Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри ІТЕЗ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 75
 • Item
  Панель-контролер управління технологічними режимами лінії глазурування і холодильного тунелю
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Борщевич, Володимир Володимирович; Borshchevich, Vladimir V.; Борщевич, Владимир Владимирович
  UK: Об'єкт розробки: системи контролю виробничих ліній підприємств. Предмет розробки: панель контролер для задавання режимів роботи градирувальної лінії кондитерського виробництва. EN: Object of development: control systems of production lines of enterprises. Subject of development: the controller panel for setting the modes of operation of the calibration line of confectionery production. RU: Объект разработки: системы контроля производственных линий предприятий. Предмет разработки: панель контроллер для задания режимов работы градирувальнои линии кондитерского производства.
 • Item
  Розробка системи захисту інформації на підприємстві
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Чумаченко, Віталій Ігорович; Chumachenko, Vitalii; Чумаченко, Виталий Игоревич
  UK: Об'єкт розробки: Інформаційна безпека підприємства. Предмет розробки: Модель інформаційно захищеного підприємства та алгоритм з досягнення інформаційної безпеки підприємства. EN: Object of development: Information security of the enterprise. Subject of development: A model of an information-protected enterprise and an algorithm for achieving information security of an enterprise RU: Объект разработки: Информационная безопасность предприятия. Предмет разработки: Модель информационно защищённого предприятия и алгоритм достижения информационной безопасности предприятия.
 • Item
  Дослідження впливу вібрацій моторів квадрокоптеру на місце розташування політного контролеру для різних типів рам
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Палівода, Дмитро Сергійович; Palivoda, Dmytro; Паливода, Дмитрий Сергеевич
  UK: Об’єкт дослідження – 3 різновиди корпусів квадрокоптерів. Метою досліджень є розробка методики дослідження впливу вібрацій моторів квадрокоптеру на місце розташування політного контролеру для різних типів рам за допомогою САПР. EN: The object of research - 3 types of quadcopter frames. The purpose of the research is to develop a method for studying the effect of vibrations of quadcopter motors on the location of the flight controller for different types of frames using CAD. RU: Объект исследования - 3 вида корпусов квадрокоптера. Целью исследований является разработка методики исследования влияния вибраций моторов квадрокоптера на местоположение полетного контроллера для различных типов рам с помощью САПР.
 • Item
  Розробка інтерфейсу та елементів програми керування роботом-гідом у крос-платформному фреймворку Xamarin
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Остапенко, Владислав Романович; Ostapenko, Vladyslav; Остапенко, Владислав Романович
  UK: Об'єкт розробки: інтерфейс програми керування роботом-гідом. Мета роботи: розробка інтерфейсу та елементів програми керування роботом-гідом у крос-платформному фреймворку Xamarin. RU: Object of development: the interface of the robot guide control program. Purpose: development of the interface and elements of the robot control program in the cross-platform Xamarin framework. RU: Объект разработки: интерфейс программы управления роботом-гидом. Цель работы: разработка интерфейса и элементов программы управления роботом-гидом в кросс-платформенном фреймворке Xamarin.
 • Item
  Розробка веб-додатку керування системою доступу до ліфтового обладнання для ОСББ
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Кіщак, Олександр Анатолійович; Kishchak, Oleksandr; Кищак, Александр Анатольевич
  UK: Об'єкт розробки: система керування доступом до ліфтового обладнання. Предмет розробки: веб-додаток для керування доступом до ліфтового обладнання для ОСББ. EN: Object of development: access control system for elevator equipment. Subject of development: web-application for controlling access to elevator equipment for housing cooperative. RU: Объект разработки: система управления доступом к лифтовому оборудованию. Предмет разработки: веб-приложение для управления доступом к лифтовому оборудованию для ОСМД.
 • Item
  Модуль контролю доступу до ліфтів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Каулько, Інна Ігорівна; Kaulko, Inna I; Каулько, Инна Игоревна
  UK: Об'єкт розробки: системи контролю та обліку в сфері ЖКГ. Предмет розробки: електронний модуль з програмним забезпеченням для контролю доступу до ліфтів багатоповерхових житлових будинків. EN: Development object: control and accounting systems in housing and communal services. Subject of development: an electronic module with software for controlling access to elevators in multi-storey residential buildings. RU: Объект разработки: системы контроля и учета в сфере ЖКХ. Предмет разработки: электронный модуль с программным обеспечением для контроля доступа к лифтам многоэтажных жилых домов.
