Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри УФК та С

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Особливості підготовки плавців високої кваліфікації на суші під час змагального періоду.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Чернишова, Ганна Євгенівна; Chernyshova, Hanna
  UK: Встановлено позитивний вплив комбінованих тренувань, спрямованих на розвиток витривалості і сили у передзмагальному періоді на змагальну успішність пловців високої кваліфікації. Розроблено методику розвитку сили і витривалості плавців високої кваліфікації на суші під час передзмагального періоду. EN: The positive influence of combined training aimed at the development of endurance and strength in the pre-competitive period on the competitive performance of highly qualified swimmers has been established. A methodology for developing the strength and endurance of highly qualified swimmers on land during the pre-competitive period has been developed.
 • Item
  Вплив занять фізичною культурою на розвиток рухових здібностей учнів старшого шкільного віку.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Турчин, Олег Володимирович; Turchyn, Oleh
  UK: Проаналізована рухова активність та її вплив на здоров’я, розглянуто взаємозв’язок розвитку рухових здібностей та здоров’я школярів. Надана характеристика впливу занять фізичними вправами на функціональні системи школярів, визначено засоби розвитку рухових здібностей школярів. Розроблено та наведено комплекс контрольних тестів для учнів старших класів, що були застосовані з метою оцінки розвитку рухових здібностей учнів, наведено відомості про організацію дослідження та формування контрольних груп. Проаналізовано тa узагальнено результати дослідження. Розглянуто індивідуальні показники розвитку рухових здібностей учнів старшого шкільного віку загальноосвітнього навчального закладу. Надана оцінка розвитку рухових здібностей учнів старшого шкільного віку. EN: Motor activity and its impact on health are analyzed, the relationship between the development of motor skills and the health of schoolchildren is considered. The characteristics of the impact of physical exercises on the functional systems of schoolchildren are given, and the means of developing motor abilities of schoolchildren are determined. A set of control tests for high school students, which were used to assess the development of students' motor abilities, was developed and provided, and information on the organization of the study and the formation of control groups was provided. The research results were analyzed and summarized. Individual indicators of the development of motor abilities of high school students of a comprehensive educational institution were considered. An assessment of the development of motor skills of high school students is given.
 • Item
  Методика розвитку координаційних здібностей учнів 5-х класів закладів базової загальної середньої освіти.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Трикоз, Єгор Дмитрович; Trykoz, Yehor
  UK: Підтвердження доцільності наукового підходу на основі постійного розширення меж координаційних здібностей за допомогою варіювання різноманітних загальних та спеціальних рухливо-координаційних дій. Розроблено програму розвитку координаційних здібностей учнів 11-12 р. на основі спеціальних вправ, спрямованих на розвиток уваги, координації, здатності до швидкої орієнтації у просторі та інших психофізичних якостей, що закладають основу спритності. EN: Confirmation of the expediency of the scientific approach based on the constant expansion of the limits of coordination abilities using the variation of various general and special movement-coordination actions. A program for the development of coordination abilities of 11-12 year old students was developed on the basis of special exercises aimed at developing attention, coordination, the ability to quickly navigate in space and other psychophysical qualities that form the basis of dexterity.
 • Item
  Особливості розвитку технічної підготовленості дівчат 12-14 років, які займаються волейболом.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Самсика, Сергій Сергійович; Samsyka, Serhii
  UK: Проаналізовано загальні організаційно-методичні аспекти технічної підготовки у волейболі, розглянуто еволюцію гри в волейбол, охарактеризовано основи техніки гри у волейбол, визначено особливості розвитку дітей 12-14 років та надана характеристика вікових особливостей дітей середнього шкільного віку. EN: The general organizational and methodical aspects of technical training in volleyball were analyzed, the evolution of the volleyball game was considered, the basics of the volleyball game technique were characterized, the peculiarities of the development of children 12-14 years old were determined, and the characteristics of the age characteristics of children of secondary school age were given.
