Наукові статті кафедри КА та ТП

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 146
 • Документ
  Юридичне закріплення правових стимулів у трудовому законодавстві України
  (Юридичний науковий електронний журнал, 2023) Смолярова, Марина Леонідівна; Smolyarova, Marina L.
  UK: Розкрито проблематику юридичного закріплення правових стимулів у трудовому законодавстві України із залученням теоретичних положень у сфері юридичної техніки. Розглянуті деякі загальні прийоми і правила юридичної техніки для закріплення правових стимулів. Звернено увагу на значення правильного застосування юридичних конструкцій задля досягнення цілей правового стимулювання. Акцентовано, що юридичні терміни та конструкції виступають найважливішим засобом вираження нормативного змісту права, складовою мови права. EN: The problem of legal consolidation of legal incentives in the labor legislation of Ukraine is revealed from the studied theoretical provisions in the field of legal technology. Some general techniques and rules of legal technique for securing legal incentives are considered. Attention is drawn to the importance of the level of protection of legal structures for achieving the goals of legal incentives. It is emphasized that legal terms and constructions are the most important means of expressing the normative content of law, a component of the language of law.
 • Документ
  Сутність пільг у правовому стимулюванні роботодавців
  (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 2022) Смолярова, Марина Леонідівна; Smolyarova, Marina L.
  UK: У статті досліджується сутність пільг у правовому стимулюванні роботодавців в рамках трудового права. Визначається поняття «пільга» як правова категорія. Аналізуються висловлені в науковій літературі точки зору щодо правової природи пільг. З’ясовуються підстави класифікації правових пільг з урахуванням положень актів чинного законодавства, юридичної літератури. Пропонується для забезпеченням гідної праці у законодавстві про працю України встановити ефективний механізм стимулювання роботодавців за допомогою правових пільг та визначити підстави надання правових пільг, гарантій та компенсацій. EN: The article examines the essence of benefits in the legal stimulation of employers within the framework of labor law. The concept of "benefit" is defined as a legal category. The points of view expressed in the scientific literature regarding the legal nature of benefits are analyzed. The basis of the classification of legal benefits based on the established acts of the current legislation and legal literature is clarified. In order to ensure decent work, it is proposed to establish an effective mechanism for stimulating employers with the help of legal benefits in the labor legislation of Ukraine and to determine the grounds for providing legal benefits, guarantees and compensations.
 • Документ
  Роль оцінки результатів праці у стимулюванні учасників трудових правовідносин
  (Юридичний науковий електронний журнал, 2022) Смолярова, Марина Леонідівна; Smolyarova, Marina L.
  UK: У статті досліджується механізм оцінювання результатів праці за трудовим законодавством та визначається його роль у стимулюванні учасників трудових відносин. Оцінка результатів праці розглядається як елемент керівництва та управління і як система атестації працівників, що застосовується на підприємствах в тому чи іншому варіанті. Водночас надається характеристика процесу оцінки професійного рівня та кваліфікації працівників, як необхідному засобу виявлення професійного та творчого потенціалу працівників підприємств, за результатами якого здійснюється стимулювання учасників трудових відносин з метою підвищення їх професійного рівня. EN: The article examines the mechanism of evaluating work results according to labor legislation and determines its role in stimulating participants in labor relations. Evaluation of labor results is considered as an element of leadership and management and as a system of certification of employees, which is used in enterprises in one or another version. At the same time, a description of the process of assessing the professional level and qualifications of employees is given, as a necessary means of identifying the professional and creative potential of employees of enterprises, based on the results of which the participants of labor relations are stimulated in order to increase their professional level.
 • Документ
  Нормативно-правове забезпечення соціального захисту працівників правоохоронних органів
  (Colloquium-journal, 2023) Смолярова, Марина Леонідівна; Smolyarova, Marina L.
