Наукові статті кафедри ЕП та АПУ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 57
 • Документ
  Використання баз даних у діагностиці електроенергетичного обладнання
  (НУ «Запорізька політехніка», 2023) Назарова, Олена Сергіївна; Шокуров, Данило Романович; Nazarova, Olena S.; Shokurov, Danylo R.
  UK: У роботі розглядається використання баз даних у діагностиці електроенергетичного обладнання EN: The work considers the use of databases in the diagnosis of electric power equipment
 • Документ
  Засоби моделювання мехатронних і електромеханічних систем
  (DC.Creator.CorporateName uk НУ «Запорізька політехніка», 2023) Назарова, Олена Сергіївна; Салтиков, Денис Олександрович; Петков, Андрій Олександрович; Хращук, Максим Васильович; Nazarova, Olena S.; Saltykov, Denys O.; Petkov, Andrii O.; Khrashchuk, Maksym V.
  UK:У роботі розглядалися засоби моделювання мехатронних і електромеханічних систем EN: The work considered means of modeling mechatronic and electromechanical systems
 • Документ
  Вплив напруги живлення мережі на роботу двошвидкісного ліфта
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Назарова, Олена Сергіївна; Осадчий, Володимир Володимирович; Шульженко, Сергій Сергійович; Nazarova, Olena S.; Osadchyy, Volodymyr V.; Shulzhenko, Sergii S.
  UK:У роботі розглядається вплив напруги живлення мережі на роботу двошвидкісного ліфта EN: The work considers the influence of the mains supply voltage on the operation of a two-speed elevator
 • Документ
  Роль і місце математичного моделювання в інформаційних технологіях
  (НУ «Запорізька політехніка», 2023) Назарова, Олена Сергіївна; Мироненко, Олег Олександрович; Клюєв, Олександр Олександрович; Курганович, Михайло Сергійович; Nazarova, Olena S.; Myronenko, Oleg O.; Kliuiev, Oleksandr O.; Kurganovych, Mykhailo S.
  UK: У роботі розглядається роль і місце математичного моделювання в інформаційних технологіях EN: The work considers the role and place of mathematical modeling in information technologies
 • Документ
  Огляд стану питання позиціювання вантажу на гнучкому підвісі мостового крана
  (НУ «Запорізька політехніка», 2023) Назарова, Олена Сергіївна; Осадчий, Володимир Володимирович; Олєйніков, Микола Олександрович; Nazarova, Olena S.; Osadchyy, Volodymyr V.; Olieinikov, Mykola O.
  UK: У роботі розглядається стан питання позиціювання вантажу на гнучкому підвісі мостового крана EN: The work examines the state of the issue of cargo positioning on the flexible suspension of a bridge crane
 • Документ
  Знаходження коефіцієнтів пі-регулятора в системі автоматичного керування рівнем рідини
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Назарова, Олена Сергіївна; Осадчий, Володимир Володимирович; Рудім, Богдан Юрійович; Nazarova, Olena S.; Osadchyy, Volodymyr V.; Rudim, Bohdan Yu.
  UK: У роботі розглядається знаходження коефіцієнтів ПІ-регулятора в системі автоматичного керування рівнем рідини EN: The work considers finding the coefficients of the PI controller in the system of automatic control of the liquid level
 • Документ
  Переробка відходів пластику як джерело сировини для виготовлення виробів шляхом 3-D друку
  (ДНУ (м. Дніпро), 2023) Назарова, Олена Сергіївна; Кулинич, Марко Едуардович; Nazarova, Olena S.; Kulynych, Marko E.
  UK: Робота присвячена проблемі переробки відпрацьованих синтетичних полімерів в Україні та світі як джерело сировини для виготовлення виробів шляхом 3-D друку. EN: The work is devoted to the problem of processing spent synthetic polymers in Ukraine and the world as a source of raw materials for the manufacture of products by 3-D printing.
 • Документ
  Нечітка логіка в системі моніторингу та діагностики електромеханічних процесів стану холодної прокатки
  (ВНЗ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2022) Назарова, Олена Сергіївна; Васильєв, Богдан Валерійович; Nazarova, Olena S.; Vasyliev, Bohdan V.
  UK: Розглянуто перспективи впровадження елементів нечіткої логіки в систему моніторингу та діагностики електромеханічних процесів стану холодної прокатки. EN: The prospects of introducing elements of fuzzy logic into the system of monitoring and diagnostics of electromechanical processes of the cold rolling mill are considered..
 • Документ
  Непрямі вимірювання моменту інерції, що змінюється, на прикладі електропривода стана холодної прокатки
  (Луцький національний технічний університет, 2022) Назарова, Олена Сергіївна; Пунда, Микола Сергійович; Nazarova, Olena S.; Punda, Mykola S.
  UK: Розглянуто перспективи удосконалення систем автоматичного керування шляхом використання вимірювальної інформації про змінний момент інерції на прикладі намотувально-розмотувального механізму стану холодної прокатки. EN: The prospects of improving automatic control systems by using measurement information about the variable moment of inertia on the example of the winding-unwinding mechanism of the cold rolling mill are considered.
