Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри ТГРБ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 112
 • Item
  Транспортне забезпечення як одна із складових туристичної галузі
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Трояновська, Таміла Сергіївна; Troyanovskaya, Tamila
  UK: У магістерській роботі розглянуто теоретичні основи транспортного забезпечення; проаналізовано транспортне забезпечення туристичної галузі; надані рекомендації щодо поліпшення транспортного забезпечення в туризмі. EN: The master's thesis reveals the concepts, heoretical bases transport provision; the transport support of the tourist industry was analyzed; provided recommendations on improving transportation in tourism.
 • Item
  Франчайзинг в туристичній діяльності
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Стеблина, Тетяна Сергіївна; Steblyna, Tetiana S.
  UK: У роботі розглянуто теоретичні основи франчайзингу; проведено аналіз розвитку франчайзингу в туристичній сфері ; виявлено перспективи розвитку франчайзингових форм управління туристичними підприємствами. Цінність результатів дослідження одержаних результатів полягає у визначенні перспектив використання франчайзингу у туристичному бізнесі в Україні. EN: The paper examines the theoretical foundations of franchising; an analysis of the development of franchising in the tourism sector was carried out; prospects for the development of franchising forms of management of tourist enterprises are revealed. The value of the results of the study of the obtained results lies in the determination of the prospects for the use of franchising in the tourism business in Ukraine.
 • Item
  Сучасний стан та перспективи розвитку внутрішнього туризму
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Серьогін, Олег Сергійович; Serohin Oleg S.
  UK: У роботі охарактеризовано теоретичні основи розвитку туризму; проаналізовано сучасний стан та фактори впливу на внутрішній туризм в Україні; досліджено перспективи внутрішнього туризму в Україні. Цінність результатів дослідження полягає у тому, що внутрішній туризм сприяє формуванню туристичного бренду України, дозволить позиціонувати країну як туристичну дестинацію на туристичному ринку у всьому світі, залучати потенційних туристів, додаткове отримання коштів до місцевих бюджетів від туристичного збору. EN: The work describes the theoretical foundations of tourism development; the current state and factors affecting domestic tourism in Ukraine are analyzed; the prospects of domestic tourism in Ukraine were investigated. The value of the research results lies in the fact that domestic tourism contributes to the formation of the tourism brand of Ukraine, will allow the country to be positioned as a tourist destination on the tourist market around the world, attract potential tourists, and receive additional funds for local budgets from the tourist tax.
 • Item
  Роль анімаційних послуг в розвитку туризму
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Сафарова, Лала Курбанівна; Safarova, Lala K.
  UK: У роботі охарактеризовано основи дослідження анімаційних послуг в туризмі; виявлено специфічні особливості анімаційних послуг; проаналізовано стану ринку анімаційних послуг; розглянуто перспективи розвитку анімаційних послуг в туризмі України. Цінність результатів дослідження полягає у тому, що сьогодні анімаційні послуги стають дуже популярними в туризмі та вважаються найважливішим елементом туристичного продукту. EN: The work describes the basics of animation services research in tourism; specific features of animation services were revealed; the state of the animation services market was analyzed; prospects for the development of animation services in Ukrainian tourism are considered. The value of the research results is that today animation services are becoming very popular in tourism and are considered the most important element of the tourism product.
 • Item
  Сучасний стан та перспективи розвитку подієвого туризму в Україні
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Рубанов, Андрій Юрійович; Rubanov Andriy U.
  UK: У роботі охарактеризовано теоретичні аспекти розвитку подієвого туризму; виявлено специфічні характеристики подієвого туризму; досліджено розвиток подієвого туризму в Україні та світі; запропоновано перспективні шляхи розвитку подієвого туризму в Україні. Цінність результатів дослідження полягає у тому, що подієвий туризм має конкурентні переваги через реалізацію інформаційних та психологічних функцій, підсилює функції туризму за допомогою використання організованого заходу. EN: The paper describes the theoretical aspects of the development of event tourism; specific characteristics of event tourism were revealed; the development of event tourism in Ukraine and the world was investigated; promising ways of development of event tourism in Ukraine are proposed. The value of the research results is that event tourism has competitive advantages through the implementation of informational and psychological functions, strengthens the functions of tourism through the use of an organized event.
 • Item
  Міжнародний туризм як специфічна форма торгівлі послугами
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Родигіна, Вікторія Олексіївна; Rodigina, Viktoriya
  UK: У магістерській роботі розглянуто теоретичні основи міжнародного туризму; досліджено міжнародний туризм як форму торгівлі послугами ; надані напрями вдосконалення міжнародного туризму як в Україні так і у світі. EN: The master's thesis reveals the concepts, heoretical bases international tourism; international tourism as a form of trade in services was researched; provided directions for improving international tourism both in Ukraine and in the world.
 • Item
  Організація діяльності закладів розміщення туристів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Погорелов, Назар Євгенович; Pohorelov, Nazar E.