  UK: У статті проведено аналіз наукових досліджень для розкриття змісту соціального захисту працівників правоохоронних органів. Окреслено, що соціальний захист працівників правоохоронних органів є одним з видів соціального захисту населення, який має певну специфіку, що зумовлена правовим статусом суб’єкта соціального захисту. Акцентовано увагу на те, що соціальний захист завжди буде одним із напрямів соціальної політики держави, що припускає як встановлення певних гарантій у сфері соціального захисту, так й передбачає фінансування для їх реалізації. На цій основі вироблено ряд наукових висновків і пропозицій щодо нормативно-правового забезпечення соціального захисту працівників правоохоронних органів. EN: The article analyzes scientific research to reveal the content of social protection for law enforcement officers. It is outlined that the social protection of law enforcement officers is one of the types of social protection of the population, which has a certain specificity due to the legal status of the subject of social protection. Attention is focused on the fact that social protection will always be one of the directions of the state's social policy, which implies both the establishment of certain guarantees in the field of social protection and funding for their implementation. On this basis, a number of scientific conclusions and proposals have been made regarding the regulatory and legal provision of social protection for law enforcement officers.
 • Документ
  Методологія правового дослідження: інструментальні засади
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2021) Бостан, Сергій Костянтинович; Bostan, Sergii K.; Бостан, Сергей Константинович
  UK: В статті, яка є продовженням викладеного автором у попередньому номері журналу матеріалу щодо понятійних, структурних та філософсько-світоглядних основ методології правового дослідження, розкриваються інструментальні основи останньої. В якості таких основ виступають три рівня методологічних знань (групи методів) : загально-філософський (універсальний); загальнонауковий; спеціальний. EN: The article, which is a continuation of the material presented by the author in the previous issue of the journal on the conceptual, structural and philosophical-ideological foundations of the methodology of legal research, reveals the instrumental foundations of the latter. Such foundations are the three levels of methodological knowledge (groups of methods): general philosophical (universal), general scientific and specialknowledge: philosophical and instrumental ones. RU: В статье, которая является продолжением изложенного автором в предыдущем номере журнала материала относительно понятийных, структурных и философско-мировоззренческих основ методологии правового исследования, раскрываются инструментальные основы последней. В качестве таких основ выступают три уровня методологических знаний (группы методов): общефилософский (универсальный); общенаучный; специальный.
 • Документ
  Методологія правового дослідження: поняття, структура, філософсько-світоглядні засади
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2021) Бостан, Сергій Костянтинович; Bostan, Sergii K.; Бостан, Сергей Константинович
  UK: В статті розкривається авторське бачення поняття методології правового дослідження як багаторівневої, інтегральної системи різноманітних методів, за допомогою яких всебічно пізнаються сутнісні, змістовні та формальні властивості права, а також визначається її структура, яка складається з двох рівнів (блоків) методологічних знань: філософсько-світоглядного та інструментального. EN: The article deals with the author’s perception of legal research methodology as multilayered, integral system of various methods which contribute to in-depth knowledge of essential, meaningful and formal features of law. The author defined its structure that consists of two levels (blocks) of methodological knowledge: philosophical and instrumental ones. RU: В статье раскрывается авторское видение понятия методологии правового исследования как многоуровневой, интегральной системы различных методов, с помощью которых всесторонне познаются сущностные, содержательные и формальные свойства права, а также определяется структура методологии, состоящая из двух уровней (блоков) методологических знаний: философско-мировоззренческого и инструментального.
 • Документ
  Стимулирование в трудовом праве: общетеоретический нюанс.
  (Colloquium-journal, 2020) Смолярова, Марина Леонідівна; Smoliarova, Maryna L.; Смолярова, Марина Леонидовна
  UK: У статті розглядаються питання, пов'язані із дослідженням підходів до визначення правового стимулу. у дослідження пропонується авторське визначення стимулу у трудовому праві. Вказується на необхідність активізації та впровадження у практику нових засобів впливу на учасників трудових правовідносин, аналізу природи правового стимулювання у трудовому праві, створення та розвиток видів правових стимулів, включаючи механізм правового стимулювання. EN: The article is considering theoretical aspects of employees legal incentives in labour relations. The article analizes the content and interconnection of «interest», «motive», and «incentive» categories, which shoud be considered in organization employees legal incentives rational system. In article is determined the importance of legal incentives threshold value accounting for employees in local legal acts operative for enterprises. RU: В статье рассматриваются вопросы, связанные с исследованием подходов к определению правового стимула. На основании исследования предлагается авторское определение стимула в трудовом праве. Указывается на необходимость активизации и внедрения в практику новых средств воздействия на участников трудовых правоотношений, анализа природы правового стимулирования в трудовом праве, создание и развитие видов правовых стимулов, включая механизм правового стимулирования.
