Наукові статті кафедри ІФ та П

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 175
 • Документ
  Реалізація мовної компресії в англійськомовних текстах радіообміну цивільної авіації
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Лут, Катерина Анатоліївна; Lut, Kateryna A.; Лут, Екатерина Анатольевна; Лисенко, Анастасия Ігорівна; Lysenko, Anastasiia I.; Лысенко, Анастасия Игоревна
  UK: У статті проаналізовано особливості функціонування та реалізації мовної компресії в діалогах радіообміну англійською мовою. Враховуючи професійні норми ведення радіозв’язку, ключовими поняттям є чіткість, однозначність та лаконічність, що реалізуються засобами мовної компресії. У статті розглянуто особливості функціонування явища мовної компресії, яке є одним з аспектів вираження закону мовної економії і, одночасно, засобом досягнення лаконічності висловлювання. Проаналізовано розвиток мовної компресії та розглянуто існуючі підходи до визначення явища. Особливу увагу зосереджено на різних засобах реалізації мовної компресії на морфологічному, лексичному та синтаксичному рівнях мовної системи. EN: The article highlights functional features and means of language compression realization in English Radio Exchange texts of civil aviation. The professional speech communication of pilots and air traffic controllers, carried out during the flight and realized in the form of Radio Exchange, is a major component in the structure of professional speech of pilots and air traffic controllers. Given the professional standards of radio communication, professional discourse "air-ground communication" is characterized by conciseness, clarity, and unambiguity which is realized through language compression at all levels of the language system. The phenomenon of language compression as an object of language research has always attracted the attention of linguists. Language compression as a means of word-formation is one of the efficient linguistic tools of the economy in language. The dynamic development of state-of-the-art means of communication in aviation introduces researchers a valuable basis for studying the linguistic features of compression. The problems of speech compression are reflected in the works of many prominent researchers. However, it must be stated that there is a need to analyze this issue, which is dictated by a narrowly specialized linguistic approach as well as the rapid development of information and new technologies in civil aviation radio exchange. RU: В статье анализируются особенности функционирования и реализации языковой компрессии в диалогах радиообмена на английском языке. Учитывая профессиональные нормы ведения радиосвязи, ключевым понятием являются четкость, однозначность и лаконичность, которые реализуются средствами языковой компрессии.
 • Документ
  Аналіз морфологічних неологізмів англійської мови, створених у зв’язку з пандемією Сovid-19
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Бондаренко, Олена Миколаївна; Bondarenko, Olena M.; Бондаренко, Елена Николаевна
  UK: Стаття присвячена аналізу морфологічних неологізмів англійської мови, які виникли для позначення явищ економічного та соціального життя в період пандемії COVID-2019. Стаття розглядає неологізми, які створені за допомогою словоскладання і телескопії, тому що ці способи словотвору виявилися продуктивнішими. Існують певні закономірності між прозорістю семантики нового слова та швидкістю його асиміляції у мові. На начальному етапі існування нового слова складно прогнозувати, чи буде слово прийняте системою мови, але семантична прозорість та простота форми неабиякою мірою сприяє успішній асиміляції. EN: The current study is aimed to explore the linguistic analyses of morphological neologisms coined as a response to economic and social hazards caused by COVID-19 pandemics. The study covers new words created with the help of composition and blending. There is some correlation between the word’s semantics and probability of its future assimilation in the language system. At initial stage of word’s coinage, it is hard to predict the future functioning of the word, but still neology in particular has elaborated some methods of predicting. RU: Статья посвящена анализу морфологических неологизмов английского языка, которые возникли для обозначения явлений экономической и социальной сферы в период пандемии COVID-19.В статье рассматриваются неологизмы, образованные с помощью словосложения и телескопии, так как эти способы создания новых слов являются наиболее продуктивными. Существуют определенные закономерности между прозрачностью семантики нового слова и скоростью его ассимиляции в языке. На начальном этапе существования нового слова сложно прогнозировать темпы ассимиляции, но простота формы и семантики способствуют этому.
