Наукові статті кафедри психології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Запорізький вальдорфський експеримент: досвід та перспективи
  (Вид.група «Основа», 2019) Бородулькіна, Тетяна Олександрівна; Borodulkina, Tetyana O.; Бородулькина, Татьяна Александровна
  UK: У статті розглядається досвід здійснення вальдорфського експерименту в м.Запоріжжя; описано становлення та розвиток Запорізької вальдорфської ініціативи. EN: In article the experience of implementation Zaporizhzhya Waldorf experiment is considered; the formation and development of the Zaporizhzhya Waldorf Initiative are describe. RU: В статье рассматривается опыт осуществления вальдорфского экспреимента в городе Запорожье; описаны становление и развитие Запорожской вальдорфской инициативы.
 • Item
  Емпіричне дослідження психосемантики дитячого малюнку: вальдорфський експеримент
  (Херсонський державний університет, 2019) Бородулькіна, Тетяна Олександрівна; Borodulkina, Tetyana O.; Бородулькина, Татьяна Александровна
  UK: У статті наведено результати психосемантичного аналізу дитячих малюнків. Ми порівняли малюнки школярів двох типів класів – загальноосвітніх і класів вальдорфського спрямування – Всеукраїнського експериментального навчального закладу Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 66, в якій проводиться дослідно-експериментальна робота на тему «Забезпечення психічного здоров'я дітей засобами вальдорфської педагогіки» (Наказ МОНУ №1509 від 24.12.2014 р). У нашому пошуковому лонгітюдному дослідженні ми спираємося на припущення про те, що та чи інша педагогічна система значно впливає на психічний розвиток дитини; а результати такого впливу можна відстежити за допомогою аналізу дитячих малюнків, спираючись не стільки на загальноприйняті формальні показники, скільки на психосемантичні показники (зміст, контекст) малюнка. Вивчення психосемантичних особливостей дитячих малюнків проводилося нами протягом трьох років. На різних етапах дослідження було задіяно від 116 до 165 учнів паралелей 1-4 класів віком від 6 до 13 років. Психосемантичний аналіз здійснювався на матеріалі 5070 дитячих малюнків, отриманих в результаті проведення методики «Малюнок людини» і Тесту дивергентного (творчого) мислення Ф. Вільямса (в модифікації О.Є. Тунік). Результати аналізу показали, що для малюнків учнів класів вальдорфського спрямування найбільш характерні: більша масштабність; наявність сюжетної лінії; більше ознак руху. Для малюнків дітей із загальноосвітніх класів більш характерно зображення абстрактних малюнків, окремих предметів без будь-якого фону, відсутність сюжетної лінії і ознак руху. Такі особливості малюнків, відображають те, що учні класів вальдорфського спрямування частіше переживають світ і себе в ньому в цілісності, єдності та в живій взаємодії з ним; тоді як учні загальноосвітніх класів більше сприймають світ не через переживання єдності з ним, а через сприйняття окремих його компонентів; сприймають себе в цьому світі як щось окреме. EN: The results of the psychosemantic analysis of the children's drawings are represented in the article. We compared the drawings of schoolchildren from two types of classes – the Waldorf classes and the general education classes of the All-Ukrainian experimental educational institution – Zaporizhzhia secondary school No 66. According to the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated December 24, 2014, No. 1509 in this school an experiment entitled «Provision of children's mental health by means of the Waldorf pedagogy» was opened. In our longitudinal study we rely on the assumption that the pedagogical system influences the mental development of a child; the results of such an impact can be investigated using the analysis of children's drawings, relying not only on generally accepted formal indicators, but also on drawing's psychosemantic indicators (content, context). The study of psychosemantic peculiarities of children's drawings drawn by schoolchildren of secondary school No66 was performed by us during three years. The data analyzed in this study was obtained from 116 to 165 schoolchildren (the parallel of the first, second, third, fourth and fifth years). The pupils have made 5070 drawings in the process of performing F.Williams’s Test of Creativity and Divergent Thinking (modified by E.Tunik) and Children’s human figure drawings Test. Waldorf pupils produced larger and more scene-based drawings; drawings with more signs of movement. As for the drawings of children from general education classes, they are characterized with the image of abstract drawings, individual objects without any background (context), the lack of a storyline and signs of movement. Such features of the drawings reflect the fact that students of Waldorf classes more often experience the world and themselves in integrity, unity, in a certain context and in vivid interaction with it; whereas students of general education classes perceive the world not through the experience of unity with it, but through the perception of its individual components; perceive themselves in this world as something separate. RU: В статье представлены результаты психосемантического анализа детских рисунков. Мы сравнили рисунки школьников двух типов классов – общеобразовательных