  UK: У роботі охарактеризовано теоретичні основи організації діяльності в закладах розміщення туристів; досліджено особливості організації діяльності в закладах розміщення туристів; розглянуто перспективи функціонування закладів розміщення як складової інфраструктури туризму. Цінність результатів дослідження полягає у тому, що готельне господарство є однією з складових туристичної індустрії та має важливе значення для сфери гостинності. EN: The work describes the theoretical foundations of the organization of activities in tourist accommodation facilities; the peculiarities of the organization of activities in tourist accommodation establishments were investigated; ways of improving the quality of service organization in tourist accommodation facilities are proposed. The value of the research results lies in the fact that hotel management is one of the components of the tourism industry and is important for the field of hospitality.
 • Item
  Польський досвід розвитку паломницького туризму
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Передерій, Олександра Григорівна; Perederii, Oleksandra G.
  UK: У роботі охарактеризовано теоретичні основи паломницького туризму; проаналізувано досвід паломницького туризму в Польщі, зокрема історію паломництва та головні святині в Польщі, розвиток варшавського паломницького туризму на основі пішохідних паломництв на Ясну Гору та феномен піших паломництв у Польщі; запропоновано перспективи використання польського досвіду розвитку паломницького туризму в Україні та розроблено паломницький тур в Україну. Цінність результатів дослідження полягає у тому що розглянутий досвід паломницького туризму в Польщі можливо використовувати в практиці вітчизняної туристичної сфери для поліпшення якості паломницьких вражень та залучення туристів у паломницькі маршрути в Україні. EN: The paper describes the theoretical foundations of pilgrimage tourism; the experience of pilgrimage tourism in Poland is analyzed, in particular the history of pilgrimage and the main shrines in Poland, the development of Warsaw pilgrimage tourism based on walking pilgrimages to Jasna Hora and the phenomenon of walking pilgrimages in Poland; the prospects of using the Polish experience in the development of pilgrimage tourism in Ukraine were proposed and a pilgrimage tour to Ukraine was developed.
 • Item
  Ресурсний потенціал Литви як чинник туристичної пропозиції
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Масловець, Дар’я Сергіївна; Maslovets, Daria S.
  UK: У цій кваліфікаційній роботі було розглянуто ресурсний потенціал Литви як чинник туристичної пропозиції. Він виявився великий, і країна стає все більш цікавішою для відвідування туристами з різних країн світу. Уряд Литви для розвитку туристичного потенціалу розробив нову довгострокову стратегію, яка спрямована на вирішення та визначення пріоритетів ключових перспективних питань. Проведене дослідження також дозволило виділити найперспективніші міста у Литві – Вільнюс, Клайпеда та Каунас. EN: In this qualifying work, the resource potential of Lithuania was considered as a factor of the tourism offer. In turned out to be big, and the country is becoming more and more interesting for tourists from different countries of the world to visit. The Lithuanian government has developed a new long-term strategy for the development of tourism potential, which is aimed at solving and defining the priorities of key perspective issues. The conducted research also made it possible to identify the most promising cities in Lithuania – Vilnius, Klaipeda and Kaunas.
 • Item
  Організація лікувально-оздоровчого туризму
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Крупко Ольга Ігорівна; Krupko Olga I.
  UK: В ході кваліфікаційної роботи було досліджено особливості розвитку організації лікувально-оздоровчого туризму в Україні на прикладі Львівської області. Було виявлено основні передумови ,чинники, та тенденції розвитку санаторно-курортних закладів. Здійснено оцінку стану сучасного розвитку санаторно-курортних закладів. EN: In the course of the qualification work, the peculiarities of the development of the organization of medical and health tourism in Ukraine were studied using the example of the Lviv region. The main prerequisites, factors, and trends in the development of sanatorium-resort facilities were identified. An assessment of the state of the modern development of sanatorium-resort facilities was made.
 • Item
  Страхування туристичного бізнесу в сучасних умовах
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Вольвач, Карина Володимирівна; Volvach, Karina
  UK: У магістерській роботі розглянуто теоретичні основи страхування в туризмі; проаналізовані послуги страхування у туристичному бізнесі; наведено зарубіжний досвід страхування туристів; надані шляхи вдосконалення програм страхування в туризмі в сучасних умовах. EN: The master's thesis reveals the concepts, heoretical bases of insurance in tourism; analyzed insurance services in the tourism business; foreign experience of tourist insurance is given; provided ways to improve insurance programs in tourism in modern conditions.
 • Item
  Перспективи розвитку готельного господарства в Україні
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Яртимик, Катерина Миколаївна; Yartymyk, Kateryna
  UK: У дипломній роботі розглянуто теоретичні аспекти розвитку готельного господарства; проаналізовано сучасний стан розвитку готельного господарства в Україні; визначено перспективи розвитку готельного господарства в Україні. EN: The thesis examines the theoretical aspects of the development of the hotel industry are considered in the work; the current state of development of the hotel industry in Ukraine is analyzed; prospects for the development of the hotel industry in Ukraine are determined.
 • Item
  Туристичний ринок України: проблеми та перспективи розвитку
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шупта, Альона Олександрівна; Shupta, Alona
  UK: У дипломній роботі розглянуто теоретичні основи розвитку сучасного туризму; проведено аналіз сучасного стану туристичного ринку України; визначено проблеми та перспективи розвитку туристичного ринку України. EN: The thesis examines the theoretical foundations of the development of modern tourism; an analysis of the current state of the tourist market of Ukraine was carried out; problems and prospects for the development of the tourist market of Ukraine were identified.