 • Документ
  Expressing attitude in English and Ukrainian economic media discourse
  (Akademia Polonijna w Czestochowie, 2020) Лут, Катерина Анатоліївна; Lut, Kateryna A.; Лут, Екатерина Анатольевна
  UK: У статті досліджуються мовні засоби, що використовуються авторами англомовних та україномовних медійних текстів задля вираження власних думок та ставлення до сучасного стану економіки. Загальновідомо, що основна функція засобів масової інформації полягає саме в тому, щоб передавати різні думки, але способи досягнення цієї мети залежати значною мірою від цільової аудиторії. Економічна журналістика є молодим явищем в українському медіапросторі, а реципієнти не є настільки вибагливими, як читачі в англомовних країнах. Через це існують розбіжності у способах подачі економічних новин в англомовних країнах та Україні. EN: This paper studies linguistic devices used by the authors of English and Ukrainian economic media texts to reveal their opinion and give attitudinal assessment to the state of affairs in the sphere of economy. It is well-known that the main function of mass media is to communicate different viewpoints, but the ways and linguistic devices used to this purpose can significantly differ depending on the target audience. Business and economic journalism is quite young in Ukraine, and the recipients are not as demanding as the readers in English-speaking countries. Thus, there exist certain differences in presenting economic data and news in the compared languages. The research is based on the corpus of 50 articles from The Economist, Business Week and The Guardian in English and Interfax-Ukraine, NV (Novoe vremya), Obozrevatel and Unian in Ukrainian, where economic implications of the coronavirus pandemic are described. It is proved that expressing attitude is inevitably connected with the pragmatic aim to influence the reader’s perception of economic news and coax them to the author’s point of view. RU: В статье исследуются средства, которые используются авторами англоязычных и украинских медийных текстов для выражения своих взглядов и отношения к современному состоянию экономики. Известно, что основная функция средств массовой информации заключается в том, чтобы передавать различные взгляды, но способы достижения этой цели значительно отличаются в зависимости от целевой аудитории. .
 • Документ
  Особливості синтаксичної побудови поетичних творів Р. М. Рільке та їх збереження в українських перекладах
  (Сумський державний університет, 2019) Волошук, Вікторія Іванівна; Волошук, Виктория Ивановна; Voloshuk, Viktoriia I.
  UK: Дана стаття присвячена аналізу синтаксичних особливостей ідіостилю Р. М. Рільке та їх збереженню в українських перекладах. Рільке майстерно будує свою поезію синтаксично та композиційно завдяки різноманітним явищами. Повтори і лейтмотиви вибудовують структуру та підкреслюють події, які автор намагається донести до читача. В творах представлені різноманітні складносурядні та складнопідрядні речення. Але особливо яскраво виділяється емотивний синтаксис у вигляді риторичних питань, вигуків парентез, парцеляцій та іншого. Всі ці синтаксичні конструкції роблять стиль Рільке унікально різноманітним, і ускладнюють роботу перекладачів. Намагаючись зберегти зміст та структуру поезій Рільке українські перекладачі використовують ряд синтаксичних трансформацій. Найчастіше це перестановки (зміна порядку слів в реченні, інверсії). Також задіяні різні види замін: замінюються як частини мови, так і члени речення і типи синтаксичного звязку (сполучникове на безсполучникове речення або навпаки, складного речення простим, поєднання двох речень в одне). Трансформація додавання, як правило проявляється у розгортанні еліптичних редукованих рільківських структур у розгорнуті або повні речення. Додавання використовується, коли неможливо підібрати повний еквівалент і потрібно розгорнути його описово в перекладі. І навпаки, перекладачі іноді використовують опущення (протилежну додаванню трансформацію), коли в оригіналі йде надлишкова інформація. Щоправда, вона використовується перекладачами Рільке найрідше. EN: This article is devoted to the analysis of syntactic features of G. M. Rilke's idiostyle and their preservation in Ukrainian translations. Rilke masterfully builds his poetry syntactically and compositionally due to diverse phenomena. Repetitions and leitmotifs shape the structure and emphasize the events that the author tries to convey to the reader. In the works presented there is a variety of compound and composite sentences, but the emotive syntax in the form of rhetorical questions, exclamations-parentheses, parcellations and other things stands out especially vividly. All these syntactical constructions make Rilke's style uniquely diverse and complicate the work of translators. Trying to preserve the content and structure of Rilke's poems, Ukrainian translators use a number of syntactic transformations. Most often, these are permutations (changing the word order in a sentence, inversion). Also various types of substitutions are applied, among them replacement of parts of speech and sentences and types of syntactic connections (sentences with conjunctives into sentences without them) , complex sentences into simple ones, compound with two sentences into one). The transformation of the object is usually manifested in deploying elliptic, reduced Rilke's structures into detailed or complete sentences. When it is impossible to find the full equivalent of the object it is necessary to expand it descriptively in the translation. Conversely, translators sometimes use omission (the opposite to adding transformations) when there is excessive information in the original. However, it is used by Rilke’s translators less. RU: Данная статья посвящена анализу синтаксических особенностей идиостиля Г. М. Рильке и их сохранению в украинских переводах. Рильке мастерски строит свою поэзию синтаксически и композиционно благодаря разнообразным явлениям. Повторы и лейтмотивы выстраивают структуру и подчеркивают события, которые автор пытается донести до читателя. В произведениях представлены разнообразные сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Но особенно ярко выделяется эмотивный синтаксис в виде риторических вопросов, восклицаний, парентез, парцелляций и прочего. Все эти синтаксические конструкции делают стиль Рильке уникально разнообразным, и усложняют работу переводчиков. Пытаясь сохранить содержание и структуру стихов Рильке, украинские переводчики используют ряд синтаксических трансформаций. Чаще всего это перестановки (изменение порядка слов в предложении, инверсии). Также задействованы различные виды замен: заменяются как части речи, так и члены предложения и типы синтаксической связи (союзное на безсоюзное предложение или наоборот, сложного предложения простым, соединение двух предложений в одно). Трансформация добавления, как правило проявляется в развертывании эллиптических редуцированных рильковских структур в развернутые или полные предложения. Добавление используется, когда невозможно подобрать полный эквивалент и нужно развернуть его описательно в переводе. И наоборот, переводчики иногда используют опущение (противоположную добавлению трансформацию), когда в оригинале идет избыточная информация. Правда, она используется переводчиками Рильке реже.