и классов вальдорфского направления – Всеукраинского экспери-ментального учебного заведения Запорожской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней No 66, в которой проводится экс-периментальное исследование на тему «Обеспечение психического здоровья детей средствами вальдорфской педагогики» (Приказ МОНУ No1509 от 24.12.2014 г.). В нашем поисковом лонгитюдном сплошном исследовании мы опираемся на пред-положение о том, что та или иная педагогическая система оказывает значительное влияние на психическое развитие ребенка; а результаты такого влияния можно отследить с помощью анализа детских рисунков, опираясь не столько на общепринятые формальные, сколько на психосемантические показатели (содержание, контекст) рисунка. Изучение психосе-мантических особенностей детских рисунков проводилось нами в течение трех лет. На разных этапах исследования было задействовано от 116 до 165 учащихся параллелей 1-4 классов в возрасте от 6 до 13 лет. Психосемантический анализ осуществлялся на материале 5070 детских рисунков, полученных в результате проведения методики «Рисунок человека» и Теста дивергентного (творческого) мышления Ф. Вильямса (в модификации Е.Е. Туник). Результаты анализа показали, что для рисунков учащихся классов вальдорфского направления наиболее характерны: бо́льшая масштабность; сюжетная линия; больше признаков движения. Для рисунков детей из общеобразовательных классов более характерно изображение абстрактных рисунков, отдельных предметов без какого-либо фона, отсутствие сюжетной линии и признаков движения. Такие особенности рисунков, отражают то, что учащиеся классов вальдорфского направления чаще переживают мир и себя в нем в целостности, единстве и в живом взаимодействии с ним; тогда как учащиеся общеобразовательных классов больше воспринимают мир не через переживание единства с ним, а через восприятие отдельных его компонентов; воспринимают себя в этом мире как нечто отдельное.
 • Item
  Особливості дивергентного мислення молодших школярів в умовах впровадження вальдорфської педагогіки в загальноосвітньому навчальному закладі
  (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018) Бородулькіна, Тетяна Олександрівна; Borodulkina, Tetyana O.; Бородулькина, Татьяна Александровна
  UK: В тезах наведено основні результати емпіричного дослідження дивергентного мислення молодших школярів експериментального навчального закладу. Для визначення загального рівня розвитку дивергентного мислення та розвиненості основних його показників (швидкість; гнучкість; оригінальність; розробленість мислення; багатство словникового запасу (кількість слів, використаних в назві) і здатність до образної передачі сутності зображеного на малюнках (прямий опис або приховане значення, підтекст)) використано Тест дивергентного (творчого) мислення Ф.Вільямса (модифікація О.Є.Тунік). Порівняно результати учнів із двох типів класів – класів вальдорфського спрямування та загальноосвітніх – за трьома паралелями (паралелі 1-х, 2-х та 3-х класів). Отримані результати дають можливість констатувати позитивний вплив вальдорфської педагогіки на розвиток дивергентного мислення у молодших школярів навіть в умовах її адаптації до загальноосвітньої школи протягом трьох років. EN: The article presents the main results of the empirical research of divergent thinking of junior schoolchildren of the comprehensive educational establishment. We used F.Williams’s Test of Creativity and Divergent Thinking (modified by E.Tunik) to determine the overall level of development of divergent thinking and the development of its main indicators (speed, flexibility, originality, elaboration, the wealth of vocabulary (the number of words used in the title) and the ability to figuratively convey the essence of the image shown (direct description or hidden meaning, subtext)). We compared the results of schoolchildren from two types of classes – the Waldorf classes and the general education classes –in three parallels (the parallel of the first, second and third years). The results show the positive influence of the Waldorf pedagogy on the development of divergent thinking among junior schoolchildren even in the context of adaptation of the Waldorf pedagogy for general education during the first three years of school. RU: В тезисах приведены основные результаты эмпирического исследования дивергентного мышления младших школьников экспериментального учебного заведения. Для определения общего уровня развития дивергентного мышления и развитости основных его показателей (скорость; гибкость; оригинальность; разработанность мышления; богатство словарного запаса (количество слов, использованных в названии) и способность к образной передаче сущности изображенного на рисунках (прямое описание или скрытый смысл, подтекст)) использован Тест дивергентного (творческого) мышления Ф.Вильямса (модификация Е.Е.Туник). Были сравнены результаты учеников из двух типов классов – классов вальдорфского направления и общеобразовательных - по трем параллелями (параллели 1-х, 2-х и 3-х классов). Полученные результаты дают возможность констатировать положительное влияние вальдорфской педагогики на развитие дивергентного мышления у младших школьников даже в условиях ее адаптации к общеобразовательной школе в течение трех лет.