 • Документ
  Інноваційні форми роботи зі здобувачами вищої освіти для розширення практичних компетентностей у галузях електричної інженерії та автоматизації
  (Луцький національний технічний університет, 2022) Назарова, Олена Сергіївна; Осадчий, Володимир Володимирович; Шульженко, Сергій Сергійович; Олєйніков, Микола Олександрович; Брилистий, Віктор Вікторович; Мелешко, Ірина Анатоліївна; Рудім, Богдан Валерійович; Nazarova, Olena S.; Osadchyy, Volodymyr V.; Shulzhenko, Sergii S.; Olieinikov, Mykola O.; Brylystyi, Viktor V.; Meleshko, Iryna A.; Rudim, Bohdan V.
  UK: В даній роботі розглядається задача пошуку інноваційних форм роботи зі здобувачами вищої освіти для розширення практичних компетентностей у галузях електричної інженерії та автоматизації. EN: This paper examines the task of finding innovative forms of work with higher education graduates to expand practical competencies in the fields of electrical engineering and automation.
 • Документ
  Використання програмно-апаратного комплексу електропневматичних мехатронних систем при роботі зі здобувачами вищої освіти
  (Київський національний університет технологій та дизайну, 2022) Назарова, Олена Сергіївна; Осадчий, Володимир Володимирович; Шульженко, Сергій Сергійович; Олєйніков, Микола Олександрович; Nazarova, Olena S.; Osadchyy, Volodymyr V.; Shulzhenko, Sergii S.; Olieinikov, Mykola O.
  UK: У роботі розглядається розробка апаратних частин комплексу та їх імітаційних моделей, що дозволяють в лабораторних умовах та дистанційно відтворити певний технологічний процес та дослідити системи автоматичного керування ним. EN: The work considers the development of hardware parts of the complex and their simulation models, which allow to reproduce a certain technological process in laboratory conditions and remotely and to investigate the systems of its automatic control.
 • Документ
  Розробка давача температури для системи моніторингу з використанням IoT технологій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Назарова, Олена Сергіївна; Залужний, Михайло Юрійович; Крисан, Юрій Олексійович; Рудім, Богдан Валерійович; Nazarova, Olena S.; Zaluzhnyi, Mykhailo Yu.; Krysan, Yurii O.; Rudim, Bohdan V.
  UK: В даній роботі розглядається задача розробки онлайн-системи моніторингу температури повітря у приміщенні на основі бездротового зв’язку LoRaWAN та віртуального інструменту, що дозволяє дослідити коливання температури впродовж доби. EN: This work considers the task of developing an online indoor air temperature monitoring system based on LoRaWAN wireless communication and a virtual tool that allows you to investigate temperature fluctuations during the day.
 • Документ
  Огляд методів перерозподілу крутного моменту в автомобілі з колісною формулою 4х4
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Назарова, Олена Сергіївна; Зайцев, Микита Павлович; Nazarova, Olena S.; Zaitsev, Mykyta P.
  UK: Зроблено огляд методів підвищення керованості повноприводного транспортного засобу шляхом перерозподілу крутного моменту між приводними колеса-ми. EN: An overview of the methods of improving the controllability of an all-wheel drive vehicle by redistributing the torque between the drive wheels was made.
 • Документ
  Впровадження STEAM-освіти як запорука ефективності українських стартапів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Назарова, Олена Сергіївна; Nazarova, Olena S.
  UK: У роботі акцентовано увагу на значенні STEAM-орієнтованого підходу до навчання для гармонійного розвитку технологічної та творчої складової здобувачів освіти, а також практичного втілення власних розробок. EN: The work focuses on the importance of the STEAM-oriented approach to education for the harmonious development of the technological and creative component of the students of education, as well as the practical implementation of their own developments.
 • Документ
  Автоматизація технологічних процесів в пневмотранспортних системах
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Назарова, Олена Сергіївна; Мелешко, Ірина Анатоліївна; Бондаренко, Валерій Іванович; Nazarova, Olena S.; Meleshko, Iryna A.; Bondsrenko, Valerii I.; Назарова, Елена Сергеевна; Мелешко, Ирина Анатольевна; Бондаренко, Валерий Иванович
  UK: Публікація присвячена дослідженню та впровадженню автоматизації технологічних процесів у пневмотранспортних системах за допомогою нових інженерних рішень та сучасних технологій. EN: The publication is devoted to research and implementation of automation of technological processes in pneumatic transport systems with the help of new engineering solutions and modern technologies. RU: Публикация посвящена исследованию и внедрению автоматизации технологических процессов в пневмотранспортных системах с помощью новых инженерных решений и современных технологий.
