Підручники, навчальні посібники кафедри ТГРБ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Менеджмент туризму: навчальний посібник
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Шелеметьєва, Тетяна В’ячеславівна; Shelemetieva, Tetiana V.
  UK: Навчальний посібник призначено для студентів ЗВО денної та заочної форм освіти, які навчаються за спеціальністю «Туризм», «Економіка» та «Менеджмент» зі спеціалізації у сфері туризму, і може бути корисним викладачам та фахівцям з туристичної діяльності. У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні основи менеджменту туризму та основні поняття туризму як управлінських категорій; розглядаються управлінські процеси на підприємствах сфери туризму та рекреації. Всі розділи містять контрольні питання, практичні завдання, тести та питання для обговорення. EN: The study guide is intended for students of full-time higher education institutions and extramural forms of education, who study by specialty "Tourism", "Economics" and "Management" with specialization in the field tourism, and can be useful to teachers and specialists from tourist activity. The textbook covers the theoretical foundations tourism management and basic concepts of tourism as management categories; management processes at enterprises in the field of tourism and recreation are considered. All chapters contain control questions, practical tasks, tests and questions for discussion.
 • Item
  Туристські ресурси України
  (Запоріжжя: ТОВ РВА «Просвіта», 2018) Бут, Тетяна Вікторівна; But, Tetiana; Зайцева, Валентина Миколаївна; Гурова, Дар‘я Дмитріївна; Zaytseva, Valentina; Gurova, Daria
  UK: Навчальний посібник складено згідно з програмою навчальної дисципліни «Туристські ресурси України». Посібник складається із трьох розділів. Перший розділ присвячений науково-методичним засадам дослідження туристичних ресурсів; другий розділ – характеристиці туристських ресурсів та характеристиці умов їх використання. Третій розділ освітлює наявність туристського потенціалу кожного з регіонів України. Посібник призначено для студентів туристичних, географічних, історичних факультетів вищих навчальних закладів, а також тих, хто цікавиться країнознавством. EN: The textbook is compiled in accordance with the program of the discipline "Tourist Resources of Ukraine". The manual consists of three sections. The first section is devoted to the scientific and methodological foundations of the study of tourist resources; the second section is devoted to the characteristics of tourist resources and the characteristics of the conditions of their use. The third section covers the availability of tourism potential in each of Ukraine's regions. The manual is intended for students of tourism, geography, and history faculties of higher education institutions, as well as those interested in country studies.
 • Item
  Ринок туристичних послуг України
  (Запоріжжя: ТОВ РВА «Просвіта», 2019) Бут, Тетяна Вікторівна; But, Tetiana; Пуліна, Тетяна Веніамінівна; Зайцева, Валентина Миколаївна; Pulina, Tetiana; Zaytseva, Valentina
  UK: Навчальний посібник складено згідно з програмою навчальної дисципліни «Ринок туристичних послуг». Посібник складається із семи розділів. У навчальному посібнику розкрито теоретичні основи дослідження ринку туристичних послуг. Висвітлено історію формування та сучасні тенденції розвитку ринку туристичних послуг, розкрито методику оцінки економічного потенціалу туристичного бізнесу в Україні. Викладено базові положення розроблення стратегії розвитку ринку туристичних послуг та визначені шляхи її реалізації. Обґрунтовано стратегічні напрями виходу України на світовий ринок туристичних послуг. Навчальний посібник рекомендовано студентам, науковцям ВНЗ з туристичних спеціальностей та фахівцям з туристичного профілю. EN: The textbook is compiled in accordance with the program of the discipline "Market of tourist services". The manual consists of seven sections. The textbook reveals the theoretical foundations of market research of tourist services. The history of formation and current trends in the development of the market of tourist services, the methodology for assessing the economic potential of the tourist business in Ukraine. The basic provisions for developing a strategy for the development of the of tourism services and the ways of its realization are outlined. The strategic directions of of Ukraine's entry into the world market of tourist services are substantiated. The textbook is recommended for students, university researchers in tourism students, researchers in tourism specialties and tourism professionals.