 • Item
  Авторські метафоричні асоціативні карти «Руки» в психологічній практиці
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Бородулькіна, Тетяна Олександрівна; Borodulkina, Tetyana O.; Бородулькина, Татьяна Александровна
  UK: У статті описаний проективний інструмент для роботи психолога – авторські метафоричні асоціативні карти «Руки» (ідея створення, апробація, напрямки психологічної роботи з МАК «Руки» та ін.). Описано тринадцять авторських вправ з МАК «Руки». EN: The article describes the projective tool in the work of applied psychologist – the author's metaphorical associative cards «Hands» (the idea of creation, approbation, the directions of psychological work with it, etc.). Thirteen author's exercises with the metaphorical associative cards «Hands» are described. RU: В статье описан проективный инструмент для работы психолога – авторские метафорические ассоциативные карты «Руки» (идея создания, апробация, направления психологической работы с МАК «Руки» и др.). Описаны тринадцать авторских упражнений с МАК «Руки».
 • Item
  Метафора руки как проективный материал в работе практического психолога
  (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2017) Бородулькина, Татьяна Александровна; Бородулькіна, Тетяна Олександрівна; Borodulkina, Tetyana O.
  UK: У статті звертається увага на проблему науково-практичного обґрунтування використання метафоричних образів в якості проективного матеріалу в роботі практичного психолога. У результаті теоретичного аналізу автор описує метафору як проективний і терапевтичний інструмент, обґрунтовує необхідність звертання психологів до метафори, розглядає причини використання різноманітних метафор у психологічній практиці. Робиться акцент на розумінні метафори як засобі вираження та конструювання смислів, у тому числі екзистенційних. На прикладі змістовного наповнення метафоричних асоціативних карт піднімається проблема науково-практичного обґрунтування метафоричних образів, що використовуються у психологічній практиці. Автор вважає метафору руки важливим проективним матеріалом у роботі психолога та необхідним змістовним наповненням такого психологічного терапевтичного інструменту як метафоричні асоціативні карти. У результаті аналізу різноманітних досліджень символіки й значень руки, узагальнення досвіду використання зображення руки в практичній психології (на матеріалі діагностичних методів і різноманітних метафоричних асоціативних карт), а також на основі власного різноманітного досвіду практичної роботи автор запропонував робочу модель можливостей використання метафори руки як проективного матеріалу в роботі практичного психолога (на прикладі авторських метафоричних карт). З огляду на багатозначність, багатовимірність і відносну універсальність метафори руки, автор вважає, що залучення до психологічної практики очевидних (об'єктивних) і символічних характеристик руки дозволить практичним психологам працювати з великим репертуаром психологічних запитів (проблеми фізичного й психічного здоров'я; вікового розвитку й старіння; взаємин; соціального й професійного статусу; влади й підпорядкування; екзистенційні, моральні, ціннісно-смислові питання тощо). EN: Metaphorical images are viewed as a good projective tool in the work of applied psychologist. The author describes the use of metaphor both as projective and therapeutic tool. The paper substantiates the reasons for using various metaphors in psychological practice. A special attention is drawn to understanding metaphor as a means of expression and designing of senses, including the existential senses. First, metaphoric associative cards (MAC) with images are introduced as the media of psychological practice. They employ the metaphor of ‘hand’ as an important projective material in the work of the practical psychologist. The author discusses the symbolic nature of ‘hand’ and scientific background of using this image in applied psychology as diagnostic method along with various metaphoric cards. Results of the study proved that the objective use of the ‘hand’ metaphor facilitates the applied psychologists to overcome patients’ psychological problems related to health, maturity and aging, sexual and parental relationships, social status. On the other hand, its symbolic application helps the psychologist find some solutions to the individual problems of power and subordination, violence and punishment, protection and posession, traumatic experience, stress coping and crisis overcoming strategies, mental health and ethical and moral existential issues. RU: В статье обращается внимание на проблему научно-практического обоснования использования метафорических образов в качестве проективного материала в работе практического психолога. В результате теоретического анализа автор описывает метафору как проективный и терапевтический инструмент, обосновывает необходимость обращения психологов к метафоре, рассматривает причины использования разнообразных метафор в психологической практике. Делается акцент на понимании метафоры как способе выражения и конструирования смыслов, в том числе экзистенциальных. На примере содержательного наполнения метафорических ассоциативных карт поднимается проблема научно-практического обоснования метафорических образов, которые используются в психологической практике. Автор считает метафору руки важным проективным материалом в работе психолога и необходимым содержательным наполнением такого психологического терапевтического инструмента как метафорические ассоциативные карты. В результате анализа разнообразных исследований символики и значений руки, обобщения опыта использования изображения руки в практической психологии (на материале диагностических методов и разнообразных метафорических ассоциативных карт), а также на основе собственного опыта практической работы автор предложил рабочую модель возможностей использования метафоры руки как проективного материала в работе практического психолога (на примере авторских метафорических карт). Учитывая многозначность, многомерность и относительную универсальность метафоры руки, автор полагает, что задействование в психологической практике очевидных (объективных) и символических характеристик руки позволит практическим психологам работать с большим репертуаром психологических запросов (проблемы физического и психического здоровья; возрастного развития и старения; взаимоотношений; социального и профессионального статуса; власти и подчинения; экзистенциальные, нравственные, ценностно-смысловые вопросы и т.д.)
