Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри М та Л

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 47
 • Документ
  Формування маркетингової стратегії виведення нового товару на ринок
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Штанько, Максим Андрійович; Shtanko, Maksym
  UK: В роботі розглянуто теоретичні та методичні засади формування маркетингової стратегії виведення нового товару на ринок. Проведено аналіз практики маркетингової діяльності ТОВ «АРД БУД». Окреслено практичні заходи щодо формування маркетингової стратегії виведення нового товару на ринок. EN: The paper examines the theoretical and methodical principles of forming a marketing strategy for introducing a new product to the market. An analysis of the practice of marketing activities of LLC "ARD BUILD" was carried out. Practical measures for the formation of a marketing strategy for introducing a new product to the market are outlined.
 • Документ
  Маркетингова діяльність підприємства на ринку послуг для дітей в умовах воєнного стану
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Успенський, Владислав Русланович; Uspenskyi, Vladyslav
  UK: В роботі розглянуто особливості маркетингової діяльності підприємства на ринку послуг, окреслено управління маркетинговою діяльністю в умовах невизначеності. Здійснено періодизацію становлення та розвитку маркетингової діяльності. Виділено характерні особливості послуги та її окреслено вплив на маркетингову діяльність. Виділено причини становлення дитячого маркетингу та запропоноване авторське визначення його сутності EN: The work examines the peculiarities of the marketing activity of the enterprise in the service market, outlines the management of marketing activity in conditions of uncertainty. The establishment and development of marketing activity has been periodized. The characteristic features of the service are highlighted and its impact on marketing activity is outlined. The reasons for the formation of children's marketing are highlighted and the author's definition of its essence is proposed
 • Документ
  Удосконалення маркетингової діяльності підприємства виробника молочної продукції в умовах війни
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Соколова, Анастасія Романівна; Sokolova, Anastasiya R.
  UK: В роботі розглянуто особливості маркетингової діяльності маркетингової діяльності підприємства на ринку молочної продукції, наведено методики оцінювання ефективності маркетингової діяльності, показано з в'язок між бізнес-орієнтацією підприємства та концепціями маркетингу, деталізовано інструменти удосконалення маркетингової діяльності підприємства що становить новизну роботи, здійснено оцінку рівня конкурентоспроможності торгових марок ТОВ «ВП Вільнянський молокозавод». EN: The work examines the peculiarities of the marketing activity of the marketing activity of the enterprise on the dairy market, provides methods for evaluating the effectiveness of marketing activity, shows the connection between the enterprise's business orientation and marketing concepts, details the tools for improving the enterprise's marketing activity, which constitutes the novelty of the work, evaluates the level of competitiveness trademarks of LLC "VP Vilnius milk factory".
 • Документ
  Удосконалення стратегії просування підприємства на основі розроблення фірмового стилю
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Опаренко, Анастасія Олегівна; Oparenko, Anastasiia
  UK: В роботі проаналізовано теоретичні аспекти фірмового стилю та окреслено його зміст, функції та основні елементи, можна сказати що фірмовий стиль є основною складовою брендування будь-якого підприємства. Розроблено нові елементи фірмового стилю ТОВ «Вільнянський молокозавод» EN: The paper analyzed the theoretical aspects of corporate style and outlined its content, functions and main elements, it can be said that corporate style is the main component of branding of any enterprise. New elements of the company style of "Vilnianskyi Molokozavod" LLC have been developed
 • Документ
  Удосконалення маркетингових комунікацій вищого навчального закладу в соціальних мережах
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Мізін, Анастасія Миколаївна; Mizin, Anastasiia M.
