Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ОП і НС

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 88
 • Документ
  Дослідження стану виробничого середовища, важкості і напруженості праці
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Лазуткін, Микола Іванович; Lazutkin, Mykola; Журавель, Микола Олексійович; Zhuravel, Mykola; Журавель, Сергій Миколайович; Zhuravel, Serhei
  UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторного заняття «Дослідження стану виробничого середовища, важкості і напруженості праці» з дисциплін «Цивільний захист і охорона праці в галузі», «Безпека праці на підприємствах в установах і організаціях та цивільна безпека», «Захист населення, територій, довкілля та виробнича безпека» EN: Methodical recommendations and guidance are given to carry out laboratory work on «Study of the state of the production environment, the difficulty and intensity of work» on the educational discipline of «Civil protection and labor protection in the branch», «Labor protection at enterprises in institutions and organizations and civil safety», «Protection of the population, territories, environment and industrial safety»
 • Документ
  Силабус навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма (спеціалізація) «Менеджмент організацій і адміністрування» ОС «Бакалавр»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Журавель, Сергій Миколайович; Zhuravel, Serhii
  UK: Наведені опис, мета, програма, структура, теми лабораторних занять, самостійна робота, індивідуальні завдання, методи і очікувані результати навчання, засоби, критерії та шкала оцінювання для силабусу навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці» EN: The description, purpose, program, structure, topics of laboratory classes, independent work, individual tasks, methods and expected learning outcomes, means, criteria and assessment scale for syllabus of the academic discipline «Safety of life'work of a specialist with the basics of labor protection»
 • Документ
  Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Журавель, Сергій Миколайович; Zhuravel, Serhii
  UK: Наведені опис, мета, програма, структура, теми лабораторних занять, самостійна робота, індивідуальні завдання, методи і очікувані результати навчання, засоби, критерії та шкала оцінювання, методичне забезпечення, рекомендована література та інформаційні ресурси для робочої програми навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці» EN: The description, purpose, program, structure, topics of laboratory classes, independent work, individual tasks, methods and expected learning outcomes, means, criteria and assessment scale, methodological support, recommended literature and information resources are given for working program of the academic discipline «Safety of life'work of a specialist with the basics of labor protection»
 • Документ
  Безпека праці на підприємствах в установах і організаціях (МФ)
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шмирко, Віра Іванівна; Shmyrko, Vera
  UK: Проаналізовано сучасний стан травматизму та професійних захворювань в машинобудуванні. Зазначено небезпечні та шкідливі фактори, що впливають на здоров’я працюючих. Наведено заходи безпеки при експлуатації виробничого обладнання та виконанні технологічних рекомендацій на підприємствах і організаціях машинобудівної галузі. EN: The article analyses the current state of injuries and occupational diseases in mechanical engineering. Hazardous and harmful factors affecting the health of workers are identified. Safety measures for the operation of production equipment and the implementation of technological recommendations at enterprises and organisations in the machine-building industry are presented.
 • Документ
  Відео:Прогнозування та профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Коробко, Олександр Віктрович; Korobko, Aleksander; Шмирко, Віра Іванівна; Shmyrco, Vera; Троян, Юлія Іванівна; Trojan, Juliia
  UK: Наведено методику розрахунку показників соціальної ефективності працеохоронних заходів. Показано аналіз статистичних даних виробничого травматизму і професійних захворювань. EN: The method of calculating indicators of social efficiency of labor protection measures is given. The analysis of statistical data on industrial injuries and occupational diseases is shown
 • Документ
  Дослідження прожекторного освітлення з застосуванням LED світильників
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Лазуткін, Микола Іванович; Lazutkin, Mykola I.; Журавель, Микола Олексійович; Zhuravel, Mykola O.
  UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторного заняття «Дослідження прожекторного освітлення з застосуванням LED світильників» з дисциплін «Цивільний захист і охорона праці в галузі», «Безпека праці на підприємствах в установах і організаціях та цивільна безпека», «Захист населення, територій, довкілля та виробнича безпека» EN: Methodical recommendations and guidance are given to carry out laboratory work on «Study of floodlighting with the help of LED lamps» on the educational discipline of «Civil protection and labor protection in the branch», «Labor protection at enterprises in institutions and organizations and civil safety», «Protection of the population, territories, environment and industrial safety»
 • Документ
  Силабус навчальної дисципліни «Безпека праці на підприємствах, в установах і організаціях та цивільна безпека» (ФКНТ)
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Коробко, Олександр Вікторович; Korobko, Alexander
  UK: Наведені загальна інформація, характеристика, мета, завдання, зміст, план навчання, самостійна робота, система та критерії оцінювання, політика оцінювання курсу для силабуса навчальної дисципліни «Безпека праці на підприємствах, в установах і організаціях та цивільна безпека» EN: General information, characteristics, purpose, tasks, content, study plan, independent work, evaluation system and criteria, course evaluation policy for the syllabus of the educational discipline "Occupational safety at enterprises, institutions and organizations and civil safety" are provided.
 • Документ
  Силабус навчальної дисципліни «Безпека праці на підприємствах, в установах і організаціях та цивільна безпека» (ФКНТ)
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Коробко, Олександр Вікторович; Korobko, Alexander
  UK: Наведені загальна інформація, характеристика, мета, завдання, зміст, план навчання, самостійна робота, система та критерії оцінювання, політика оцінювання курсу для силабуса навчальної дисципліни «Безпека праці на підприємствах, в установах і організаціях та цивільна безпека» EN: General information, characteristics, purpose, tasks, content, study plan, independent work, evaluation system and criteria, course evaluation policy for the syllabus of the educational discipline "Occupational safety at enterprises, institutions and organizations and civil safety" are provided.
 • Документ
  Безпека праці на підприємствах в установах і організаціях (ФКНТ)
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Коробко, Олександр Вікторович; Korobko, Alexander V.
  UK: Показано нормативно-правові акти та особливості їх кодифікації, вимоги до організації трудового процесу, заходи безпеки при розробці та дослідженні новітніх технологій. Надано заходи безпеки при проведенні різного роду робіт на робочому місці з контрольно-вимірювальними приладами, системами управління, програмним забезпеченням тощо. EN: Normative legal acts and features of their codification, requirements for the organization of the labor process, safety measures in the development and research of the latest are shown technologies. Safety measures are provided when performing various types of work at the workplace with control and measuring devices, control systems, software, etc.
 • Документ
  Захист населення, територій, довкілля та виробнича безпека
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Коробко, Олександр Вікторович; Korobko, Alexander V.
  UK: Показано міжнародні стандарти та законодавчі норми України у сфері охорони праці, аналіз потенційних небезпек, методи захисту від виробничих чинників, забезпечення безпеки на робочих місцях. Надано особливості умов праці при роботі з ПЕОМ, електробезпека, пожежна безпека. EN: International standards and legislative norms of Ukraine in the field of labor protection, analysis of potential hazards, methods of protection against production factors, ensuring safety at workplaces are shown. Features of working conditions when working with personal computers, electrical safety, fire safety are provided.
 • Документ
  Безпека праці на підприємствах в установах і організаціях
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Коробко, Олександр Вікторович; Korobko, Alexander V.
  UK: Показано нормативно-правові акти та особливості їх кодифікації, вимоги до організації трудового процесу, заходи безпеки при розробці та дослідженні новітніх технологій. Надано заходи безпеки при проведенні різного роду робіт на робочому місці з контрольно-вимірювальними приладами, системами управління, програмним забезпеченням тощо. EN: Normative legal acts and features of their codification, requirements for the organization of the labor process, safety measures in the development and research of the latest are shown technologies. Safety measures are provided when performing various types of work at the workplace with control and measuring devices, control systems, software, etc.
 • Документ
  ВІдео: Оцінка індивідуальних якостей особистості, що впливають на психологію безпеки людини
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Коробко, Олександр Віктрович; Korobko, Aleksander V.; Троян, Юлія Іванівна; Trojan, Juliia I.