 • Item
  Розвивальний аспект викладання навчального курсу «Вступ до спеціальності: психологія»
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Бородулькіна, Тетяна Олександрівна; Borodulkina, Tetyana O.; Бородулькина, Татьяна Александровна
  UK: Описано місце дисципліни «Вступ до спеціальності» в системі професійної підготовки студентів-психологів. Визначено мету, завдання, принципи, зміст та основні результати вивчення студентами дисципліни «Вступ до спеціальності: психологія». Одним із провідних завдань дисципліни «Вступ до спеціальності» розглянуто актуалізацію та розвиток образу професії у першокурсників. Визначено роль викладача у забезпеченні розвивального аспекту дисципліни «Вступ до спеціальності». Автор вважає, що у викладанні навчального курсу «Вступ до спеціальності» доцільно застосовувати, крім традиційних засобів навчання, інноваційні, наприклад, образ та метафору, без яких психологічне пізнання буде обмеженим. Автор описує власний досвід викладання курсу «Вступ до спеціальності» із застосуванням різноманітних професійно-орієнтованих психотехнологій. В якості одного з метафоричних засобів навчання автор застосовує метафоричні асоціативні карти. Описано місце дисципліни «Вступ до спеціальності» в системі професійної підготовки студентів-психологів. Визначено мету, завдання, принципи, зміст та основні результати вивчення студентами дисципліни «Вступ до спеціальності: психологія». Одним із провідних завдань дисципліни «Вступ до спеціальності» розглянуто актуалізацію та розвиток образу професії у першокурсників. Визначено роль викладача у забезпеченні розвивального аспекту дисципліни «Вступ до спеціальності». Автор вважає, що у викладанні навчального курсу «Вступ до спеціальності» доцільно застосовувати, крім традиційних засобів навчання, інноваційні, наприклад, образ та метафору, без яких психологічне пізнання буде обмеженим. Автор описує власний досвід викладання курсу «Вступ до спеціальності» із застосуванням різноманітних професійно-орієнтованих психотехнологій. В якості одного з метафоричних засобів навчання автор застосовує метафоричні асоціативні карти. EN: The place of the course in Psychology «An introduction to the specialty» in the system of the vocational training of the students-psychologists is described. The goal, tasks, principles, content and the results of the studying by students the course "An introduction to the specialty: psychology" are defined. The actualization and development of the image of the profession among the first-year students is one of the leading tasks of this course. The role of the teacher in providing the developing aspect of the course "An introduction to the specialty" is defined. The author believes that in the teaching of this course it is advisable to use, in addition to traditional teaching methods, innovative, for example, the image and metaphor, without which psychological knowledge will be limited. The author describes his own experience of the teaching the course "An introduction to the specialty" and using various professionally oriented psychotechnologies in this course. The author considers a metaphor as one of the important methodical receptions of teaching of psychology to students-psychologists. Metaphorical material in the educating of the students-psychologists can be various. The author uses Metaphoric Cards as one of the metaphorical means of the teaching in the course "An introduction to the specialty". RU: DC.Description.Abstract ru Описано место дисциплины «Введение в специальность» в системе профессиональной подготовки студентов-психологов. Определены цель, задачи, принципы, содержание и основные результаты изучения студентами учебного курса «Введение в специальность: психология». Одной из основных задач дисциплины рассматривается актуализация и развитие образа профессии у первокурсников. Определена роль преподавателя в обеспечении развивающего аспекта дисциплины «Введение в специальность». Автор считает, что в преподавании учебного курса «Введение в специальность» целесообразно использовать, кроме традиционных средств обучения, инновационные, например, образ и метафору, без которых психологическое познание будет ограниченным. Автор описывает собственный опыт преподавания курса «Введение в специальность» с использованием различных профессионально ориентированных психотехнологий. В качестве одного из метафорических средств обучения автор использует метафорические ассоциативные карты.