 • Item
  Вплив «Сrossfit» тренувань на фізичний стан чоловіків першого періоду зрілого віку.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Салєв, Олексій Миколайович; Saliev, Oleksii
  UK: Розроблені і апробованні тренувальної кроссфіт програми для вiднoвлення фізичної працездатності чоловіків першого періoду зрiлогo вiку. Практична значимість дослідження носить практико-орієнтований характер; в роботі показано шляхи реалізації розробленої програми, запропоновані практичні рекомендації щодо її застосування на кроссфіт заняттях; отримані практичні результати дослідження можуть бути використані в практиці фізкультурно-оздоровчих центрів. EN: A crossfit training program was developed and tested to restore the physical capacity of men in the first period of adulthood. The practical significance of the research is practice-oriented; the work shows ways of implementing the developed program, offers practical recommendations for its application in crossfit classes; the obtained practical results of the research can be used in the practice of physical culture and health centers.
 • Item
  Формування командної згуртованості у футболістів 14-15 років засобами моделювання ігрових ситуацій.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Саєнко, Юрій Віталійович; Saienko, Yurii
  UK: Проаналізовано стан групової згуртованості юнаків 14-15 років, які займаються у секції з футболу ДЮСШ; розроблено методику формування групової згуртованості юних футболістів на основі ігрового моделювання; експериментально перевірено дієвість розробленої методики. Наведені у роботі дані можуть бути корисними для науковців, які займаються проблемами фізичного виховання дітей та підлітків. EN: The state of group cohesion of 14-15-year-old boys who are engaged in the football section of the State University of Youth and Sports was analyzed; developed a method of forming group cohesion of young football players based on game simulation; the effectiveness of the developed technique was tested experimentally. The data presented in the work can be useful for scientists who deal with the problems of physical education of children and adolescents.
 • Item
  Проблема адаптації юних українських гандболістів в європейському соціально-спортивному середовищі
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Савчук, Олег Олександрович; Savchuk, Oleh
  UK: Наукова новизна дослідження полягає у встановленні відмінностей у соціально-психологічній адаптованості між юними гандболістами, які залишилися у країні та виїхали за кордон з початку бойових дій. Практична значущість роботи полягає у розроблені анкети, спрямованої на виявлення ступеню адаптації юних українських гандболістів в європейському соціально-спортивному середовищі, а також створенні на її осонові існтрументу в сервісі «Google форми». EN: The scientific novelty of the study consists in establishing differences in social and psychological adaptation between young handball players who stayed in the country and went abroad since the beginning of hostilities. The practical significance of the work lies in the developed questionnaire aimed at identifying the degree of adaptation of young Ukrainian handball players in the European social and sports environment, as well as the creation of an instrument based on it in the Google Forms service.
 • Item
  Особливості організації навчально-тренувального процесу в спортивній аеробіці дівчат 5-6 років на етапі початкової підготовки в умовах військового стану.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Моісеєва, Вікторія Олегівна; Moiseieva, Viktoriia
  UK: На підставі визначення зв’язку між фізичною і технічною підготовкою експериментально обгрунтована і розроблена програма занять зі спортивної аеробіки для дівчат 5-6 років на етапі початкової підготовки з урахуванням формату проведення і впроваджена в навчально-тренувальний процес СК «Victory team» (м. Запоріжжя). Експериментальна онлайн-програма зі спортивної аеробіки для дівчат 5-6 років на етапі початкової підготовки в умовах військового стану може бути рекомендована тренерам з виду спорту для проведення в онлайн форматі з метою підвищення рівня підготовленості юних спортсменів. EN: Based on the definition of the connection between physical and technical training, a program of sports aerobics classes for girls 5-6 years old at the stage of initial training, taking into account the format of the training, was experimentally substantiated and developed and implemented in the educational and training process of the "Victory team" SC (Zaporizhia ). An experimental online sports aerobics program for 5-6-year-old girls at the stage of initial training under martial law can be recommended to sports coaches to be conducted in an online format in order to improve the level of training of young athletes.