 • Item
  Історико-культурна спадщина Києва та її використання в туризмі
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Компанієць, Артем Генадійович; Companiets, Artem G.
  UK: У роботі надано характеристику історико-культурної спадщини Києва як основного фактору розвитку туризму в регіоні, проаналізовано сучасний стан історико-культурної спадщини Києва та її використання в туризмі, визначено проблеми та перспективні напрямки використання історико-культурної спадщини Києва в туризмі, розроблено нові туристичні програми з використанням історико-культурної спадщини. EN: The work provides a description of the historical and cultural heritage of Kyiv as the main factor in the development of tourism in the region, analyzes the current state of the historical and cultural heritage of Kyiv and its use in tourism, identifies problems and promising directions for the use of the historical and cultural heritage of Kyiv in tourism, develops new tourist programs with using historical and cultural heritage.
 • Item
  Водні туристично-рекреаційні ресурси України
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Зотов, Владислав Геннадійович; Zotov, Vladyslav G.
  UK: В роботі визначено сучасний стан водних туристично-рекреаційних ресурсів України; проаналізовано сучасного стану використання водних туристично-рекреаційних ресурсів в Україні; розроблено рекомендацій щодо оптимізації використання водних туристично-рекреаційних ресурсів України та розробити яхтинг-тур по Дністру. EN: The work defines the current state of water tourism and recreation resources of Ukraine; the current state of use of water tourism and recreational resources in Ukraine is analyzed; developed recommendations on optimizing the use of water tourism and recreational resources of Ukraine and developing a yachting tour on the Dniester.
 • Item
  Безпека туристичних послуг
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Золотаренко, Ілля Ігорович; Zolotarenko, Ilya I.
  UK: В роботі вивчено сутність організації безпеки туристичної послуги в світі та в Україні; проаналізувати та порівняти існуючи системи безпеки туристичних послуг в світі та в Україні; розробити рекомендації щодо формування системного підходу до безпеки туристичної послуги на прикладі гірськолижного курорту Драгобрат. EN: The work examines the essence of organizing the security of tourist services in the world and in Ukraine; to analyze and compare the existing security systems of tourist services in the world and in Ukraine; develop recommendations for the formation of a systemic approach to the safety of tourist services based on the example of the Dragobrat ski resort.
 • Item
  Організація рекреаційного туризму
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Дунаєв, Денис Володимирович; Dunaev, Denys V.
  UK: В роботі визначено загальні підходи до організації рекреаційного туризму; проаналізовано стан розвитку та організаційних аспектів рекреаційного туризму в світі та в Україні; визначено основні тенденції організації рекреаційного туризму в Україні та розроблено нову програму рекреаційного туру для іноземних туристів. EN: The work defines general approaches to the organization of recreational tourism; analyzed the state of development and organizational aspects of recreational tourism in the world and in Ukraine; the main trends in the organization of recreational tourism in Ukraine were determined and a new recreational tour program for foreign tourists was developed.
 • Item
  Віртуальні 3D-тури як інструмент створення попиту на комплексний туристичний продукт
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Глибченко, Артур Сергійович; Hlybchenko, Artur
  UK: У дипломній роботі розглянуто теоретичні аспекти віртуальних 3D-турів; досліджено віртуальні 3D-тури як інструмент створення попиту на комплексний туристичний продукт; визначено перспективи використання віртуальних 3D-турів при створенні попиту на комплексний туристичний продукт. EN: The thesis examines the theoretical aspects of virtual 3D tours; virtual 3D tours were investigated as a tool for creating demand for a complex tourist product; the prospects of using virtual 3D tours in creating demand for a complex tourist product are determined.
 • Item
  Туризм в Україні під час воєнного стану
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Артеменко, Тетяна Олександрівна; Artemenko, Tetiana
  UK: У дипломній роботі досліджено теоретичні аспекти розвитку туризму; проаналізовано сучасний стан розвитку туризму в Україні під час воєнного стану; визначено перспективи розвитку туризму в Україні. EN: The thesis examines the theoretical aspects of tourism development; the current state of tourism development in Ukraine during the martial law is analyzed; prospects for the development of tourism in Ukraine are determined.
 • Item
  Фестиваль як туристичний продукт
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Алексанян, Валерія Генадіївна; Aleksanyan, Valeriya G.
  UK: У роботі визначено та обґрунтовано теоретичні основи та виокремлено характерні риси «фестивального туризму»; проаналізовано сучасний стан розвитку фестивального туризму в світі та в Україні; на основі визначення основних проблем розвитку фестивального туризму розроблено рекомендації щодо покращення умов його розвитку в Україні, а також програму нового фестивального заходу. EN: The work defines and substantiates the theoretical foundations and highlights the characteristic features of "festival tourism"; the current state of development of festival tourism in the world and in Ukraine is analyzed; based on the definition of the main problems of the development of festival tourism, recommendations were developed to improve the conditions of its development in Ukraine, as well as the program of a new festival event.