 • Item
  Психосемантический анализ отношения родителей экспериментального учебного учреждения к вальдорфской педагогике
  (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2017) Бородулькина, Татьяна Александровна; Borodulkina, Tetyana O.; Бородулькіна, Тетяна Олександрівна
  UK: У статті наведено основні результати психосемантичного аналізу ставлення батьків експериментального навчального закладу до вальдорфської педагогіки. Результати проведеного дослідження показали, що на початковому етапі дослідно-експериментальної роботи, пов'язаної із впровадженням вальдорфської педагогіки в експериментальному навчальному закладі, у батьків, що є важливими суб'єктами експерименту, ставлення до вальдорфської педагогіки та уявлення про неї – розмиті й абстрактні. Автор вважає важливим аспектом успішного впровадження вальдорфської педагогіки у загальноосвітніх навчальних закладах України просвітницьку роботу серед батьків, що базується на роботі з їхніми актуальними смислами та уявленнями про вальдорфську педагогіку. Цьому допоможе періодичний моніторинг ставлення батьків експериментального навчального закладу до вальдорфської педагогіки. EN: The results of psychosemantic analysis of the attitude to Waldorf pedagogy of the parents of the experimental educational institution are represented in the article. The results of the study showed that at the initial stage of experimental-research work the parents of the experimental educational institution as the important participants of the experiment have the vague and abstract representation about her. The author believes that regular educational work with parents is necessary because a clear understanding of the features of the Waldorf educational system, the adoption of the basic principles of the Waldorf pedagogy are important conditions for a successful education for children in this school. RU: В статье представлены основные результаты психосемантического анализа отношения родителей экспериментального учебного учреждения к вальдорфской педагогике. Результаты проведенного исследования показали, что на начальном этапе опытно-исследовательской работы, связанной с внедрением вальдорфской педагогики в экспериментальном учебном заведении, у родителей, являющихся важными субъектами эксперимента, отношение к вальдорфской педагогике и представление о ней – размыты и абстрактны. Автор считает важным аспектом успешного внедрения вальдорфской педагогики в общеобразовательных учебных учреждениях Украины просветительскую работу с родителями, базирующуюся на работе с их актуальными смыслами и представлениями о вальдорфской педагогике. Этому поможет периодический мониторинг отношения родителей экспериментального учебного учреждения к вальдорфской педагогике.
 • Item
  Особливості уявлень про емоції та почуття у дітей дошкільного віку
  (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2015) Бородулькіна, Тетяна Олександрівна; Бородулькина, Татьяна Александровна; Borodulkina, Tetyana O.; Мордвинцева, Марина Володимирівна; Мордвинцева, Марина Владимировна; Mordvintseva, Maryna V.
  UK: У статті представлено основні результати емпіричного дослідження змістовних особливостей уявлень про емоції та почуття у старших дошкільників. На основі проведеного теоретичного аналізу авторами розроблений спосіб оцінки та аналізу змістовних особливостей уявлень про емоції та почуття у дітей старшого дошкільного віку. Виявлено, що найбільш впізнаваними для старших дошкільників є позитивні почуття та емоції («дружба», «любов», «радість», «веселощі»), а найменш впізнаваними – негативні («ревнощі», «заздрість», «відраза»). Старші дошкільники найчастіше описують знайомі для них емоції та почуття через дію. Отримані результати були застосовані у викладанні дисципліни «Методика викладання психології». EN: The article presents the results of the empirical research of the representations about the emotions and feelings at elder preschoolers. On the basis of the theoretical analysis authors created a method of an estimation and of the analysis of the representations about the emotions and feelings of the elder preschoolers. Authors educed, that the most recognizable for older preschoolers are positive feelings and emotions («friendship», «love», «joy», «merriment»), and the least recognizable - negative («jealousy», «envy», «aversion»). The elder preschoolers often describe the emotions and feelings through action. The received results have been applied in discipline «Methods of teaching of psychology». RU: В статье представлены основные результаты эмпирического исследования содержательных особенностей представлений об эмоциях и чувствах у старших дошкольников. На основе проведенного теоретического анализа авторами разработан способ оценки и анализа содержательных особенностей представлений об эмоциях и чувствах у детей старшего дошкольного возраста. Выявлено, что наиболее узнаваемыми для старших дошкольников являются положительные чувства и эмоции («дружба», «любовь», «радость», «веселье»), а наименее узнаваемыми – отрицательные («ревность», «зависть», «отвращение»). Старшие дошкольники чаще всего описывают знакомые для них эмоции и чувства через действие. Полученные результаты были применены в преподавании дисциплины «Методика преподавания психологии».
 • Item
  Понимание психологических категорий и психолого-дидактических текстов старшими дошкольниками
  (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2014) Бородулькина, Татьяна Александровна; Бородулькіна, Тетяна Олександрівна; Borodulkina, Tetyana O.; Чикулай, Анастасія Олександрівна; Чикулай, Анастасия Александровна; Chikulai, Anastasia O.