 • Документ
  Домінантні тропи в ліриці Р. М. Рільке та їх збереження в українських перекладах
  (Запорізький національний університет, 2019) Волошук, Вікторія Іванівна; Voloshuk, Viktoriia I.; Волошук, Виктория Ивановна
  UK: Викopиcтaння тpoпiв в iдiocтильoвoму диcкуpci пoeтa вiдiгpaє cтpуктуpoтвipну poль. Метафора у віршах Рільке є поліфункціональною: вона слугує конкретизації представлення, риторичній меті (підкреслення, виділення, висування) і естетичній виразності. Багатозначний і поетичний світ природи грає в Рільке різними барвами завдяки частковій персоніфікації. Епітети, дають змогу німецькому поету показати предмет зображення з несподіваного боку, знайти в ньому нові риси. Авторські епітети роблять ідіостиль Рільке неповторним і важко перекладеним. Нарешті до домінантних тропів поета відноситься порівняння. Вони характеризуються особливо широким діапазоном зіставлюваних понять. Для передачі метафор перекладачі використовували наступні перекладацькі трансформації: конкретизація, генералізація значень, смисловий (або логічний) розвиток, цілісна перебудова речення тощо. На жаль іноді мова йде про деметафорізацію. При передачі епітетів українські перекладачі користуються додаванням, замінами части мови та, зрідка, описовим перекладом. Проте епітети як правило відтворюються в перекладах відповідно і зберігаються українськими перекладачами. Щодо порівнянь, то як правило застосовують синтаксичне розгортання (підрядне речення), рідше описовий переклад. EN: The use of tropes in the poet's idiostyle discourse plays a structural role. The metaphor in Rilke's poems is multifunctional: it serves to specify representation, identifies rhetorical purpose (by emphasizing, highlighting, advancing) and aesthetic expressiveness. Due to partial personification, Rilke’s polysemantic and poetic world of nature acquires different colors.Epithets allow the German poet to show the subject of the image from an unexpected perspective and find new features in it. The author's epithets make Rilke's idiostyle unique and difficult to translate. Finally, comparisons belong to the poet’s dominant tropes and are characterized by a particularly wide range of comparable concepts. Ukrainian translators use a number of translation transformations and in most cases they manage to keep the tropes of Rilke's poems. To convey metaphors, translators use the following translation transformations: concretization, generalization of meanings, semantic (or logical) development, holistic restructuring of the sentence, etc. Unfortunately, sometimes we come across demetaphorization. When transferring epithets, Ukrainian translators add words, replace a part of the speech and, occasionally, use descriptive translation. However, epithets are generally reproduced in the translation, respectively, and are stored by the translators. As for comparisons, as a rule, syntactic deployment (subordinate clause) is used, as well as descriptive translation. RU: Использование тропов в идиостилевом дискурсе поэта играет структурнотворную роль. Метафора в стихах Рильке является полифункциональной: она служит конкретизации представления, риторической цели (подчеркивание, выделение, выдвижение) и эстетической выразительности. Многозначный и поэтический мир природы играет в Рильке различными красками благодаря частичной персонификации. Эпитеты, дают возможность немецкому поэту показать предмет изображения с неожиданной стороны, найти в нем новые черты. Авторские эпитеты делают идиостиль Рильке неповторимым и трудно переводимым. Наконец к доминантным тропам поэта относятся сравнения. Они характеризуются особенно широким диапазоном сопоставляемых понятий. Для передачи метафор переводчики использовали следующие переводческие трансформации: конкретизация, генерализация значений, смысловое (или логическое) развитие, целостная перестройка предложения и тому подобное. К сожалению иногда речь идет о деметафоризации. При передаче эпитетов украинские переводчики пользуются добавлением, заменами части языка и, изредка, описательным переводом. Однако эпитеты как правило воспроизводятся в переводах соответственно и хранятся переводчиками. Насчет сравнений, то как правило применяют синтаксическое развертывание (придаточное предложение), реже описательный перевод.
