Підручники, навчальні посібники кафедри А, ТД та ГЕУ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  Основи технічної діагностики. Навчальний посібник
  (Кам’янське : ДДТУ, 2024) Кубіч Вадим Іванович; Kubich, Vadim; Чернета, Олег Георгійович; Cherneta, Oleg; Середа, Борис Петрович; Sereda, Borys
  UK: У навчальному посібнику наведені технологічні процеси діагностування автотранспортних засобів, проведено аналіз сучасних методів діагностики, діагностичного обладнання і устаткування, інноваційні методи діагностування із застосуванням приладів провідних фірм. Значну увагу приділено вдосконаленню технологічного процесу діагностування і прогнозування ресурсу роботи автомобільних систем. EN: The textbook presents the technological processes of vehicle diagnostics, analyzes modern diagnostic methods, diagnostic equipment and facilities, innovative diagnostic methods using devices from leading companies. Considerable attention is paid to the improvement of the technological process of diagnosing and predicting the service life of automotive systems.
 • Item
  Тепловий і динамічний розрахунок ДВЗ : навчальний посібник з курсового проєктування
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Слинько, Георгій Іванович; Slyn’ko, Georgiy I.; Сухонос, Роман Федорович; Sukhonos, Roman F.; Слинько, Віра Василівна; Slyn’ko, Vira V.
 • Item
  Навчальний посібник «Особливості конструкції машин з двигунами внутрішнього згорання»
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Кубіч, Вадим Іванович; Kubich, Vadim I.; Слинько, Георгій Іванович; Slyn’ko, Georgiy I.
  UK: Наведені систематизовані данні про особливості виконання окремих елементів конструкції складових частин автомобілів, тракторів, вертольотів, суден за відповідними ознаками їх класифікації та порядку загального здійснення робочих процесів в деяких з них. EN: The systematized information about the features of the execution of individual structural elements of automobile components, tractors, helicopters, ships in accordance with the signs of their classification and the order of the overall implementation of work processes in some of them are given.
 • Item
  Навчальний посібник з дисципліни «Технологічні основи автомобілебудування». Частина 3
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Артюх, Олександр Миколайович; Artyukh, Olexander M.
  UK: Навчальний посібник призначений для вивчення студентами процесів проектування, технологій і процесів виготовлення деталей, а також складання вузлів автомобілів, включаючи виробництво кузовів. У даному посібнику наведені основні відомості з класифікації, формотворчих рухів, основних вузлів, устрою ЧПУ металорізальних верстатів. Розглянуто питання налагодження верстата з ЧПУ на виконання технологічної операції. Описані корекції при обробці на верстатах і їх вплив на витримувані технологічні розміри. Велика увага приділяється забезпеченню заданої точності обробки деталей і якості продукції в цілому. Розглянуто методи оптимізації виробництва та підвищення його ефективності. Посібник призначений для студентів які навчаються за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. EN: The study guide is designed for students to learn the design processes, technologies and processes of manufacturing parts, as well as assembling car components, including the production of bodies. This study guide provides basic information on the classification, forming movements, main components, and the structure of CNC metal-cutting machines. The issues of setting up a CNC machine to perform a technological operation are considered. Corrections during machining and their impact on the maintained technological dimensions are described. Much attention is paid to ensuring the specified accuracy of machining parts and product quality in general. Methods of optimizing production and increasing its efficiency are considered. The study guide is intended for students studying in the specialty 133 Industrial Engineering.
 • Item
  Навчальний посібник з дисципліни «Технологічні основи автомобілебудування». Частина 2
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Артюх, Олександр Миколайович; Artyukh, Olexander M.