  UK: В роботі надано авторське трактування поняття «маркетингові комунікації». Запропоновано механізм формування та використання комплексу маркетингових комунікацій для просування освітніх послуг НУ «Запорізька політехніка» в соціальних мережах. Адаптовано алгоритм підвищення ефективності просування освітніх послуг НУ «Запорізька політехніка» в соціальних мережах з урахуванням сучасних трендів. Проаналізовано поняття «маркетингові комунікації», їх види, моделі, компоненти та інструменти. Досліджено маркетинг соціальних мереж як складову маркетингових комунікацій. Проведено аналіз маркетингових комунікацій та інструментів НУ «Запорізька політехніка» в онлайн просторі. Оцінено ефективність використання соціальних мереж у просуванні університету. Надано рекомендації для удосконалення використання маркетингових комунікацій НУ «Запорізька політехніка» у соціальних мережах. EN: The author's interpretation of "marketing communications" concept is provided in the work. A mechanism for the formation and usage of marketing communications complex for the promotion of educational services of Zaporizhzhia Polytechnic University in social networks is proposed. The algorithm for increasing the effectiveness of the educational services promotion of Zaporizhzhia Polytechnic University in social networks has been adapted, taking into account modern trends. The concept of "marketing communications", their types, models, components and tools is analyzed. Social media marketing as a component of marketing communications has been studied. The analysis of marketing communications and tools of Zaporizhzhia Polytechnic University in the online space was carried out. The effectiveness of social networks use in the university promotion was evaluated. Recommendations are given for improving the use of marketing communications of Zaporizhzhia Polytechnic University in social networks.
 • Документ
  Маркетингова програма стартап-проєкту
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Калачова, Дар’я Костянтинівна; Kalachova, Daria
  UK: Дипломна робота присвячена питанням розробки маркетингової програми стартап-проєктів. На основі аналізу ринкових можливостей запуску стартап-проєкту «ЧАТ-БОТ В TELEGRAM – «ЗБЕРИ СВІЙ КОШИК» запропоновані практичні рекомендації з впровадження маркетингової програми цього стартап-проєкту. EN: The thesis is devoted to the issues of developing a marketing program for start-up projects. Based on the analysis of the market opportunities of launching the start-up project "CHAT-BOT IN TELEGRAM - "GET YOUR CART", practical recommendations for the implementation of the marketing program of this start-up project are proposed
 • Документ
  Розроблення стратегії інтернет-маркетингу торговельного підприємства
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Доценко, Аліна Олегівна; Docenko, Alina O.
  UK: В роботі розглянуто питання присвячені розробки стратегії інтернет-маркетингу підприємства на ринку молока та молочної продукції, наведено сучасні інструменти створення стратегії інтернет-маркетингу, показано з в'язок між стратегією інтернет-маркетингу та маркетинговою стратегією, проведено аналіз діяльності виробника та дистрибьютора молочної продукції та дано оцінку їх можливості створити ефективну стратегію інтернет-маркетингу з просування торговельних марок молочної продукції. EN: The paper examines issues related to the development of an Internet marketing strategy of an enterprise on the market of milk and dairy products, provides modern tools for creating an Internet marketing strategy, shows the relationship between an Internet marketing strategy and a marketing strategy, analyzes the activity of a manufacturer and distributor of dairy products and an assessment of their ability to create an effective Internet marketing strategy for the promotion of dairy product brands is given.
 • Документ
  Удосконалення стратегії Удосконалення маркетингової діяльності підприємства в умовах цифровізації
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Головненко, Ростислав Ігорович; Holovnenko, Rostislav
  UK: В роботі розглянуто вплив цифровізації на маркетингову діяльність підприємства, визначено основні інструменти маркетингової діяльності в умовах цифровізації. Досліджено стан маркетингової діяльності IT-компаній України під впливом цифрової трансформації; та запропоновано напрями удосконалення маркетингової діяльності українськими IT компаніями. Запропоновано авторський підхід до використання інструментів лідогенерації при удосконаленні маркетингової діяльності ІТ-компанії. EN: The work examines the impact of digitalization on the marketing activity of the enterprise, defines the main tools of marketing activity in the conditions of digitalization. The state of marketing activity of Ukrainian IT companies under the influence of digital transformation has been studied; and directions for improvement of marketing activity by Ukrainian IT companies are proposed. An author's approach to the use of lead generation tools in improving the marketing activities of an IT company is proposed.