 • Документ
  Головні стильові функції речень-періодів у сучасному стислому німецькому оповіданні
  (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2018) Волошук, Вікторія Іванівна; Voloshuk, Viktoriia I.; Волошук, Виктория Ивановна
  UK: В статті розглянуті стильові функції речень періодів в сучасних німецьких стислих оповіданнях. Головними структурними ознаками періодичних побудов є поліпредикативність, загальний інтонаційний малюнок, паралелізм побудови предикативних частин тощо, до головних семантичних ознак належать поліпропозитивність, лексико-семантична єдність між предикативними частинами, присутність певного типу граматичних відношень між предикативними частинами. У стислих оповіданнях речення-періоди є одним із засобів ущільнення (лапідарності). Текстоутворююча функція речень-періодів проявляється у автосемантичності, тобто їх незалежності від контексту. Цим пояснюється той факт, що часто періодичні побудови графічно співпадають з абзацом або будують окремий текст, який нерідко може складатися з одного речення-періоду. Емоційно-експресивна функція періодичних побудов проявляється у здатності речень-періодів впливати на формування виразної сторони мовлення та створювати його урочистість, схвильованість та експресивність. EN: The article considers stylistic functions of periodic sentences in modern German short-short stories. The main structural characteristics of the periodic models is polypredicativity, general intonational pattern, parallelism of predicative parts building, etc. The main semantic characteristics are polypropositivity, lexical-semantic unity between predicative parts, a particular type of grammatical relations between predicative parts. In short-short stories periodic sentences are one of the ways of lapidarity. The text-forming function of periodic sentences is seen in their autosemantics, that is, their independence from the context. This explains the fact, that often periodic sentences graphically coincide with a paragraph or compose a single text, which can consist of one periodic sentence. The emotional-expressive function of periodic sentences is reflected in their ability to influence expressive aspects of speech and create its solemnity, excitement and expressiveness. RU: В статье рассмотрены стилевые функции предложений-периодов в современных немецких концентрированных рассказах. Основными структурными признаками периодических построений являются полипредикативность, общий интонационный рисунок, параллелизм построения предикативных частей и т.д. К главным семантическим признакам относятся полипропозитивность, лексико-семантическое единство между предикативными частями, наявность определенного типа грамматических отношений между предикативными частями. В концентрированных рассказах предложения-периоды являются одним из способов сокращения (лапидарности). Текстообразующая функция предложений-периодов проявляется в их автосемантичности, то есть их независимости от контекста. Этим объясняется тот факт, что часто периодичные конcтрукции графически совпадают с абзацем или образуют отдельный текст, который нередко может состоять из одного предложения-периода. Емоционально-экспрессивная функция периодических построений проявляется в способности предложений-периодов влиять на формирование выразительной стороны речи и создавать ее торжественность, взволнованность и экспрессивность.
 • Документ
  Параметризация прагматической направленности текстов англоязычного экономического дискурса
  (Національний університет «Острозька академія»», 2012) Лут, Катерина Анатоліївна; Lut, Kateryna A.; Лут, Екатерина Анатольевна
  UK: У статті пропонується визначення понять “економічний” та “діловий дискурс”, проводиться їх демаркація, описуються характерні особливості кожного з типів. EN: The article focuses on the definition and the demarcation of two notions: economic and business discourse. Their distinguishing features are described. RU: В статье предлагается определение понятий “экономический” и “деловой дискурс”, проводится их демаркация, описываются характерные особенности каждого типа.
 • Документ
  Перспективи дослідження англомовного економічного дискурсу в контексті когнітивно-прагматичного підходу
  (Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012) Лут, Катерина Анатоліївна; Lut, Kateryna A.; Лут, Екатерина Анатольевна
  UK: Стаття присвячена вивченню перспектив дослідження англомовного економічного дискурсу у межах когнітивно-прагматичного підходу. Визначаються переваги синтезу двох парадигм для дослідження даного типу дискурсу EN: The article is dedicated to the problem of English economic discourse studies in the cognitive-pragmatic paradigm. The advantages of a combined approach to discourse studies are distinguished RU: Статья посвящена изучению перспектив исследования англоязычного экономического дискурса в свете когнитивно-прагматического подхода. Определяются преимущества синтеза двух парадигм при исследовании данного типа дискурса
 • Документ
  Способи інтеграції заголовка в оповіданні
  (Запорізький державний університет, 2002) Лут, Катерина Анатоліївна; Lut, Kateryna A.; Лут, Екатерина Анатольевна
  UK: У статті виявляються способи інтеграції заголовка та прийоми фреймової адаптації в оповіданнях Е.Хемінгуея. Проводиться класифікація експліцитних та імпліцитних типів заголовка EN: In this article the types of title integration and the ways of frame adaptation in Hemingwayís short stories are revealed. The classification of explicit and implicit types of the title is developed. RU: В статье выявляются способы интеграции заголовка и приемы фреймовой адаптации в рассказах Э. Хемингуэя. Проводится классификация эксплицитных и имплицитных типов заголовка.