 • Item
  Фізична підготовленість спортсменів, які займаються таїландським боксом Муей Тай на етапі початкової підготовки.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Мірошніченко, Наталя Сергіївна; Miroshnichenko, Natalia
  UK: Надана характеристика фізичної підготовки у сучасних єдиноборствах. Визначено особливості розвитку рухових якостей юних спортсменів 6-8 років. Проаналізовано зміст фізичної підготовки на етапі початкової підготовки у єдиноборствах. Визначено вплив програми фізичної підготовки на рівень фізичної підготовленості спортсменів для груп початкової підготовки. Обґрунтовано та розроблено програму фізичної підготовки юних тайбоксерів 6-8 років. EN: The characteristics of physical training in modern martial arts are provided. The peculiarities of the development of motor qualities of young athletes aged 6-8 years have been determined. The content of physical training at the stage of initial training in martial arts was analyzed. The impact of the physical training program on the level of physical fitness of athletes for groups of initial training was determined. A program of physical training for young Thai boxers aged 6-8 years has been substantiated and developed.
 • Item
  Розвиток координації у гандболістів високої кваліфікації засобами аеробіки.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Кубатко, Юрій Миколайович; Kubatko, Iurii
  UK: У сьогоднішній час навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності для відділень з гандболу у своєму змісті передбачає розвиток фізичної працездатності та підготовленості, але в ній менша увага приділяється саме техніко-тактичним діям при активному захисті. Проаналізувавши різні навчально-методичні матеріали та турнірні таблиці змагань з гандболу слід відзначити зниження показників юних гандболістів саме при грі в захисті, про це свідчать велика кількість пропущених голів, збільшення штрафного часу, кількість атак за гру. EN: Today, the curriculum for children's and youth sports schools, specialized children's and youth schools of the Olympic reserve, schools of higher sportsmanship for handball departments in its content provides for the development of physical fitness and preparedness, but less attention is paid to technical and tactical actions in active protection. After analyzing various educational and methodical materials and tournament tables of handball competitions, it should be noted that the performance of young handball players has decreased when playing in defense, as evidenced by the large number of conceded goals, the increase in penalty time, and the number of attacks per game.
 • Item
  Методика визначення мотивації до рухової діяльності споживачів фітнес послуг.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Кіяшко, Олександра Сергіївна; Kiiashko, Oleksandra
  UK: Наукова новизна дослідження полягає у тому, що підтверджено розбіжність у мотивації споживачів таких фітнес програм як аеробіка, одноборства, бодібілдинг, а також тих, що засновані на ігрових видах спорту. Розроблено методику визначення мотивації споживачів фітнес послуг на основі парних порівнянь тверджень, що відображають причини, що спонукають їх залучатися до фітнес програм. EN: The scientific novelty of the study is that the discrepancy in the motivation of consumers of such fitness programs as aerobics, martial arts, bodybuilding, as well as those based on game sports, has been confirmed. A methodology for determining the motivation of consumers of fitness services has been developed based on paired comparisons of statements reflecting the reasons that prompt them to engage in fitness programs.
 • Item
  Розвиток спеціальної витривалості борців греко-римського стилю методом крос-фіт на етапі спортивного вдосконалення.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Карпенко, Олег Олегович; Karpenko, Oleg
  UK: Наукова новизна дослідження полягає у тому, що експериментально підтверджено доцільність використання методу CrossFit у контексті розвитку спеціальної витривалості кваліфікованих борів греко-римського стилю. Наведені у дослідженні дані щодо використання CrossFit з метою розвитку спеціальної витривалості можна рекомендувати для впровадження у навчально-тренувальний процес борців греко-римського стилю на етапі спортивного вдосконалення.  EN: The scientific novelty of the research lies in the fact that the expediency of using the CrossFit method in the context of the development of special endurance of skilled Greco-Roman style wrestlers has been experimentally confirmed. The data presented in the study regarding the use of CrossFit for the purpose of developing special endurance can be recommended for implementation in the educational and training process of Greco-Roman wrestlers at the stage of sports improvement.
