and its influence on the state of human health during life is shown. Human protection preventive measures using IT-technologies in the form of a mobile application that provides the owner of the smartphone with a message about the increased level of electromagnetic pollution are proposed
 • Документ
  Аналіз психологічних якостей особистості, що мотивують безпечну поведінку
  (УДУ імені М. П. Драгоманова, 2023) Шмирко, Віра Іванівна; Shmyrco, Vera; Коробко, Олександр Вікторович; Korobko, Alexander; Троян, Юлія Іванівна; Trojan, Juliia
  UK: Пропонується використання комплексного підходу в організації навчального процесу з метою виховати майбутніх спеціалістів, для яких життєвою моделлю є здоровий спосіб життя та безпечна поведінка незалежно від зовнішніх обставин. EN: It is proposed to use a comprehensive approach in the organization of the educational process in order to educate future specialists for whom a healthy lifestyle and safe behavior is a life model regardless of external circumstances.
 • Документ
  Застосування структурно-логічних схем для підвищення якості навчання з питань безпеки
  (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2022) Шмирко, Віра Іванівна; Shmyrko, Vira; Коробко, Олександр Вікторович; Korobko, Alexander; Троян, Юлія Іванівна; Troian, Yuliia; Якімцов, Юрій Вячеславович; Yakimtsov, Yuriy
  UK: Внаслідок порушення правил безпеки, недостатньої якості професійної підготовки фахівців з питань безпеки, можуть виникати ситуації, що призводять до погіршення стану здоров’я працюючих, викликають травми різного ступеню важкості та, навіть, можуть призвести до летального наслідку. З метою підвищення ефективності організації освітнього процесу з охорони праці та безпеки життєдіяльності, розширення спектру можливостей майбутніх фахівців, як користувачів інформації з питань безпеки у всіх сферах діяльності, запропоновано використання логічних опорних схем. Застосування структурно-логічних схем дозволяє задіяти різні канали сприйняття інформації для покращення процесу запам’ятовування та комфортного засвоєння навчального матеріалу, підвищити зацікавленість студентів у глибокому вивченні теоретичного матеріалу. EN: In the conditions of information overload and rapid reform of education, it is becoming increasingly difficult for students to acquire large amounts of knowledge. This leads to a gradual decline in their interest in learning. Therefore, there is a problem of constant search and implementation of such methods and techniques of teaching that would contribute to theintensification of educational and cognitive activities of students. This problem can be solved by using innovative methods in the learning process. Quite a large number of teachers have not yet fully mastered certain forms and methods of teaching that contribute to the activation of cognitive activity of students. As a result, they have a passive perception of educational material. Therefore, an important direction in the field of modern education is the optimization and intensification of learning. Psychological research shows that most of the information a person perceives by sight, so one of the best ways to enhance cognitive activity in the classroom is to use structural and logical diagrams and tables that graphically reflect the entire content and structure of educational material. Thus, the use of structural and logical schemes and tables contributes to better organization of knowledge, skills, activation of cognitive activity, attention management, eliminates mechanical memorization of thetext and increases students' interest in learning the material. They canbe used during the actualization of basic knowledge, learning new material, generalization and systematization of students' knowledge.
 • Документ
  Педагогічні аспекти підвищення психофізіологічної безпеки майбутніх фахівців
  (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021) Шмирко, Віра Іванівна; Shmyrko, Vera; Коробко, Олександр Вікторович; Korobko, Alexander; Троян, Юлія Іванівна; Troian, Juliia; Якімцов, Юрій Вячеславович; Yakimtsov, Yuriy
  UK: Стаття присвячена підвищенню якості навчання з питань безпеки та охорони праці в умовах загальнонаціонального карантину та дистанційного навчання. Зазначено, що отримати сталий результат навчання можливо тільки при урахуванні психофізіологічних характеристик студента, його вад характеру та стереотипу поведінки в звичайних та екстремальних умовах. Запропонована методика проведення психологічного тестування та аналізу отриманих результатів . EN: The article is devoted to improving the quality of training on occupational safety and health in the context of national quarantine and distance learning. The need to integrate numerous, diverse studies related to the peculiarities of becoming a specialist, combining psychological and psychophysiological aspects of this problem and developing a holistic system of psychological support for all stages of becoming a specialist. It is shown that in ergatic systems specialists together with professional knowledge and skills must have special abilities, competencies, flexib ility, dynamism, creativity in professional activities, independence in finding and assimilating new information and new professional experience, make adequate decisions in "non-standard" situations. in conditions of lack of time and have the skills of optimal interaction with other participants in the production process in joint professional activities in the team
 • Документ
  Екологічна безпека Запорізького регіону, як складова безпеки життєдіяльності населення регіону
  (Редакція науково-практичного журналу «Екологічні науки», 2022) Лазуткін, Микола Іванович; Лазуткин, Николай Иванович; Lazutkin, Mykola I.; Журавель, Сергій Миколайович; Журавель, Сергей Николаевич; Zhuravel, Serhii M.; Журавель, Микола Олексійович; Журавель, Николай Алексеевич; Zhuravel, Mykola O.