 • Item
  Методологія і організація наукових досліджень
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Зацепіна, Наталя Олександрівна; Zatsepina, Natalia O.; Віндюк, Андрій Валерійович; Vindyuk, Andriy V.
  UK: У цьому навчальному посібнику матеріал присвячено формуванню навичок наукової роботи на основі оволодіння сучасними методами та методиками наукових досліджень. Розглянуто різні форми, методи та інструментарій організації та проведення наукових досліджень студентами-магістрами. Навчальний посібник містить теоретичну та практичну частини. Головна увага приділена дослідженню педагогічної проблеми формування висококваліфікованих кадрів для сфери туристичного, готельного та ресторанного бізнесу, які володіють знаннями і навиками користування основними методиками наукових досліджень та критичного осмислення здобутих знань у сфері гостинності. Навчальний посібник призначено для викладання та навчання з дисциплін «Методологія і організація наукових досліджень» на туристських факультетах закладів вищої освіти. EN: In this study guide, the material is devoted to the formation of scientific work skills based on the mastery of modern methods and techniques of scientific research. Various forms, methods and tools of organizing and conducting scientific research by master's students are considered. The training manual contains theoretical and practical parts. The main attention is paid to the study of the pedagogical problem of the formation of highly qualified personnel for the field of tourism, hotel and restaurant business, who possess the knowledge and skills of using the basic methods of scientific research and critical understanding of the acquired knowledge in the field of hospitality. The study guide is intended for teaching and learning in the disciplines "Methodology and organization of scientific research" at tourism faculties of higher education institutions.
 • Item
  Навчальний посібник «Ризики та економічна безпека туристичних підприємств» для здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм», освітня програма «Туризмознавство» ОС «Бакалавр»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Мамотенко, Дар’я Юріївна; Mamotenko, Daria U.; Безхлібна, Анастасія Павлівна; Bezkhlibna, Anastasiia P.; Hres-Yevreinova, Svitlana V.; Гресь-Євреінова, Світлана Володимирівна
  UK: Навчальний посібник «Ризики та економічна безпека підприємств» EN: Educational manual "Risks and economic security of enterprises"
 • Item
  Аналіз та оцінка потенціалу туристських територій
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Корнієнко, Ольга Миколаївна; Korniienko, Olga; Зайцева, Валентина Миколаївна; Zaytseva, Valentyna M.
  UK: Навчальний посібник присвячено вивченню й оцінці туристських ресурсів, що є основним компонентом туристського потенціалу територій. У роботі подано теоретичні основи процесу оцінювання, охарактеризовано основні різновиди туристських ресурсів, визначаються основні методи їхнього оцінювання. Особливу увагу приділено авторським методикам оцінки природних, історико-культурних і соціально-економічних ресурсів туризму. EN: The textbook is dedicated to the development and assessment of tourist resources, which is the main component of the tourist potential of the territory. The textbook has given the theoretical basis for the evaluation process, characterized the main diversity of tourist resources, and determined the main methods of its evaluation. Particular respect is given to the author's methods of assessing natural, historical, cultural and social and economic resources in tourism.
 • Item
  Маркетинг в готельно-ресторанному господарстві : навчальний посібник
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Цвілий, Сергій Миколайович; Кукліна, Тетяна Сергіївна; Зайцева, Валентина Миколаївна; Tsviliy, Sergiy M.; Kuklina, Tetiana S.; Zaitseva, Valentina M.
  UK: Навчальний посібник призначено для викладання дисципліни «Маркетинг в готельно-ресторанному господарстві» в галузі знань 24 Сфера обслуговування; також для навчання студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа; на туристських факультетах ЗВО України. EN: The study guide is intended for teaching the discipline "Marketing in the hotel and restaurant industry" in the field of knowledge 24 Service sphere; also for teaching students of specialty 241 Hotel and restaurant business; at the tourism faculties of the Higher Education Institute of Ukraine.