 • Item
  Формування швидкісної витривалості футболістів аматорських команд засобами функціонального тренінгу.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Кардаш, Віталій Олексійович; Kardash, Vitalii
  UK: Новизна дослідження полягає у науковому підтвердженні того, що 12-ти тижневе функціональне тренування може покращити спеціальну витривалість футболістів аматорської команди, яка є ключовим елементом змагальної успішності. Практична значущість полає у розробленні методики функціонального тренінгу футболістів аматорської команди, спрямованої на розвиток швидкісної витривалості. EN: The novelty of the study lies in the scientific confirmation that 12 weeks of functional training can improve the special endurance of soccer players of an amateur team, which is a key element of competitive success. Practical significance lies in the development of the methodology of functional training of football players of an amateur team, aimed at the development of speed endurance.
 • Item
  Екстремальний біг як засіб розвитку рухових якостей осіб середнього віку.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Власов, Олександр Вікторович; Vlasov, Oleksandr
  UK: Викладені особливості тренування легкоатлетів з кросового бігу на середні та довгі дистанції та розвиток силових показників, методи підготовки бігунів на середні та довгі дистанції та гімнастів початківців, особливості планування підготовки бігунів на середні та довгі дистанції. Підготовлені реабілітаційні рекомендації під час тренувань та вдосконалений макроцикл для екстримального бігу. Розроблені рекреаційні рекомендації під час тренувань під час тренувань. EN: The features of training cross-country athletes for medium and long distances and the development of strength indicators, methods of training runners for medium and long distances and beginner gymnasts, features of planning training for runners for medium and long distances are described. Prepared rehabilitation recommendations during training and an improved macrocycle for extreme running. Developed recreational recommendations during training during training.
 • Item
  Корекція маси тіла жінок першого зрілого віку засобами силового фітнесу.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Арістова, Ірина Петрівна; Aristova, Iryna
  UK: Вивчені анатомо-фізіологічні особливості організму жінок першого зрілого віку при занятті оздоровчим фітнесом. Розкриті методичні особливості побудови занять силової спрямованості з жінками першого зрілого віку. Вивчені анатомо-фізіологічні особливості організму жінок першого зрілого віку при занятті оздоровчим фітнесом. Розкриті методичні особливості побудови занять силової спрямованості з жінками першого зрілого віку. EN: Anatomical and physiological features of the body of women of the first mature age when engaged in health fitness were studied. The methodological features of building strength-oriented classes with women of the first mature age are revealed. Anatomical and physiological features of the body of women of the first mature age when engaged in health fitness were studied. The methodological features of building strength-oriented classes with women of the first mature age are revealed.
 • Item
  Застосування засобів оздоровчого бігу в процесі дистанційних занять фізичною культурою учнів 15-16 років.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Арістова, Вікторія Ігорівна; Aristova, Viktoriia
  UK: Вивчені особливості занять фізичною культурою учнів 15-16 років. Розкрити механізми впливу оздоровчого бігу на фізичний стан юнаків та дівчат 15-16 років. Визначено педагогічні методи, методи оцінки функціонального стану та фізичної підготовленості, методи математичної статистики. EN: Peculiarities of physical culture classes of 15-16-year-old students have been studied. To reveal the mechanisms of influence of recreational running on the physical condition of boys and girls aged 15-16. Pedagogical methods, methods of assessing functional state and physical fitness, methods of mathematical statistics are defined.