 • Документ
  Діагностика ліфтових установок з використанням методу ідентифікації завантаження ліфта
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Назарова, Олена Сергіївна; Осадчий, Володимир Володимирович; Шульженко, Сергій Сергійович; Nazarova, Olena S.; Osadchyy, Volodymyr V.; Shulzhenko, Sergii S.; Назарова, Елена Сергеевна; Осадчий, Владимир Владимирович; Шульженко, Сергей Сергеевич
  UK: Використання методу ідентифікації завантаження ліфта дозволяє оператору отримувати сигнали при значних відхиленнях від норми в автоматичному режимі, що, в свою чергу, дозволяє своєчасно виконати діагностику роботи механізмів і системи керування вцілому та попередити майбутні можливі несправності. EN: The use of the elevator load identification method allows the operator to receive signals with significant deviations from the norm in automatic mode, which, in turn, allows timely diagnostics of mechanisms and control systems as a whole and prevent future possible malfunctions. RU: Использование метода идентификации загрузки лифта позволяет оператору получать сигналы при значительных отклонениях от нормы в автоматическом режиме, что, в свою очередь, позволяет своевременно выполнить диагностику работы механизмов и системы управления в целом и предотвратить возможные неисправности.
 • Документ
  Вимірювання крутного моменту для дослідження енергетичних характеристик приводів електромобілей
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Брилистий, Віктор Вікторович; Назарова, Олена Сергіївна; Осадчий, Володимир Володимирович; Brylystyi, Viktor V.; Nazarova, Olena S.; Osadchyy, Volodymyr V.; Брылистый, Виктор Викторович; Назарова, Елена Сергеевна; Осадчий, Владимир Владимирович
  UK: Розроблено спосіб вимірювання крутного моменту на валу двигуна для дослідження енергетичних характеристик приводів електричних транспортних засобів. EN: A method for measuring torque on the motor shaft for studying the energy characteristics of electric vehicle drives has been developed. RU: Разработан способ измерения крутящего момента на валу двигателя для исследования энергетических характеристик приводов электрических транспортных средств.
 • Документ
  Розширення компетентностей мехатроніків засобами «Worldskills Ukraine»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Назарова, Олена Сергіївна; Осадчий, Володимир Володимирович; Шульженко, Сергій Сергійович; Олєйніков, Микола Олександрович; Nazarova, Olena S.; Osadchyy, Volodymyr V.; Shulzhenko, Sergii S.; Olieinikov, Mykola O.; Назарова, Елена Сергеевна; Осадчий, Владимир Владимирович; Шульженко, Сергей Сергеевич; Олейников, Николай Александрович
  UK: Стаття присвячена дослідженню компетентностей, які здобувають учасники змагань «Worldskills Ukraine» у компетенції «Мехатроніка» з урахуванням різноманітності умов підготовки учасників, тренувать перед змаганнями та безпосередньо під час змагань. EN: The article is devoted to the study of the competencies acquired by the participants of the Worldskills Ukraine competition in the Mechatronics competence, taking into account the variety of training conditions of the participants who train before the competition and directly during the competition. RU: Статья посвящена исследованию компетентностей, полученных участниками соревнований «Worldskills Ukraine» в компетенции «Мехатроника» с учетом разнообразия условий подготовки участников, тренироваться перед соревнованиями и непосредственно во время соревнований.
 • Документ
  Вимірювання крутного моменту для дослідження енергетичних характеристик приводів електромобілей
  (Луцький національний технічний університет, 2022) Брилистий, Віктор Вікторович; Назарова, Олена Сергіївна; Осадчий, Володимир Володимирович; Brylystyi, Viktor V.; Nazarova, Olena S.; Osadchyy, Volodymyr V.; Брылистый, Виктор Викторович; Назарова, Елена Сергеевна; Осадчий, Владимир Владимирович
  UK: Розроблено спосіб вимірювання крутного моменту на валу двигуна для дослідження енергетичних характеристик приводів електричних транспортних засобів. EN: A method for measuring torque on the motor shaft for studying the energy characteristics of electric vehicle drives has been developed. RU: Разработан способ измерения крутящего момента на валу двигателя для исследования энергетических характеристик приводов электрических транспортных средств.
 • Документ
  Стенд для дослідження енергетичних характеристик електроприводів електричних транспортних засобів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Брилистий, Віктор Вікторович; Осадчий, Володимир Володимирович; Назарова, Олена Сергіївна; Brylystyi, Viktor V.; Osadchyy, Volodymyr V.; Nazarova, Olena S.; Брылистый, Виктор Викторович; Осадчий, Владимир Владимирович; Назарова, Елена Сергеевна
  UK: Розроблений стенд дозволяє отримати енергетичні характеристики досліджуваного електроприводу, які планується використати при розробці системи автоматичного керування електроприводом електричного транспортного засобу з урахуванням мінімізації витрат електроенергії. EN: The developed stand allows to receive energy characteristics of the investigated electric drive which are planned to be used at development of system of automatic control of the electric drive of the electric vehicle taking into account minimization of expenses of the electric power. RU: Разработанный стенд позволяет получить энергетические характеристики исследуемого электропривода, которые планируется использовать при разработке системы автоматического управления электроприводом электрического транспортного средства с учетом минимизации затрат электроэнергии.