  UK: Навчальний посібник призначений для вивчення студентами процесів проектування, технологій і процесів виготовлення деталей, а також складання вузлів автомобілів, включаючи виробництво кузовів. У даному посібнику наведені основні відомості з класифікації, формотворчих рухів, основних вузлів, устрою ЧПУ металорізальних верстатів. Розглянуто питання налагодження верстата з ЧПУ на виконання технологічної операції. Описані корекції при обробці на верстатах і їх вплив на витримувані технологічні розміри. Велика увага приділяється забезпеченню заданої точності обробки деталей і якості продукції в цілому. Розглянуто методи оптимізації виробництва та підвищення його ефективності. Посібник призначений для студентів які навчаються за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. EN: The study guide is designed for students to learn the design processes, technologies and processes of manufacturing parts, as well as assembling car components, including the production of bodies. This study guide provides basic information on the classification, forming movements, main components, and the structure of CNC metal-cutting machines. The issues of setting up a CNC machine to perform a technological operation are considered. Corrections during machining and their impact on the maintained technological dimensions are described. Much attention is paid to ensuring the specified accuracy of machining parts and product quality in general. Methods of optimizing production and increasing its efficiency are considered. The study guide is intended for students studying in the specialty 133 Industrial Engineering.
 • Item
  Навчальний посібник з дисципліни «Технологічні основи автомобілебудування». Частина 1
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Артюх, Олександр Миколайович; Artyukh, Olexander M.
  UK: Навчальний посібник призначений для вивчення студентами процесів проектування, технологій і процесів виготовлення деталей, а також складання вузлів автомобілів, включаючи виробництво кузовів. У даному посібнику наведені основні відомості з класифікації, формотворчих рухів, основних вузлів, устрою ЧПУ металорізальних верстатів. Розглянуто питання налагодження верстата з ЧПУ на виконання технологічної операції. Описані корекції при обробці на верстатах і їх вплив на витримувані технологічні розміри. Велика увага приділяється забезпеченню заданої точності обробки деталей і якості продукції в цілому. Розглянуто методи оптимізації виробництва та підвищення його ефективності. Посібник призначений для студентів які навчаються за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. EN: The study guide is designed for students to learn the design processes, technologies and processes of manufacturing parts, as well as assembling car components, including the production of bodies. This study guide provides basic information on the classification, forming movements, main components, and the structure of CNC metal-cutting machines. The issues of setting up a CNC machine to perform a technological operation are considered. Corrections during machining and their impact on the maintained technological dimensions are described. Much attention is paid to ensuring the specified accuracy of machining parts and product quality in general. Methods of optimizing production and increasing its efficiency are considered. The study guide is intended for students studying in the specialty 133 Industrial Engineering.
 • Item
  Основи технології виробництва та ремонту автомобілів. Навчальний посібник
  (Дніпровський державний технічний університет, 2023) Кубіч, Вадим Іванович; Kubich, Vadim; Чернета, Олег Георгійович; Cherneta, Oleg; Середа, Борис Петрович; Sereda, Borys
  UK: У навчальному посібнику наведені інноваційні аспекти розвитку автомобільної промисловості і автомобільного транспорту України. Розглянуті основні технологічні і проектні рішення по застосуванню новітнього сучасного обладнання і широкої лінійки верстатів світових брендів з механічної обробки деталей. Особливу увагу приділено в подачі і ознайомленню здобувачів вищої освіти з питань впровадження високопродуктивного обладнання, верстатів для комплексної механічної обробки провідних компаній і фірм виробників. EN: Innovative aspects of the development of the automotive industry and road transport of Ukraine are given in the training manual. The main technological and design solutions for the application of the latest modern equipment and a wide line of machines of world brands for mechanical processing of parts are considered. Special attention was paid to the application and familiarization of higher education applicants on the implementation of high-performance equipment, machines for complex mechanical processing of leading companies and manufacturers.