 • Документ
  Теоретичні підходи до визначення поняття «механізм правового стимулювання» у трудовому праві
  (ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2019) Смолярова, Марина Леонідівна; Smoliarova, Maryna L.; Смолярова, Марина Леонидовна
  UK: Представлено огляд наявних підходів до визначення поняття «механізм правового стимулювання» у трудовому праві, що дало можливість уточнити та поглибити сутність даного поняття. Ґрунтуючись на результатах аналізу праць вітчизняних та закордонних науковців з загальної теорії права та представників різних галузей права, в тому числі й трудового права, автором підкреслено, що сутність та зміст поняття «механізм правового стимулювання» вивчається на основі різних підходів щодо його складових, різноманітних інтерпретацій та тлумачень. Крім того, єдиного підходу до визначення сутності та змісту вказаного поняття у трудовому праві не вироблено, що свідчить про складність вказаної категорії та потребує подальших наукових пошуків для його уточнення. EN: An overview of existing approaches to defining the concept of «mechanism of legal incentive» in labor law is presented, which made it possible to clarify and deepen the essence of this concept. Based on the results of the analysis of the works of domestic and foreign scholars in the general theory of law and representatives of different branches of law, including labor law, the author emphasizes that the essence and content of the concept of "mechanism of legal incentive" is studied on the basis of different approaches to its constituent, different interpretations and explanations. In addition, a unified approach to the definition of the essence and content of this concept in labor law has not been elaborated, which indicates the complexity of the specified category and requires further scientific research to clarify it. RU: Представлен обзор имеющихся подходов к определению понятия «механизм правового стимулирования» в трудовом праве, что позволило уточнить и углубить сущность данного понятия. Основываясь на результатах анализа работ отечественных и зарубежных ученых по общей теории права и представителей разных отраслей права, в том числе и трудового права, автором подчеркнуто, что сущность и содержание понятия «механизм правового стимулирования» изучается на основе разных подходов к его составляющим, разнообразным интерпретациям. и объяснений. Кроме того, единого подхода к определению сущности и содержания указанного понятия в трудовом праве не выработано, что свидетельствует о сложности указанной категории и требует дальнейших научных изысканий для его уточнения.
 • Документ
  Розвиток трудового законодавства у сфері правового стимулювання суб’єктів правовідносин: історико-правовий аналіз
  (Науково-дослідний інститут публічного права, 2019) Смолярова, Марина Леонідівна; Smoliarova, Maryna L.; Смолярова, Марина Леонидовна
  UK: У статті розглядаються історичні етапи розвитку трудового законодавства у сфері правового стимулювання суб’єктів правовідносин та здійснюється пошук дієвих засобів впливу на стан їхньої мотивації. Акцентовано увагу, що розвиток трудового законодавства у сфері правового стимулювання суб’єктів правовідносин нерозривно пов'язаний з розвитком найманої праці й перетворенням її в соціально значуще явище. EN: The article examines the historical stages of the development of labor law in the field of legal stimulation of legal entities and searches for effective means of influencing the state of their motivation. It is emphasized that the development of labor legislation in the field of legal stimulation of legal entities is inextricably linked with the development of wage labor and its transformation into a socially significant phenomenon. RU: В статье рассматриваются исторические этапы развития трудового законодательства в сфере правового стимулирования субъектов правоотношений и осуществляется поиск действенных способов воздействия на состояние их мотивации. Акцентировано внимание, что развитие трудового законодательства в сфере правового стимулирования субъектов правоотношений неразрывно связано с развитием наемного труда и превращением его в социально значимое явление.