 • Item
  Особливості організації занять оздоровчим плаванням чоловіків першого зрілого віку.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Щінов, Ігор Артемович; Shchinov, Ihor
  UK: Вивчені особливості занять фізичною культурою чоловіків першого зрілого віку. Розкрити механізми впливу оздоровчого плавання на фізичний стан чоловіків першого зрілого віку. Визначено педагогічні методи, методи оцінки фукнкціонального стану та спеціальної фізичної підготовленості, методи математичної статистики. Представлені основи експериментальної програми з оздоровчого плавання орієнтовану на чоловіків першого зрілого віку. Перевірена ефективність експериментальної програми спрямованої на покращення фізичного стану досліджуваного контингенту та сформовані фактори, що обумовлюють ефективність занять оздоровчим плаванням. EN: Peculiarities of physical culture of men of the first mature age have been studied. To reveal the mechanisms of influence of recreational swimming on the physical condition of men of the first mature age. Pedagogical methods, methods of assessing functional state and special physical fitness, methods of mathematical statistics are defined. The fundamentals of an experimental program for recreational swimming aimed at men of the first mature age are presented. The effectiveness of the experimental program aimed at improving the physical condition of the studied contingent has been verified and the factors determining the effectiveness of recreational swimming classes have been established.
 • Item
  Оптимізація процесу підготовки в ушу спортсменів першого року навчання на етапі початкової підготовки в онлайн форматі.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Тютюнник, Олександр Вікторович; Tiutiunnyk, Oleksandr
  UK: Обґрунтована і розроблена програма занять з ушу для юних спортсменів першого року навчання на етапі початкової підготовки з урахуванням вікових особливостей, виду спорту і формату проведення може бути рекомендована тренерам для впровадження в навчально-тренувальний процес з метою підвищення рівня підготовленості та подальшої участі в змаганнях різного рівня. EN: A substantiated and developed program of wushu classes for young athletes in the first year of training at the stage of initial training, taking into account age characteristics, the type of sport and the format of the event, can be recommended to coaches for implementation in the educational and training process in order to increase the level of preparedness and further participation in competitions of various levels .
 • Item
  Формування здорового способу життя школярів 9-10 років засобами фізичної культури.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Сусмент, Ян Русланович; Susment, Yan
  UK: Формування здорового способу життя засобами фізичного виховання. Розглянуті вікові особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку. Досліджено особливості розвитку фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку. Розглянуто методи та організацію дослідження. Визначено педагогічні методи, методи оцінки функціонального стану та фізичної підготовленості, методи математичної статистики. Розроблена методика реалізації формування зорового способу життя школярів 8-9 років засобами фізичного виховання. Результати досліджень. EN: Formation of a healthy lifestyle by means of physical education. The age-specific features of the development of children of primary school age are considered. Peculiarities of physical development have been studied qualities of children of primary school age. The methods and organization of the research are considered. Pedagogical methods, methods of assessing functional state and physical fitness, methods of mathematical statistics are defined. A method of implementing the formation of the visual lifestyle of 8-9-year-old schoolchildren by means of physical education has been developed. Research results.
 • Item
  Організації уроків фізичної культури для хлопців початкової школи з пріоритетним використанням елементів волейболу.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Савон, Максим Олександрович; Savon, Maksym
  UK: На основі закономірностей побудови уроків з фізичної культури: вперше виявлено вплив розробленої методики використання елементів волейболу під час уроків фізичної культури для хлопців десяти років на показники розвитку фізичних якостей; уточнено методику організації уроків фізичної культури у хлопців десяти років з урахуванням вікових особливостей на основі використання елементів волейболу; подальшого розвитку й конкретизації набуло застосування на уроках фізичної культури змагального методу на завершальному етапі впровадження методики. EN: Based on the regularities of the construction of physical education lessons: for the first time, the influence of the developed method of using volleyball elements during physical education lessons for ten-year-old boys on the indicators of the development of physical qualities was revealed; the method of organizing physical education lessons for ten-year-old boys was clarified, taking into account age characteristics based on the use of volleyball elements; the application of the competitive method in the physical culture lessons at the final stage of the implementation of the methodology gained further development and specification.