 • Item
  Навчальний посібник «Технологія готельної справи» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2022) Журавльова, Світлана Миколаївна; Zhuravlova, Svitlana M.; Журавлёва, Светлана Николаевна; Зайцева, Валентина Миколаївна; Zaitseva, Valentina M.; Зайцева, Валентина Николаевна; Каптюх, Тетяна Віталіївна; Kaptyukh, Tetyana V.; Каптюх, Татьяна Витальевна
  UK: Навчальний посібник «Технологія готельної справи» EN: Study guide «Technology of the hotel business» RU: Учебное пособие «Технология гостиничного дела»
 • Item
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Рекреаційна географія»
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2022) Гурова, Дар’я Дмитрівна; Шморгуненко, Євгенія Олександрівна; Gurova, Darya D.; Shmorhunenko, Yevheniia O.; Гурова, Дарья Дмитриевна; Шморгуненко, Евгения Александровна
  UK: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Рекреаційна географія» EN: Study guide for students of higher educational institutions "Recreational Geography" RU: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений «Рекреационная география»
 • Item
  Рекреалогія та курортна справа
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2022) Віндюк, Андрій Валерійович; Vindyk, Andriy V.; Виндюк, Андрей Валериевич; Гурова, Дар’я Дмитрівна; Gurova, Darya D.; Гурова, Дарья Дмитриевна; Корнієнко, Ольга Миколаївна; Korniienko, Olga M.; Корниенко, Ольга Николаевна
  UK: У навчальному посібнику розглянуто теоретичні положення рекреалогії та курортології, практичні рекомендації щодо організації санаторно-курортного лікування. Посібник містить інформацію про природні лікувальні ресурси та їх використання у санаторно-курортному лікуванні, систему курортно-оздоровчих закладів та їх можливості у відтворенні здоров‘я. EN: The textbook examines the theoretical provisions of recreology and spa studies, practical recommendations on the organization of a sanatorium treatment. The manual contains information about natural healing resources and their use in sanatorium treatment, spa system institutions and their possibilities in the reproduction of health. RU: В учебном пособии рассмотрены теоретические положения рекреологии и курортологии, практические рекомендации по организации санаторно-курортного лечение. Пособие содержит информацию о природных лечебных ресурсах и их использование в санаторно-курортном лечении, систему курортно-оздоровительных заведений и их возможности в востановлении здоровья.
 • Item
  Навчальний посібник «Маркетинг в туризмі» для здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм», освітня програма «Туризмознавство», СВО «Бакалавр»
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2022) Цвілий, Сергій; Tsviliy, Sergiy; Цвилый, Сергей; Кукліна, Тетяна; Kuklina, Tetiana; Куклина, Татьяна; Зайцева, Валентина; Zaitseva, Valentina; Зайцева, Валентина
  UK: Навчальний посібник «Маркетинг в туризмі» EN: Educational guide "Marketing in tourism" RU: Учебное пособие «Маркетинг в туризме»
 • Item
  Активний туризм
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2022) Корнієнко, Ольга Миколаївна; Kornienko, Olga M.; Корниенко, Ольга Николаевна
  Uk: У навчальному посібнику розглянуто теоретичні положення, програмно-нормативні основи, правила та практичні рекомендації щодо організації активних видів туризму, безпечного, безаварійного проведення туристської подорожі в контексті взаємовідносин людини з природою. Посібник розроблено згідно з програмою навчальної дисципліни “Активний туризм” і призначено для студентів туристських факультетів вищих навчальних закладів, а також широкого кола бажаючих подорожувати з активними способами пересування. EN: The study guide examines theoretical provisions, programmatic and regulatory bases, rules and practical recommendations for the organization of active types of tourism, safe, accident-free tourist travel in the context of the relationship between man and nature. The manual was developed in accordance with the program of the study discipline "Active tourism" and is intended for students of tourism faculties of higher educational institutions, as well as a wide range of people wishing to travel with active means of transportation. RU: В учебном пособии рассмотрены теоретические положения, программно-нормативные основы, правила и практические рекомендации по организации активных видов туризма, безопасному, безаварийному проведению туристического путешествия в контексте взаимоотношений человека с природой. Пособие разработано согласно программе учебной дисциплины "Активный туризм" и предназначено для студентов туристских факультетов высших учебных заведений, а также широкого круга желающих путешествовать с активными способами передвижения.