 • Item
  Конструкції рульового керування автомобілів. Навчальний посібник
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Кубіч, Вадим Іванович; Kubich, Vadim
  UK: Навчальний посібник містить відомості про конструктивне виконання складових частин рульового керування автомобілів у відповідності з ознаками їх класифікації. Наведено порядок взаємодії між окремими елементами конструкції рульових механізмів та підсилювачами рульового керування при здійсненні в них робочих процесів. Приділена увага особливостям виконання всеколісного керування спеціальних машин. EN: The textbook contains information about the design of the components of the steering control of cars in accordance with the characteristics of their classification. The order of interaction between individual structural elements of steering mechanisms and power steering during the implementation of work processes is given. Attention is paid to the features of all-wheel control of special machines.
 • Item
  Basic ergonomics in automotive engineering : Study guide
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Артюх, Олександр Миколайович; Artyukh, Olexander M.; Лут, Катерина Анатоліївна; Lut, Kateryna A.; Дударенко, Ольга Василівна; Dudarenko Olha V.; Кузьмін, Віктор Володимирович; Kuzmin, Victor; Кузьміна, Марія Олегівна; Kuzmina, Maria; Щербина, Андрій Васильович; Shcherbyna, Andrii V.
  UK: Навчальний посібник має за мету допомогти студентам отримати теоретичні знання, які забезпечать системний підхід при проектуванні транспортних засобів з урахуванням ергономічних, естетичних і соціальних факторів, а також ознайомити з основами технічної естетики, із проблемами, пов’язаними з упровадженням методів художнього конструювання в промислове виробництво, і підготувати майбутніх інженерів до спільної роботи із автомобільними дизайнерами. Посібник призначений для студентів які навчаються за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. EN: The aim of the training manual is to help students acquire theoretical knowledge that will provide a systematic approach to the design of vehicles, taking into account ergonomic, aesthetic and social factors, as well as to familiarize them with the basics of technical aesthetics with the problems associated with the implementation of methods of artistic design in industrial production. This training manual is intended for students studying for the specialty of industrial engineering.
 • Item
  Трансмісія колісних автомобілів і гусеничних машин. Навчальний посібник
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Кубіч, Вадим Іванович; Kubich, Vadim I.; Кубич, Вадим Иванович
  UK: Посібник містить відомості про конструктивне виконання елементів конструкції трансмісій колісних автомобілів і гусеничних машин: зчеплення, коробка передача, роздавальна коробка, карданна передача, головна передача, диференціал, механізм передач і повороту тощо у відповідності з ознаками їх класифікації. Наведено особливості порядку взаємодії між окремими елементами конструкції при здійснені робочих процесів в механізмах та агрегатах. EN: A manual contains taking about structural implementation of elements of construction of transmissions of the wheeled cars and caterpillar machines: coupling, a box is a transmission, distributing box, cardan transmission, main transmission, differential, mechanism of transmissions and turn in accordance with the signs of their classification. The features of the order of interaction between individual structural elements during the work processes carried out in mechanisms and units are given. RU: Пособие содержит сведения о конструктивном выполнении элементов конструкции трансмиссий колесных автомобилей и гусеничных машин: сцепление, коробка передача, раздаточная коробка, карданная передача, главная передача, дифференциал, механизм передач и поворота в соответствии с признаками их классификации. Приведены особенности порядка взаимодействия между отдельными элементами конструкции при осуществленные рабочих процессов в механизмах и агрегатах.