 • Документ
  Роль вправ з «ключовими» словами у формуванні навичок говоріння
  (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2019) Лут, Катерина Анатоліївна; Lut, Kateryna A.; Лут, Екатерина Анатольевна
  UK: Початок будь-якого заняття з іноземної мови є надзвичайно важливим елементом уроку, оскільки допомагає налаштувати студентів на розкриття їх креативних здібностей, на активне сприйняття інформації, активізує увагу та готує до занурення в іншомовну комунікацію. Через це постає необхідність у застосуванні вправ, які б сприяли досягненню саме таких цілей. Запропонована стаття присвячена вивченню й обґрунтуванню вправ із використанням «ключових» слів, словосполучень і конструкцій на початку заняття з іноземної мови, що дозволяють поєднувати структурний та функціональний аспекти комунікації, сприяють активізації уваги, актуалізації попередніх знань і, як результат, формуванню іншомовної комунікативної компетентності у студентів, а саме, вміння висловлювати свої думки, залежно від ситуації та мети спілкування, застосовуючи широкий арсенал мовних засобів. Розглянутий вид вправ дозволяє зосередитись на збагаченні й розширенні словникового запасу студентів, одночасно звертаючи увагу на граматичну правильність і стилістичну забарвленість висловлювання, підви- щити швидкість створення власного висловлювання й реакції на повідомлення співбесідника, а також усунути комунікативний стрес, страх перед помилками, який часто трапляється у тих, хто вивчає будь-яку іноземну мову, особливо на початковому етапі її вивчення. Досліджувані вправи відповідають основним принципам комунікативного підходу до навчання іноземних мов, а саме: принципу індивідуалізації, функціональності, контекстуальної обумовленості, новизни й інтерактивності. Описані вправи є достатньо ефективними для розвитку мовленнєвих навичок і сприяють поступовому формуванню комунікативної компетенції, оскільки наближають спілкування до реальних умов, тренують вміння використовувати певні мовні засоби залежно від ситуація та мети комунікації. EN: In the modern global world excellent communicative skills in English make an integral part of a successful employment, so formation of communicative ability is the main goal of language acquisition. The purpose of this work is practical: to introduce some activities that aim at improving speaking skills. The article is dedicated to the description of productive exercises based on the use of “key” words and combinations, as well as grammatical constructions that help to improve speaking skills. These exercises are to be used at the beginning of the lesson as a “warm-up” activity with the aim to activate students’ attention, actualize their background knowledge, make them feel ready to work and speak English, introduce new vocabulary or grammatical units, peculiarities of their functioning, valence of words etc. in a context, and encourage them to make up their own sentences and utterances taking the situation and the final pragmatic aim into consideration. Key words are carefully chosen by the teacher in connection with specific aims of the course or a given lesson (e.g. to enrich the vocabulary in certain domains of knowledge, enhance awareness of different styles or types of sentences, or train the usage of a grammatical construction etc.). Such activity does not take much time, does not overburden students, involves even the most reticent ones to participate in the discussion and appeals to the interests of the students. It leads to the extension of active vocabulary and results in the ability to create various utterances with different stylistic colorings automatically. Both initiatory and reactive speaking skills can be developed depending on the tasks of a given lesson. In the conditions of the increasing demand for communicative skills it is important to make the gap between the theory and practice narrower. The research showed that such exercises reduce this gap, provide enjoyable and short activity that keeps students motivated, increase their participation, facilitate the process of creating utterances and, as a result, enhance communicative competence. RU: Начало занятия по иностранному языку является важным елементом урока, поскольку помогает настроить студентов не активное восприятие информации, активизирует внимание, готовит к общению на иностранном языке. Поэтому необходимо использовать упражнения, которые бы способствовали достижению таких целей. В статье предлагаются упражнения по использованию «ключевых» слов, словосочетаний и конструкций в начале занятия и описывается их уместность и эффективность.