  UK: Розглянуто проблему екологічної безпеки Запорізького регіону, як складової безпеки життєдіяльності населення регіону. EN: The problem of environmental security of the Zaporizhzhia region was considered as a component of the safety of the life of the population of the region. RU: Рассмотрена проблема экологической безопасности Запорожского региона как составляющей безопасности жизнедеятельности населения региона.
 • Документ
  Негативний вплив можливих бойових дій на екологічний стан Запорізького регіону
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Лазуткін, Микола Іванович; Lazutkin, Mykola I.; Лазуткин, Николай Иванович; Журавель, Сергій Миколайович; Zhuravel, Serhii M.; Журавель, Сергей Николаевич; Журавель, Микола Олексійович; Zhuravel, Mykola O.; Журавель, Николай Алексеевич; Литвиненко, Максим Сергійович; Lytvynenko, Maksym S.; Литвиненко, Максим Сергеевич
  UK: Розглянуто негативний вплив можливих бойових дій на екологічний стан Запорізького регіону. EN: The negative impact of possible hostilities on the ecological state of the Zaporizhzhia region is considered. RU: Рассмотрено негативное воздействие возможных боевых действий на экологическое состояние Запорожского региона.
 • Документ
  Вплив діоксинів на безпеку життєдіяльності людини та довкілля
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Лазуткін, Микола Іванович; Lazutkin, Mykola I.; Лазуткин, Николай Иванович; Журавель, Сергій Миколайович; Журавель, Сергей Николаевич; Zhuravel, Serhii M.; Василенко, Ілля Юрійович; Vasylenko, Illia Yu.; Василенко, Илья Юрьевич; Журавель, Микола Олексійович; Zhuravel, Mykola O.; Журавель, Николай Алексеевич
  UK: Розглянуто вплив діоксинів на безпеку життєдіяльності людини та довкілля. EN: The impact of dioxins on the safety of human life and the environment is considered. RU: Рассмотрено влияние диоксинов на безопасность жизнедеятельности человека и окружающей среды.
 • Документ
  Зобов’язання України з охорони праці, як країни, яка підтримала вимоги Конвенції МОП 2006 року про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Журавель, Микола Олексійович; Zhuravel, Mykola O.; Журавель, Николай Алексеевич; Журавель, Сергій Миколайович; Zhuravel, Serhii M.; Журавель, Сергей Николаевич; Лазуткін, Микола Іванович; Lazutkin, Mykola I.; Лазуткин, Николай Иванович; Коваленко, Єлизавета Віталіївна; Kovalenko, Yelyzaveta V.; Коваленко, Елизавета Витальевна
  ГЛЖ Розглянуто зобов’язання України, як держави-члена Міжнародної організації праці, яка підтримала вимоги Конвенції МОП 2006 року про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці. EN: The obligations of Ukraine as a member state of the International Labor Organization, which supported the requirements of the 2006 ILO Convention on the basis for promoting occupational safety and health, are considered. RU: Рассмотрены обязательства Украины как государства-члена Международной организации труда, которая поддержала требования Конвенции МОТ 2006 года о основах, способствующих безопасности и гигиене труда.
 • Документ
  Оцінки екосистеми в найбільш забруднених регіонах України та прогнозування стану довкілля
  (Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2022) Лазуткін, Микола Іванович; Lazutkin, Mykola I.; Лазуткин, Николай Иванович; Журавель, Сергій Миколайович; Zhuravel, Serhei M.; Журавель, Сергей Николаевич; Журавель, Микола Олексійович; Zhuravel, Mykola O.; Журавель, Николай Алексеевич; Каплуновська, Алла Миколаївна; Kaplunovskaia, Alla M.; Каплуновская, Алла Николаевна
  UK: Розглянуто проблему оцінки екосистеми в найбільш забруднених регіонах України та прогнозування стану довкілля. EN: The problem of assessing the ecosystem in the most polluted regions of Ukraine and forecasting the state of the environment is considered. RU: Рассмотрена проблема оценки экосистемы в наиболее загрязненных регионах Украины и прогнозирования состояния окружающей среды.
 • Документ
  Plastic roads as an innovative way of waste utilization
  (Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України, 2020) Скуйбіда, Олена Леонідівна; Skuibida, Olena L.; Скуйбеда, Елена Леонидовна
  UK: Пластикові дороги повністю виготовляються з пластику або з композицій пластику з іншими матеріалами. Пластик, який використовується в будівництві доріг, складається в основному з звичайних використаних споживчих продуктів, таких як тара. Оскільки пластмаси мають різні хімічні та фізичні властивості, дороги можуть бути розроблені відповідно до конкретних вимог (наприклад, погодні умови та зносостійкість). EN: Plastic roads are made entirely of plastic or of composites of plastic with other materials.The plastic involved in building roads consists mainly of common post-consumer products such as product packaging.Since plastics come with various chemical and physical properties, roads can be engineered to meet specific requirements (e.g. weather and wear resistance). RU: Пластиковые дороги полностью производятся из пластика или из композиций пластика с другими материалами. Пластик, используемый в строительстве дорог, состоит в основном из обычных использованных потребительских продуктов, таких как тара. Поскольку пластмассы обладают разными химическими и физическими свойствами, дороги могут бать разработаны в соответствии с конкретными требованиями (например, погодные условия и износостойкость).