 • Item
  Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електронні системи керування транспортними засобами»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Артюх, Олександр Миколайович; Artyukh, Olexander M.; Артюх, Александр Николаевич; Дударенко, Ольга Василівна; Dudarenko, Olha V.; Дударенко, Ольга Васильевна; Кузьмін, Віктор Володимирович; Kuzmin, Victor; Кузьмин, Виктор Владимирович; Сосик, Андрій Юрійович; Sosyk, Andrii Y.; Сосик, Андрей Юрьевич; Щербина, Андрій Васильович; Shcherbyna, Andrii V.; Щербина, Андрей Васильевич
  UA: Навчальний посібник призначений для набуття практичних вмінь та навичок здійснювати перевірку технічного стану, пошук несправностей окремих елементів електронних систем механічних транспортних засобів; проводити перевірку роботи приладів, апаратів і електронних блоків електронних систем транспортних засобів, та освоїти способи усунення несправностей. Посібник призначений для студентів які навчаються за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. EN: The training manual is designed to acquire practical skills and abilities to check the technical condition, troubleshooting of individual elements of the electronic systems of mechanical vehicles; to check the operation of devices, devices and electronic units of electronic systems of vehicles and to master ways of troubleshooting. The manual is designed for students enrolled in specialty Mechanical engineering. RU: Учебное пособие предназначено для приобретения практических умений и навыков осуществлять проверку технического состояния, поиск неисправностей отдельных элементов электронных систем механических транспортных средств; проводить проверку работы приборов, аппаратов и электронных блоков электронных систем транспортных средств и освоить способы устранения неисправностей. Пособие предназначено для студентов обучающихся по специальности 133 Отраслевое машиностроение.
 • Item
  Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи САПР в автомобілебудуванні»
  (ISBN 978-617-529-352-2, 2022) Артюх, Олександр Миколайович; Artyukh, Olexander M.; Артюх, Александр Николаевич; Дударенко, Ольга Василівна; Dudarenko Olha V.; Дударенко, Ольга Васильевна; Кузьмін, Віктор Володимирович; Kuzmin, Victor; Кузьмин, Виктор Владимирович; Сосик, Андрій Юрійович; Sosyk, Andrii Y.; Сосик, Андрей Юрьевич; Щербина, Андрій Васильович; Shcherbyna, Andrii V.; Щербина, Андрей Васильевич
  UA: Навчальний посібник призначений для вивчення методологічних основ автоматизованого проектування технологічних процесів, засобів технологічного оснащення й інструментів та практичного освоєння ряду підсистем САПР технологічних процесів, що одержали широке поширення в промисловості, та які є характерними представниками функціональних підсистем. В якості технічних засобів, передбачається використання класу, обладнаного персональними комп’ютерами типу IBM PC. Посібник призначений для студентів які навчаються за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. EN: The training manual is designed to study methodological foundations of computer-aided design of technological processes, means of technological equipment and tools and practical mastering of a number of CAD subsystems of technological processes, which are widely used in industry, which are characteristic representatives of functional subsystems. As the technical means is supposed to use a classroom equipped with personal computers such as IBM PC. The manual is intended for students studying in the specialty of Mechanical Engineering. RU: Учебное пособие предназначено для изучения методологических основ автоматизированного проектирования технологических процессов, средств технологической оснастки и инструментов и практического освоения ряда подсистем САПР технологических процессов, получивших широкое распространение в промышленности, которые являются характерными представителями функциональных подсистем. В качестве технических средств предполагается использование класса, оборудованного персональными компьютерами типа IBM PC. Пособие предназначено для студентов обучающихся по специальности 133 Отраслевое машиностроение.
 • Item
  Навчальний посібник для курсового проектування з дисципліни «Автоматизоване проектування елементів автотранспортних засобів та засобів їх діагностування»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Артюх, Олександр Миколайович; Artyukh, Olexander M.; Артюх, Александр Николаевич; Дударенко, Ольга Василівна; Dudarenko, Olha V.; Дударенко, Ольга Васильевна; Кузьмін, Віктор Володимирович; Kuzmin, Victor; Кузьмин, Виктор Владимирович; Сосик, Андрій Юрійович; Sosyk, Andrii Y.; Сосик, Андрей Юрьевич; Щербина, Андрій Васильович; Shcherbyna, Andrii V.; Щербина, Андрей Васильевич
  UA: Навчальний посібник призначений для виконання курсової роботи, яка передбачена навчальним планом дисципліни «Автоматизоване проектування елементів автотранспортних засобів та засобів їх діагностування». Використання посібника дасть студентові можливість самостійно застосувати отримані на лекціях знання при вирішенні конкретного проектного завдання по реальній тематиці. Посібник призначений для студентів які навчаються за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. EN: The training manual is intended for coursework, stipulated by the curriculum of the discipline «Automated design of motor vehicles elements and means of their diagnostics». Using the manual will allow the student to independently apply the knowledge obtained during the lectures in solving a specific design problem on a real topic. This training manual is intended for students studying at the specialty Mechanical engineering. RU: Учебное пособие предназначено для выполнения курсовой работы, предусмотренной учебным планом дисциплины «Автоматизированное проектирование элементов автотранспортных средств и средств их диагностирования». Использование пособия позволит студенту самостоятельно применить полученные на лекциях знания при решении конкретного проектного задания по реальной тематике. Пособие предназначено для студентов обучающихся по специальности 133 Отраслевое машиностроение.