  UK: У статті викладено основні результати емпіричного дослідження особливостей розуміння психологічних категорій та психолого-дидактичних текстів старшими дошкільниками. На основі проведеного теоретичного аналізу авторами розроблений спосіб оцінки та аналізу змістовних особливостей розуміння психологічних категорій та психолого-дидактичних текстів старшими дошкільниками. Виявлено, що для дошкільників найбільш знайомими виявилися психологічні категорії «характер» та «радість», які вони пояснювали переважно через дії, ситуацію і якості людини. Глибина й повнота розуміння психолого-дидактичного тексту старшими дошкільниками виявилися низькими. Отримані результати були застосовані у викладанні дисципліни «Методика викладання психології». EN: The article presents the results of a study of the features of understanding the psychological categories and psychologo-didactic texts by elder preschoolers. On the basis of the theoretical analysis authors create a method of an estimation and of analysis of substantial features of understanding the psychological categories and psychologo-didactic texts by elder preschoolers. Authors educes, that for preschoolers such psychological categories as «character» and «gladness» are the most familiar. Preschoolers explained them mainly through actions, a situation and qualities of the person. The depth and plenitude of understanding of the psychologo-didactic texts by elder preschoolers are low. The received results have been applied in discipline «Methods of teaching of psychology». RU: В статье изложены основные результаты эмпирического исследования особенностей понимания психологических категорий и психолого-дидактических текстов старшими дошкольниками. На основе проведенного теоретического анализа авторами разработан способ оценки содержательных особенностей понимания психологических категорий и психологических текстов старшими дошкольниками. Выявлено, что для дошкольников наиболее знакомыми оказались такие психологические категории как «характер» и «радость», которые они объясняли преимущественно через действия, ситуацию и качества человека. Глубина и полнота понимания психолого-дидактического текста старшими дошкольниками оказались низкими. Полученные результаты были применены в преподавании дисциплины «Методика преподавания психологии».
 • Item
  Представленість емоційних станів людини в зовнішній рекламі
  (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2014) Бородулькіна, Тетяна Олександрівна; Бородулькина, Татьяна Александровна; Borodulkina, Tetyana O.; Межинська, Галина Вікторівна; Mezhynska, Galyna V.; Межинская, Галина Викторовна
  UK: У статті наводяться основні результати дослідження представленості емоційних станів людини в зовнішній українській рекламі, яку ми розглядаємо елементом життєвого простору людини і міста. EN: The article presents the main results of the study of the representation of human emotional states in outdoor advertising, which we consider as the element of the vital space of the person and of the city. RU: В статье рассматриваются основные результаты исследования представленности эмоциональных состояний человека в наружной украинской рекламе, которую мы рассматриваем элементом жизненного пространства человека и города.
 • Item
  Психосемантичний аналіз ставлення до викладачів у майбутніх психологів та соціальних працівників
  (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2012) Бородулькіна, Тетяна Олександрівна; Бородулькина, Татьяна Александровна; Borodulkina, Tetyana O.
  UK: У статті наводяться основні результати психосемантичного аналізу емоційних та смислових характеристик ставлення до викладачів у майбутніх психологів та соціальних працівників. EN: The article is presented the basic results of the psychosemantic analysis of emotional and semantic characteristics of the attitude to lecturers of future psychologists and social workers. RU: В статье рассматриваются основные результаты психосемантического анализа эмоциональных и смысловых характеристик отношения к преподавателям у будущих психологов и социальных работников.
 • Item
  Психолог та клієнт в психосемантичному просторі образу професії майбутніх психологів
  (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2011) Бородулькіна, Тетяна Олександрівна; Бородулькина, Татьяна Александровна; Borodulkina, Tetyana O.
  UK: У статті наводяться результати емпіричного дослідження значень «психолог» та «клієнт» в психосемантичному просторі образу професії майбутніх психологів; звертається увага на проблему маніпулятивного підходу психолога до іншої людини (клієнта). EN: In article results of empirical research of senses "psychologist" and "client" in psychosemantic space of an image of a trade of the future psychologists are considered; the attention to a problem of exploitative treatment of the psychologist to other person (client) is paid. RU: В статье рассматриваются результаты эмпирического исследования значений «психолог» и «клиент» в психосемантическом пространстве образа профессии будущих психологов; обращается внимание на проблему манипулятивного подхода психолога к другому человеку (клиенту).
 • Item
  Метафоричний тренінг як інноваційна психотехнологія навчання студентів-психологів
  (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2012) Бородулькіна, Тетяна Олександрівна; Бородулькина, Татьяна Александровна; Borodulkina, Tetyana O.
  UK: У статті представлено метафоричний тренінг як інноваційну психотехнологію навчання студентів; описано технологію і особливості його застосування в професійній підготовці студентів-психологів. EN: Metaphorical training as innovative psychotechnology of training of the students is presented; the technology and features of its use in professional preparation of the future psychologists is described. RU: В статье представлен метафорический тренинг как инновационная психотехнология обучения студентов; описана технология и особенности его применения в профессиональной подготовке студентов-психологов.
 • Item
  Метафора в процесі професійної підготовки майбутніх психологів
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2012) Бородулькіна, Тетяна Олександрівна; Бородулькина, Татьяна Александровна; Borodulkina, Tetyana O.