 • Item
  Розробка програмного забезпечення для анімації 3D-моделей
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Довбиш, Дмитро Олександрович; Dovbish, Dmitro O; Довбыш, Дмитрий Александрович
  UK: Об'єкт розробки: розробка програмного забезпечення для анімації 3D-моделей. Предмет розробки: полегшити створення і управління правдоподібними анімаціями м'яких тіл. EN: Object of development: development of software for animation of 3D-models. Subject of development: to facilitate the creation and management of plausible animations of soft bodies. RU: Объект разработки: разработка программного обеспечения для анимации 3D-моделей. Предмет разработки: облегчить создание и управление правдоподобными анимациями мягких тел.
 • Item
  Створення низькочастотного навчального осцилографа на базі Arduino UNO R3 та персонального комп'ютера
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Асютін, Владислав Олегович; Asyutin, Vladislav О; Асютин, Владислав Олегович
  UK: Мета роботи: розробка програмного забезпечення для плати Arduino UNO та програми для персонального комп’ютеру для реалізації осцилографа. EN: Purpose of work: development of software for the Arduino UNO board and programs for a personal computer to implement an oscilloscope. RU: Цель работы: разработка программного обеспечения для платы Arduino UNO и программы для персонального компьютера для реализации осциллографа.
 • Item
  Розробка конструкції та технологічного процесу складання оптичного лічильника
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Якушов, Олександр Сергійович; Iakushov, Oleksandr S.; Якушов, Александр Сергеевич
  UK: Об’єктом розробки в даній кваліфікаційній роботі є комплект конструкторської документації для оптичного лічильника. Мета роботи – розробка конструкції та технології складання оптичного лічильника. EN: The object of development in this qualification work is a set of design documentation for an optical counter. The purpose of the work is to develop the design and assembly technology of an optical counter. RU: Объектом разработки в данной квалификационной работе является комплект конструкторской документации для оптического счетчика. Цель работы – разработка конструкции и технологии сборки оптического счетчика.
 • Item
  Розробка конструкції, алгоритмів керування та елементів програмного забезпечення автономного робота для роботи у складі систем самовпорядкування
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Чухрай, Артур Андрійович; Chukhrai, Artur A.; Чухрай, Артур Андреевич
  UK: Актуальність та проблематика полягає в тому, що автономні роботи все більше використовуються в різних технологічних процесах на виробництві у всьому світі, для звільнення людини від виконання нетворчої, механічної чи небезпечної роботи. Крім того, розробка автономних роботів є перспективним напрямом сучасних науково-технічних досліджень у машинобудуванні, транспорті, медицині, космічній техніці тощо. EN: The urgency and problem lies in the fact that autonomous work is increasingly used in various technological processes in production around the world, to free people from performing uncreative, mechanical or dangerous work. In addition, the development of autonomous robots is a promising area of modern scientific and technical research in mechanical engineering, transport, medicine, space technology and more. RU: Актуальность и проблематика заключается в том, что автономные роботы все больше используются в различных технологических процессах на производстве во всем мире, для освобождения человека от выполнения нетворческой, механической или опасной работы. Кроме того, разработка автономных роботов является перспективным направлением современных научно-технических исследований в машиностроении, транспорте, медицине, космической технике и тому подобное.
 • Item
  Модуль високоточного компаратора гир 500 кг 2-го класу точності
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Устінов, Іван Іванович; Ustinov, Ivan I.; Устинов, Иван Иванович
  UK: У кваліфікаційній роботі бакалавра було розроблено систему контролю еталонів. Мета роботи - вибір компонентів, розробка структури, конструкції та програми керуючого мікроконтролера, а також програми на ПК модуля контролю відповідності гир масою 500 кг 2му класу точності. EN: In the qualification work of the bachelor the system of control of standards was developed. The purpose of the work is the selection of components, development of the structure, design and program of the control microcontroller, as well as programs on the PC of the weight control module of weights weighing 500 kg of the 2nd accuracy class. RU: В квалификационной работе бакалавра была разработана система контроля стандартов. Цель работы - выбор компонентов, разработка структуры, конструкции и программы управляющего микроконтроллера, а также программы на ПК модуля контроля соответствия гирь массой 500 кг 2м класса точности.