 • Item
  Навчальний посібник з дисципліни «Автомобільні кузови». Частина 2
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Артюх, Олександр Миколайович; Artyukh, Olexander M.; Артюх, Александр Николаевич; Дударенко, Ольга Василівна; Dudarenko Olha V.; Дударенко, Ольга Васильевна; Кузьмін, Віктор Володимирович; Kuzmin, Victor; Кузьмин, Виктор Владимирович; Сосик, Андрій Юрійович; Sosyk, Andrii Y.; Сосик, Андрей Юрьевич; Щербина, Андрій Васильович; Shcherbyna, Andrii V.; Щербина, Андрей Васильевич
  UA: Навчальний посібник призначений для вивчення студентами основних експлуатаційно-технічних якостей автомобільного кузова, його ролі в автомобілебудуванні; дослідження методів проектування автомобільного кузова; компонування основних його елементів; методів побудови поверхні й методів розрахунків елементів кузова. Даний навчальний посібник також можна вважати введенням у теорію конструкції автомобілів, оскільки він дозволяє одержати загальну уяву про аналітичні методи, широко використовувані в різних публікаціях технічних журналів, збірників доповідей різних конференцій і в повідомленнях машинобудівних науково-дослідних організацій і конструкторських бюро; технології й способах виготовлення кузовів автомобілів. Посібник призначений для студентів які навчаються за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. EN: The training manual is designed for students to study the main operational and technical qualities of a car body, its role in the automobile industry; study methods of car body design; layout of its main elements; methods of surface construction and methods of calculation of body parts. This textbook can also be considered an introduction to the theory of car design, since it allows you to get a general idea of the analytical methods widely used in various publications in technical journals, collections of reports of various conferences and reports of engineering research organizations and design offices, technology and manufacturing methods, car bodies. The manual is intended for students studying in the specialty Mechanical engineering. RU: Учебное пособие предназначено для изучения студентами основных эксплуатационно-технических качеств автомобильного кузова, его роли в автомобилестроении; исследование методов проектирования автомобильного кузова; компоновка основных его элементов; способов построения поверхности и способов расчетов частей кузова. Данное учебное пособие также можно считать введением в теорию конструкции автомобилей, поскольку позволяет получить общее представление об аналитических методах, широко используемых в различных публикациях технических журналов, сборниках докладов различных конференций и в сообщениях машиностроительных научно-исследовательских организаций и конструкторских бюро; о технологиях и способах изготовления кузовов автомобилей. Пособие предназначено для студентов обучающихся по специальности 133 Отраслевое машиностроение.