  UK: У статті представлений огляд лінгвістичних, філософських і психологічних підходів до метафори. Звертається увага на роль метафори в процесі професійної підготовки майбутніх психологів. Наведено приклади використання метафори як методичного прийому викладання психології. EN: The review of linguistic, philosophical and psychological approaches to the metaphor presents in our article. Attention applies on the role of the metaphor in the process of professional preparation of the future psychologists. Examples of the use of the metaphor as methodical reception of teaching of psychology are made. RU: В статье представлен обзор лингвистических, философских и психологических подходов к метафоре. Обращается внимание на роль метафоры в процессе профессиональной подготовки будущих психологов. Приведены примеры использования метафоры как методического приема преподавания психологии.
 • Item
  Психосемантичний аналіз ставлення до служіння у майбутніх психологів
  (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2013) Бородулькіна, Тетяна Олександрівна; Бородулькина, Татьяна Александровна; Borodulkina, Tetyana O.
  UK: У статті наводяться основні результати психосемантичного аналізу емоційних та смислових характеристик ставлення до служіння у майбутніх психологів. EN: There have been observed the main results of psychosemantic analysis of emotional and semantic characteristics of the attitude to the serving of future psychologists. RU: В статье рассматриваются основные результаты психосемантического анализа эмоциональных и смысловых характеристик отношения к служению у будущих психологов.
 • Item
  Досвід використання метафоричних асоціативних карт у викладанні психологічних дисциплін
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2014) Бородулькіна, Тетяна Олександрівна; Бородулькина, Татьяна Александровна; Borodulkina, Tetyana O.
  UK: У статті звертається увага на роль метафори в процесі професійної підготовки майбутніх психологів. Описано місце, функції й завдання метафори в освітньому процесі. Метафора розглядається як один з важливих методичних прийомів викладання психології студентам-психологам. Обґрунтовано використання метафори на всіх етапах підготовки майбутніх психологів, враховуючи те, що метафоричний матеріал у навчанні студентів-психологів може бути найрізноманітнішим. Пропонується більш докладно розглянути можливості використання метафоричних асоціативних карт (МАК) в роботі з майбутніми психологами. У статті запропоновано деякі авторські техніки роботи з МАК, використовувані автором в процесі викладання окремих психологічних дисциплін для студентів-психологів. EN: The article is focused on the role of metaphor in the process of professional preparation of future psychologists. The place, functions and tasks of metaphor in an educational process are described. A metaphor we consider as the one of important methodical receptions of teaching of psychology to students-psychologists. The use of metaphor is reasonable on all stages of preparation of future psychologists. Metaphorical material in educating of students-psychologists can be various. In article we describe author's methodical receptions of work with a Metaphoric Cards, used by us in the course of teaching the separate psychological disciplines for students-psychologists. RU: В статье обращается внимание на роль метафоры в процессе профессиональной подготовки будущих психологов. Описаны место, функции и задачи метафоры в образовательном процессе. Метафора рассматривается как один из важных методических приемов преподавания психологии студентам-психологам. Обосновано использования метафоры на всех этапах подготовки будущих психологов, учитывая то, что метафорический материал в обучении студентам-психологам может быть разнообразнейшим. Предлагается более подробно рассмотреть возможности использования метафорических ассоциативных карт (МАК) в работе с будущими психологами. В статье предложены некоторые авторские техники работы по МАК, используемые автором в процессе преподавания отдельных психологических дисциплин для студентов-психологов.
 • Item
  Вальдорфська педагогіка як здоров’язберігаюча та оздоровча освітня система
  (Видавництво «Дике Поле», 2015) Бородулькіна, Тетяна Олександрівна; Бородулькина, Татьяна Александровна; Borodulkina, Tetyana O.
  UK: У статті розглядається поняття "здоров’язберігаючі освітні технології"; описуються основні характеристики, принципи й групи здоров’язберігаючих освітніх технологій. Вальдорфська педагогіка представлена як цілісна освітня здоров’язберігаюча система, що базується на концепції салютогенезу. Ефективність вальдорфської педагогіки, її оздоровчий і терапевтичний характер підтверджуються науковими дослідженнями, проведеними в ряді європейських країн і в Україні. Звертається увага на особистість вальдорфского вчителя як одного з головних факторів здорового розвитку дітей. Висловлюється припущення, що організація психологічного супроводу дітей професійними психологами в умовах вальдорфських навчальних закладів є зоною розвитку для вальдорфської педагогіки ХХІ ст. EN: In article the concept «educational technologies of the health maintenance» is considered; the basic characteristics, principles and groups of educational technologies of the health maintenance are described. The Waldorf Pedagogy is presented as complete educational system of the health maintenance which is based on the conception of saliutogenezis. Efficiency of Waldorf Pedagogy, its health-improvement and the therapeutic character are confirm the scientific researches, which were conducted in a number of the European countries and in Ukraine. We paid attention to the personality of the Waldorf teachers, which are one of primary factors of healthy development of children. We suppose that the organization of psychological support of children by the professional psychologists in conditions Waldorf educational institutions is a zone of development for Waldorf pedagogics of ХХІ century. RU: В статье рассматривается понятие «здоровьесберегающие образовательные технологии»; описываются основные характеристики, принципы и группы здоровьесберегающих образовательных технологий. Вальдорфская педагогика представлена как целостная образовательная здоровьесберегающая система, базирующаяся на концепции салютогенеза. Эффективность вальдорфской педагогики, ее оздоровительный и терапевтический характер подтверждаются научными исследованиями, проведенными в ряде европейских стран и в Украине. Обращается внимание на личность вальдорфского учителя как одного из главных факторов здорового развития детей. Высказывается предположение, что организация психологического сопровождения детей профессиональными психологами в условиях вальдорфских учебных заведений является зоной развития для вальдорфской педагогики ХХІ ст.