 • Документ
  Проблеми трудового законодавства в контексті регулювання правової регламентації колективних договорів
  (Запорізький національний університет, 2020) Смолярова, Марина Леонідівна; Smoliarova, Maryna L.; Смолярова, Марина Леонидовна
  UK: У статті визначаються головні проблеми щодо реформування чинного законодавства у сфері укладання колективних договорів. Розкривається сутність колективних договорів, розглядаються деякі проблеми юридичної техніки їх творення й тлумачення. Розглядаються історичні етапи розвитку трудового законодавства у сфері укладання колективних договорів та здійснюється пошук дієвих засобів впливу на ефективне колективно-договірне регулювання праці. EN: The article identifies main problems in reforming existing legislation in the field of collective agreements. The essence of collective agreements is revealed, some problems of legal technique of their creation and interpretation are considered. The historical stages of the development of labor legislation in the field of collective agreements are examined, and the search for effective means of influencing the effective collective and contractual regulation of labor is sought. RU: В статье определяются главные проблемы реформирования действующего законодательства в сфере заключения коллективных договоров. Раскрывается сущность коллективных договоров, рассматриваются некоторые проблемы юридической техники их творения и толкования. Рассматриваются исторические этапы развития трудового законодательства в сфере заключения коллективных договоров и осуществляется поиск действенных средств воздействия на эффективное коллективно-договорное регулирование труда.
 • Документ
  Правові стимули як засіб до мотивування учасників трудових правовідносин
  (Colloquium-journal, 2021) Смолярова, Марина Леонідівна; Smoliarova, Maryna L.; Смолярова, Марина Леонидовна
  UK: Стаття присвячена дослідженню правових стимулів як засобів мотивування учасників трудових правовідносин. На основі глибокого теоретичного аналізу існуючих поглядів в юридичній науці зроблено висновки щодо впливу наукових концепцій на формування дієвого механізму правового стимулювання учасників трудових правовідносин. Акцентовано увагу, що стимулювання та стимул дві взаємопов’язані категорії. Правовий стимул ззовні впливає на свідомість та психіку учасників трудових правовідносин, тим самим породжуючи мотивування їх поведінки. EN: The article is devoted to the study of legal incentives as a means of motivating participants in labor relations. Based on an in-depth theoretical analysis of existing views in legal science, conclusions are drawn on the impact of scientific concepts on the formation of an effective mechanism for legal incentives for participants in labor relations. It is emphasized that stimulation and stimulus are two interrelated categories. The legal stimulus from the outside affects the consciousness and psyche of the participants of labor relations, thereby generating motivation for their behavior. RU: Статья посвящена исследованию правовых стимулов как способов мотивирования участников трудовых правоотношений. На основе глубокого теоретического анализа существующих взглядов в юридической науке сделаны выводы по поводу влияния научных концепций на формирование рационального механизма правового стимулирования участников трудовых правоотношений. Акцентировано внимание, что стимулирование и стимулы две взаимосвязанные категории. Правовой стимул извне влияет на сознание и психику участников трудового правоотношения, тем самым порождая мотивировку их поведения.
 • Документ
  Механізм правового стимулювання суб’єктів трудових правовідносин на державному, галузевому, територіальному та локальному рівнях
  (Запорізький національний університет, 2021) Смолярова, Марина Леонідівна; Smoliarova, Maryna L.; Смолярова, Марина Леонидовна
  UK: У статті визначаються соціально-економічні, політико-правові та інші передумови ефективного механізму правового стимулювання суб’єктів трудових правовідносин на національному, галузевому, територіальному та локальному рівнях. Розкривається сутність колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розглядаються деякі проблеми у встановлені дієвого механізму правового стимулювання суб’єктів трудових правовідносин. Розглядаються правові стимули, що встановлюються у колективних договорах й угодах на національному, галузевому, територіальному та локальному рівнях та здійснюється пошук дієвих засобів впливу на ефективне правове стимулювання суб’єктів трудових правовідносин. EN: The article defines the socio-economic, political and legal and other prerequisites for an effective mechanism of legal incentives for the subjects of labor relations at the national, sectoral, territorial and local levels. The essence of collective-contractual regulation of social and labor relations is revealed, some problems in the establishment of an effective mechanism of legal incentives for the subjects of labor relations are considered. The legal incentives established in collective agreements and agreements at the national, sectoral, territorial and local levels are considered and the search for effective means of influencing the effective legal incentives for the subjects of labor relations is carried out. RU: В статье определяются социально-экономические, политико-правовые и другие предпосылки эффективного механизма правового стимулирования субъектов трудового правоотношения на национальном, отраслевом, территориальном и локальном уровнях. Раскрывается сущность коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, рассматриваются некоторые проблемы в установлении действенного механизма правового стимулирования субъектов трудовых правоотношений. Рассматриваются правовые стимулы, устанавливаемые в коллективных договорах и соглашениях на национальном, отраслевом, территориальном и локальном уровнях, и осуществляется поиск действенных средств воздействия на эффективное правовое стимулирование субъектов трудовых правоотношений.