 • Item
  Навчальний посібник з дисципліни «Автомобільні кузови». Частина 1
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Артюх, Олександр Миколайович; Artyukh, Olexander M.; Артюх, Александр Николаевич; Дударенко, Ольга Василівна; Dudarenko Olha V.; Дударенко, Ольга Васильевна; Кузьмін, Віктор Володимирович; Kuzmin, Victor; Кузьмин, Виктор Владимирович; Сосик, Андрій Юрійович; Sosyk, Andrii Y.; Сосик, Андрей Юрьевич; Щербина, Андрій Васильович; Shcherbyna, Andrii V.; Щербина, Андрей Васильевич
  UA: Навчальний посібник призначений для вивчення студентами основних експлуатаційно-технічних якостей автомобільного кузова, його ролі в автомобілебудуванні; дослідження методів проектування автомобільного кузова; компонування основних його елементів; методів побудови поверхні й методів розрахунків елементів кузова. Даний навчальний посібник також можна вважати введенням у теорію конструкції автомобілів, оскільки він дозволяє одержати загальну уяву про аналітичні методи, широко використовувані в різних публікаціях технічних журналів, збірників доповідей різних конференцій і в повідомленнях машинобудівних науково-дослідних організацій і конструкторських бюро; технології й способах виготовлення кузовів автомобілів. Посібник призначений для студентів які навчаються за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. EN: The training manual is designed for students to study the main operational and technical qualities of a car body, its role in the automobile industry; study methods of car body design; layout of its main elements; methods of surface construction and methods of calculation of body parts. This textbook can also be considered an introduction to the theory of car design, since it allows you to get a general idea of the analytical methods widely used in various publications in technical journals, collections of reports of various conferences and reports of engineering research organizations and design offices, technology and manufacturing methods, car bodies. The manual is intended for students studying in the specialty Mechanical engineering. RU: Учебное пособие предназначено для изучения студентами основных эксплуатационно-технических качеств автомобильного кузова, его роли в автомобилестроении; исследование методов проектирования автомобильного кузова; компоновка основных его элементов; способов построения поверхности и способов расчетов частей кузова. Данное учебное пособие также можно считать введением в теорию конструкции автомобилей, поскольку позволяет получить общее представление об аналитических методах, широко используемых в различных публикациях технических журналов, сборниках докладов различных конференций и в сообщениях машиностроительных научно-исследовательских организаций и конструкторских бюро; о технологиях и способах изготовления кузовов автомобилей. Пособие предназначено для студентов обучающихся по специальности 133 Отраслевое машиностроение.
 • Item
  Навчальний посібник «Гідравліка машинотракторних агрегатів»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Артюх, Олександр Миколайович; Artyukh, Olexander M.; Артюх, Александр Николаевич; Дударенко, Ольга Василівна; Dudarenko, Olha V.; Дударенко, Ольга Васильевна; Кузьмін, Віктор Володимирович; Kuzmin, Victor V.; Кузьмин, Виктор Владимирович; Сосик, Андрій Юрійович; Sosyk, Andrii Y.; Сосик, Андрей Юрьевич; Щербина, Андрій Васильович; Shcherbyna, Andrii V.; Щербина, Андрей Васильевич
  UK: Навчальний посібник призначений для набуття студентом теоретичних знань з принципів та загальних положень об'ємного гідроприводу. В посібнику наведено основні відомості про гідромашини, гідроапаратуру, фільтри робочої рідини, що використовуються в гідроприводах машинотракторних агрегатів. Посібник призначений для студентів які навчаються за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. EN: The training manual is intended to provide the student with theoretical knowledge of the principles and general provisions of volumetric hydraulic drive. The manual provides basic information on the hydraulic machine, hydraulic equipment, working fluid filters used in hydraulic drives of machinery and tractor units. This manual is intended for students studying in the field of industrial engineering. RU: Учебное пособие предназначено для получения студентом теоретических знаний по принципам и общим положениям объемного гидропривода. В руководстве приведены основные сведения о гидромашине, гидроаппаратуре, фильтрах рабочей жидкости, используемых в гидроприводах машинотракторных агрегатов. Пособие предназначено для студентов обучающихся по специальности 133 Отраслевое машиностроение.
