Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри СО

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 41
 • Item
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи нозології»
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Маляренко, Юлія Олександрівна; Malyarenko, Yuliya О.; Маляренко, Юлия Александровна
  UK: Методичні вказівки для практичних робіт з дисципліни «Основи нозології» розроблено з урахуванням того, що студенти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» відповідно освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» заочної форми навчання, вивчають її самостійно. EN: Methodical instructions for practical work on discipline "Basics of nosology" is developed taking into account the fact that the 227 students of the specialty "Physical therapy, ergotherapy" according to educational-qualifying level "bachelor" correspondence courses, studying it independently. RU: Методические указания для практических работ по дисциплине «Основы нозологии» разработан с учетом того, что студенты специальности 227 «Физическая терапия, ерготерапия» согласно образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» заочной формы обучения, изучают ее самостоятельно.
 • Item
  Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «основи нозології»
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Маляренко, Юлія Олександрівна; Malyarenko, Yuliya О.; Маляренко, Юлия Александровна
  UK: Методичні вказівки для самостійних робіт з дисципліни «Основи нозології» розроблено з урахуванням того, що студенти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» відповідно освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» заочної форми навчання, вивчають її самостійно. EN: Methodical instructions for independent work on discipline "Fundamentals of nosology " is developed taking into account the fact that the 227 students of the specialty "Physical therapy, ergotherapy" according to educational-qualifying level "bachelor" correspondence courses, studying it independently.RU: Методические указания для самостоятельных работ по дисциплине «Основы нозологии» разработан с учетом того, что студенты специальности 227 «Физическая терапия, ерготерапия» согласно образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» заочной формы обучения, изучают ее самостоятельно.
 • Item
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Лікувальна фізична культура» для студентів спеціальності «Фізична реабілітація» усіх форм навчання
  (Запорізький національний технічний університет, 2016) Бурка, Олена Миколаївна; Burka, Olena M.; Бурка, Елена Николаевна
  UK: Самостійна робота є важливим компонентом освоєння професії фізичного реабілітолога, допомагає розвинути та закріпити у студентів навички самоосвіти та самонавчання. Методичні вказівки до самостійних робіт студентів спеціальності «фізична реабілітація» всіх форм навчання з «Лікувальної фізичної культури» містять інформацію щодо змісту, структури та інформаційного забезпечення дисципліни. EN: Self-educational work is an important component of mastering the profession of physical rehabilitator, helping to develop and consolidate students' self-study and self- training. Guidelines for self-education on "Remedial gymnastics" for students on the specialty "Physical Rehabilitation" of all forms of training contain information on the content, structure and information provision of the discipline. RU: Самостоятельная робота – важный компонент освоения профессии физического реабилитолога, которая помогает развить и закрепить у студентов навыки самообразования и самообучения. Методические рекомендации к самостоятельным работам студентов специальности «физическая реабилитация» по дисциплине «Лечебная физическая культура» содержат информацию и содержании, структуре и информационном обеспечении дисциплины.
 • Item
  Методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни «Лікувальна фізична культура» для студентів спеціальності «Фізична реабілітація» заочної форми навчання
  (Запорізький національний технічний університет, 2016) Бурка, Олена Миколаївна; Burka, Olena M.; Бурка, Елена Николаевна
  UK: Методичні вказівки з написання контрольних робіт з «Лікувальної фізичної культури» для студентів заочної форми навчання містять інформацію щодо змісту, структури та інформаційного забезпечення дисципліни. Вони покликані ознайомити студентів з вимогами до виконання та оформлення індивідуальних завдань (у вигляді контрольної роботи), а також спростити пошук матеріалів для написання та захисту робіт. EN: Guidelines for writing control papers on «Remedial gymnastics» for students of the correspondence course of training contain information on the content, structure and information provision for the discipline. They are intended to familiarize students with the requirements for the execution and forming individual tasks (in the form of control work), as well as to simplify the research materials required for writing and defending control works. RU: Методические рекомендации по написанию контрольных робот по «Лечебной физической культуре» заочной формы обучения содержат информацию и содержании, структуре и информационном обеспечении дисциплины. Они призваны ознакомить студентов с требованиями к выполнению и оформлению индивидуальных заданий (в виде контрольной работы), а также упростить поиск материалов для написания и защиты работ
 • Item
  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «рекреаційні технології» для студентів спеціальності «Фізична реабілітація» денної та заочної форм навчання
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Шевченко, Ірина Миколаївна; Shevchenko, Irina M.; Шевченко, Ирина Николаевна
  UK: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Рекреаційні технології" для студентів денної і заочної форм містять інформацію щодо змісту, структури та інформаційного забезпечення дисципліни. Вони передбачають самостійне вивчення матеріалу дисципліни "Рекреаційні технології", які не зовсім детально розкриті у лекційному курсі та на семінарських заняттях. EN: Methodical instructions for independent work on the discipline "Recreational technologies" for students of full-time and part-time forms contain information on the content, structure and information provision of the discipline. They provide for the independent study of the material of the discipline "Recreational technologies", which are not completely detailed in the lecture course and seminars. RU: Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине "Рекреационные технологии" для студентов дневной и заочной форм содержат информацию о структуре и информационном обеспечении дисциплины. Они предусматривают самостоятельное изучение материала дисциплины "Рекреационные технологии", которые не совсем подробно раскрыты в лекционном курсе и на семинарских занятиях.