 • Item
  Розробка програми для віддаленого керування світловими ефектами на основі контроллеру esp32
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Резанова, Аміна Магомеднасирівна; Rezanova, Amina M.; Резанова, Амина Магомеднасыровна
  UK: Актуальність та проблематика роботи полягає у тому, що пристрої для освітлення і підсвічування набирають популярність, але усі вони мають свої недоліки, які створюють труднощі для користування. Тому виникла необхідність розробки більш універсальної конструкції з покращеним методом керування. EN: The relevance and problems of the work is that lighting devices are gaining popularity, but they all have their drawbacks, which create difficulties for use. Therefore, there is a need to develop a more versatile design with an improved control method. RU: Актуальность и проблематика работы заключается в том, что устройства для освещения и подсветки набирают популярность, но все они имеют свои недостатки, которые создают трудности для пользования. Поэтому возникла необходимость разработки более универсальной конструкции с улучшенным методом управления.
 • Item
  Розробка програмного забезпечення для відтворення pdf-файлу з отриманого зображення на основі розпізнавання образів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Михайлов, Євген Ігорович; Mykhailov, Yevhen; Михайлов, Евген Игоревич
  UK:На сьогоднішній день документооборот все більше переходить в цифровий формат. Але не кожна людина має можливість, або бажання придбати пристрій для сканування документів, або інших паперів для подальшого їх використання в мережі. В цей момент на допомогу приходять додатки сканери документів – які виконують безпосередню роботу повно-розмірних сканерів. EN: Today, document management is increasingly moving to digital format. But not everyone has the opportunity or desire to purchase a device for scanning documents or other papers for further use online. At this point, document scanner applications come to the rescue - which perform the direct work of full-size scanners. RU: На сегодняшний день документооборот все больше переходит в ц-рвы формат. Но не каждый человек имеет возможность, или желание приобрести устройство для сканирования документов или других бумаг для дальнейшего их использования в сети. В этот момент на помощь приходят приложения сканеры документов - которые выполняют непосредственную работу полно размерных сканеров.
 • Item
  Система мережевого відеоспостереження та дистанційного моніторингу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Магльованний, Владислав Анатолійович; Mahlovannyi, Vladyslav A.; Маглёванный, Владислав Анатолиевич
  UK: Дана кваліфікаційна робота бакалавра присвячена розробці системи відеоспостереження та моніторингу. Наведено докладний опис мережевого відеоспостереження, наведено його переваги та області застосування. Описані принципи вибору окремих елементів системи та їх параметрів, наведено рекомендації щодо їхнього вибору. Розроблено систему відеоспостереження для адміністративно-житлового комплексу з паркінгом. До складу системи входять система відеодомофонії, система контролю і управління доступом, система охоронного і технологічного телебачення. Наведено обгрунтування вибору апаратури для кінцевого та центрального обладнання, надано рекомендації щодо монтажу кабельних ліній, описано управління та налаштування систем. EN: This bachelor's thesis is devoted to the development of video surveillance and monitoring. A detailed description of network video surveillance is given, its advantages and areas of application are given. The principles of selection of individual elements of the system and their parameters are described, recommendations for their selection are given. A video surveillance system has been developed for an administrative and residential complex with a parking lot. The system includes a video intercom system, access control and management system, security and technological television system. The substantiation of the choice of the equipment for the final and central equipment is given, recommendations concerning installation of cable lines are given, management and adjustment of systems is described. RU: Данная квалификационная работа бакалавра посвящена разработке системы видеонаблюдения и мониторинга. Приведено подробное описание сетевого видеонаблюдения, приведены его преимущества и области применения. Описаны принципы выбора отдельных элементов системы и их параметров, приведены рекомендации по их выбору. Разработана система видеонаблюдения для административно-жилого комплекса с паркингом. В состав системы входят система видеодомофонии, система контроля и управления доступом, система охранного и технологического телевидения. Приведено обоснование выбора аппаратуры для конечного и центрального оборудования, даны рекомендации по монтажу кабельных линий, описано управления и настройки систем.