 • Документ
  Мотивація поведінки учасників трудових правовідносин за допомогою правових стимулів
  (Запорізький національний університет, 2020) Смолярова, Марина Леонідівна; Smoliarova, Maryna L.; Смолярова, Марина Леонидовна
  UK: Досліджено мотиваційний механізм людини, особливо структуру трудової мотивації поведінки учасників трудових правовідносин в сучасних умовах. Акцентовано увагу на те, що ефективність праці досягається значною мірою завдяки правовим стимулам, які покликані розширити коло можливостей, свобод працівників, бо формами прояву правових стимулів виступають: суб’єктивні права, законні інтереси, пільги та заохочення працівників. EN: The motivational mechanism of the person, especially structure of labor motivation of behavior of participants of labor legal relations in modern conditions is investigated. Emphasis is placed on the fact that work efficiency is achieved largely through legal incentives, which are designed to expand the range of opportunities and freedoms of employees, because the forms of legal incentives are: subjective rights, legitimate interests, benefits and incentives for employees. RU: Исследован мотивационный механизм человека, особенно структуру трудовой мотивации поведения участников трудового правоотношения в современных условиях. Акцентировано внимание на то, что эффективность труда достигается в значительной степени благодаря правовым стимулам, призванным расширить круг возможностей, свобод работников, потому что формами проявления правовых стимулов выступают: субъективные права, законные интересы, льготы и поощрения работников.
 • Документ
  Правові стимули та стимуляційні відносини у трудовому праві
  (Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Право», 2021) Смолярова, Марина Леонідівна; Smoliarova, Maryna L.; Смолярова, Марина Леонидовна
  UK: Стаття присвячена дослідженню основних елементів механізму правового стимулювання: правовим стимулам та стимуляційним правовідносинам в трудовому праві. Визначено взаємозв’язок між ними, виявлено їх призначення та розкриті їх загальні та відмінні ознаки. EN: The article is devoted to the study of the main elements of the mechanism of legal incentives: legal incentives and incentive legal relations in labor law. Based on the analysis of works of domestic and foreign scholars on general theory of law and representatives of various branches of law, including labor law, the author emphasizes that stimulating legal relations are quite dynamic phenomena - they arise, change, cease. RU: Статья посвящена исследованию главных частей механизма правового стимулирования: правовым стимулам и стимулирующим правоотношениям в трудовом праве. Определены взаимосвязи между ними, выявлены их назначение и раскрыты их общие и отличительные признаки.
 • Документ
  Використання правових стимулів для формування соціально-правової активності суб’єктів трудових правовідносин
  (Сумський національний аграрний університет, 2019) Смолярова, Марина Леонідівна; Smoliarova, Maryna L.; Смолярова, Марина Леонидовна
  UK: У статті розкрито природу соціально-правової активності через трактування її сутності з позиції філософського, психологічного, соціологічного, юридичного аспектів. Визначено значення соціально-правової активності суб'єктів правовідносин у сфері праці як чинника суспільного розвитку. Проаналізовані погляди науковців щодо правового впливу на поведінку суб’єктів трудових правовідносин, особливо в контексті її відповідності інтересам суспільства. Підкреслено, що використання правових стимулів державою спрямоване на розвиток правомірної поведінки суб'єктів правовідносин у сфері праці в результаті якої задовольняються відповідні потреби та інтереси як особи, так і суспільства в цілому. EN: The article reveals the nature of social and legal activity through the interpretation of its essence from the standpoint of philosophical, psychological, sociological, and legal aspects. Authors of philosophical and sociological works usually in the structure of social activity distinguish only such types as industrial, political and social activity. In addition, this activity is often viewed at the level of the individual, which narrows the problem of social and legal activity and its structure. RU: В статье раскрыта природа социально-правовой активности через трактовку ее сущности с позиции философского, психологического, социологического, юридического аспектов. Определены значения социально-правовой активности субъектов правоотношений в сфере труда как фактора общественного развития. Проанализированы взгляды ученых относительно правового влияния на поведение субъектов трудового правоотношения, особенно в контексте его соответствия интересам общества. Подчеркнуто, что использование правовых стимулов государством направлено на развитие правомерного поведения субъектов правоотношений в сфере труда, в результате которого удовлетворяются соответствующие потребности и интересы как личности, так и общества в целом.