 • Item
  Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Масаж»
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Сидорин, Володимир Олегович; Sidorin, Vladimir Olegovich; Сидорин, Владимир Олегович
  UK: Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Масаж» за спеціальністю 227 «Фізична реабілітація» розроблено відповідно до навчальних робочих програм освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». EN: Methodical instructions for performing control exercises on discipline «Massage» in the specialty «Fhysical rehabilitation» is designed taking into account the educational qualificatson level of the «bachelor» RU: Методические указания к выполнению контрольных работ по дисциплине «Массаж» специальности 227 «Физическая реабилитация» разработано с учетом в соответствии учебных и рабочих программ образовательно-квалификационного уровня «бакалавр»
 • Item
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни "Спортивно-педагогічне вдосконалення"
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Рижкова, Мария Вадимовна; Ryzhkova, Maria V.; Рижкова, Марія Вадимівна
  UK: Методичні вказівки розроблено згідно з програмою навчальної дисципліни «Спортивно-педагогічне вдосконалення» . До структури вказівок входять загальні програмні положення, варіанти різних форм індивідуальних завдань. Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності фізична реабілітація. EN: Methodological Guidelines are developed in accordance with the curriculum of the discipline «Sports and pedagogical improvement». The structure of instructions includes general program provisions, options for various forms of individual tasks. Methodical instructions are intended for students of faculties of physical rehabilitation and physical therapy RU: Методические указания разработаны в соответствии с программой учебной дисциплины «Спортивно-педагогическое совершенствование». В структуру указаний входят общие программные положения, варианты различных форм индивидуальных заданий. Методические указания предназначены для студентов специальности физическая реабилитация и физическая терапия.
 • Item
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни "Адаптивне фізичне виховання"
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Рижкова, Марія Вадимівна; Ryzhkova, Maria V.; Рижкова, Мария Вадимовна
  UK: Методичні вказівки розроблено згідно з програмою навчальної дисципліни «Адаптивне фізичне виховання». До структури вказівок входять загальні програмні положення, варіанти різних форм індивідуальних завдань. Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності фізична реабілітація. EN: Methodological Guidelines are developed in accordance with the curriculum of the discipline «Adaptive physical education». The structure of instructions includes general program provisions, options for various forms of individual tasks. Methodical instructions are intended for students of faculties of physical rehabilitation and physical therapy RU: Методические указания разработаны в соответствии с программой учебной дисциплины «Адаптивное физическое воспитание». В структуру указаний входят общие программные положения, варианты различных форм индивидуальных заданий. Методические указания предназначены для студентов специальности физическая реабилитация и физическая терапия.
 • Item
  Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Адаптивне фізичне виховання"
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Рижкова, Марія Вадимівна; Ryzhkova, Maria V.; Рижкова, Мария Вадимовна
  UK: Методичні вказівки розроблено згідно з програмою навчальної дисципліни «Адаптивне фізичне виховання». До структури вказівок входять загальні положення, рекомендації до виконання контрольних робіт. Питання контрольної роботи охоплюють всі розділи програми. Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності фізична реабілітація. EN: Methodological Guidelines are developed in accordance with the curriculum of the discipline «Adaptive physical education». The structure of instructions includes general program provisions, recommendations for the implementation of options for control work. Control questions cover all sections of the program. Methodical instructions are intended for students of faculties of physical rehabilitation and physical therapy RU: Методические указания разработаны в соответствии с программой учебной дисциплины «Адаптивное физическое воспитание». В структуру указаний входят общие программные положения, , рекомендации к выполнению вариантов контрольных работ. Вопросы контрольных работ охватывают все разделы программы. Методические указания предназначены для студентов специальности физическая реабилитация и физическая терапия.