 • Документ
  Renewable energy as a key tool of sustainable development and energy security of Ukraine
  (Aktuelle Themen im Kontext der Entwicklung der modernen Wissenschaften, 2019) Скуйбіда, Олена Леонідівна; Skuibida, Olena L.; Скуйбеда, Елена Леонидовна
  UK: Україна посідає 21 місце серед найбільших у світі викидів СО2 від спалювання енергоносіїв. Згідно з індексом Всесвітньої енергетичної трилеми, розробленим Всесвітньою енергетичною радою, Україна посідає 57 місце серед 125 країн світу (і 113 місце за виміром екологічної стійкості). Використання відновлюваних джерел енергії є ключовим кроком для декарбонізації економіки та вирішення проблеми глобального потепління. EN: Ukraine ranks 21st place among the world’s largest emitters of CO2 from combustion of energy resources. According to Energy Trilemma Index produced by World Energy Council, Ukraine ranks 57th among 125 countries of the world (and 113th on the dimension of environmental sustainability). The use of renewable energy sources is the key step for decarbonising of the economy and solving the problem of global warming. RU: Украина занимает 21-е место среди крупнейших в мире источников выбросов CO2 от сжигания энергоресурсов. Согласно индексу Мировий энергетической трилеммы, подготовленному Всемирным энергетическим советом, Украина занимает 57-е место среди 125 стран мира (и 113-е место по параметру экологической устойчивости). Использование возобновляемых источников энергии является ключевым шагом к декарбонизации экономики и решению проблемы глобального потепления.
 • Документ
  Radioactive contamination of the environment as a result of the Chernobyl disaster
  (Scientifc development and achievements, 2017) Скуйбіда, Олена Леонідівна; Skuibida, Olena L.; Скуйбеда, Елена Леонидовна
  UK: Чорнобильська катастрофа була трагічною ядерною аварією. На сьогоднішній день активність радіонуклідів, викинутих у довкілля внаслідок аварії на Чорнобильській станції, значно знизилася та трансуранові елементи 137Cs та 90Sr становлять основну радіологічну небезпеку. Протягом багатьох років після катастрофи радіаційна обстановка в Україні змінилася, зокрема короткоживучі та середньоживучі радіонукліди розклалися, а кількість основних дозоутворюючих радіонуклідів зменшилася майже вдвічі. The Chernobyl disaster was a catastrophic nuclear accident. Nowadays the activity of radionuclides emitted into the environment as the result of Chernobyl station has signifcantly decreased and transuranium elements 137Cs and 90Sr are of the main radiological danger. For years after the disaster a radiation situation in Ukraine have changed, in particular, short-lived and medium-lived radionuclides have decomposed, and the quantity of major dose-forming radionuclides now have decreased almost twice times. Чернобыльская катастрофа была трагической ядерной аварией. На сегодняшний день активность радионуклидов, выброшенных в окружающую среду в результате аварии на Чернобыльской станции значительно снизиилась и трансурановые элементы 137Cs и 90Sr представляют основную радиологическую опасность. Втечение многих лет после катастрофы радиационная обстановка в Украине изменилась, в частности краткоживущие и среднеживущие радионуклиды разложились, а количество основных дозообразующих радионуклидов уменьшилось. уменьшилось почти в два раза.
 • Документ
  The evaluation of occupational health and climate risks from energy choices
  (MAN AND ENVIRONMENT, TRENDS AND PROSPECTS, 2020) Скуйбіда, Олена Леонідівна; Skuibida, Olena L.; Скуйбеда, Елена Леонидовна
  UK: Викопне паливо сприяє глобальній зміні клімату, оскільки при його спалюванні виділяється CO2, речовини-попередники озону, чорний вуглець, метан та інші забруднювачі, що змінюють клімат. З іншого боку, доступні цілком розвинуті, надійні та доступні технології відновлюваної енергетики, які відповідають завданням заміни небезпечних традиційних джерел енергії. Основні переваги для здоров'я пов'язані з відсутністю викидів парникових газів під час експлуатації та відсутністю повсякденних потоків відходів. EN: Fossil fuels contribute to global climate change as their combustion releases CO2, ozone precursors, black carbon, methane and other climate-altering pollutants. From the other side mature, robust and affordable renewable energy technologies are available and up to the task of replacing hazardous conventional energy sources. The main health benefits are assоciated with the absence of greenhouse gases emissions during operation and the absence of routine waste streams. RU: Ископаемое топливо способствует глобальному изменению климата, поскольку при его сжигании выделяется CO2, вещества-предшественники озона, черный углерод, метан и другие изменяющие климат загрязнители. С другой стороны, доступны вполне развитые, надежные и доступные технологии возобновляемой энергетики, отвечающие задачам замены опасных традиционных источников энергии. Основные преимущества для здоровья связаны с отсутствием выбросов парниковых газов при эксплуатации и отсутствием повседневных потоков отходов.