 • Item
  Досвід використання метафоричних асоціативних карт в психологічній роботі з дітьми
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2016) Бородулькіна, Тетяна Олександрівна; Бородулькина, Татьяна Александровна; Borodulkina, Tetyana O.
  UK: У статті описані можливості використання метафоричних асоціативних карт (МАК) у психологічній роботі з дітьми. МАК розглянуто автором як один з екологічних експрес-методів у психологічній роботі з дітьми, які є однією з найбільш уразливих і незахищених категорій населення сучасної України. МАК представлено в статті як різновид проективних методів із властивими ним особливостями й специфікою; описані переваги асоціативних карт як інструмента роботи практичного психолога. У якості одного із критеріїв для класифікації МАК виділено можливість використання їх у психологічній і психотерапевтичній роботі з різними віковими групами, зокрема, з дітьми. Автором запропонований спосіб систематизації асоціативних карт залежно від напрямку психологічної роботи з дітьми (не враховувалася умовна універсальність кожного набору МАК, а також можливість їхнього використання в різного роду розвиваючій та ігровій діяльності): робота з дитячо-батьківськими стосунками; робота з Я-образами та образами Іншого, з різними емоційними станами; робота з дітьми, що постраждали в результаті бойових дій, терористичних актів, природних катастроф, дітьми, що переживають втрату близьких та ін.; робота з негативними неусвідомлюваними станами, страхами й снами; робота з ресурсними станами. Описано досвід використання метафоричних асоціативних карт у психологічній роботі автора статті з дітьми, що постраждали в результаті бойових дій в Україні. Стаття може бути корисна дитячим практичним психологам. EN: The article is focused on the possibility of use the Metaphoric Cards in the work of psychologists with children. Author consider Metaphoric Cards as one of the express methods in the psychological work with children, who are one of the most vulnerable and not protected categories of the population of modern Ukraine. The Metaphoric Cards are described as a version of projective methods. The author describes the advantages of the associative cards as tool of work of the practical psychologists. The author identified as one of criteria for classification of Metaphoric Cards the possibility of their use in psychological and psychotherapeutic work with different age groups, particularly with children. The author suggests a method of systematization of associative cards depending on the aspect of psychological work with children (the conditional universality of each set the Metaphoric Cards and also possibility of their use in different types of educational and play activities was not taken in attention): parent-child relationships; study of self-image and the images of Other, different emotional states; work with children affected by military operations and terrorist acts, natural disasters; the work with children experiencing bereavement, etc.); work with unconscious negative states; work with resource. The psychologists working with children can solve the diagnostic and therapeutic tasks by using the Metaphoric Cards. Author describe own experience of use the Metaphoric Cards in work with children, who have suffered as a result of fighting in Ukraine. The article may be useful for practical psychologists working with children. RU: В статье описаны возможности использования метафорических ассоциативных карт (МАК) в психологической работе с детьми. МАК рассмотрены автором как один из экологичных экспресс-методов в психологической работе с детьми, которые являются одной из наиболее уязвимых и незащищенных категорий населения современной Украины. МАК представлены в статье как разновидность проективных методов с присущими им особенностями и спецификой; описаны достоинства ассоциативных карт как инструмента работы практического психолога. В качестве одного из критериев для классификации МАК выделена возможность использования их в психологической и психотерапевтической работе с разными возрастными группами, в частности, с детьми. Автором предложен способ систематизации ассоциативных карт в зависимости от направления психологической работы с детьми (не учитывалась условная универсальность каждого набора МАК, а также возможность их использования в разного рода развивающей и игровой деятельности): работа с детско-родительскими отношениями; проработка Я-образов и образов Другого, различных эмоциональных состояний; работа с детьми, пострадавшими в результате военных действий, террористических актов, природных катастроф, детьми, переживающими утрату близких и др.; работа с негативными неосознаваемыми состояниями, страхами и снами; работа с ресурсными состояниями. Описан опыт использования метафорических ассоциативных карт в психологической работе автора статьи с детьми, пострадавшими в результате боевых действий в Украине. Статья может быть полезна детским практическим психологам.