 • Item
  Методичні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Фізіологічні основи фізичної культури» для студентів спеціальності «Фізична реабілітація» усіх форм навчання
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Мирна, Ангеліна Іванівна; Mirna, Angelina I.; Мирная, Ангелина Ивановна
  UK: Самостійна робота є важливим компонентом освоєння професії фізичного реабілітолога, допомагає розвинути та закріпити у студентів навички самоосвіти та самонавчання. Методичні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Фізіологічні основи фізичної культури» для студентів спеціальності «Фізична реабілітація» усіх форм навчання містять інформацію щодо змісту, структури та інформаційного забезпечення дисципліни. EN: Independent work is an important component of mastering the profession of physical rehabilitation, helping develop and consolidate students' self-education and self-learning skills. Methodical tasks for independent work of students in discipline "Physiological basics of physical culture" for students of the specialty "Physical rehabilitation" of all forms of education contain information on the content, structure and information provision of the discipline. RU: Самостоятельная работа является важным компонентом освоения профессии физического реабилитолога, помогает развить и закрепить у студентов навыки самообразования и самообучения. Методические задания для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Физиологические основы физической культуры» для студентов специальности «Физическая реабилитация» всех форм обучения содержат информацию о содержании, структуре и информационного обеспечения дисциплины.
 • Item
  Методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни «Фізіологічні основи фізичної культури» для студентів спеціальності «Фізична реабілітація» всіх форм навчання
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Мирна, Ангеліна Іванівна; Mirna, Angelina I.; Мирная, Ангелина Ивановна
  UK: Методичні вказівки з написання контрольних робіт зі «Фізіологічні основи фізичної культури» для студентів всіх форм навчання містять інформацію щодо змісту, структури та інформаційного забезпечення дисципліни. Вони покликані ознайомити студентів з вимогами до виконання та оформлення індивідуальних завдань (у вигляді контрольної роботи), а також спростити пошук матеріалів для написання та захисту робіт. EN: Methodical instructions for writing control papers on "Physiological basics of physical culture" for students of all forms of learning contain information on the content, structure and information provision of the discipline. They are intended to familiarize students with the requirements for the execution and execution of individual tasks (in the form of control work), as well as to simplify the search for materials for writing and protecting works. RU: Методические указания по написанию контрольных работ по «Физиологические основы физической культуры» для студентов всех форм обучения содержат информацию о содержании, структуре и информационного обеспечения дисциплины. Они призваны ознакомить студентов с требованиями к исполнению и оформлению индивидуальных заданий (в виде контрольной работы), а также упростить поиск материалов для написания и защиты работ.
 • Item
  Методичні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Долікарська медична допомога у невідкладних станах» для студентів спеціальності «Спеціальної освіти» усіх форм навчання
  (Запорізький національний технічний університет, 2016) Мирна, Ангеліна Іванівна; Mirna, Angelina I.; Мирная, Ангелина Ивановна
  UK: Самостійна робота є важливим компонентом освоєння професії фізичного реабілітолога, допомагає розвинути та закріпити у студентів навички самоосвіти та самонавчання. Методичні вказівки до самостійних робіт студентів спеціальності «спеціальної освіти» всіх форм навчання з «Долікарської медичної допомоги у невідкладних станах” містять інформацію щодо змісту, структури та інформаційного забезпечення дисципліни. EN: Independent work is an important component of mastering the profession of physical rehabilitation, helping develop and consolidate students' self-education and self-learning skills. Methodical instructions for independent work of students of specialty "special education" of all forms of training in "Pre-medical care in urgent situations" contain information on the content, structure and information provision of the discipline. RU: Самостоятельная работа является важным компонентом освоения профессии физического реабилитолога, помогает развить и закрепить у студентов навыки самообразования и самообучения. Методические указания к самостоятельным работам студентов специальности «специального образования» всех форм обучения «доврачебной медицинской помощи в неотложных состояниях" содержат информацию о содержании, структуре и информационного обеспечения дисциплины.