 • Item
  Модуль контролю затоплення підвальних приміщень з автоматичним перекриттям електроклапанів подачі води
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Костін, Данило Максимович; Kostin, Danylo M.; Костин, Даниил Максимович
  UK: У кваліфікаційній роботі бакалавра було розроблено систему контролю та обліку в сфері ЖКГ. Мета роботи - вибір компонентів, розробка структури та конструкції модуля контролю затоплення підвальних приміщень з програмним забезпеченням для віддаленої диспетчирізації. EN: In the qualification work of the bachelor, a system of control and accounting in the field of housing was developed. The purpose of the work - the choice of components, development of the structure and design of the module for monitoring the flooding of basements with software for remote control. RU: В квалификационной работе бакалавра была разработана система контроля и учета в сфере ЖКГ. Цель работы - выбор компонентов, разработка структуры и конструкции модуля контроля за затоплением подвалов программным обеспечением для дистанционного управления.
 • Item
  Розробка конструкції, алгоритмів керування та елементів програмного забезпечення автономного робота для роботи у складі систем самовпорядкування
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Кіров, Василь Євгенович; Kirov, Vasyl Y.; Киров, Василий Евгеньевич
  UK: Актуальність та проблематика полягає в тому, що автономні роботи все більше використовуються в різних технологічних процесах на виробництві у всьому світі, для звільнення людини від виконання нетворчої, механічної чи небезпечної роботи. Крім того, розробка автономних роботів є перспективним напрямом сучасних науково-технічних досліджень у машинобудуванні, транспорті, медицині, космічній техніці тощо. EN: The urgency and problem lies in the fact that autonomous work is increasingly used in various technological processes in production around the world, to free people from performing uncreative, mechanical or dangerous work. In addition, the development of autonomous robots is a promising area of modern scientific and technical research in mechanical engineering, transport, medicine, space technology and more. RU: Актуальность и проблематика заключается в том, что автономные роботы все больше используются в различных технологических процессах на производстве во всем мире, для освобождения человека от выполнения нетворческой, механической или опасной работы. Кроме того, разработка автономных роботов является перспективным направлением современных научно-технических исследований в машиностроении, транспорте, медицине, космической технике и тому подобное.
 • Item
  Проектування конструкції та виготовлення макету інтерактивної руки (комплексна тема)
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Карамов, Владислав Михайлович; Karamov, Vladyslav.M; Карамов, Владислав Михайлович
  UK: Актуальність робототехніки набирає популярність у сучасному світі. Тому виникла необхідність у створені робота маніпулятора з простою конструкцією і багатою функціональністю. EN: The relevance of robotics is gaining popularity in the modern world. Therefore, there was a need to create a manipulator with a simple design and rich functionality. RU: Актуальность робототехники набирает популярность в современном мире. Поэтому возникла необходимость в создании работа манипулятора с простой конструкцией и богатой функциональностью.
 • Item
  Розробка автоматизованої системи роботи деканату «Розклад»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Живогляд Віталій Андрійович; Zhyvohlyad, Vitaliy A.; Живогляд Виталий Андреевич
  UK: Актуальність полягає в необхідності автоматизації процесу складання розкладу для швидкого знаходження найоптимальнішого варіанту розкладу. EN: The relevance lies in the need to automate the scheduling process to quickly find the best schedule. RU: Актуальность заключается в необходимости автоматизации процесса составления расписания для быстрого нахождения оптимального варианта расписания.
 • Item
  Розробка конструкції аудіо мікшера
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Демяненко, Роман Олександрович; Demyanenko, Roman А.; Демяненко, Роман Александрович
  UK: Об’єктом дослідження в даній кваліфікаційній роботі є аудіо мікшер. Мета роботи – проектування приладу регулятора потужності, з забезпеченням технічних вимог на етапі конструкторського проєктування. EN: The object of research in this qualification is an audio mixer. The purpose of work - design of the device of the power regulator, with maintenance of technical requirements at a design stage. RU: Объектом исследования в данной квалификационной работе является аудио микшер. Цель работы - проектирование прибора регулятора мощности, с обеспечением технических требований на этапе конструкторского проектирования.
 • Item
  Модуль контролю подання охолоджуючого та змащуючого мастила в механізм кульового млина
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Демидов, Назар Дмитрович; Demydov, Nazar D.; Демидов, Назар Дмитриевич
  UK: Метою роботи є створення конструкції керуючого мікроконтролера модулю контролю подання змащуючого та охолоджуючого мастила до системи охолодження кульового млина EN: The purpose of the work is to create a design of the control microcontroller of the control module for the supply of lubricating and cooling oil to the cooling system of the ball mill RU: Целью работы является создание конструкции управляющего микроконтроллера модуля контроля подачи смазывающего и охлаждающего масла в систему охлаждения шаровой мельницы.