 • Документ
  Forma de guvernаre de stat: noile abordări
  (Міжнародний науково-практичний журнал (Молдова), 2019) Бостан, Сергій Костянтинович; Bostan, Sergii K.; Бостан, Сергей Константинович
  UK: Стаття присвячена формі державного правління як одному з найважливіших елементів держави. Представлено авторське бачення поняття «форма правління» на основі нових підходів, визначені історичні типи суспільств (станово-феодальнe; громадянське), держави (станово-феодального суспільства та громадянського суспільства), форми держави (монократія; полікратія) та форми державного правління (монархія; поліархія), розкриваются загальні закономірності переходу від форми правління держави станово-феодального суспільства (монархії) до форми правління держави громадянського суспільства (поліархія), визначаються тенденції їх розвитку стосовно країн з перехідним типом. EN: The article is devoted to the form of state government as one of the most important elements of the state. It outlines the author's vision of the concept of „form of government”, identifies, on the basis of some new approaches, the historical types of societies (caste-status and civic), states, forms of state (monocracy and polycracy) and forms of state government (monarchy and polyarchy); general patterns of transition of the form of government of the caste state society (monarchy) to the form of government of the state of civil society (polyarchy) are revealed, some tendencies of their development in relation to the countries of transition type are determined. RO: Articolul este dedicat formei guvernare de stat ca unul dintre cele mai importante elemente ale statului. Într-însul se prezintă viziunea autorului asupra conceptului de „formă de guvernare”, se identifică, pe baza unor noi abordări, tipurile istorice de societăți (castă-feudală; civilă), de state (statul societății de castă-feudale și societății civile), forme de stat (monocrație; policrație) și forme de guvernare de stat (monarhie; poliarhie), dezvăluie regularitățile generale ale tranziției formei de guvernare a statului societății castă-feudală (monarhie) până la forma de guvernare a statului societății civile (poliarhia), sunt definite tendințe ale dezvoltării lor în raport cu țările de tip de tranziție.
 • Документ
  Specifice trăsături ale monarhiei contemporane
  (Міжнародний науково-практичний журнал (Молдова), 2020) Бостан, Сергій Костянтинович; Bostan, Sergii K.; Бостан, Сергей Константинович
  UK: У представленій статті, яка ґрунтується на аналізі характеристик монархічної форми сучасного правління, пропонуються нові підходи до виявлення політико-правового змісту цієї форми правління, визначення її за типами та видами. EN: In the presented article, which is based on an analysis of the characteristics of the monarchical form of contemporary governance, new approaches are proposed for identifying the political and legal content of this form of governance, determining it by types and subtypes. În articolul prezentat, care se bazează pe o analiză a caracteristicilor formei monarhice de guvernare contemporană, se propune noi abordări pentru identificarea conținutului politic și juridic al acesteia forme de guvernare, determinarea ei la tipuri și subtipuri.