 • Item
  Організація анімаційних послуг
  (НУ «Запорізька політехніка», 2022) Кукліна, Тетяна Сергіївна; Kuklina, Tatiana S.; Куклина, Татьяна Сергеевна; Віндюк, Андрій Валерійович; Vinduk, Andriy V.; Виндюк, Андрей Валерьевич; Булатов, Сергій Вікторович; Bulatov, Serhiy V.; Булатов, Сергей Викторович
  UK: У цьому навчальному посібнику матеріал присвячено аналізу актуалізації змісту підготовки кадрів із готельної анімації. Розглянуто різні види анімаційної активності, які пропонуються туристам під час відпочинку. Навчальний посібник містить теоретичну та практичну частини. Головна увага приділена дослідженню педагогічної проблеми формування висококваліфікованих кадрів для сфери туризму, що володіють знаннями і навиками організації анімаційної діяльності у сфері гостинності. Навчальний посібник призначено для викладання та навчання з дисциплін «Організація анімаційних послуг» або «Готельні анімаційні послуги» на туристських факультетах закладів вищої освіти. EN: In this textbook, the material is devoted to the analysis of the actualization of the content of training in hotel animation. Different types of animation activities that are offered to tourists during the holiday are considered. The textbook contains theoretical and practical parts. The main attention is paid to the study of the pedagogical problem of forming highly qualified personnel for the field of tourism, with knowledge and skills of organizing animation activities in the field of hospitality. The textbook is intended for teaching and learning in the disciplines of "Organization of animation services" or "Hotel animation services" at the tourism faculties of higher education. RU: В этом учебном пособии материал посвящен анализу актуализации содержания подготовки кадров по гостиничной анимации. Рассмотрены разные виды анимационной активности, предлагаемые туристам во время отдыха. Учебное пособие содержит теоретическую и практическую части. Главное внимание уделено исследованию педагогической проблемы формирования высококвалифицированных кадров для сферы туризма, обладающих знаниями и навыками организации анимационной деятельности в сфере гостеприимства. Учебное пособие предназначено для преподавания и обучения по дисциплинам «Организация анимационных услуг» или «Гостиничные анимационные услуги» на туристческих факультетах заведений высшего образования.
 • Item
  Організація спортивної анімації
  (Класичний приватний університет, 2014) Віндюк, Андрій Валерійович; Vindyuk, Andrei V.; Виндюк, Андрей Валериевич; Захаріна, Аліса Геннадіївна; Zakharina, Alisa G.; Захарина, Алиса Геннадьевна; Захаріна, Євгенія Анатолієвна; Zakharina, Evgeny А.; Захарина, Евгения Анатолиевна
  UK: У навчальному посібнику охарактеризовано анімаційну діяльність фахівців з туризму в закладах відпочинку та оздоровлення, подано програми зі спортивної анімації, наведено приклади проведення й організації занять у воді. Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів і докторантів, які працюють у галузі професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму. EN: In a train aid animation activity of specialists of tourism is described in the enterprises of rest and making healthy, the programs are presented on sporting animation, the examples of leadthrough and organization of employments are resulted in water. For teachers and students of higher educational establishments, research workers, graduate students and докторантов which work in industry of professional preparation of future specialists on tourism. RU: В учебном пособии охарактеризована анимационная деятельность специалистов туризма в предприятиях отдыха и оздоровления, представлены программы по спортивной анимации, приведены примеры проведения и организации занятий в воде. Для преподавателей и студентов высших учебных заведений, научных работников, аспирантов и докторантов, которые работают в отрасли профессиональной подготовки будущих специалистов по туризму.