 • Документ
  Репрезентація аргументативності в англомовних наукових текстах
  (Міжнародний гуманітарний університет, 2018) Лут, Катерина Анатоліївна; Lut, Kateryna A.; Лут, Екатерина Анатольевна; Рябова, Катерина Констянтинівна; Riabova, Kateryna K.; Рябова, Екатерина Константиновна
  UK: У статті вивчаються способи реалізації категорії аргументативності у сучасній англійській мові на прикладі науково-дидактичних текстів, в яких проблема розуміння смислу постає найбільш гостро. Визначаються основні типи аргументації та розглядаються засоби їх репрезентації у досліджуваному типі текстів. Предметом вивчення стали аргументативні висновки, що функціонують в науковому дискурсі й впливають на читача згідно з волею автора певного наукового твору. У цій статті досліджується поняття аргументації та основні види аргументів, розглядаються прийоми дедуктивної аргументації, функціонально-стилістичні особливості наукового дискурсу, виявляються прийоми індуктивної аргументації в науково-дидактичних англомовних текстах. EN: The article examines the ways to implement the category of argumentation in modern English using the example of scientific and didactic texts, in which the problem of understanding meaning is particularly acute. The main types of argumentation are determined and the ways of their representation in the studied type of texts are considered. As a subject of study, argumentative conclusions were taken, both deductive and inductive, functioning in a scientific discourse, influencing the reader in accordance with the intentions of the author of a certain scientific work. This article explores the concept of argumentation and its main types, discusses the techniques of deductive and inductive argumentation in English scientific and didactic texts, and studies the functional and stylistic features of scientific discourse. Argumentation is a text result of a com - bination of different components, which depends on the inten- tion of persuasion. As a result of the study, it was discovered that logical and psychological arguments are characteristic for scientific didactic and academic texts. Logical argumentation is achieved through the use of logical evidence, inductive and deductive. The most effective way that involves the recipient in actively perceiving information is the enthymeme, as it forces them to make their own conclusions and establish causal relationships. In addition, an appeal to the authority through direct or indirect quoting contributes to raising the argumentative potential of the statement. Psychological argumentation becomes possible through the use of expressive means, stylistic devices, and appeals to the emotions and feelings of readers or listeners RU: В статье исследуются способы реализации категории аргументативности в современном английском языке на примере научно-дидактических текстов, в которых проблема понимания смысла представляется особенно остро. Определяются основные типы аргументации и рассматриваются способы их репрезентации в исследуемом типе текстов. В качестве предмета изучения были взяты аргументативные умозаключения – дедуктивные и индуктивные, функционирующие в научном дискурсе, влияющие на читателя согласно с желанием автора определённого научного произведения. В данной статье исследуется понятие аргументации и ее основные типы, рассматриваются приёмы дедуктивной и индуктивной аргументации в англоязычных научно-дидактических текстах, изучаются функционально-стилистические особенности научного дискурса.
 • Документ
  Перемикання комунікативного коду як причина комунікативних девіацій в авіаційному дискурсі
  (Херсонський державний університет, 2017) Лут, Катерина Анатоліївна; Lut, Kateryna A.; Лут, Екатерина Анатольевна; Лисенко, Анастасия Ігорівна; Lysenko, Anastasiia I.; Лысенко, Анастасия Игоревна
  UK: У статті досліджується актуальна для сучасної соціолінгвістики тема перемикання комунікативного коду (code switching) під час авіаційного радіообміну між авіадиспетчерами і пілотами. Аналіз наукових джерел й ілюстративного матеріалу з теми дозволив виявити основні види і причини комунікативних девіацій, що виникають через порушення лінгвістичних норм у процесі спілкування англійською мовою під час польотів і які призводять до катастрофічних наслідків. Розглядаються такі негативні чинники, як незрозумілість мовлення, недостатнє володіння англійською мовою, використання нестандартної фразеології. Особлива увага у роботі присвячується вивченню того, як спонтанний перехід з одного комунікативного коду на інший впливає на вихідний результат комунікації між екіпажем і спеціалістами, що організовують безпеку польотів; наводяться та аналізуються приклади невдалої передачі інформації, яка спричинюється недостатнім рівнем англійської мови учасників комунікативної взаємодії, які є носіями інших мов. Крім того, досліджуються можливі способи попередження подібних девіацій EN: The article deals with a currently unsolved problem in sociolinguistics connected with code-switching in the communication between air traffic controllers and pilots. It is considered one of the main causes for many critical incidents connected with airplanes and flights. English sublanguage in aviation plays a vital part as the means of communication in the given sphere. The first part of the paper distinguishes main types and causes of miscommunication during the flights that arises as a result of linguistic norms breaching and leads to a catastrophe. It was determined that there are such negative factors leading to misunderstandings as ambiguity, insufficient knowledge of the English language, the use of non-standard phraseology and code-switching. In the second part special attention is drawn to code-switching that in some cases led to aviation incidents and accidents with casualties. Some examples of unsuccessful communication caused by insufficient knowledge of English were analyzed and explained. Besides, some possible solutions to avoid such problems in the future are provided RU: В статье исследуется актуальная для современной социолингвистики тема переключения коммуникативного кода (code switching) во время ведения авиационного радиообмена между авиадиспетчерами и пилотами. Анализ научных источников и иллюстративного материала по данной теме позволил выделить основные виды и причины коммуникативных девиаций, которые возникают из-за нарушения лингвистических норм в процессе общения на английском языке во время полетов и которые приводят к катастрофическим последствиям. Рассматриваются такие отрицательные факторы, как неясность речи, недостаточное владение английским языком, использование нестандартной фразеологии. Особенное внимание в работе уделяется изучению того, как спонтанный переход с одного коммуникативного кода на другой влияет на исход коммуникации между экипажем и специалистами, которые организовывают безопасность полетов; анализируются примеры неудачной передачи информации, которая вызывается недостаточным уровнем владения английским языком теми участниками коммуникативного процесса, для которых английский язык не является родным. Кроме того, исследуются возможные способы предупреждения подобных девиаций.