  UK: Наведено методику виявлення індивідуально-психологічних якостей особистості, які визначають її психологічну захищеність EN: The method of revealing individual psychological qualities of the personality which define its psychological protection is resulted
 • Документ
  Основи надання домедичної допомоги при невідкладних станах
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Петрищев, Артем Станіславович; Petryshchev, Artem S.; Журавель, Сергій Миколайович; Zhuravel, Serhei M.; Журавель, Микола Олексійович; Zhuravel, Mykola O.; Рубан, Валентина Тарасівна; Ruban, Valentyna T.
  UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторного заняття «Основи надання домедичної допомоги при невідкладних станах» з дисципліни «Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці» EN: Methodical recommendations and guidance are given to carry out laboratory work on «Basics of providing pre-medical care in emergency situations» on the educational discipline of «Safety of life'work of a specialist with the basics of labor protection»
 • Документ
  Силабус навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Журавель, Сергій Миколайович; Zhuravel, Serhii
  UK: Наведені опис, мета, програма, структура, теми лабораторних занять, самостійна робота, індивідуальні завдання, методи і очікувані результати навчання, засоби, критерії та шкала оцінювання для силабусу навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці» EN: The description, purpose, program, structure, topics of laboratory classes, independent work, individual tasks, methods and expected learning outcomes, means, criteria and assessment scale for syllabus of the academic discipline «Safety of life'work of a specialist with the basics of labor protection»
 • Документ
  Силабус навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці»
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2022) Журавель, Сергій Миколайович; Zhuravel, Serhii M.
  UK: Силабус навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці» EN: The syllabus of the discipline «Safety of life of a specialist with the basics of labor protection»
 • Документ
  Прогнозування та профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Шмирко, Віра Іванівна; Shmyrko, Vera I.; Троян, Юлія Іванівна; Trojan, Juliia I.
  UK: Наведені методичні рекомендації до виконання розрахунку та визначення соціальної ефективності працеохоронних заходів EN: Methodical recommendations are given for calculating and determining the social effectiveness of labor protection measures are given
 • Документ
  Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Журавель, Микола Олексійович; Zhuravel, Mykola; Скуйбіда, Олена Леонідівна; Skuibida, Olena; Петрищев, Артем Станіславович; Petryshchev, Artem; Журавель, Сергій Миколайович; Zhuravel, Serhei
  UK: Наведені опис, мета, програма, структура, теми лабораторних занять, самостійна робота, індивідуальні завдання, методи і очікувані результати навчання, засоби, критерії та шкала оцінювання, методичне забезпечення, рекомендована література та інформаційні ресурси для робочої програми навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці» EN: The description, purpose, program, structure, topics of laboratory classes, independent work, individual tasks, methods and expected learning outcomes, means, criteria and assessment scale, methodological support, recommended literature and information resources are given for working program of the academic discipline «Safety of life'work of a specialist with the basics of labor protection»
 • Документ
  Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Журавель, Микола Олексійович; Zhuravel, Mykola; Скуйбіда, Олена Леонідівна; Skuibida, Olena; Петрищев, Артем Станіславович; Petryshchev, Artem; Журавель, Сергій Миколайович; Zhuravel, Serhei
  UK: Наведені опис, мета, програма, структура, теми лабораторних занять, самостійна робота, індивідуальні завдання, методи і очікувані результати навчання, засоби, критерії та шкала оцінювання, методичне забезпечення, рекомендована література та інформаційні ресурси для робочої програми навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці» EN: The description, purpose, program, structure, topics of laboratory classes, independent work, individual tasks, methods and expected learning outcomes, means, criteria and assessment scale, methodological support, recommended literature and information resources are given for working program of the academic discipline «Safety of life'work of a specialist with the basics of labor protection»
 • Документ
  Силабус навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для бакалаврів, спеціальність 073 "Менеджмент", освітня програма "Менеджмент в будівництві"
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Скуйбіда, Олена Леонідівна; Skuybida, Olena L.; Скуйдида, Елена Леонидовна
 • Документ
  Робоча програма навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" для бакалаврів, спеціальність 073 "Менеджмент", освітня програма "Менеджмент в будівництві"
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Скуйбіда, Олена Леонідівна; Skuybida, Olena L.; Скуйдида, Елена Леонидовна