 • Item
  Навчальний посібник з дисципліни «Основи мехатроніки»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Артюх, Олександр Миколайович; Artyukh, Olexander M.; Артюх, Александр Николаевич; Дударенко, Ольга Василівна; Dudarenko, Olha V.; Дударенко, Ольга Васильевна; Кузьмін, Віктор Володимирович; Kuzmin, Victor V.; Кузьмин, Виктор Владимирович; Сосик, Андрій Юрійович; Sosyk, Andrii Y.; Сосик, Андрей Юрьевич; Щербина, Андрій Васильович; Shcherbyna, Andrii V.; Щербина, Андрей Васильевич
  UK: Навчальний посібник призначений для формування знань, умінь і навичок науково-дослідницької роботи і здійснення інноваційної діяльності із застосуванням мехатронних і робототехнічних систем, та систем управління мехатронними і робототехнічними модулями та системами. Оскільки мехатроніка це напрямок сучасної науки, техніки і технології, який виключно динамічно розвивається, а отже і визначає вигляд техносфери нового століття. Головне завдання мехатроніки полягає в створенні інтелектуальних машин і рухомих систем, які мають якісно нові функції та властивості. Посібник призначений для студентів які навчаються за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. EN: The training manual is intended to develop knowledge, skills and abilities for research and development and innovation activities using mechatronic and robotics systems and control systems for mechatronic and robotic modules and systems. Since mechatronics is a branch of modern science, engineering and technology that is exceptionally dynamic and, therefore, defines the type of technosphere of the new century. The main task of mechatronics is to create intelligent machines and moving systems with qualitatively new functions and properties. This training manual is intended for students studying in the field of mechanical engineering. RU: Учебное пособие предназначено для формирования знаний, умений и навыков научно-исследовательской работы и осуществления инновационной деятельности с применением мехатронных и робототехнических систем и систем управления мехатронными и робототехническими модулями и системами. Поскольку мехатроника это направление современной науки, техники и технологии, которое исключительно динамично развивается, а значит, и определяет вид техносферы нового века. Главная задача мехатроники состоит в создании интеллектуальных машин и подвижных систем, обладающих качественно новыми функциями и свойствами. Пособие предназначено для студентов обучающихся по специальности 133 Отраслевое машиностроение.
 • Item
  Навчальний посібник з дисципліни «Електронні системи керування транспортними засобами».
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Артюх, Олександр Миколайович; Artyukh, Olexander M.; Артюх, Александр Николаевич; Дударенко, Ольга Василівна; Dudarenko, Olha V.; Дударенко, Ольга Васильевна; Кузьмін, Віктор Володимирович; Kuzmin, Victor V.; Кузьмин, Виктор Владимирович; Сосик, Андрій Юрійович; Sosyk, Andrii Y.; Сосик, Андрей Юрьевич; Щербина, Андрій Васильович; Shcherbyna, Andrii V.; Щербина, Андрей Васильевич
  UK: Навчальний посібник призначений для формування знань про будову та принцип дії приладів і електронних блоків електронних систем механічних транспортних засобів, про ознаки їх несправностей та способи усунення. Набуття вмінь здійснювати перевірку технічного стану, пошук несправностей окремих елементів електронних систем механічних транспортних засобів. Посібник призначений для студентів які навчаються за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. EN: The training manual is intended to provide knowledge of the structure and operation of devices and electronic units of electronic systems of motor vehicles, signs of faults and methods of their elimination. To acquire the ability to check the technical condition, troubleshooting of individual elements of the electronic systems of motor vehicles. This manual is intended for students studying in the field of mechanical engineering. RU: Учебное пособие предназначено для формирования знаний об устройстве и принципе действия приборов и электронных блоков электронных систем механических транспортных средств, о признаках их неисправностей и способах устранения. Получения умений осуществлять проверку технического состояния, поиска неисправностей отдельных элементов электронных систем механических транспортных средств. Пособие предназначено для студентов обучающихся по специальности 133 Отраслевое машиностроение.