 • Документ
  Удосконалення стратегії інтернет-маркетингу торгово-виробничого підприємства на ринку металопластикових вікон
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Барієв, Ільяс Серверович; Bariiev, Ilias
  UK: В роботі розглянуто теоретичні основи удосконалення стратегії інтернет-маркетингу підприємства. Проаналізовано передумови удосконалення стратегії інтернет-маркетингу торгово-виробничого підприємства. Здійснено розробку рекомендацій щодо удосконалення стратегії інтернет-маркетингу торгово-виробничого підприємства. EN: The paper examines the theoretical foundations of improving the company's Internet marketing strategy. The prerequisites for improving the Internet marketing strategy of a trade and production enterprise are analyzed. Recommendations for improving the Internet marketing strategy of a trade and production enterprise were developed
 • Документ
  Маркетингове забезпечення торговельної мережі в умовах екологізації економіки
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Низькодубова, Анастасія Сергіївна; Nizkodubova, Anastasiia S.; Низкодубова, Анастасия Сергеевна
  UK: Розглянуто сутність маркетингової діяльності торговельного підприємства. Окреслено стан екологізації економіки та її вплив на маркетингову діяльність торговельного підприємства, запропоновано визначати поняття «екологізація» через призму реалізації взаємозв’язків у межах тріади «економіка – екологія – соціум». Надано характеристику маркетингового середовища торговельної мережі ТОВ «ТК «Економ Плюс». Запропоновано алгоритм забезпечення екологізації діяльності торговельної мережі та засоби зі стимулювання екологічного попиту. EN: The essence of a trading company marketing activity is considered. The state of economy greening and its impact on the marketing activities of a trading company is outlined, it is proposed to define the concept of "greening" through the prism of the relationship within the triad "economy - ecology - society". The characteristic of marketing environment of the trade network of LLC "TC" Econom Plus" is given. An algorithm for greening the trade network activity and means for stimulating ecological demand are proposed. RU: Рассмотрена сущность маркетинговой деятельности торгового предприятия. Очерчено состояние экологизации экономики и ее влияние на маркетинговую деятельность торгового предприятия, предложено определять понятие «экологизация» сквозь призму реализации взаимосвязей в пределах триады «экономика – экология – социум». Представлена характеристика маркетинговой среды торговой сети ООО «ТК «Эконом Плюс». Предложен алгоритм обеспечения экологизации деятельности торговой сети и меры по стимулированию экологического спроса.
 • Документ
  Магістерська робота на тему «Удосконалення маркетингових технологій просування товару на автомобільному ринку»
  (НУ «Запорізька політехніка», 2021) Довжик, Валерія Сергіївна; Dovzhyk, Valeriia; Довжик, Валерия Сергеевна
  UK: Дипломна робота присвячена питанням використання ефективних маркетингових технологій просування товарів на ринок в стратегічному плані підприємства. На основі ґрунтовного аналізу маркетингової діяльності підприємства на автомобільному ринку, були визначені основні проблеми застосування маркетингових технологій. Запропоновані шляхи удосконалення маркетингової стратегії за рахунок корегування технологій просування, що сприятиме прискоренню досягнення стратегічних цілей підприємства. EN: Thesis is devoted to the use of effective marketing technologies to promote goods on the market in strategic enterprise plan. Based on a thorough analysis of the company's marketing activities in the automotive market, the main problems of marketing technologies were identified. Suggested ways improving marketing strategy by adjusting technology promotion that will accelerate the achievement of strategic goals of the enterprise. RU: Дипломная работа посвящена вопросам использования эффективных маркетинговых технологий продвижения товаров на рынок в стратегическом плане предприятия. На основе основательного анализа маркетинговой деятельности предприятия на автомобильном рынке были определены основные проблемы применения маркетинговых технологий. Предлагаемые пути усовершенствование маркетинговой стратегии за счет корректировки технологий продвижение, что будет способствовать ускорению достижения стратегических целей предприятия.