 • Документ
  Особливості репрезентації експресивності в англійському економічному дискурсі
  (Запорізький національний університет, 2010) Лут, Катерина Анатоліївна; Lut, Kateryna A.; Лут, Екатерина Анатольевна
  UK: Cтаття присвячена дослідженню поняття «експресивність» та особливостям репрезентації цього феномену в різних типах економічного дискурсу. EN: The article aims to describe the notion of expressiveness. The peculiarities of its representation in economic discourse are studied. It is argued that expressive means are different in various types of economic discourse. RU: В статье исследуется понятие «экспрессивность», определяются особенности репрезентации данного явления в разных типах экономического дискурса.
 • Документ
  Особенности проявления конвергенции средств выразительности в текстах англоязычного экономического дискурса
  (ИЦ «Наука», 2013) Лут, Катерина Анатоліївна; Lut, Kateryna A.; Лут, Екатерина Анатольевна
  UK: У статті досліджуються особливості функціонування засобів виразності як єдиної системи, що сприяє кращому розумінню когнітивних процесів, задіяних як при створенні економічного повідомлення, так і при його сприйнятті. Комбіноване використання засобів виразності сприяє більш ефективному досягненню прагматичної мети, що ставить автор економічного повідомлення, і чинить більш глибокий вплив на реципієнта. EN: The article focuses on the peculiarities of expressive means functioning as a system that better explains cognitive processes happening while creating an economic text as well as while perceiving it. The convergence of expressive means helps to reach pragmatic aims of the texts and influence the recipient. RU: В статье исследуется функционирование средств выразительности как единой системы, что способствует лучшему пониманию когнитивных процессов, задействованных как при создании экономического сообщения, так и при его восприятии. Комбинированное использование средств выразительности способствует более эффективному достижению прагматической цели, поставленной автором экономического сообщения, и оказывает более глубокое влияние на реципиента.
 • Документ
  Вплив прагматичних чинників на переклад рекламних текстів автомобільної тематики
  (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2017) Лут, Катерина Анатоліївна; Lut, Kateryna A.; Лут, Екатерина Анатольевна; Попова, Оксана Ігорівна; Popova, Oksana I.; Попова, Оксана Игоревна
  UK: У статті розглядаються проблеми перекладу рекламних текстів автомобільної тематики. Особливу увагу приділено перекладацьким проблемам, що пов’язані з прагматичними чинниками. Також досліджено структурні характеристики рекламного повідомлення та його стилістичні особливості. EN: The article deals with the problems connected with the translation of automobile advertising texts. Special attention is paid to the translation problems, which refer to the pragmatic factors. The structural and stylistic features of automobile advertisement are considered. RU: В статье рассматриваются проблемы перевода рекламных текстов автомобильной тематики. Особое внимание обращается на переводческие проблемы, связанные с прагматическими факторами. Также рассматриваются структурные характеристики рекламного сообщения и его стилистические особенности
 • Документ
  Мультикультурна обізнаність у професійному становленні фахівців туристичної галузі
  (Видавництво «Дике Поле», 2019) Василенко, Галина Володимирівна; Vasylenko, Halyna V.; Василенко, Галина Владимировна
  UK: У статті розглядається питання формування міжкультурної компетентності через вивчення іноземної мови в галузі туризму в двох аспектах – мовному професійному і культурологічному. Увагу зосереджено на глобальних змінах, змінах у методиці викладання і навчання іноземної мови професійного спілкування. Наголошується на важливості мультикультурної обізнаності в міжкультурній професійній комунікації. EN: The article deals with the issue of cross-cultural education in the field of tourism by means of foreign language skills in professional and cultural aspects. Attention is focused on global changes, changes in methods and methodology of foreign language for specific purposes in teaching and learning. Great emphasis is placed on the importance of multicultural awareness in cross-cultural professional communication. RU: В статье рассматривается вопрос формирования межкультурной компетентности посредством изучения иностранного языка в сфере туризма в двух аспектах – профессиональном языковом и культурологическом. Внимание сосредоточено на глобальных изменениях, изменениях в методике преподавания и изучения иностранного языка профессионального общения. Подчеркивается важность мультикультурной осведомленности в межкультурной профессиональной коммуникации.