 • Item
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Інформаційні технології в реабілітації»
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Присяжнюк, Олена Анатоліївна; Prisyazhnyuk, Olena A.; Присяжнюк, Елена Анатольевна
  UK: Методичні вказівки розроблено згідно з програмою навчальної дисципліни «Інформаційні технології в реабілітації» . До структури вказівок входять загальні програмні положення та рекомендації до вивчення кожної теми програми. Розкрито важливі форми самостійної роботи студентів, які дозволяють зробити процес навчання більш цікавим для студентів. Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності фізична реабілітація і фізична терапія. EN: Methodological Guidelines are developed in accordance with the curriculum of the discipline «Information Technologies in Rehabilitation». The structure of instructions includes general program provisions and recommendations for studying each topic of the program. Important forms of independent work of students that allow to make the learning process more interesting are revealed. Methodical instructions are intended for students of faculties of physical rehabilitation and physical therapy RU: Методические указания разработаны в соответствии с программой учебной дисциплины «Информационные технологии в реабилитации». В структуру указаний входят общие программные положения и рекомендации к изучению каждой темы программы. Раскрыты важные формы самостоятельной работы студентов, которые позволяют сделать процесс обучения более интересным для студентов. Методические указания предназначены для студентов специальности физическая реабилитация и физическая терапия.
 • Item
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Біохімія» (статична і динамічна біохімія)
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Присяжнюк, Олена Анатоліївна; Prisyazhnyuk, Olena A.; Присяжнюк, Елена Анатольевна
  UK: Методичні вказівки розроблено згідно з програмою навчальної дисципліни “Біохімія” До структури вказівок входять загальні програмні положення та рекомендації до вивчення кожної теми програми. Розкрито важливі форми самостійної роботи студентів, які дозволяють зробити процес навчання більш цікавим для студентів. Рекомендації призначено для студентів факультетів фізичної культури, фізичної реабілітації і фізичної терапії. EN: Methodological Guidelines are developed in accordance with the curriculum of the discipline "Biochemistry". The structure of instructions includes general program provisions and recommendations for studying each topic of the program. Important forms of independent work of students that allow to make the learning process more interesting are revealed. Methodical Guidelines is intended for students of faculties of physical culture, physical rehabilitation and physical therapy. RU: Методические указания разработаны в соответствии с программой учебной дисциплины "Биохимия" В структуру указаний входят общие программные положения и рекомендации к изучению каждой темы программы. Раскрыты важные формы самостоятельной работы студентов, которые позволяют сделать процесс обучения более интересным для студентов. Рекомендации предназначены для студентов факультетов физической культуры, физической реабилитации и физической терапии.
 • Item
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Біохімія» (функціональна біохімія)
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Присяжнюк, Олена Анатоліївна; Prisyazhnyuk, Olena A.; Присяжнюк, Елена Анатольевна
  UK: Методичні вказівки розроблено згідно з програмою навчальної дисципліни «Біохімія». До структури вказівок входять загальні програмні положення та рекомендації до вивчення розділів програми, що розкривають біохімічні зміни при фізичних навантаженнях. Методичні вказівки призначено для студентів факультетів фізичної культури, фізичної реабілітації і фізичної терапії. EN: Methodological Guidelines are developed in accordance with the curriculum of the discipline "Biochemistry". The structure of instructions includes general program provisions and recommendations for the study of program sections that reveal biochemical changes during exercise. Methodical instructions are intended for students of faculties of physical culture, physical rehabilitation and physical therapy. RU: Методические указания разработаны в соответствии с программой учебной дисциплины "Биохимия" В структуру указаний входят общие программные положения и рекомендации к изучению разделов программы, раскрывающие биохимические изменения при физических нагрузках. Методические указания предназначены для студентов факультетов физической культуры, физической реабилитации и физической терапии.
 • Item
  Методичні вказівки до виконання та захисту курсових робіт з дисципліни «Основи фізичної реабілітації»
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Присяжнюк, Олена Анатоліївна; Prisyazhnyuk, Olena A.; Присяжнюк, Елена Анатольевна
  UK: Вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи фізичної реабілітації» розроблено з урахуванням того, що студенти спеціальності 227 «Фізична реабілітація» відповідно освітньо-професійних програм підготовки та при реалізації робочих навчальних планів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», вивчають її на курсах нормативних навчальних дисциплін EN: Guidelines are developed for students of specialty 227 "Рhysical Rehabilitation" and corresponds to educational and professional training programs and working curricula for the Bachelor`s degree. The discipline is normative RU: Указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Основы физической реабилитации» разработаны с учетом того, что студенты специальности 227 «Физическая реабилитация» в соответсвии с образовательно-профессиональными программами подготовки и при реализации рабочих учебных планов образовательно-квалификационного уровня «бакалавр», изучают ее на курсах нормативных учебных дисциплин
 • Item
  Методичні вказівки з виконання контрольних робіт по дисципліні «Біохімія»
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Присяжнюк, Олена Анатоліївна; Prisyazhnyuk, Olena A.; Присяжнюк, Елена Анатольевна
  UK: Методичні вказівки розроблено згідно з програмою навчальної дисципліни «Біохімія». До структури вказівок входять загальні програмні положення, варіанти різних форм індивідуальних завдань, рекомендації до виконання варіантів контрольних робіт. Питання контрольної роботи охоплюють всі розділи програми. Методичні вказівки призначені для студентів факультетів фізичної культури, фізичної реабілітації і фізичної терапії. EN: Methodological Guidelines are developed in accordance with the curriculum of the discipline "Biochemistry". The structure of instructions includes general program provisions, options for various forms of individual tasks, recommendations for the implementation of options for control work. Control questions cover all sections of the program. Methodical instructions are intended for students of faculties of physical culture, physical rehabilitation and physical therapy RU: Методические указания разработаны в соответствии с программой учебной дисциплины "Биохимия". В структуру указаний входят общие программные положения, варианты различных форм индивидуальных заданий, рекомендации к выполнению вариантов контрольных работ. Вопросы контрольных работ охватывают все разделы программы. Методические указания предназначены для студентов факультетов физической культуры, физической реабилитации и физической терапии.