 • Документ
  Магістерська робота на тему: «Розробка маркетингової стратегії підприємства виробника кондитерських виробів»
  (НУ «Запорізька політехніка», 2021) Середенко, Таміла Юріївна; Seredenko, Tamila Y.; Середенко, Тамила Юрьевна
  ГЛЖ На основі дослідження сутності категорії «маркетингова стратегія» дано її визначення релевантне до сучасних умов бізнес-середовища та запропоновано методику розробки. Досліджено ринок борошняних кондитерських виробів України, групи виробників, уподобання споживачів, побудовано карти сприйняття. Проаналізовано маркетингові можливості кондитерської «Солодкий подарунок» та запропоновано заходи щодо формування її маркетингової стратегії. EN: Based on the study of the essence of the category "marketing strategy", its definition is relevant to the modern conditions of the business environment and proposed a method of development. The market of flour confectionery products of Ukraine, producer groups, consumer preferences are studied, perception maps are constructed. The marketing opportunities of the confectionery "Sweet Gift" are analyzed and measures for the formation of its marketing strategy are proposed. RU: На основе исследования сущности категории «маркетинговая стратегия» дано ее определение релевантное современным условиям бизнес-среды и предложена методика разработки. Исследован рынок мучных кондитерских изделий Украины, группы производителей, предпочтения потребителей, построены карты восприятия. Проанализированы маркетинговые возможности кондитерской «Сладкий подарок» и предложены мероприятия по формированию ее маркетинговой стратегии.
 • Документ
  Удосконалення маркетингової діяльності підприємства розважальних послуг
  (НУ «Запорізька політехніка», 2021) Пономарьова, Софія Норайрівна; Ponomaryova, Sofiia N.; Пономарева, София Норайровна
  UK: Проведено теоретичні дослідження аспектів маркетингової діяльності підприємства. Досліджена маркетингова діяльність підприємства в сфері розважальних послуг. В роботі визначено особливості маркетингової діяльності підприємства, з’ясовано конкурентну позицію підприємства на ринку на основі SPACE-аналізу та обрано відповідну маркетингову стратегію підприємства. Запропоновані рекомендації, щодо шляхів удосконалення маркетингової діяльності підприємства в сфері розважальних послуг. EN: Theoretical researches of the enterprise marketing activity aspects are carried out. The marketing activity of the enterprise in the field of entertainment services is investigated. The thesis identifies the features of the company's marketing activities, clarifies the company's competitive position in the market based on SPACE-analysis and selects the appropriate marketing strategy of the company. Recommendations on ways to improve the marketing activities of the enterprise in the field of entertainment services are offered. RU: Проведены теоретические исследования аспектов маркетинговой деятельности предприятия. Исследована маркетинговая деятельность предприятия в сфере развлекательных услуг. В работе определены особенности маркетинговой деятельности предприятия, выяснена конкурентная позиция предприятия на рынке на основе SPACE-анализа и выбрана соответствующая маркетинговая стратегия предприятия. Предложены рекомендации относительно путей усовершенствования маркетинговой деятельности предприятия в сфере развлекательных услуг.
 • Документ
  Магістерська робота на тему: «Удосконалення конкурентної стратегії торговельного підприємства з використанням інструментів традиційного та цифрового маркетингу»
  (НУ «Запорізька політехніка», 2021) Гринчак, Ангеліна Олегівна; Grynchak, Angelina O.; Гринчак, Ангелина Олеговна
  UK: В роботі, на основі дослідження підходів до сутності категорії «конкурентна стратегія», їх класифікації, систематизації визначень та методик розробки конкурентних стратегій запропоновано власний алгоритм удосконалення конкурентної стратегії торговельного підприємства на основі поєднання класичних та цифрових інструментів маркетингу. Запропоновано шляхи удосконалення конкурентної стратегії підприємства на основі формування додаткової цінності під час обслуговування споживачів на основі маркетингу, логістики та технологій. EN: The paper, based on the study of approaches to the essence of the category "competitive strategy", their classification, systematization of definitions and methods of developing competitive strategies proposed its own algorithm for improving the competitive strategy of a trading company based on a combination of classical and digital marketing tools. Ways to improve the competitive strategy of the enterprise based on the formation of added value in customer service based on marketing, logistics and technology. RU: В работе, на основе исследования подходов к сущности категории «конкурентная стратегия», их классификации, систематизации определений и методик разработки конкурентных стратегий, предложен собственный алгоритм усовершенствования конкурентной стратегии торгового предприятия на основе объдинения классических и цифровых инструментов маркетинга. Предложены пути усовершенствования конкурентной стратегии предприятия на основе формирования дополнительной ценности во время обслуживания потребителей на основе маркетинга, логистики и технологий.