 • Документ
  Концептуальні основи визначення стратегії державного розвитку України
  (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2019) Бостан, Сергій Костянтинович; Bostan, Sergii K.; Бостан, Сергей Константинович
  UK: У статті зазначено, що нова українська влада намагається вирішувати існуючі в Україні проблеми, але її дії спрямовані насамперед на виконання короткострокових, конкретних завдань щодо стабілізації ситуації в країні. Підкреслено, що такі дії можуть дати певний позитивний результат, але максимальний рівень їх ефективності буде, якщо ці тактичні завдання реалізовуватимуться на основі дострокової державної стратегії. Визначено, що державна стратегія – це рухливий соціальний договір, який укладається державною владою з громадянами на певний період та передбачає перспективне довготривале планування розвитку держави. Важливість державної стратегії полягає в тому, що вона відкрито пропонує соціальні цінності, закладає основи для соціальної єдності до тих чи інших цілей, і по суті конституює державу як єдину силу. Акцентовано увагу на доцільності визначення тривалого в часі терміну для реалізації держаної стратегії в розвитку України, кінцевою метою якої є побудова демократичної, соціальної та правової держави. Підкреслено, що визначення складових елементів державної стратегії може бути здійснено за допомогою розподілу об’єкта стратегування, тобто держави, на низку «підоб’єктів», які мають у цьому процесі більш конкретні короткострокові або середньострокові тактичні цілі. При визначенні цих «підоб’єктів» запропоновано спиратися на науковий апарат теорії держави та права і виходити з того, що держава як соціальне явище складається з трьох основних компонентів: форми, змісту та сутності. EN: In the article it was noted, that the new ukrainian government is trying to decide the problems in the ukrainian’s society, but its actions are directed first of all at the achievement of the short-term, specific tasks to stabilize the situation in the country. It was emphasized, that its actions can produce some positive results, but the maximum level of their effectiveness can will be, if these tactical tasks will be realized on the basis of long term state strategy. It is determined that the state strategy is a moving social contract social contract concluded by the state government with citizens for a certain period and providing for perspective and long-term planning of the state development. The importance of the state strategy consists in openly proposals of the social values. It founds the basics for the social solidarity in achieving goals and so it constituted the state as unity power. The expediency of establishing a long term for implementing a state development strategy in Ukraine and building a democratic, social state of law as its ultimate goal have been paid attention to. It was emphasized that the determination of the constituent elements of a state strategy can be accomplished by the division of the state as an object of strategic planning into a number of «sub-objects» that have more specific short or medium-term tactical goals in the process. It was suggested that to rely on the scientific apparatus of the theory of state and law for defining these «sub-objects». But it is a basic fact that the state as a social phenomenon consists of three main components, namely: form, content and essence. RU: В статье указано, что новая украинская власть пытается решать существующие в Украине проблемы, но ее действия направлены, прежде всего, на выполнение краткосрочных, конкретных задач по стабилизации ситуации в стране. Подчеркнуто, что такие действия могут дать определенный положительный результат, но максимальный уровень их эффективности будет, если эти тактические задачи будут реализовываться на основе досрочной государственной стратегии. Определено, что государственная стратегия – это подвижный социальный договор, который заключается государственной властью с гражданами на определенный период и предусматривает перспективное долгосрочное планирование развития государства. Важность государственной стратегии состоит в том, что она открыто предлагает социальные ценности, закладывает основы для социального единства в тех или иных целей, и по сути конституирует государство как единую силу. Акцентировано внимание на целесообразности определения длительного во времени срока для реализации государственной стратегии в развитии Украины, конечной целью которой является построение демократического, социального и правового государства. Подчеркнуто, что определение составляющих элементов государственной стратегии может быть осуществлено с помощью распределения объекта стратегирование, то есть государства, на ряд «подобъектов», которые имеют в этом процессе более конкретные краткосрочные или среднесрочные тактические цели. При определении этих «подобъектов» предложено опираться на научный аппарат теории государства и права и исходить из того, что государство как социальное явление состоит из трех основных компонентов: формы, содержания и сущности.