 • Item
  Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Спортивно-педагогічне вдосконалення"
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Рижкова, Мария Вадимовна; Ryzhkova, Maria V.; Рижкова, Марія Вадимівна
  UK: Методичні вказівки розроблено згідно з програмою навчальної дисципліни «Спортивно-педагогічне вдосконалення» . До структури вказівок входять загальні положення, рекомендації до виконання контрольних робіт. Питання контрольної роботи охоплюють всі розділи програми. Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності фізична реабілітація. EN: Methodological Guidelines are developed in accordance with the curriculum of the discipline «Sports and pedagogical improvement». The structure of instructions includes general program provisions, recommendations for the implementation of options for control work. Control questions cover all sections of the program. Methodical instructions are intended for students of faculties of physical rehabilitation and physical therapy RU: Методические указания разработаны в соответствии с программой учебной дисциплины «Спортивно-педагогическое совершенствование». В структуру указаний входят общие программные положения, , рекомендации к выполнению вариантов контрольных работ. Вопросы контрольных работ охватывают все разделы программы. Методические указания предназначены для студентов специальности физическая реабилитация и физическая терапия.
 • Item
  Методичні вказівки з виконання контрольних робіт по дисципліні «Інформаційні технології в реабілітації»
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Присяжнюк, Олена Анатоліївна; Prisyazhnyuk, Olena A.; Присяжнюк, Елена Анатольевна
  UK: Методичні вказівки розроблено згідно з програмою навчальної дисципліни «Інформаційні технології в реабілітації» . До структури вказівок входять загальні програмні положення, варіанти різних форм індивідуальних завдань, рекомендації до виконання варіантів контрольних робіт. Питання контрольної роботи охоплюють всі розділи програми. Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності фізична реабілітація і фізична терапія. EN: Methodological Guidelines are developed in accordance with the curriculum of the discipline «Information Technologies in Rehabilitation». The structure of instructions includes general program provisions, options for various forms of individual tasks, recommendations for the implementation of options for control work. Control questions cover all sections of the program. Methodical instructions are intended for students of faculties of physical rehabilitation and physical therapy RU: Методические указания разработаны в соответствии с программой учебной дисциплины «Информационные технологии в реабилитации». В структуру указаний входят общие программные положения, варианты различных форм индивидуальных заданий, рекомендации к выполнению вариантов контрольных работ. Вопросы контрольных работ охватывают все разделы программы. Методические указания предназначены для студентов специальности физическая реабилитация и физическая терапия.
 • Item
  Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Гігієна» для студентів спеціальності «Здоров’я людини» заочної форми навчання
  (Запорізький національний технічний університет, 2014) Гагара, Володимир Федорович; Gagara, Volodymyr F.; Гагара, Владимир Фёдорович
  UK: У методичних вказівках подано перелік варіантів контрольної роботи, які студенту необхідно виконати самостійно у письмовій формі і подати на кафедру за місяць до початку сесії. Методики виконання завдань наведені в Методичних вказівках до практичних занять та викладені у відповідних навчальних посібниках з гігієни. EN: In the guidelines, a list of options for a test work, which the student needs to complete independently in writing and submit to the chair a month before the beginning of the session, is given. The methods of the tasks are given in the Methodological Guidelines for practical classes and set out in the relevant hygiene training manuals. RU: В методических указаниях представлен перечень вариантов контрольной работы, которые студенту необходимо выполнить самостоятельно в письменной форме и представить на кафедру за месяц до начала сессии. Методики выполнения задач приведены в Методических указаниях к практическим занятиям и изложены в соответствующих учебных пособиях по гигиене.