 • Item
  Основи музеєзнавства
  (Видавництво "ЛІПС" ЛТД, 2015) Бєлікова, Марина Володимирівна; Byelikova, Maryna V.; Беликова, Марина Владимировна; Зайцева, Валентина Миколаївна; Zaytseva, Valentina M.; Зайцева, Валентина Николаевна
  UK: У навчальному посібнику розглядається основна термінологія музеєзнавства, класифікація та суспільні функції музеїв, фондова, експозиційна, науково-дослідницька, культурно-масова робота музеїв. Охарактеризовано особливості колекцій і найаттрактивніші експонати, річну відвідуваність провідних музеїв України та світу. EN: The basic terminology of Museum Studies, classification and public functions of museums, holding, exposition, research, museum tours are given priority in student training manual. The peculiarities of museum collections and the most attractive showpiece, quality of annual visits of the leading Ukrainian and world museums are characterized. RU: В учебном пособии рассматривается основная терминология музееведения, классификация и общественные функции музеев, фондовая, экспозиционная, научно-исследовательская, культурно-массовая работа музеев. Охарактеризованы особенности коллекций и наиболее аттрактивные экспонаты, ежегодная посещаемость ведущих музеев Украины и мира.
 • Item
  Туристське країнознавство
  (Видавництво "ЛІПС" ЛТД, 2009) Гурова, Дар’я Дмитрівна; Gurova, Darya D.; Гурова, Дарья Дмитриевна; Фролов, Микола Олександрович; Frolov, Mykola O.; Фролов, Николай Александрович; Біляченко, Володимир Дем’янович; Bilyachenko, Volodymyr Demjanovych; Биляченко, Владимир Демьянович
  UK: Навчальний посібник складено згідно з програмою навчальної дисципліни “Туристське країнознавство”. Посібник складається із двох розділів – теоретичний та реґіональний огляду. У реґіональному розділі подано найпривабливіші для туристів країни з кожного туристського реґіону світу. Відмічена важлива роль туризму в кожній із країн. Висвітлено питання особливостей природних та історико-культурних рекреаційних ресурсів, митні правила, особливості транспорту, національної кухні та інших нюансів туризму в цих країнах. Посібник призначено для студентів географічних і туристських факультетів вищих навчальних закладів, а також тих, хто цікавиться країнознавством та іноземним туризмом. EN: The textbook is compiled in accordance with the curriculum program "Tourism Country Studies". The manual consists of two sections - a theoretical and a regional review. The regional section presents the most attractive tourist destinations in each tourist region of the world. An important role of tourism in each of the countries is noted. Issues of natural and historical and cultural recreational resources, customs rules, peculiarities of transport, national cuisine and other nuances of tourism in these countries are highlighted. The manual is intended for students of geography and tourism departments of higher educational institutions, as well as those interested in country studies and foreign tourism. RU: Учебное пособие составлено в соответствии с программой учебной дисциплины "Туристское страноведение". Пособие состоит из двух разделов - теоретический и региональный осмотра. В региональном разделе представлены наиболее привлекательные для туристов страны с каждого туристского региона мира. Отмечена важная роль туризма в каждой из стран. Освещены вопросы особенностей природных и историко-культурных рекреационных ресурсов, таможенные правила, особенности транспорта, национальной кухни и других нюансов туризма в этих странах. Пособие предназначено для студентов географических и туристских факультетов высших учебных заведений, а также тех, кто интересуется страноведением и иностранным туризмом.