 • Документ
  Магістерська робота на тему «маркетингова діяльність підприємства малого бізнесу сфери послуг в умовах цифровізації»
  (НУ «Запорізька політехніка», 2021) Рєзанцева, Валерія Сергіївна; Riezantseva, Valeriia; Резанцева, Валерия Сергеевна
  UK: В роботі проаналізовано сутність і особливості реалізації маркетингової діяльності на підприємствах малого бізнесу. Окреслено вплив цифровізації на маркетингову діяльність підприємства малого бізнесу. На основі проведеного дослідження зовнішнього маркетингового середовища салону краси «Woman» та сегментації відвідувачів складено аватар клієнту. Запропоновано заходи із адаптації маркетингової політики просування до можливостей цифрового простору. EN: The essence and features of realization of marketing activity at the enterprises of small business are analyzed in the work. The influence of digitalization on the marketing activities of small businesses is outlined. Based on the study of the external marketing environment of the beauty salon «Woman» and the segmentation of visitors, an avatar of the client was made. Measures to adapt the marketing policy of promotion to the possibilities of the digital space are proposed. RU: В работе проанализированы сущность и особенности реализации маркетинговой деятельности на предприятиях малого бизнеса. Обозначено влияние цифровизации на маркетинговую деятельность предприятия малого бизнеса. На основе проведенного исследования внешней маркетинговой среды салона красоты «Woman» и сегментации посетителей составлен аватар клиенту. Предложены меры по адаптации маркетинговой политики к продвижению возможностей цифрового пространства.
 • Документ
  Магістерська робота на тему: «Удосконалення маркетингової діяльності підприємства в умовах цифровізації економіки»
  (НУ «Запорізька політехніка», 2021) Зуборєв, Кирило Андрійович; Zuborev, Kyrylo A.; Зуборев, Кирилл Андреевич
  UK: В роботі розглянуто сутність та зміст категорії «маркетингова діяльність». Досліджено цифрову економіку як сучасне середовище здійснення маркетингової діяльності. Окреслено вплив чинників цифрового середовища на маркетингову діяльність підприємства. Надано характеристику діяльності ТОВ «TERKOMI» на ринку цифрових рекламних послуг та окреслено алгоритм реалізації партнерського маркетингу. Запропоновано шляхи удосконалення маркетингової діяльності підприємства на ринку цифрових послуг. EN: The paper considers the essence and content of the category "marketing activities". The digital economy as a modern environment for marketing activities is studied. The influence of digital environment factors on the marketing activity of the enterprise is outlined. The characteristic of TERKOMI LTD activity in the market of digital advertising services is given and the algorithm of realization of partner marketing is outlined. Ways to improve the marketing activities of the enterprise in the digital services market are proposed. RU: В работе рассмотрена сущность и содержание категории «маркетинговая деятельность». Исследована цифровая экономика как современная среда осуществления маркетинговой деятельности. Обозначено влияние факторов цифровой среды на маркетинговую деятельность предприятия. Дана характеристика деятельности ООО «TERKOMI» на рынке цифровых рекламных услуг и очерчен алгоритм реализации партнерского маркетинга. Предложены пути усовершенствования маркетинговой деятельности предприятия на рынке цифровых услуг.
 • Документ
  Комунікаційна політика підприємства авіабудівної галузі
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Шаповалов, Юрій Андрійович; Shapovalov, Yurii; Шаповалов, Юрий Андреевич
  UK: mВ роботі проаналізовано теоретичні засади формування комунікаційної політики промислового підприємства. Проведено аналіз середовища та аналіз комунікаційної політики підприємства авіабудівної галузі на прикладі АТ «Мотор Січ». Розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення комунікаційної політики АТ «Мотор Січ». The theoretical bases of formation of communication policy of the industrial enterprise are analyzed in the work. The environment and communication policy of the aircraft industry on the example of "Motor Sich" are analyzed. Practical recommendations for improving the communication policy of Motor Sich are established. RU: В работе проанализированы теоретические основы формирования коммуникационной политики промышленного предприятия. Проведен анализ среды и анализ коммуникационной политики предприятия авиастроительной отрасли на примере «Мотор Сич». Разработаны практические рекомендации по совершенствованию коммуникационной политики «Мотор Сич».