 • Документ
  Право участі дітей та молоді в суспільно-політичному житті
  (Університет митної справи та фінансів, 2020) Бостан, Сергій Костянтинович; Bostan, Sergii K.; Бостан, Сергей Константинович; Бостан, Людмила Миколаївна; Bostan, Lyudmyla M.; Бостан, Людмила Николаевна
  UK: Стаття присвячена правовим аспектам участі дітей та молоді в суспільно-політичному житті. На основі теоретичного аналізу таких понять, як «участь», «право участі», «право участі дитини», норм міжнародних та європейських актів з прав дитини, молоді, зарубіжного та національного законодавства у сфері молодіжної політики констатовано, що на сучасному етапі недостатньо тільки визнання за дитиною, молодою людиною права участі у прийнятті корисних для неї суспільно-політичних рішень, а потрібні гарантії та механізми, які б забезпечували можливість реалізації цього права. EN: The article deals with the legal aspects of the participation of children and youth in social and political life. The article analyzes such theoretical concepts as «participation», «right of participation», «right of participation of the child», norms of international and European acts on the rights of the child, youth, foreign and national legislation in the field of youth policy. It is established that at the present stage there is not enough the act of recognition of children and a young people right to participate in making social and political decisions that are useful to them; there is a demand to ensure that the right is guaranteed and there are mechanisms for enforcement of the right. RU: Статья посвящена правовым аспектам участия детей и молодежи в общественно-политической жизни. На основе теоретического анализа таких понятий, как «участие», «право участия», «право участия ребенка», норм международных и европейских актов по правам ребенка, молодежи, зарубежного и национального законодательства в сфере молодежной политики констатировано, что на современном этапе недостаточно только признание за ребенком, молодым человеком права участия в принятии полезных для нее общественно-политических решений, а нужны гарантии и механизмы, обеспечивающие возможность реализации этого права.
 • Документ
  Політико-правовий аналіз проблеми реалізації громадянських прав та свобод як детермінанти модернізації політичної системи україни
  (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 2018) Купін, Арнольд Павлович; Kupin, Arnold P.; Купин, Арнольд Павлович
  UK: У статті наведений політико-правовий аналіз чинників дисфункції реалізації громадянських прав і свобод громадян України в контексті модернізації політичної системи в умовах кризи. Особисті (громадянські) права і свободи становлять основу політико-правового статусу особи, покликані забезпечити свободу й автономію індивіда як члена громадянського суспільства, його юридичну захищеність від будь-якого незаконного зовнішнього втручання. У роботі розглядається свобода пересування та вибору місця проживання та їх вплив на реалізацію виборчих прав. EN: The article provides a political and legal analysis of the factors of the dysfunction of realization of civil rights and freedoms of Ukrainian citizens in the context of modernization of the political system in a crisis. The freedom of movement and choice of place of residence and their influence on the exercise of electoral rights are considered. The urgency of the theme of the article is due to the fact that in addition to the traditional problems and challenges of modernizing the political system of Ukraine (the imitation nature of the borrowing of political institutions, the use of corruption, customary violations of laws, etc.) after the events of 2014, the list of such crucial, as the possibility of realizing civil rights and freedoms throughout the territory of the state by all its citizens. If until 2013-2014 the main characteristic of the modernization of the political system of Ukraine was the peaceful nature of the transformations, now, in conditions of annexation, military operations and occupation of part of the territory before the state, the task was to ensure, in the new conditions, the constitutional personal rights of all its citizens. First of all, it concerns the right to freedom of movement and residence and the implementation of passive and active electoral rights by Ukrainian citizens. One of the challenges of modernizing the political system is its dysfunction in terms of realizing civil rights and freedoms, in particular freedom of movement and choice of place of residence and their influence on the exercise of electoral rights. The specified dysfunction can potentially even lead to the disintegration of society, when there are no generally accepted rules and norms, or they are contradictory, indeterminate, inadequate or overwhelming is their political and legal status, when the law is not able to protect all categories of the population. In order to prevent disintegration, the anomie of society, the state, above all, must guarantee the safety of life and other basic human rights, and therefore its main functions include defense, law and order protection, legality, protection of the rights and freedoms of citizens. Thus, these problems characterize the current political situation in Ukraine as a general exogenous crisis, which depends on many crises that are interconnected: interference of other states in internal politics, crisis of higher authorities, party system, judicial system, legitimacy, constitutional crisis. RU: В статье проведен политико-правовый анализ причин дисфункции реализации гражданских прав и свобод граждан Украины в контексте модернизации политической системы в условиях кризиса. Личные (гражданские) права и свободы составляют основу политико-правового статуса лица, призванные обеспечить свободу и автономию индивида как члена гражданского общества, его юридическую защищенность от любого незаконного внешнего вмешательства. В работе рассматривается свобода перемещения и выбора места жительства и их влияние на реализацию избирательных прав.