 • Item
  Технологія ресторанної справи
  (ТОВ РВА Просвіта, 2011) Кукліна, Тетяна Сергіївна; Kuklina, Tetyana S.; Куклина, Татьяна Сергеевна; Ткач, Вікторія Олександрівна; Tkach, Victoria O.; Ткач, Виктория Александровна; Камушков, Олександр Сергійович; Kamushkov, Oleksandr S.; Камушков, Александр Сергеевич; Сердюк, Ольга Миколаївна; Serduk, Olga M.; Сердюк, Ольга Николаевна
  UK: У навчальному посібнику викладено класичні теми курсу «Технологія ресторанної справи», розглянуто питання становлення та розвитку ресторанної справи; класифікація та типізація підприємств харчування; загальні прийоми обробки сировини в харчових цехах; види і стилі меню, а також загальні особливості автоматизації систем ресторанних господарств. Посібник призначено для студентів, які вивчають курс «Технологія ресторанної справи», а також викладачів ВНЗ та практичних робітників галузі ресторанного господарства. EN: The textbook outlines the classical themes of the course "Technology of restaurant business", the issues of establishment and development of restaurant business are considered; Classification and typification of food companies; General methods of processing raw materials in food shops; Types and styles of the menu, as well as general features of automation systems of restaurants. The manual is intended for students studying the course "Technology restaurant business", as well as teachers of universities and practical workers in the restaurant industry. RU: В учебном пособии изложены классические темы курса «Технология ресторанного дела», рассмотрены вопросы становления и развития ресторанного дела; классификация и типизация предприятий питания; общие приемы обработки сырья в пищевых цехах; виды и стили меню, а также общие особенности автоматизации систем ресторанных хозяйств. Пособие предназначено для студентов, изучающих курс «Технология ресторанного дела», а также преподавателей вузов и практических работников отрасли ресторанного хозяйства.
 • Item
  Рекреаційна географія
  (Видавництво "ЛІПС" ЛТД, 2010) Кукліна, Тетяна Сергіївна; Kuklina, Tetyana S.; Куклина, Татьяна Сергеевна; Фролов, Микола Олександрович; Frolov, Mykola O.; Фролов, Николай Александрович; Журавльова, Світлана Миколаївна; Zhuravlova, Svitlana M.; Журавлева, Светлана Николаевна; Сердюк, Ольга Миколаївна; Serduk, Olga M.; Сердюк, Ольга Николаевна; Гурова, Дар’я Дмитрівна; Gurova, Darya D.; Гурова, Дарья Дмитриевна
  UK: Навчальний посібник складено згідно з програмою навчальної дисципліни “Туристське країнознавство”. Посібник складається із двох розділів – теоретичний та реґіональний огляду. У реґіональному розділі подано найпривабливіші для туристів країни з кожного туристського реґіону світу. Відмічена важлива роль туризму в кожній із країн. Висвітлено питання особливостей природних та історико-культурних рекреаційних ресурсів, митні правила, особливості транспорту, національної кухні та інших нюансів туризму в цих країнах. Посібник призначено для студентів географічних і туристських факультетів вищих навчальних закладів, а також тих, хто цікавиться країнознавством та іноземним туризмом. EN: The textbook is compiled in accordance with the curriculum program "Tourism Country Studies". The manual consists of two sections - a theoretical and a regional review. The regional section presents the most attractive tourist destinations in each tourist region of the world. An important role of tourism in each of the countries is noted. Issues of natural and historical and cultural recreational resources, customs rules, peculiarities of transport, national cuisine and other nuances of tourism in these countries are highlighted. The manual is intended for students of geography and tourism departments of higher educational institutions, as well as those interested in country studies and foreign tourism. RU: Учебное пособие составлено в соответствии с программой учебной дисциплины "Туристское страноведение". Пособие состоит из двух разделов - теоретический и региональный осмотра. В региональном разделе представлены наиболее привлекательные для туристов страны с каждого туристского региона мира. Отмечена важная роль туризма в каждой из стран. Освещены вопросы особенностей природных и историко-культурных рекреационных ресурсов, таможенные правила, особенности транспорта, национальной кухни и других нюансов туризма в этих странах. Пособие предназначено для студентов географических и туристских факультетов высших учебных заведений, а также тех, кто интересуется страноведением и иностранным туризмом.