 • Документ
  Логістичний підхід в організації системи антикризового управління підприємством
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Онуфрієнко, Наталія Леонідівна; Onufriienko, Nataliia L.; Онуфриенко, Наталия Леонидовна
  UK: Проведено теоретичне дослідження ролі, сутності та місця кризи в господарській діяльності, надано характеристику системи антикризового управління підприємством, визначено особливості використання логістичного підходу в системі управління підприємством. Досліджено зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства ПрАТ «Запоріжтранформатор». Запропоновані рекомендації щодо впровадження логістичного підходу в систему антикризового управління підприємством та заходи реструктуризації підприємства EN: The theoretical research of the role, essence and place of crisis in economic activity is carried out, the characteristic of system of enterprise’s anti-crisis management is given, the features of use of the logistic approach in enterprise’s anti-crisis management system are defined. The external and internal environment of the enterprise of PJSC «Zaporizhtransformator» is investigated. Recommendations on introduction of the logistic approach in system of enterprise’s anti-crisis management and measures of enterprise’s restructuring are offered. RU: Проведено теоретическое исследование роли, сущности и места кризиса в хозяйственной деятельности, охарактеризованы системы антикризисного управления предприятием, определены особенности использования логистического подхода в системе управления предприятием. Исследованы внешняя и внутренняя среда предприятия ЧАО «Запорожтранформатор». Предложены рекомендации по внедрению логистического подхода в систему антикризисного управления предприятием и мероприятия по реструктуризации предприятия
 • Документ
  Удосконалення закупівельної діяльності промислового підприємства
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Канівець, Альона Вікторівна; Kanivec, Alena V.; Канивец, Алена Викторовна
  UK: В роботі проаналізовано теоретичні основи закупівельної діяльності промислового підприємства, що включають підходи, визначення сутності термінів, методики та інструментарію аналізу. Досліджено стан зовнішнього середовища та його вплив на закупівельну діяльність підприємства, а також внутрішній потенціал підприємства, дано оцінку стану закупівельної діяльності КП НВК «Іскра» за методикою SCOR. Запропоновано організаційні, економічні та логістичні заходи удосконалення закупівельної діяльності підприємства. EN: The paper analyzes the theoretical foundations of the purchase activity of an industrial enterprise, including approaches, defining the essence of terms, methods and tools of analysis. The state of the external environment and its impact on the procurement activities of the enterprise, as well as the internal potential of the enterprise was analyzed; the assessment of the state of procurement activities of KP NVK «Iskra» according to the SCOR method was done. Organizational, economic and logistical measures to improve the procurement activities of the enterprise were proposed. RU: В работе проанализированы теоретические основы закупочной деятельности промышленного предприятия, включающие подходы, определение смысла терминов, методики и инструментарий анализа. Исследовано состояние внешней среды и ее влияние на закупочную деятельность предприятия, а также внутренний потенциал предприятия, дана оценка состояния закупочной деятельности КП НПК «Искра» на основе методики SCOR. Предложены организационные, экономические и логистические мероприятия совершенствования закупочной деятельности предприятия.
 • Документ
  Формування маркетингової конкурентної стратегії підприємства в сфері медичних послуг
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Степанова, Анна Олексіївна; Stepanova, Anna O.; Степанова, Анна Алексеевна
  UK: Проведено теоретичні дослідження основи формування та реалізації маркетингової конкурентної стратегії підприємства. Досліджено маркетингове середовище та конкурентоспроможність підприємства в сфері медичних послуг. Запропоновані рекомендації щодо формування маркетингової конкурентної стратегії підприємства в сфері медичних послуг на основі маркетингу та клієнтоорієнтованого підходу. EN: Theoretical studies of the basics have been conducted formation and realization of marketing competitive strategy of the enterprise. The marketing environment and competitiveness are investigated enterprises in the field of medical services. Suggested recommendations for formation of marketing competitive strategy of the enterprise in the field health services based on marketing and customer-centric approach. RU: Проведено теоретическое исследование основ формирования и реализации маркетинговой конкурентной стратегии предприятия. Исследована маркетинговая среда и конкурентоспособность предприятия в сфере медицинских услуг. Предложены рекомендации по формированию маркетинговой конкурентной стратегии предприятия в сфере медицинских услуг на основе маркетинга и клиентоориентированного подхода.