 • Item
  Навчальний посібник з дисципліни «Робочі процеси автомобілів».
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Артюх, Олександр Миколайович; Artyukh, Olexander M.; Артюх, Александр Николаевич; Дударенко, Ольга Василівна; Dudarenko, Olha V.; Дударенко, Ольга Васильевна; Кузьмін, Віктор Володимирович; Kuzmin, Victor V.; Кузьмин, Виктор Владимирович; Сосик, Андрій Юрійович; Sosyk, Andrii Y.; Сосик, Андрей Юрьевич
  UK: Навчальний посібник призначений для підготовки майбутніх фахівців в областях робочих процесів, оцінки конструкцій і розрахунку агрегатів автомобілів відповідно до вимог надійності та формування експлуатаційних властивостей автомобіля. Також щоб вони могли приймати технічно обґрунтовані рішення щодо вибору способів експлуатації, сервісу і ремонту агрегатів для рухомого складу автотранспорту з метою економії паливно-енергетичних ресурсів, інтенсифікації технологічних процесів і ефективного захисту навколишнього середовища. Посібник призначений для студентів які навчаються за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. EN: The training manual is designed to train future specialists in the areas of work processes, evaluation of designs and calculation of vehicle units in accordance with the requirements of reliability and formation of vehicle performance properties. Also, so that they can make technically sound decisions on the choice of methods of operation, service and repair of aggregates for the rolling stock of motor vehicles in order to save fuel and energy resources, intensify technological processes and effective protection of the environment. The manual is intended for students studying in the specialty 133 of industrial engineering. RU: Учебное пособие предназначено для подготовки будущих специалистов в областях рабочих процессов, оценки конструкций и расчета агрегатов автомобилей в соответствии с требованиями надежности и формирования эксплуатационных свойств автомобиля. Также, чтобы они могли принимать технически обоснованные решения по выбору способов эксплуатации, сервиса и ремонта агрегатов для подвижного состава автотранспорта с целью экономии топливно-энергетических ресурсов, интенсификации технологических процессов и эффективной защиты окружающей среды. Пособие предназначено для студентов обучающихся по специальности 133 Отраслевое машиностроение.
 • Item
  Навчальний посібник з дисципліни "Вступ до спеціальності".
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Артюх, Олександр Миколайович; Artyukh, Olexander M.; Артюх, Александр Николаевич; Дударенко, Ольга Василівна; Dudarenko, Olha V.; Дударенко, Ольга Васильевна; Кузьмін, Віктор Володимирович; Kuzmin, Victor V.; Кузьмин, Виктор Владимирович; Сосик, Андрій Юрійович; Sosyk, Andrii Y.; Сосик, Андрей Юрьевич; Щербина, Андрій Васильович; Shcherbyna, Andrii V.; Щербина, Андрей Васильевич
  UK: Навчальний посібник знайомить студентів з інженерно-технічною діяльністю людини з найдавніших часів до наших днів. Також він сприяє формуванню у студентів технічних спеціальностей загальної картини розвитку інженерної справи як цілісного процесу, що закономірно відбувається і протікає в органічному взаємозв’язку і взаємодії з історією суспільства. Посібник призначений для студентів які навчаються за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. EN: The training manual introduces students to human engineering and technology from ancient times to the present day. It also contributes to the formation of an overall picture of engineering development as a holistic process, which naturally occurs and proceeds in an organic relationship and interaction with the history of society. This training manual is intended for students studying in the field of engineering. RU: Учебное пособие знакомит студентов с инженерно-технической деятельностью человека с древнейших времен до наших дней. Также оно способствует формированию у студентов технических специальностей общей картины развития инженерного дела как цельного процесса, который закономерно происходит и протекает в органической взаимосвязи и взаимодействии с историей общества. Пособие предназначено для студентов обучающихся по специальности 133 Отраслевое машиностроение.