 • Документ
  Образ моря в українській поезії та її англомовних перекладах
  (Видавництво БЛПУ, 2019) Василенко, Галина Володимирівна; Vasylenko, Halyna V.; Василенко, Галина Владимировна
  UK: У статті розглядаються особливості відтворення образу моря в англомовних перекладах української поезії. На основі зіставного аналізу паралельних текстів виявлено мовностилістичні форми зображення образу моря, його значення і функції, висвітлено застосовані перекладацькі прийоми для відтворення мариністичних образів, визначено перекладацькі трансформації. The article deals with the issue of sea image reproduction in English poetic translations of Ukrainian poetry. Based on the comparative analysis of parallel texts, the study reveals linguistic and stylistic forms of sea image, its meanings and functions, elucidates the translation techniques used for reproducing marine images, defines translation transformations. RU: В статье рассматриваются особенности воссоздания образа моря в англоязычных переводах украинской поэзии. На основе сопоставительного анализа параллельных текстов выявлены лингвостилистические формы изображения образа моря, его значения и функции, освещены использованные переводческие приемы для воссоздания маринистических образов, определены переводческие трансформации.
 • Документ
  Storytelling in Tourism and Language Teaching for Specialists of Tourism
  (Видавництво «Дике Поле», 2018) Василенко, Галина Володимирівна; Vasylenko, Halyna V.; Василенко, Галина Владимировна
  UK: У статті розглядається сторітелінг, що вважається однаково ефективним засобом для розвитку туризму і в навчанні мовам для роботи в туризмі. Висвітлено можливості розвитку та застосування сторітелінгу в українському культурному середовищі. Увагу сфокусовано на українській поезії, яка може стати ресурсом сторітелінгу. EN: The article deals with storytelling which is considered as an equally efficient technique in tourism development and language teaching. The opportunities to develop and apply storytelling in Ukrainian cultural environment are also dealt with. The attention is focused on Ukrainian poetry as a resource for storytelling. RU: В статье рассматривается сторителлинг как в равной степени эффективное средство в развитии туризма и в обучении языку для работы в туризме. Возможности развития и применения сторителлинга в украинской культурной среде также освещены. Внимание обращено на украинскую поэзию как ресурс для сторителлинга.
 • Документ
  Образ України-Мрії Яра Славутича в оригінальній поезії та її англомовному перекладі.
  (ПП Цюпак А. А., 2018) Василенко, Галина Володимирівна; Vasylenko, Halyna V.; Василенко, Галина Владимировна
  UK: Застосовано культурологічний підхід до питання про відтворення образу країни українського поета в англомовному перекладі його лірики. Образ України є художньою об’єктивацією культурного концепту, що включає систему ціннісних домінант джерельної культури. На основі зіставного аналізу паралельних текстів виявлено особливості відтворення авторської системи концептів на об’єктному, суб’єктному і виражальному рівнях образної системи в англомовному поетичному перекладі, висвітлено риси перекладацького стилю і трансформації компонентів образу. EN: Cultural approach is applied to the case of country image reproduction in English translation of Ukrainian author’s lyrics. The image of Ukraine is an artistic embodiment of the cultural concept which includes the system of dominant values of the source culture. Based on the comparative analysis of parallel texts, the article reveals special features of reproducing the author’s system of concepts on the three-level imagery system in English poetic translation, in particular the ways to express the inner world of the Ukrainian person, to describe the outer world, and reflect the distinctive features of author’s style. RU: Применен культурологический подход к вопросу воссоздания образа страны украинского поэта в англоязычном переводе его лирики. Образ Украины является художественной объективацией культурного концепта, что включает систему ценностных доминант исходной культуры. На основе сопоставительного анализа параллельных текстов выявлено особенности воссоздания авторской системы концептов на объектном, субъектном и выразительном уровнях образной системы в англоязычном поэтическом переводе, освещены черты переводческого стиля и трансформации компонентов образа.
 • Документ
  Thematic progression in English literary and legislative texts
  (Advanced Education, 2019) Кущ, Еліна Олексіївна; Kushch, Elina O.; Кущ, Элина Алексеевна
  UK: Статтю присвячено дослідженню тематичної прогресії як тексто- та жанроформуючого явища. B текстах однієї мови виявляються різні моделі тематичної прогресії. Це вказує, що тематична прогресія, її моделі та їх різновиди є жанрозумовленими. EN: The article is devoted to the investigation of Thematic Progression as a text and a genre forming phenomenon. Texts of different genres and the same language exhibit different patterns of Thematic Progression. This indicates that Thematic Progression, its patterns and their varieties are genre specific. RU: Статья посвящена исследованию тематической прогрессии как жанроформирующего явления. В текстах разных жанров одного и того же языка выявляются разные модели тематической прогресси. Это указывает, что тематическая прогрессияб ее модели и их разновидности являются жанрообусловленными.